Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

Гр.Сливен, 22.06.2015г

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   двадесет и втори юни, през двехиляди и петнадесета година, в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                                                  ВАНЯ АНГЕЛОВА

     като разгледа докладваното от съдия Ваня Ангелова в.гр.дело № 269 по описа за 2015г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

    Образувано е по жалба на взискателя Ж.В.Г. ***  против  постановление на съдебен изпълнител от 28.04.2015г, с което, на основание чл. 433ал.1т.5 ГПК е  прекратено  изпълнителното производство по изп.дело № 313/2011г на ДСИ  при СИС на СлРС,.  

    В жалбата се твърди, че  не е налице нито една законова предпоставка за прекратяване на изп. дело. Твърди се, че длъжника има имущество, което би могло да бъде продадено. Част от това имущество се намирало при МБАЛ „Хаджи Димитър“-Сливен и се ползвало под наем, но нито наемателя плащал наем, нито участвал в публичната продан за да купи това имущество. Другите движими вещи били оставени на отговорно пазене в ТПК“Съединение“ и били също предмет на публична продажба, но умишлено се ограничавал достъпът им до тях. След като уведомили ДСИ за това, установили, че част от това имущество липсва, но на пазача не била наложена глоба за неизпълнение на разпореждането на съдия-изпълнителя.

     Иска се отмяна на постановлението за прекратяване на изпълнителното производство и продължаване на процесуалните действия.

     Длъжникът „Амбулатория за специализирана извънболнична помощ-медицински центърМедикускооп“ООД-гр.Сливен/ в ликвидация/ не  е  изразил становище по жалбата.

    В съответствие с разпоредбата на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви. Счита жалбата за допустима, но неоснователна. Твърди, че на три поредни публични продажби единственото имущество, което било  продадено било няколко вещи, а продължаване на принудителното изпълнение било напълно излишно и щяло да доведе до ненужно натоварване на  длъжника с разноски. По отношение на останалите оплаквания в жалбата, изрично ги уведомил за правото им да поискат смяна на пазача.

    Съдът, след като се запозна с наведените в жалбата оплаквания, доводите на страните и представеното копие на изпълнителното дело, прие за установено  следното:

    Изп.дело № 313/2011г по описа на СИС при СлРС  е образувано въз основа на молба и  изпълнителен лист, издаден по влязло в сила решение по гр.дело № 1945/2009г на СлРС  за осъждането на „Амбулатория за специализирана извънболнична помощ - медицински център Медикускооп “ ООД-Сливен да заплати на Ж.В.Г. ***.10лв, представляваща неизползванин платени неприсъствени дни за периода 2001-2008г, както и сумата 2697.45лв - обезщетение за забава за периода 10.04.2008г-11.05.2009г, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 11.05.2009г до окончателното изплащане и 1946.68лв- разноски по делото.

    След като в срока за доброволно изпълнение длъжникът  не  погасил задължението по изпълнителния лист, съдебният изпълнител е пристъпил към  налагане на запор, опис и публична продан  на  движими вещи, собственост на длъжника - общо 90 на брой.

    На 27.04.2012г  ДСИ  е  извършил опис на множество движими вещи на длъжника, находящи се в „Амбулатория за специализирана извънболнична помощ -медицински център медикускооп“ ООД-гр.С., ул.“Д. П.“№*.

    След изготвяне на оценка на тези вещи от вещо лице, ДСИ е  насрочил публична продан  на тези вещи от 15.08.2014 до 15.09.2014г, която е била обявена за нестанала поради неявяването на наддавачи.

   По молба на взискателя е били  насрочененена следваща  публична продан от 24.10.2014г до 24.11.2014г ,  която  също  е била обявена  за нестанала, поради неявяване на наддавачи.

    След подаване на нова молба от взискателя, е била носрочена трета по ред публична продан, в периода от 26.01.2015г  до 26.02.2015г.

    На нея се явили двама наддавачи - С.Д.Я. от гр.Свиленград и „Евроземеделие“ЕООД-гр.Сливен, с управител  М.П., които са направили валидни надвателни предложенения за част от вещите.

    С  протокол от 27.02.2015г съдебният изпълнител  обявил двамата наддавачи за купувачи на част от вещите -14 броя от общо 90бр.

     С постановление за възлагане от 17.03.2015г ДСИ  възложил на  „Евроземеделие“ЕООД-гр.Сливен вещите, подробно описани в постановлението.

     С постановление за възлагане от 24.03.2015г ДСИ е възложил на С.Д.Я. от гр. Свиленград вещитте, подборно описани в постановлението.

      И двете постановления не са били обжалвани и са влезли в сила.

      На 20.04.2015г ДСИ е извършил разпределение на постъпилите суми от проданта,  което предявил на страните на 24.04.2015г.   

     С постановление от 28.04.2015г ДСИ е прекратил изпълнителното производство на основание чл. 433 ал.1 т.5 от ГПК, поради това, че посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество.

    Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

    Жалбата е процесуално допустима–подадена  в законоустановения срок, от надлежна страна и срещу подлежащо на обжалване действие  на съдебен изпълнител. 

   Прецена по същество, е  основателна, по следните съображения:

   За да бъде прекратено изпълнителното производство на основание чл. 433 ал.1 т.5 ГПК, трябва да са налице кумулативно две предпоставки:   

   1/посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и   

   2/не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество на длъжника.

    Съдът намира, че и две предпоставки в случая не са  налице.

    От изпълнителното дело се установява, че  в периода  2014г - 2015г,  са били насрочени безуспешно две публични продажби на движими вещи. При третата продан са били продадени 14бр. от общо 90 броя. Четири дни след като е извършил разпределение на постъпилата от праданта сума и е прявил на страните разпределението, съдебният изпълнител е прекратил изпълнителното дело, преценяйки, че останалите вещи са непродаваеми и за да не се  товари взискателя с ненужни разноски.

    Съдът намира, че от невъзможността изнесените на публична продан вещи да се продадат при една начална цена и в определен период от време, не  следва  автоматично извода, че са  непродаваеми. Не случайно в чл. 494 ГПК е предвидена възможност за  извършване на нова продан по искане на взискателя, която се осъществява при начална цена, равна на 80% от началната цена при първата продан, а законодателят не е въвел ограничение относно броя на публичните продажби. Единственото условие, поставено в разпоредбата на чл. 494 ал.1 от ГПК е, че при обявяване на проданта за нестанала,  трябва в едноседмичен срок от съобщаването да има отправено искане от взискателя да се извърши нова продан, каквото по делото е депозирано за всяка една насрочена и несъстояла се публична продажба. Междувпрочем, съдебният изпълнител не е обявил третата  публична продан за нестанала, че да текат сроковете по чл.494 ал.1 от ГПК.

     Следователно, докато има молба от взискателя за насрочване на нова продан, съдебният изпълнител следва да насрочва нова продан. При липса на активност от страна на взискателя, би се стигнало до прекратяване на изпълнителното производство, но  на друго основание- това по чл. 433 ал.1 т.8 ГПК.

    По отношение на втората предпоставка за прекратяване на изпълнителното производство, а именно, че  не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество на длъжника, следва да се спомене, че имущественото състояние на длъжника не е  проучено. То трябва да се установи и чрез справка от СВп , от която  би се установило дали дружеството разполага  с недвижимо имущество,  каквато  справка по делото липсва.

    За да прекрати изпълнителното дело на основание чл. 433 ал.1 т.5 ГПК, съдебният изпълнител е бил длъжен да провери  имущественото състояние на длъжника и то към момента на прекратяването, за да се увери, че към този момент  няма  друго секвестируемо имущество.

    Обстоятелството, че длъжникът е обявен в ликвидация не изключва възможността да притежава имущество. Докато не бъде заличен от търговския регистър, неговото имуществено състояние следва да бъде обект на проучване от ДСИ, при направено искане от  страна взискателя.

   Що се отнася до оплакването на взискателя, че  част от имуществото на длъжника, оставено на отговорно пазене в „ТПК“Съединение“ липсвало, същото няма отношение към основанието за прекратяванене на изпълнителното производство и не е предмет на настоящата жалба.

   По тези съображения съдът намира атакуваното постановление за прекратяване на изпълнителното производство за неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено. 

          Водим от гореизложеното,  Сливенският  Окръжен  Съд

Р   Е   Ш  И  :

 

   ОТМЕНЯ постановление на съдебния изпълнител от 28.04.2015г, с което, на основание чл.433 ал.1 т.5 от ГПК е прекратено изпълнителното производство по изп.дело № 313/2011г по описа на СИС при СлРС, 

    Решението не  подлежи на обжалване.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: