РЕШЕНИЕ№                                  

ГР.С., 23.07.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и трети юни през две хиляди и петнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

             ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

 СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

При участието на секретаря М.Т., като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА възз.гр.д.№ 229 описа на съда за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия – изпълнител на основание чл. 435 ал.4 от ГПК и се движи по реда на чл. 436 и чл. 437 от ГПК.

 

В жалба на Т.Д.Р. се твърди, че на 17.02.2015 г. е получила съобщение за налагане на възбрана върху недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 67338.561.83.1.25 с площ от 64,34 кв.м., находящ се в гр. С., кв. „М.“ *. Твърди, че е собственик на имота, върху който по изп.дело № 20137680400452 ЧСИ М.М. е наложила възбрана. Твърди, че в това изпълнително производство е конституирана като наследник на С.И.К., б.ж. на ГР.С. и длъжник по изпълнителното дело. Твърди, че е направила отказ от наследството на С.И.К., който е вписан надлежно в специалния регистър под № 3 с определение № 123 на СлРС. Счита, че извършените действия на ЧСИ М. са незаконосъобразни, с оглед извършени4яь отказ от наследство, въз основа на който е следвало да бъде заличено от изпълнителното дело и да не се предприемат действия срещу имуществото й, което е нейна собственост.

Предвид изложеното се иска съдът да отмени действията на ЧСИ М.М. по изп.дело № 20137680400452 за налагане на възбрана върху посочения имот и възбраната върху същия да бъде вдигната като жалбоподателката да бъде заличена като наследник на длъжника С.И.К..

По делото е депозирано становище от държавата, представлявана от Министъра на финансите, съгласно чл. 31 ал.1 от ГПК, чрез юриск. Н.М., която е надлежно упълномощена. В становището си посочва, че липсва яснота на какво основание държавата е конституирана като длъжник в производството. По изп.дело № 20137680400452 от Министерството на финансите е била получена покана за доброволно изпълнение с приложен към нея изпълнителен лист и молба от взискателя за насочване на принудителното изпълнение срещу държавата. В приложения към показана за доброволно изпълнение изпълнителен лист С.И.К. е осъдена да заплати на К.Д.Д. сумата от 14 хил.евро, представляваща заплатената цена по развален договор за покупко-продажба, заедно със законната лихва до окончателното й изплащане. Изложени са съображения за това, че субективните предели на издадения изпълнителен лист не се отнася до държавата, тъй като липсват категорични данни за наличие на предпоставките по чл. 5-10 от ЗН, а именно всички законни наследници да са се отказали, което да обуславя предявяването на изпълнителния лист спрямо държавата. Изложени са съображения, че по аргумент от чл. 8, ал.4 от ЗН, са налице други низходящи, които следва да бъдат призовани към наследяване и не са налице предпоставките за привличане на държавата. ОТ друга страна са изложени съждения, аргументирани с разпоредбата на чл. 11 от ЗН, в която разпоредба, с оглед вида на имуществото, при липсата на други законни наследници, определя като приобретател на имуществото общината на чиято територията те се намират. Посочено е също, че съгласно чл. 61 ал.2 от ЗН държавата приема наследството само по опис. Следователно, за да се приложи чл. 11 от ЗН и да бъдат привлечени държавата или общината като приобретатели на имуществото в наследството, Областния управител по правилата на ЗДС следва да  е извършил необходимите действия, каквито данни по делото липсват. При евентуално изпълнение на предпоставките за приемане на наследството по опис, държавата би следвало да отговаря само с размера на имуществото, което получава, но докато не бъде прието наследството по опис, липсва яснота относно съвкупността относно имуществените права, които формират обекта на наследственото правоприемство, съответно имуществото, с което държавата следва да отговаря. Предвид изложеното е поискано държавата да бъде заличена като страна по гражданското дело във връзка с подадената от Т.Д.Р. жалба против действията на ЧСИ.

По делото е представено възражение от взискателя К.Д.Д., чрез пълномощника й адв. Н.К., в което се посочват обстоятелства при съобразяването на които подадената жалба е неоснователна. Обстоятелствата на които се основава възражението от името на взискателя са следните: Било е било образувано гр.д. № 654/2006 г. по описа на СлОС по искова молба с вх. № 3154/31.10.2006 г., подадена от взискателя К.Д.Д.. С исковата молба е бил предявен иск за разваляне на сключения между нея и ответницата С.И.К. договор за продажба на недвижим имот – апартамент в ГР.С. на бул. „Х.Д.“ № *, вх. *, ап.*, който иск е съединен с иск за заплащане на сумата от 67 680 евро, представляваща действителната продажна цена на имота, ведно със законната лихва от подаване на исковата молба. За обезпечаване на така предявения иск взискателката е поискала допу3скане на обезпечение от Районен съд – Сливен, чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, собственост на ответницата С.И.К.. Молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск е била образувана в гр.д. № 2296/2006 г. по описа на СлРС и с определение № 1722/13.10.2006 г. по описа на СлРС е допуснато обезпечение на така предявените впоследствие искове чрез налагане на възбрана на имот с идентификатор № 67338.561.83.1.25, находящ се  в гр.- С., кв. „М.*-*. Въз основа на определението е издадена обезпечителна заповед, която е била вписана от служба по вписвания при РС – Сливен на 16.10.2006 г. и с акт № 93, т.І, вх. № 7773 върху същия имот е била наложена възбрана от ЧСИ М.. След вписване на възбраната на 18.10.2006 г. ответницата К. е продала на Т.Д.Р. описания имот, върху който е била наложена възбраната за обезпечаване на исковете на взискателката, които са били уважени с решението по гр.д. № 654/2006 г. на СлОС, въз основа на които е издаден и изпълнителния лист, във връзка с който е образувано изп.дело № 20137680400452. Решението по гр.д. № 654/2006 г. на СлОС, въз основа на което е бил издаден изпълнителния лист, е било обжалвано и с решение № 8/22.02.2013 г. по възз.гр. № 332/2011 г. по описа на Бургаския АС, същото е потвърдено.

По-нататък във възражението се посочва, че след откриване на наследството на длъжника С.И.К. и с оглед вписаните откази от наследството, направени от нейните законни наследници, измежду които и Т.Д.Р., взискателката е поискала с оглед разпоредбата на чл. 11 от ЗН като длъжник в производството да бъде конституирана и държавата. Едва след това спрямо недвижимия имот с идентификатор № 67338.561.83.1.25 е поискано извършването на опис, оценка и публична продан, който обаче бил възбранен, с оглед допуснатото преди това обезпечение на уважените по гр.д . № 654/2006 г. на СлОС искове, като бъдещи. Не се оспорва правото на собственост върху този имот, придобит от жалбоподателката Т.Д.Р., но се посочва, че по аргумент от разпоредбата на чл. 452 ал.2 и чл. 453 ал.1, т. 2 от ГПК нейното право е непротивопоставимо на правата на взискателя, поради придобиването му по разпореждане, което е извършено след вписване на възбраната. Следователно възбраната не се основава на придобиването на имота от жалбоподателката като наследник на С.И.К., нито в качеството й на длъжник в производството по изпълнителното дело, като насочването на принудителното изпълнение е с оглед на вписаната възбрана върху имота преди придобиването му от жалбоподателката.

В съдебно заседание жалбоподателката Т.Р. се представлява от пълномощник адв. А., която поддържа жалбата по посочените в нея съображения. Твърди, че вземането на взискателката е удовлетворено предварително чрез запор върху банкова сметка, ***ията на ЧСИ да бъдат отменени като незаконосъобразни.

От името на взискателя се явява представител по пълномощие – адв. Р., надлежно преупълномощен от адв. К., който оспорва жалбата като неоснователна по изложените във възражението аргументи, с оглед вписаната възбрана за обезпечаване на исковете по гр.д. № 654/2006 г. на СлОС. Оспорва съображенията на пълномощника на жалбоподателката за погасяване на вземанията, тъй като не е налице пълно удовлетворяване и са налице предпоставки за извършване на принудително изпълнение спрямо възбранения недвижим имот.

Държавата, като длъжник в изпълнителното производство, извън възраженията, с оглед пасивната легитимация по изпълнителното дело, не излага допълнително възражения по основателността или допустимостта на жалбата – предмет на въззивното производство.

Въз основа на представените с жалбата и възраженията писмени доказателства, както и от данните по приложеното копие на изп.дело № 20137680400452 по описа на ЧСИ М., се установяват следните релевантни обстоятелства:

Производството по изп.дело № 20137680400452 по описа на ЧСИ М.М. е образувано по молбата на К.Д.Д. и представения с нея изпълнителен лист от 14.05.2013 г., издаден въз основа на влезлите в сила решения № 61/09.08.2011 г., решение № 80/10.11.2011 г. по гр.д. № 654/2006 г. по описа на ОС – Сливен и гр.д. № 332/2011 г. на БАС за осъждането на С.И.К. да заплати на К.Д.Д. сумата 14 хил.евро, представляваща заплатената цена по развален договор за покупко-продажба, ведно със законната лихва за забава считан от 31.10.2006 г. до окончателното й заплащане, както и сумата 2 876,80 лв., представляваща направени деловодни разноски.

Производството по гр.д.  № 654/2006 г. на СлОС е образувано по исковата молба на К.Д.Д. против С.И.К., с която е предявен иск за разваляне на договор за продажба на недвижим имот по нот.акт. № 92, т. VІІІ, нот. д. № 1863/2006 г. на Служба по вписванията при СлРС и съединеният с него иск за връщане на заплатената цена в размер на 67 680 евро.

За обезпечаване на същите искове, като бъдещи, е била издадена обезпечителна заповед от 13.10.2006 г., съгласно определение № 1722/13.10.2006 г. по ч.гр.д. № 2296/2006 г. на СлРС. Чрез обезпечителната заповед е допуснато налагане на обезпечителна мярка, възбрана върху недвижим имот, представляващ апартамент – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.561.83.1.25, находящ се в ГР.С., кв. „М.“ бл. *, вх. *, ет.*, ап. 23, подробно описан в заповедта. Обезпечителната заповед е била вписана с акт № 93, т.І, вх. № 7773/16.10.2006 г. на Служба по вписванията при СлРС.

Същият имот, върху който съгласно обезпечителната заповед на 16.10.2006 г. е била вписана възбрана, е прехвърлен от ответницата по обезпечителните искове С.И.К. собственост на Т.Д.Р. с договор за покупко-продажба от 17.10.2006 г., сключен с нот. акт № 167, т. ІV, рег. № 8280, дело № 691/2006 г. на нотариус Н.С. и вписан в Служба по вписванията при СлРС с вх. № 7870/18.10.2006 г., акт № 5, т. ХХV, дело № 5866/2006 г.

Във връзка с изпълнителното производство и подадената молба е установено, че С.И.К. е починала на 28.12.2011 г., поради което е поискано производството да продължи в лицето на нейните законни наследници. Посочено е, че въз основа на запорно съобщение до Юро Банк и Еф Джи АД върху банкова сметка ***, но за част от сумата не е извършено плащане, поради което е поискано изпълнителното производство да бъде насочено спрямо недвижим имот идентификатор № 67338.561.83.1.25, с оглед допуснатото обезпечение на бъдещи искове, които са били уважени по гр.д. № 654/2006 г. на СлОС.

След установяване на законните наследници на С.И.К. – Й.И.Т., Т.Д.Р., Б. Д. М. и И.Д.Щ., са били конституирани като длъжници. На същите е била връчена призовка за доброволно изпълнение, в отговор на което всеки един от тях, вкл. жалбоподателката Т.Д.Р., са поискали да бъдат заличени с оглед извършения от тях отказ от наследството на С.И.К. и вписването на отказите в специалния регистър при СлРС, съгласно представените удостоверения.

С оглед направените откази от наследството от законните наследници на С.И.К., взискателката е поискала насочване на принудителното изпълнение спрямо държавата, съобразно чл. 11 от ЗН, който не позволява държавата, съответно общината, според вида на имуществото, оставено в наследството, да заявят отказ от приемането му.

С постановление от 19.12.2014 г. конституираните наследници на С.И.К. са били заличени като длъжници в производството по изп.дело № 20137680400452 и като длъжник в производството е конституирана държавата.

Действията на принудително изпълнение спрямо недвижим имот с идентификатор № 67338.561.83.1.25 са предприети от ЧСИ М. с изпращане на искане за вписване на възбраната, което действие е съобщено на жалбоподателката на 17.02.2015 г.

Въз основа на събраните по делото доказателства се установява от фактическа страна следното:

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага изводът, че жалбата   е неоснователна.

На първо място съдът намира за необходимо да посочи, че спорът на страните във връзка с пасивната легитимация по изпълнителното дело не е предмет на настоящото производство. Срещу всяко от действията на ЧСИ М. М. по изп.дело № 20137680400452 извършени за конституиране и заличаване на страни, всяко от лицата – взискателят - по аргумент от чл. 435, ал. 1 ГПК и държавата, вкл. и жалбоподателката, доколкото е в кръга на законните наследници на длъжника по изпълнителния лист – С. К. – съгласно чл. 435, ал. 2 ГПК – за конституираните длъжници, са разполагали със съответното право, но то не е упражнено от тяхна страна.

Взискателят не е обжалвал заличаването на Т.Р. като длъжник в производството по изп.дело № 20137680400452 с оглед извършения от нея отказ от наследството на  С.И.К., нито обжалваните действия на принудително изпълнение спрямчо имот с идентификатор № 67338.561.83.1.25, са извършени спрямо нея в това й качество.

Що се отнася до искането на държавата за заличаването й като страна в настоящото производство, съдът изрично е постановил отказ с протоколно определение по делото от 02.06.2015г., като следва да се допълни, че като длъжник държавата разполага с интерес да оспорва действията на ЧСИ по същото изпълнително дело само при насочване на принудителното изпълнение спрямо конкретно имущество, каквито действия до момента не са извършвани, нито са предмет на обжалване по настоящото дело.

Конкретната жалба на Т.Р., обаче, е подадена след заличаването й като страна по изп.дело № 20137680400452 и е с оглед насочването на принудителното изпълнение спрямо притежавания от нея имот с идентификатор № 67338.561.83.1.25.

От установените по делото обстоятелства следва, че обжалваните действия на принудително изпълнение извършени от спрямо този имот са с оглед обезпечаването на уважените по гр.д. № 654/2006г. на СлОС искове, с оглед на решенията по което е издаден и изпълнителният лист.

Несъмнено и безспорно се установи в производството, че взискателят – К. Д. е поискала обезпечаване на бъдещия си иск – предявен в производството по гр.д. № 654/2006г. на СлОС и с определение от 13.10.2006г. по ч.гр.д. № 2296/2006г. молбата е уважена. Въз основа на обезпечителната заповед на 16.10.2006г. е вписана възбраната върху имота идентификатор № 67338.561.83.1.25, с който длъжника – С.И.К. е извършила разпореждане в нарушение на забраната, произтичаща от нормата на чл. 451, ал. 1 ГПК. Разпореждането е извършено на 17.10.2006г., като нотариалният акт по сделката, с която жалбоподателката Т.Д.Р. се легитимар като собственик, е вписан на 18.10.2006г.

Следователно и съгласно чл. 452, ал. 2 ГПК така извършената сделка е относително недействителна спрямо взискателя К. Д. и за последната съществува правото да насочи принудителното изпълнение за удовлетворяване на обезпеченото вземане спрямо длъжника – С.И.К..

С оглед обстоятелството, че възбраната върху имота е вписана на 16.10.2006г., когато имотът е бил собственост на длъжника – С.И.К. и по аргумент от чл. 452, ал. 2 ГПК не са налице предпоставките на чл. 435, ал. 4 ГПК за уважаване на подадената от Т.Д.Р. действия на принудително изпълнение спрямо имот с идентификатор № 67338.561.83.1.25,

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Т.Д.Р.,           ЕГН ********** ***- „Ст. З.*-* против действията на принудително ицзпълнение извършени от ЧСИ М. М. по изп.дело № 20137680400452 спрямо имот с идентификатор № 67338.561.83.1.25, като неоснователна.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                               2.