Р Е Ш Е Н И Е  № 43

 

Гр. Сливен 13.02.2017 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение…. в закрито

 заседание на тринадесети февруари

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря…………………....………………………и с участието на прокурора………….................…. ………………………като разгледа докладваното от ……… Снежана Бакалова……..............…..… гр.дело.. № 343  по описа за 2015 година за да се произнесе съобрази:

            Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка и намира правното си основание в чл.247 от ГПК.

            Образувано е по молбата на адв. В., като пълномощник на С. и С. С., в която се твърди че съдът е допуснал очевидна фактическа грешка при постановяване на решението по делото, като в диспозитива на същото на стр. 11, ред 26, след „да заплати на“ вместо на С.М.С. ЕГН ********** и С.Г.С. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, чрез адв. Ц.В. е записана ответницата Р.С.К. ЕГН ********** ***. Твърди че това противоречи на приетите правни изводи, а именно че ответницата дължи на ищците заплащане на обезщетение за ползването на процесния имот.

            На стр.11, ред7 от диспозитива и на стр. 12, редове 10.20 и 30 след ул. „Г.  е пропуснат № *.

            Моли съда да постанови поправка на очевидна фактическа грешка в посочения смисъл.

            Ответницата не е депозира в срок становище по молбата за поправка на очевидна фактическа грешка.

            Молбата е допустима, подадена в срок, а разгледана по същество е основателна.

            Налице са условията за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка, тъй като е налице очевидно разминаване във волята на съда, формирана в мотивите, а именно ответницата да заплати обезщетението за ползване на процесния имот, а и не има логическо противоречие, като тя не може да бъде осъден ада заплати сама на себе си обезщетението. Молбата е основателна и във втората си част. Адресът на пълномощника на посочените места е непълен.

            Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 247 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 75 от 22.12.2016г.  по гр.д. № 343/15 г. по описа на СлОС, като на страница единадесета, ред двадесет и шести от диспозитива, след „да заплати на“ вместо „Р.С.К. ЕГН ********** ***. „ да се чете „С.М.С. ЕГН ********** и С.Г.С. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, чрез адв. Ц.В.“ и на стр.11, ред седем; на стр. 12, редове 10, 20 и 30, след ул. „Г.№“ се добавя *.

 Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 75 по гр.д. № 343/15 г. по описа на СлОС.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд –Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: