Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    

Гр.С., 08.07.2015г

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     С.СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осми юли, през двехиляди и петнадесета година, в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ:СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                  ВАНЯ АНГЕЛОВА

     като разгледа докладваното от съдия Ваня Ангелова в.гр.дело №  314 по описа за 2015г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

     Производството е по обжалване действията на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

     Образувано е по жалба на длъжниците  по изп.дело №2014837040 83 на ЧСИ  П.Г. с рег. № 837 и район на действие СлОС срещу постановление за възлагане на недвижими имоти от 20.05.2015г.

     В жалбата твърдят, че публичната продан е  извършена неправилно и незаконосъобразно. Твърдят, че ЧСИ не извършил правилно и законосъобразно разгласата за насрочената продан, т.к. те  не били уведомени за нея, а също и за предходните действия на съдебния изпълнител. Освен това, имотът не бил възложен на най-високата цена, а на следващ по ред купувач, като постановлението от 15.05.2015г не било разгласено по надлежния ред. Продажбата започнала при съмнително занижена оценка, като не било използвано вещо лице-оценител. Не били уведомени и другите кредитори за насрочената публична продан, като НАП например, към който също имали задължения. Тъй като взискателите по другите изпълнителни дела не са присъединили по настоящото изп.дело, щели да останат неудовлетворени при последвалото разпределение на сумата от проданта.

    Искат  отмяна на  постановлението за възлагане и насрочване на нова  публична  продан.

    В законния срок, взискателят е депозирал писмено възражение.

    В съответствие с разпоредбата на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви. Счита жалбата за допустима, но неоснователна.  Твърди, че проданта е редовно разгласена, като в деня а отваряне на наддавателните предложения  съставил протокол за обявяване на купувач. От този потокол било видно, че имало трима наддавачи, които наддавали и устно, като за всяко устно наддаване в протокола имало подпис на всеки наддавач.  За купувач на имота било обявено „МГ-А“ЕООД, което предложило най-високата цена. Тъй като дружеството не внесло остатъка от продажната цена в указания  срок, с постановление от 15.05.2015г,  обявил за купувач на имота следващия по ред наддавач. Твърди, че няма задължение да връчва това постановление на страните, т.к. не подлежи на обжалване, но въпреки това го връчил на длъжниците. Твърди, че възложил имота на следващия по ред наддавач, който направил най-високото наддавателно  предложение. Оспорва заявеното в жалбата, че имотът не е оценен от вещо лице с твърдението, че на стр. 57 от делото е приложено заключението на в.л. М.Г., което изготвило оценка на имота, макар и назначено от друг ЧСИ. Исказва несъгласие с твърдението  в жалбата, че  не били уведомени   другите кредитори, които щели да останат неприсъединени и губели възможност да се удовлетворят. Твърди, че всички останали кредитори сами следят за хода на изпълнителното производство, а в частност на НАП не се връчват книжа, с изключение на предявяване на разпределението.

    След като се запозна с жалбата и представеното копие на изпълнително дело,  съдът прие за установено следното:

    Изп.дело № 226/2011 по описа на ЧСИ М.М. с рег. № 868 и район на действие СлОС, е образувано по  молба на „Уникредит Булбанк“АД-гр.София въз основа на издаден изпълнителен лист по ч.гр.дело № 2547/2011г на РС-С. за солидарното  осъждане на Х.А. В., А.А. В. и ЕТ“Синко-Х. В.“, представяван от едноличния собственик Х.А. В., да заплатят на кредитора сумата 40821.65 лв, представляваща задължение по анекс №1/10.11.2009г към договор за банков и ипотечен кредит за физическо лице № ТР72737318/10.09.2008г, мораторна лихва в размер на 5149.71лв, начислена за периода 20.12.2009г-19.04.2011г, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.0.4.2011г до окончателното изплащане и 1465.26лв- разноски по делото.

     С молбата за образуване на изпълнителното производство, взискателят е поискал  вписване на възбрана и извършване на опис, оценка и публична продажа на ипотекирания в негова полза  недвижим имот, находящ  се в с. Я., общ.К., обл.С..

    След като в срока за доброволно изпълнение, не  последвало изпълнение от страна на длъжниците,  на 21.02.2011г  е  била вписана възбрана върху същия имот, представляващ  сграда с идентификатор № 87031.501.209.1, с площ 109 кв.метра, на един етаж, с предназначение- жилищна сграда, и сграда с идентификатор № 87031.501.209.2, с площ 18 кв.метра, на един етаж, с предназначение –селскостопанска сграда, находящи се в с.Я.,общ.К.,обл.С., ул.“Я.“ № *, поподащи с ПИ с идентификатор № 87031.501.209.

    ЧСИ извършил  опис на имота, за което са уведомил страните по делото, в т.ч. длъжниците.  

   Вещото лице М.Г. оценило имота на стойност 64 000лв, видно от изготвеното  по делото  заключение/ т.1, л.57-58 от делото/.

   Последвала  публична продан на имота, като с постановление за възлагане на недвижим имот от 28.02.2012г на ЧСИ М.М., имотът бил  възложен на купувача В.И.К.,  за сумата  48 100лв.

    Срещу постановлението за възлагане са били депозирани две жалби. По първата жалба, подадена от ЕТ“Синко-Х. В.“, представляван от едноличния собственик Ф. А. В., е било образувано в.гр.дело № 217/2012г по описа на СлОС.

     По втората жалба, подадена от А.А. В. е образувано  в.гр.дело № 218/2012г по описа на същия съд.

    И по двете дела съдът е уважил жалбите и  отменил атакуваното постановление за възлагане на недвижим имот.

    По молба на взискателя от 13.05.2014г, изпълнителното дело е било  изпратено на  ЧСИ П.Г. с рег. № 837 В КЧСИ и район на действие СлОС, а номера на образуваното изп.дело е 2014 837 040 336.  

    ЧСИ П.Г.  повторно изпратил до длъжниците покана за доброволно изпълнение и след като не последвало доброволно изпълнение от тяхна страна,  пристъпил към  публична продажба на същия имот, описан  подробно по-горе.

     С обявление за публична продажба на недвижим имот,ЧСИ  обявил, че продажбата ще се осъществи в сградата на РС-К. от 01.11.2014г до 01.12.2014г, като наддавателните предложение ще се отворят на 02.12.2014г.  Обявена е начална продажна цена от 38 400лв,  която е 80% от първоначалната – 64 000лв.

    С акт за поставяне на обявленията за публична продажба от 23.10.2014г, ЧСИ удостоверил съставянето на уведомления за разгласяване на проданта на следните  места: на таблото в кантората на ЧСИ, на таблото за обявления в кметство с.Я. на таблото за обявления в РС-К. и по местонахождение на имота.

    Страните били уведомени за продажбата, в т.ч. и длъжниците.

    С констативен протокол от 30.10.20014г, ЧСИ П.Г.  установил, че  насрочената продажбата е редовно разгласена.

    С протокол от 02.12.2014г, ЧСИ  обявил публичната продажба за нестанала поради неявили се наддавачи .

    По молба на взискателя, ЧСИ насрочил нова продан на имота, която видно от акта за  поставяне на обявлението за публична продажба,  е насрочена от 24.01.2015г до 24.02.2015г, в сградата на РС.-К., с дата на отваряне на наддавателните предложения  25.02.2015г.

       Проданта е разгласена чрез поставяне на обявления в кантората на ЧСИ, на таблото за обявления  в РС-К., кметство с.Я. и по местонахождение на самия имот.

     Определена е начална цена на имота от 56 700лв,  а  за начална  продажна цена – 42525лв.,  която  е 75% от оценката на имота.

     Страните са уведомени за проданта, в т.ч. и  длъжниците.

     С протокол от 25.02.2015г, ЧСИ е обявил публичната продан за нестанала поради неявяване на наддавачи.

      На 09.03.2015г взискателят отново подал молба за насрочване  на нова продан на имота, при начална цена 80% от първоначалната цена  при първата продан.

     Трета по ред продан е насрочена от 04.04.2015г-04.05.2015г,  при оценка 56 700лв и при начална продажна цена  от 34 020лв, която е 60 % от оценката на имота.

     Видно от акта за поставяне на обявления за публична продажба от 19.03.2015г, ЧСИ е поставил обявления за продажбата в кантората си в гр.С., на таблото за обявления  в РС-К., кметство с.Я. и по местонахождение на  имота.

     Страните са уведомени за проданта,  в т.ч. и длъжниците.

     С констативен протокол от 03.04.2015г, ЧСИ е установил, че  насрочената продажбата е редовно разгласена.

     Видно от протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочената публична продан и на купувач,  съставен на 05.05.2015г,  началната оценка на имота е 56 700лв, а началната продажна цена – 34020лв.  

     Постъпили са три писмени наддавателни предложения, запечатани в пликове и придружени с внесен задатък от 10 % върху началната цена.

     Тези писмени наддавателни предложения са в следната последователност: 1/ вх. № РД 119614/04.05.2015г- наддавателно предложение от С.А.П., който е предложил цена от 34020лв; 2/ вх. № РД 119615/04.05.2015г- наддавателно предложение на „МГ-А –Строй“ЕООД, което  предложило цена от 34 020.01лв. и 3/вх. № РД 119616/04.05.2015г- наддавателно предложение от С.Е.Д.,  която предложила цена от  34 100лв.

       Освен трите писмени наддавателни предложения, същите наддавачи  направили и устни наддавателни предложения, с размер на един задатък, в следния ред: 1/ „МГ-А –Строй“ЕООД  е  предложило стъпка с размера на един задатък, т.е. 3402лв или цена  имота от 37502лв; 2/  С.Е.Д. е преложила стъпка с размера на един задатък, т.е. 3402лв или цена на имота 40904лв.;3/  МГ-А –Строй“ЕООД  е  предложило стъпка с размера на един задатък, т.е. 3402лв или цена имота 44 306лв; 4/ С.А.П. е преложил стъпка с размера на един задатък, т.е. 3402лв или цена на имота 47708лв; 5/ С.Е.Д. е преложила стъпка с размера на един задатък, т.е. 3402лв или цена на имота  51 110лв; 6/ МГ-А –Строй“ЕООД е  предложило стъпка с раазмера на един задатък, т.е. 3402лв или цена имота 54512лв; 7/ С.А.П. е преложил стъпка с размера на един задатък, т.е. 3402лв или цена на имота 57 914лв;8/МГ-А –Строй“ЕООД е  предложило стъпка с раазмера на един задатък, т.е. 3402лв или цена  имота 61316 лв.

     С протокол от 05.05.2015г за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочената публична продан и на купувач, ЧСИ  обявил за купувач на имота „МГ-А –Строй“ ЕООД - гр.С., представлявано от управителя Е.А.М., за сумата 61 316лв., която сума  му указал  да внесе в едноседмичен срок.

    Тъй като дружеството не внесло остатъка от продажната цена, с постановление от 15.05.2015г за обявяване на следващ по ред купувач на недвижим имот от публична продажба, ЧСИ обявил за купувач следващия наддавач с най-високото наддавателно предложение, а именно: С.А.П., за сумата от 57 914 лв.

    С постановление за възлагане от 20.05.2015г ЧСИ му възложил собствеността върху имота за  сумата 57 914лв –изплатена  изцяло.

    Постановлението за възлагане е връчено на страните по делото. 

    Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

    Жалбата е процесуално допустима – подадена са срещу подлежащо на обжалване действие по чл. 435  ал.3 от ГПК, от надлежна страна и в законоустановения срок.

    Прецена по същество,  е неоснователна .  

    Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал.3 от ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника  само  поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено  по  най-високата предложена цена.

            Наддаването е ненадлежно, когато са допуснати нарушения на чл. 487- чл.492 от ГПК, а оплакванията на длъжниците следва да  визират случаи, при  които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура, напр. проданта не е надлежно обявена, наддавателните предложения не съдържат необходимите реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък, проданта не е приключила в съответното законоустановено време,  в  наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават и  пр.

     Наведените в жалбата основания касаят ненадлежно наддаване, състоящо се в това, че ЧСИ не извършил правилно и законосъобразно разгласата на проданта,  тъй  като  не  уведомил длъжниците.

       Второто оплакване  се  свежда до това, че имотът не бил  възложен по най-високата цена и постановението не било разгласено по надлежния ред.

      Третото касае оценката на имота, а четвъртото е свързано с неуведомяване за проданта на остананите кредитори и в частност НАП.      

      Съдът прецени всички оплаквания за неоснователни.  

      Съдебният изпълнител е разгласил надлежно  всяка една от трите публични продажби. Изготвил е обявления за всяка една продажба. Продажбите са били регистрирани с констативен протокол за разгласяване в СИС при РС-К.,  един ден преди проданта.

      За всяка от насрочените публични продажби страните по делото са били уведомявани, в. т.ч. и длъжниците, като за  първата продан – с призовки, връчени им лично, а за  следващите  две продажбите - по телефона, видно от направеното от ЧСИ отбелязване на призовките, съответно на дати:  21.01.2015, в 13часа и  на 21.03.2015г  в 09.50часа.

     Третата по ред публична продан е осъществена, като в деня на отваряването на наддавателните предложения – 05.05.2015г, е съставен протокол за обяваване на купувач. Видно от този протокол, в публичната продан са участвали трима наддавачи, които са наддавили  и устно, като  „МГ-А –Строй“ЕООД –С., е обявен за купувач на имота, тъй  като е предложил устно най-високата цена- 61 316лв.

      Тъй като не внесъл остатъка от продажната цена в срок, с постановление от 15.05.2015г за обявяване на следващ по ред купувач на недвижим имот от публична продажба, ЧСИ  обявил за купувач следащия наддавач, направил най-високото наддавателно предложение, а именно : С.А.П., за сумата от 57 914 лв.

    Това постановление от 15.05.2015г не подлежи на обжалване по съдебен ред, а ЧСИ  няма задължение да го връчна на страните.

    След като наддавачът С.А.П. е  внесъл остатъка от продажната цена имота, с постановление за възлагане от 20.05.2015г, ЧСИ му възложил имота, което постановление е връчено на страните.  Съгласно чл. 435 ал.3 от ГПК, това постановление  подлежи на обжалване от длъжника, взискателя, участвал като наддавач и лице, внесло задатък до последния ден на проданта. 

      Тъй като при извършената публична  продан, С.А.П. направил второто по ред най-високо наддавателно предложение,  правилно и в съответствие със закона, ЧСИ го  обявил за  купувач  на имота с постановление за възлагане от 20.05.2015г, поради което жалбата е неоснователна  и следва да се остави без уважение.

      По аргумент от разпопоредбата на чл. 435 от ГПК, жалба  на длъжника  срещу  оценката на имота, изнесен на публична продан,  е недопустима, тъй като това действие не е включено в лимитативно изброените действия на съдебния изпълнител, които подлежат на обжалване по  съдебен ред. 

      Що се отнася до оплакването, че за насрочената продан не били уведомени останалите кредитори и най-вече НАП, ако тези кредитори не са се присъединили по изп.дело, няма и да бъдат удовлетворени при последвалото разпределение на сумата от праданта. Но НАП,  в качеството му е кредитор,  ще участва в разпределението на получената сума от проданта и за него се  заделя  сума  за  вземанията на държавата. 

     Разпределението се предявява на длъжника и  всички взискатели,  които имат право да го обжалват пред съда, в 3-дневен срок от предявяването / арг. от чл.462 ал.2 ГПК/.

     Водим от гореизложеното,  С.ският Окръжен  Съд     

 

 

Р   Е   Ш  И  :

 

       

      ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  като  НЕОСНОВАТЕЛНА  жалбата на длъжниците  Х.А. ВЕИС с ЕГН - ********** и  А.А. ВЕИС, ЕГН – **********,***, срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 20.05.2015г ,  по изп. дело  № 2014 837 040 336  по описа  на ЧСИ  П.Г.,  с рег. №  837  на  КЧСИ  и район на действие СлОС.

        Решението не  подлежи на обжалване.

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: