Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр. С., 19.05.2015 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… ……деветнадесети май…..…………………………

през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 217 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 ал.2 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата и допълнителната жалба на длъжника И.Н.К. по изп.д.№ 88/2015г. по описа на ДСИ при СлРС с взискател П.З.. В жалбата си твърди че на 26.03.2015г. СИ извършил изпълнителни действия по принудително отнемане на движими вещи и отстраняването му от владението на недвижим имот. Твърди че тези действия са незаконосъобразни, тъй като не е бил надлежно уведомен за тях. Твърди че първоначално СИ е изпратил ПДИ на адреса посочен в съдебното решение. Върху нея било отбелязано, че не живее на посочения адрес, поради което било залепено уведомление на адреса гр. С., кв. „Ст.З.“ бл.*, ет.*, ап. *, видно от направеното отбелязване на 20.01.2015г.. Твърди че на този адрес се помещавал офис на негова фирма, който той посещавал от време на време и не е намерил залепено уведомление. Твърди че в тази ПДИ е посочено само паричното му задължение и е уведомен, че е наложен запор на  пенсията му. В същата не било посочено че може да изпълни доброволно в срок задължението си за предаване на движим вещи и това за връщане владението върху недвижимия имот. Твърди че СИ е приел незаконосъобразно че ПДИ му е надлежно връчена, без да задължи взискателя да представи справка за неговия настоящ и постоянен адрес или сам да направи такава. Без да има направени справки, СИ изпратил на адрес ГР.К., ул. „Г.Х.“ № *, ет.*, ап.* на 30.01.2015г. Разписката към нея била оформена със забележка, че лицето не живее на адреса и отказва да получи поканата на 10.02.2015г.  Твърди че не е отказвал получаването на поканата. Била му изпратена призовка за насрочване на принудително изпълнение на 27.02.2015г. на същия адрес . На 19.02.2015г. е насрочена нова дата за принудително изпълнение – 26.03.2015г. Съобщението не е връчено, тъй като е отбелязано че лицето не живее на адреса ГР.К., ул. „Г.Х.“ № *, ет.*, ап.* и е залепено уведомление.  Твърди че това действително е неговия постоянен адрес, но той има също така регистриран настоящ адрес – гр. С., кв. „ст.З.“ бл. *, ап.*, на който не е бил призоваван и не са му изпращани съобщения. Твърди че въпреки че не е бил надлежно уведомен за насроченото принудително изпълнение, то е проведено на 26.03.2015г. и взискателката е въведена в имота и са и предадени вещите описани в изпълнителния лист, както и други вещи, за които не е ясно на какво основание са й предадени.  Счита че извършените изпълнителни действия грубо нарушават разпоредбите на чл. 38, чл. 47 ал., ал.4 и ал.6 от ГПК, в резултат на което следва да бъдат отменени и бъде повторно извършена процедурата по връчване на ПДИ и законосъобразното продължаване на изпълнителното производство.

От взискателя по изпълнителното дело не е депозирано становище в срок, в което се оспорва жалбата, като твърди че длъжника не живее на адрес гр. С., кв. „Ст.З.“ бл. *, ап.* от 2008г.

ЧСИ е изложил становище по извършените действия, съобразно задължението си. В него твърди че е налице редовно призоваване на длъжника на основание чл. 44 ал.1 предл.6 от ГПК и има залепване на уведомление на този адрес по чл. 47 ал.2 от ГПК.

Жалбата е частично допустима, в частта в която длъжника обжалва отнемането на движимите вещи, посочени в изпълнителния лист и отстраняването му от имота, поради това че не е уведомен надлежно за изпълнението. В останалата си част, относно ненадлежното връчване на ПДИ, описа и отнемането на други вещи, освен тези по изпълнителния лист, жалбата е недопустима, тъй като тези действия не подлежат на обжалване от длъжника и следва да бъде оставена без разглеждане. Първоначалната и допълнителната жалби са подадени в срок, считано от узнаването за извършените действия от СИ.

Разгледана по съществото си жалбата е основателна.

Производството по изп.д.№ 88/15 по описа на СИС при СлРС е образувано на 15.01.2015г. по молбата на П.Я.З., въз основа на представения изпълнителен лист от 12.01.2015г. по гр.д.№ 1714/14 по описа на СлРС, за осъждането на длъжника И.Н.К.: да върне на взискателя владението върху недвижим имот – апартамент на адрес гр. С., кв. „Ст.З.“ бл.*, ет.*, ап. * и обзавеждане – диван, СКШ, маса и столове, ъглова спалня и гардероб, холова секция и гарнитура, портманто и бойлер; да й заплати сумата 2 800лв., ведно със законната лихва за забава от 03.04.2014г. до заплащането на сумата; да й заплати сумата 420 лв., ведно със законната лихва за забава считано от 03.04.2014г. до окончателното заплащане на сумата; сумата 211,66лв; 42,50лв.; 300лв. и 881,06лв.

ПДИ до длъжника е изпратена на адреса по съдебното решение - гр. С., кв. „Ст.З.“ бл.*, ет.*, ап. *. Връчителят е върнал същата, с отбелязване че адресата не е открит и по сведение на  съседи от ап. 35, апартамента не се посещава от никой. Залепено е уведомление на 20.01.2015г. Длъжникът не се е явил да получи книжата в двуседмичен срок. Съдебният изпълнител не е поискал от взискателя да му представи справка за постоянен и настоящ адрес на длъжника на основание чл. 47 ал.4 от ГПК. Изпратил е повторно ПДИ на адрес ГР.К., ул. „Г.Х.“ № *, ет.*, ап.* (който не е известно как е установен  по делото). Върху нея връчителят е отбелязал че лицето не живее на посочения адрес от години по данни на съседи, а също така и че лицето (адресата) отказва да получи съобщението в канцеларията на деловодството на РСК.  Съдебният изпълнител е приел че ПДИ е връчена при отказ на адресата да я получи на основание чл. 44 ал.1 пр. последно от ГПК. На същия адрес в ГР.К., е изпратено до длъжника и съобщение за пристъпването към принудително изпълнение на 26.03.2015г. от 14 часа. Отбелязано е на съобщението че лицето не живее на този адрес и е залепено уведомление на 24.02.2015г. Длъжникът не се е явил да получи съобщението.

На 26.03.2015г., съдебният изпълнител е извършил предаването на владението върху недвижимия имот и движимите вещи на взискателя и е съставил за това протокол от същата дата. 

Настоящата инстанция е извършила служебна справка по реда на Наредба №14/18..2009г. и констатира че И.Н.К. има регистриран постоянен адрес ГР.К., ул. „Г.Х.“ № *, ет.*, ап.* и настоящ адрес - гр. С., кв. „Ст.З.“ бл. *, ет.2, ап.*.

Длъжникът не е надлежно уведомен за насрочването на принудителното изпълнение по отнемането на движимите вещи и предаването на недвижимия имот. Първоначално ПДИ е била изпратена до длъжника на адреса посочен в изпълнителния лист. Той не е намерен на този адрес и връчителят е установил по данни от съседи че не посещава този адрес и е залепил уведомление – чл. 47 ал.1 от ГПК. Длъжникът не се е явил в канцеларията на съда да получи книжата. Още тогава, на основание чл.47 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е следвало да укаже на взискателката да представи доказателства за настоящия и постоянен адрес на длъжника или сам да извърши тази справка. В този случай той би установил че длъжника има регистриран настоящ и постоянен адрес и е следвало да разпореди връчването да стане и по двата адреса на длъжника. В случая, съдебният изпълнител е изпратил съобщението за насрочване на принудителното изпълнение на адреса на длъжника в гард Карнобат, като е приел че веднъж вече на този адрес му е връчена призовка за доброволно изпълнение при отказ – чл. 44 ал.1 от ГПК. Този извод на СИ е незаконосъобразен. Видно от направените отбелязвания върху ПДИ изпратена на адрес ГР.К., ул. „Г.Х.“ № *, ет.*, ап.*, връчителят не е намерил длъжника на този адрес и е установил по данни от съседите че не живее на адреса от години. Отказа да получи съобщението, удостоверен от деловодителя е направен в канцеларията на деловодството на Карнобатския РС, видно от направеното отбелязване. От изложената фактология е видно, че за последващото връчване на съобщението за насрочване на принудителното изпълнение не може да се приложи разпоредбата на 41 ал.2 от ГПК тъй като страната не е била призовавана на този адрес. Резолюцията на съдебния изпълнител върху това съобщение е че връчването е прието за редовно на основание чл. 47 ал.5 от ГПК. Тази констатация е неправилна, тъй като не е изпълнена процедурата по чл. 47 ал.1 до 4 от ГПК, която да води до прилагането на чл. 47 ал.5 от ГПК. Ако беше изпълнена процедурата в цялост, би се установило че длъжника има регистриран и настоящ адрес, на който също следва да бъде връчено съобщение и ако не е намерен на него – да бъде залепено уведомление.

След като е допуснато процесуално нарушение, довело до ненадлежно уведомяване за изпълнението, следва действията по отнемането на движими вещи и отстраняване от имота да бъдат отменени. Следва същите да бъдат извършени повторно, като изпълнението продължи от тази фаза. Не е основателно искането на жалбоподателя да бъдат повторени всички изпълнителни действия до момента, като се започне от връчването на ПДИ. Това е така, тъй като обжалването на тези действия от длъжника е недопустимо и те не могат да се отменят в настоящото производство.

Ръководен от гореизложените съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ действията на съдебен изпълнител по изп.д.№ 88/2015г. по описа на ДСИ при СлРС, извършени на 26.03.2015г по принудително отнемане на движими вещи  и отстраняването от владението на недвижим имот на длъжника И.Н.К., по изп. лист от 12.01.2015г. по гр.д.№ 1714/14 на СлРС.

ВРЪЩА делото на СИ за продължаване на производството от отмененото действие – насрочване на принудителното отнемане на движими вещи и отстраняване от имот.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата в останалата й част, като НЕДОПУСТИМА.

Решението в частта, в която е разгледана жалбата не подлежи на обжалване, а в частта в която е оставена без разглеждане подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :