Р Е Ш Е Н И Е № 87

Гр.Сливен, 29.10.2015г

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито съдебно заседание на втори октомври, двехиляди и петнанадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

При секретаря П.С. с участието на прокурора……………, като разгледа докладваното от съдията  гр.дело № 301 по описа за 2015г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 25 ал.4 вр. с ал.6 от ЗЮЛНЦ, за отмяна на решение от 09.05.2015г на общо събрание на СНЦ“ Ловно рибарско дружество – Нова Загора“-гр.Нова Загора, с което е потвърдено решение на УС от 04.05.2015г за изключване на член  от  сдружението.

         В исковата молба ищецът твърди, че не е съгласен с наложеното му наказание, тъй като същото е незаконосъобразно и необосновано. Твърди, че в ответото сдружение тече процес на преразпределение на ловни територии и регулиране на границите на ловно-стопанските райони  на отделните ловни дружинки., в т.ч и дружинката в с.Брястово, в която членувал. Счита, че дружинката е ощетена от промените и изразил недоволството си гласно, в резултат на което бил обвинен в тежки форми на нарушаване на устава, конспирации, опити за саботаж, опит за смяна на председателя на дружинката, нежелание за спазване на ЗЛОД. Твърди, че не става дума за нарушения, а за елементарна форма на упражняване на правото му на съдружен живот. Като член на сдружениието счита, че има право на различно мнение от това на ръководството, има право да иска включване или отпадане на точки от дневния ред на заседанието на дружинката, има право и да търси съмишленици. Счита, че като гражданин има право на свободно сдружаване, да организира срещи с колеги и приятели, независимо дали имат за цел изграждане на инициативни комитете ли не. Счита, че от негова страна липсва поведение, което може да бъде квалифицирано като нарушение на закона или устава, което да доведе до санкция и то максималната. Намира, че поведението му се вписва в текста на чл. 18 от устава, регламентиращ правата му на член. Счита, че не е нарушил и чл. 23а б.“е“ от устава на сдружението, тъй като неговите действия не били насочени срещу интересите, независимостта и единственото на организацията, нито нарушавали традиционно установените правила по ловна и рибиловна етика. Твърди, че не е допуснал и умишлено неизпълнение на решение на ръководни органи и че такова нарушение ще е налице, когато тези решения предвиждат действия, насочени за защите на интересите на организацията, а не за определяне на дневен ред на поредната сбирка на ловно-рибарските дружинки.

Моли за отмяна на решението на ОС на сдружението от 09.05.2015г, както и решенето на УС, с което му е наложено наказание „изключване“.

Председателят на ответното сдружение е подал писмен отговор на исковата молба. Счита иска за неоснователен и моли да бъде отхвърлен. Позавава се на чл. 29 от устава, който уреждал, че общо събрание на дружината се свиква от УС , който определя и дневния ред, датата, часа на събранието. Твърди, че с решение на УС от 18.03.2015г било прието да се свика общо събрание на дружината в с.Брястово с дневен ред, упоменат в прокола от проведеното събрание на УС. Недоволни от този дневен ред, ищецът и още някои членове на дружината, решили да направят организирано неизпълниние на дневния ред поради нежеленаие за промяна на границите на ловностопанския им район, независимо, че чл. 7 от ЗЛОД  задължавал дружествата да приведат ловностопанските си райони в съотвествие със землищните граници на населеноното място. Тъй като за голяма част от дружините /16 на брой/ ловностопанските им райони не съотвествали на землищните граници на населеното място, включили такава точка в дневния ред с цел  изпълнение на закона. Тази група, включваща и ищеца, решили по тяхна инициатива да променят дневния ред и да вземат решение за напускане на сдружението, като за целта започнали да провеждат агитация, организирали срещи с други сдружения за приемането им в тях, като да бойкотират решениието на УС за свикване на общо събрание на дружината с определен от тях дневен ред, подготвяйки и смяна на председателя на дружината, без да спазят изискването на чл. 34 ал.2 пр.2 от устава на сдружението. На общото събрание на дружината бил избран председател на събранието, който зявил, че същото ще се проведе при друг дневен ред, определен от инициативен комитет, а не по този, определен от УС на сдруженето. Новият дневен ред включвал вземане на решение за напускане на сдруженето и преминаване към сдруженето „Прохода“-гр.Гурково, като за целта били поканени на събранието председателя на това сдружение и членове. Това разбунило духовете на присъстващите членове на общото събрание , които не били съгласни с дневния ред на инициативния комитет и след като им било обяснено, че действат в нарушение на устава и след препирни, били изгонени представителите на сдружение “Прохода“, а събранието протекло при предварително определения от УС дневен ред. Оспорва твърдението, че дружината в с.Брястово ще бъде ощетена, тъй като изпълнението на  чл. 7 от ЗЛОД не означавало ощетяване на дружината. Не оспорва правото на ищеца да изразява различно мнение от това на ръководството, но това не можело да нарушава устава и законите. Действията му окачествява като умишлени и целенасочени, попадащи под нормата на чл. 23а, ал.2 от устава на сдруженето, поради което счита, че правилно и законосъобразно му е наложено наказанието, в съотвествие с устава.

В с.з. ищецът се явяват лично и с процесуален представител. Поддържа предявения иск и моли да бъде уважен. Подборни съображения развива в писмени бележки. Претендира за разноски.

         В с.з. ответното сдружение, представлявано от председателя, оспорва иска и моли да бъде отхвърен. Подържа заявеното становище в отговора, което доразвива  в писмени бележки. Претендира разноски.

        Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие заустановено следното от фактическа страна:

        Ответното сдружение с нестопанска цел “Ловно рибарско дружество Нова Загора“, със седалище и адрес на управление гр.Нова Загора, е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по ф.д. № 476/2001г .

       Съгласно чл. 32 от устава на сдружението, дружините са негови организационни звена. В състава на СНЦ „Ловно рибарско дружество Нова Загора“ влизат 23 дружини, в т.ч.и и дружината на с.Брястово,обл.Сливен.

       Ищецът бил член на сдружението, както и на ловната дружина в с.Брястово до датата на изключването  му от сдружението.

       На 18.03.2015 г. се провело заседание на УС на СЛР „Ловно-рибарско дружество – Нова Загора“, на което бил определен дневния ред за провеждане на общи събрания на дружините в рамките на редовните предстоящи отчетни събрания.

Точка  5 от обявения дневния ред включвала „вземане на решение за промяна на границите на ловно-стопанския район на дружината, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча/ЗЛОД/ и правилника за неговото приложение, които да отговарят на землищните граници на населеното място, на  което е изградена ловно-рибарската дружина“.

В съответствие с така приетото решение от УС, било изпратено писмо до председателя на  дружината в с. Брястово с указания относно организацията и реда за провеждането  на общото събрание на дружината. В писмото бил посочен дневния ред, по който следвало да протече общото събрание, като ръководството на дружината трябвало да определи отговорници за подготовката за предстоящото събрание.

На 19 от общо 23 дружини от състава на сдружението ловностопанските район не отговаряли на изискванията на чл.7 ал.6 от ЗЛОД, включително  и тази в с.Брястово.

За да започне процедура по промяна на границите на ловностопанските райони съгласно чл. 3 от ППЗЛОД, било необходимо да се инициира вземане на решение от общото събраните на съответните дружини, като протокола се внасял в УС, след което започвала процедура по изпращане на искането до ДАГ и МЗ.

По тази причина УС на сдружението свикало общо събрание на всички дружини, в т.ч. и дружината в с.Брястово с дневен ред, включващ и точка, която предвижда обсъждане на промяната на границите на ловностопанския райони съобразно землищните граници на населеното място.

Вземането на подобно решение тревожело ловните дружини, в т.ч. и тази на с.Брястово и създавало напрежение между тях.  Част от членовете на ловната дружина в с.Брястово, в т.ч. и ищеца считали, че ако бъдат променени границите на ловно-стопанските им райони, ще се отнеме най-апетитната ловна територия на дружината, а именно горски фонд, разположен  в Средна гора, където се ловувал едър дивеч, в.т.ч.диви свине.

         След като станал известен спуснатият от УС на сдружението  дневен ред за общо събрание на дружината, ищецът заедно със св.Т. Ш./ член на същата ловна дружинка/, решили да потърсят друго мнение относно промяната на ловните територия на дружината, като за целта се обърнали към ЛРС “Прохода“-гр.Гурково. От представителите на това сдружение получили уверение, че ще бъдат запазени границите на ловностопанския район, ако цялата дружина премине към  тяхното сдружение.

Тъй като не искали да загубят най-ценната част от ловностопанския си район, 6-7 ловци от дружината, в т.ч. ищецът, св. Т.Ш., В.Н., И. П., Н.А., се събрали преди предстоящото общо събрание, във Виенската сладкарница в гр.Нова Загора. Те обсъдили възможността ако не срещнат разбирането на ръководството, дружинката в с.Брястово да напусне сдружението и да се присъедини към сдружение “Прохода“, което гарантирало целостта на ловностопанския им район. Решили също, на свикато от УС общо събрание на дружината, св. Т. Ш. да предложи друг дневен ред, вклюващ преминаването на ловната дружина към сдружение „Прохода“, като бъдат поканени на събранието  и техни представители.

          В деня на самото общо събрание 15.04.2015г, дружината избрала за председател св.Т. Ш., който прочел новия дневен ред, при което председателят на сдружението г-н С.  обяснил, че съгласно устава, друг дневен ред, различен от предложеня от УС, е невъзможен. Тогава, събранието протекло по предварително обявения дневен ред, а представителите на сдружение “Прохода“-гр.Гурково били приканени да  напуснат. Всички присъстващи на събранието гласували единодушно „против“ промяната на землищните граници.

С решение на УС на сдружението по протокол от 04.05.2015г., ищецът е наказан с наказание „изключване“ от състава на сдруженето съгласно чл. 23а ал.2 б.“е“ от устава за умишлено неизпълнено решение на ръководен орган на сдружението и действия, насочени срещу интересите, независимостта и  единството на ловното сдружение, изразяващи се в : 1/ след определяне на дневен ред за провеждане на ОС на дружината на 15.04.2015г, е организирал неизпълнение на решението на УС, като многократно се е събирал и осъждал начина на неизпъленине на определеиня от УС дневен ред; 2 / вземане на решение за провеждане на това събрание по определен от него дневен ред  от т.нар. инициативен комитет за напускане на сдружението и преминаванае към сдружение „Прохода“-гр.Гурково поради това,че в дневния ред на ОС, определен от УС е включена точка за привеждане на границите на ловностопанскте райони на дружините от сдруженето в съответствие с чл. 7 ал.4 и ал.6 от ЗЛОД.; 3/ провеждане на срещи и договорки с представители на  сдружение „Прохода“ и поканване на същите да присъстват на събранието с оглед на това, че са им гарантирали, че ще направят всичко възможно за запазването на досегашния ловностопански район на дружината, агитиране нана членове на дружината, че при промяна на гланиците на дружината, тя ще престане да същестува и ще премине към сдружение „Прохода“; 4/ При откриване на ОС направил опит да прокара нелегламентиран дневен ред и осуетяване провеждането на редовно ОС, с определен от УС дневен ред, като определения от ищеца дневен ред включвал напускане на сдружението и преминаване към сдружение “Прохода“, съобразно предварителна  уговорка между ищеца, В.Н. и  Т.Ш..

Преди да бъде наказан, ищецът бил поканен да даде  обяснения по случая на заседание на  УС, проведено на 28.04.2015г. Той се явил на заседанието и дал обяснения, като не отрекъл, че двамата с Ш. са изготвили нов дневен ред за общото събрание на дружината и са разговярали с членове на дружина и ръководство от друго сдружение. Отново заявил несъгласието си с промяната на ловните гриници на дружината и обяснил, че е предприел всички действия за запазването им.

С решение на  ОС на ответното сдружение, обективирано в протокол от 09.05.2015г, е оставена без уважение жалбата на ищеца срещу наложеното му от УС наказание „изключване“ от ловно-либарското сдружение.

         Горната фактическа обстановка е установена по делото и е безспорна.   

         Съдът я прие за доказана въз основа на събраните писмени доказателства, неоспорени от страните и от свидетелските показания на всички разпитани свидетели, ценени като релеванти, преки и непосредствени, и като цяло безпротиворечиви. Тъй като не бе представен по делото протокола от проведеното общо събрание на дружината в с.Брястово, съдът изгради фактическата обстановка досежно протичането на самото събрание само въз основа на  гласни доказателства, които са допустими, подробни и  допринасящи за изясняване на спора.

          При така установените факти, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск е допустим, а разгледан по същество и основателен.

В тежест на ответника е да докаже основанието за прекратяване на членственото правоотношение с ищеца, а именно: конкретните негови действия, с които е нарушил действащи нормативни актове и  в частност чл. 23а ал.2  б.“е“ от устава на сдружението.

Основанията, на които е допустимо да се извършва съдебен контрол върху решение на общо събраните на сдружение с нестопанска цел са релгаментирани в чл. 25 ал.4 от ЗЮЛНЦ и това са: законосъобразност на решението и съотвествие с устава на сдружението.

Ответникът е изключен от сдружението  на основание чл. 23 а ал.2 б.“е“от устава на сдружението, т.е. за умишлено неизпълнение на решение на ръководен орган на сдружението и за действия, насочени срещу интересите, независимостта и единството на ловното сдружение, изразяващи се в четири пункта.

        Съдът намира за нужно да коментира всяко едно от упоменатите в протокол на УС от 04.05.2015г действия на ищеца, заради които е бил наказан с най-тежкото наказание, превидено в устава – „изключване“.

        Първото от тях касае поведението на ищеца, който след като узнал за дневния ред за провеждане на ОС на дружината на 15.04.2015,  спуснат от УС, организирал неизпълнение на решението на УС, като многократно се събирал и обсъждал начина на неизпълнение на определения от УС дневен ред. От тази формулировка първо не е ясно какво е било решението на УС, което не е изпълнил. Не е спорно по делото, че ищецът не е бил съгласен с предложения от УС дневен ред за общо събрание на дружината и в частност с една единствена точка, касаеща привеждане границите на ловностопанските район на дружините от състава на сдружението в съответствие с землищните граници на населените места, но с тази точка от дневния ред не са били съгласни и други ловци от дружината, както става ясно от проведеното на ОС гласуване, но те не са били изключени от сдружението.

Второто провинение на ищеца е свързано с вземане на решение за провеждане на общо събрание на дружината по определен от ищеца дневен ред, от така наречения инициативен комитет, за напускане на сдружението и преминаване към сдружение „Прохода“ - гр.Гурково поради това, че в дневния ред на ОС , определен от УС е включена точка за привеждане на границите на ловностопанскте райони на дружините от сдружението в съответствие с чл. 7 ал.4 и ал.6 от ЗЛОД.

Ищецът не спори, че заедно с св.Ш. са обсъждали и  предложили  друг дневен ред за провеждане на общо събрание на дружината, включващ и точка преминаване на дружината към друго сдружение. От събраните свидетелски показания обаче се установи, че след като този дневен ред е бил предложен на общото събрание от св.Ш. и след като председателят на сдружението компетентно  пояснил, че събранието може да протече само по предварително обявения от УС дневен ред, без излишни дебати, събранието е протекло по първоначалния дневен ред.

         От събраните в тази насока гласни доказателства се установява, че  на провежданите преди общото събрание срещи между част от ловците, на които е присъствал и ищеца, е обсъждана възможността за преминаване на ловната дружина на с.Брястово към ЛРС“Прохода“-гр.Гурково и това е било продиктувано в защита на общия интерес от запазване на най-атрактивните ловни територии за дружината.

         Съдът намира, че тези действия на ищеца не представляват нарушение на закона, а и на устава, за което да бъде изключен като ловец.

         На първо място, членуването в сдружението е на принципа на доброволност и равнопоставеност на членовете. Самите дружини също представляват доброволни обединения на ловци от определен ловностопански район. С действията си, насочени към опит за преминаване на дружината към друго сдружение, ищецът е упражнил правото си доброволно да избира в коя дружина, респ. сдружение да членува и това е негово право, гарантирано от ЗЛОД.

         В разпоредбите на чл. 29 - 31 от ЗЛОД е регламентирано доброволно и свободно  групиране на лица, придобили право на лов, а формирането на дружини, респ. и тяхното отделяне, не е поставено в зависимост от волята на управителните органи на сдружението.

       Функциите, които са предоставени на ловното сдружение са по-скоро организационни и преимущесвено свързани със стопанисването на дивеча, в какъвто смисъл са разпоредбите на чл. 30 и чл. 34 от ЗЛОД.

        След като законът признава и гарантира правото на доброволно и свободно сдружаване на имащите право на ловуване, те могат и сами да решават въпроса за прекратяването или продължаването на членството си във всяко едно формирование. Ето защо, съдът счита, че ищецът не е нарушил ЗОЛД с действията си, насочени към отделянето на дружината в с.Брястово от ловното сдружение. Би могло да се приеме, че е нарушил единствено чл.23а ал.2 б.“е “от устава относно единството на сдружението, но в тази си част устава противоречи на закона, а ако дадена разпоредба на устава противоречи на закона, то тя се замества по право от повелителните му правила.

Третото действие, в което е обвинен ищеца, е провеждане на срещи и договорки с представители на сдружение „Прохода“-гр.Гурково и поканване на същите да присъстват на събранието поради това, че са им гарантирали да направят всичко възможно за запазването на досегашния ловностопански район на дружината; агитиране на членове на дружината, че при промяна на границите на дружината, тя ще престане да същестувва и ще премине към сдружение „Прохода“-гр.Гурково.

Ищецът не спори, че е провел срещи с представители на сдружение “Прохода“, които обещали, че ще се запази ловностопанския район на дружината в с.Брястово, ако тя  премине към тяхното сдружениие. Именно затова са и били поканени да присъстват на проведеното общо събрание на дружината. Разпоредбата обаче на чл. 29 ал.10 от ППЗОЛД предвижда възможостта една ловна дружина да премине към друго сдружение, ако са изпълнени ред условия, като за целта е необходим и протокол от събранието на дружината с решение за преминаване в друго сдружение. Следователно, щом съществува законова възможност за подобно преминаване, ищецът не е нарушил закона с действията си, насочени към проучване на правната възможност за преминаване на дружината към друго сдружение.

Що се отнася до агитирането на дружи членове на дружинката , че при привеждане на границите на ловностопанския районо  в съотвествие със землищните граници, дружината ще се разтури и ще премине към сдружение “Прохода“-гр.Гурково, следва да се спомене, че срещата на ловци във Виенската сладкарница в гр.Нова Загора е била на доброволен принцип. Участниците са изказвали мнения и са вземали решения напълно свободно, което не може да бъде вменено във вина на който и да било от тях. Съгласно чл. 18 от устава на сдружението, те имат право да упражняват критика в дейността на ръководните органи, да правят предложения за подобряване на организационната дейност на сдружението, да избират и да бъдат избирани в ръководните органи. Ако на неформално събиране са обсъждали предложение за избор на нов ръководен орган на дружината, това действие не противоречи на никой закон в страната, в т.ч. и на устава на сдружението.

Последното обвинение се отнася до това, че при откриване на ОС на дружината, ищецът направил опит да прокара нелегламентиран дневен ред и осуетяване провеждането наредовно ОС, с определен от УС дневен ред, като определения от ищеца дневен ред включвал напускане на сдружението и преминаване към сдружение “Прохода“, съобразно предварителна уговорка с В.Н. и  Т. Ш..

Новият дневия ред на събранието е бил съставен предварително от ищеца и св.Ш.. След като предложилите го лица се съгласили с пояснението на г-н С. и си оттеглили дневния ред, събранието протекло по предварително обявения от УС дневен ред. На същото събрание всички единодушно гласували „против“ промяната на границите на ловностопанския район. И това гласуване категорично сочи, че всички присъствали на ОС членове на дружинката са били против такава промяна, което означава, че действията на ищеца са били в интерес на цялата дружина.

Действително, съгласно чл. 23а ал.2 б.“е“ от устава, тези действия по излизане от сдружението и преминаване към друго сдружение, могат да бъдат окачествени като насочени срещу интересите и единството на организацията, но в тази част устава противоречи на ЗЛОД.

         От друга страна, чл.34 ал.5 от устава регламентира, че решенията на ОС на дружината влизат в сила след утвърждаване от УС на сдружението. Следователно, каквото и да режи общото събрание на една дружина, то подлежи на  одобрение от ръководния орган на сдружението и едва тогава влиза в сила. Тогава би било ирелевантно какво решение ще вземе общото събрание на дружината в с.Брястово и под чие давление.

         В заключение, съдът приема, че с действията си ищецът не е довел до умишлено неизпълнение на решение на ръководен орган, а в защита интереса на ловната дружинка, е предприел действия, позволени от ЗЛОД  и чл. 18 от устава на сдружението, свеждащи се до опита му да прокара на общо събрание на дружината нов дневен ред, който включва и точката преминаване на ловната дружина към ЛРС“Прохода“-гр.Гурково.          

         Ищецът  всъщност е целял постигането на един разрешен от закона резултат, без да е изпълнена процедурата по чл. 34 ал.2 от устава на сдружението, предвиждаща свикване на общо събрание на дружината по инициатива на 1/3 от членовете й, депозирано писмено в УС на сдружението, но за това нарушение не е бил обвинен, респ. и  наказан.

По изложените съображения съдът намира, че решението за  изключване на  ищеца от сдружението  е  незаконосъобразно, тъй като не са доказани  материалноправните основания за налагане на това наказание, което обуславя отмяната  на решението на ОС,  в  обжалваната  част.

При този изход от спора, ответникът следва да заплати на ищеца направените по делото разноски, възлизащи в размер на сумата 325лв, от които 25лв- д.т. и 300 лв- адв. възнаграждение.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО решение от 09.05.2015г на общото събрание на сдружение с нестопанска цел“ Ловно рибарско дружество –Нова Загора“, със седалище и адрес на управление гр.Н.З., ул.“Ал.С.“№ *, представлявано от председателя Г.М.С.,   в частта по т.8 от дневния ред,  с което е потвърдено решение на УС от 04.05.2015г за изключване от сдружението на Д.Д. ***4, ЕГН- **********, на основание чл.23а  ал.2  б.“е“ от устава.

 

ОСЪЖДА сдружение с нестопанска цел „Ловно рибарско дружество Нова Загора“, със седалище и адрес на управление гр.Н. З., ул.“Ал.С.“ № *, представлявано от председателя Г.М.С. да заплати на Д.Д. ***, с ЕГН - ********** сумата 325лв., представляваща разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Бургас, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: