РЕШЕНИЕ №                                                         

гр. Сливен, 13.10.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на тринадесети октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря И.К., в присъствието на прокурора БОРИСЛАВ СЯРОВ, като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 367 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск по чл. 336, ал. 1 вр. чл. 5, ал. 1 от ЗЛС.

ОП – Сливен твърди в исковата молба, че е постъпил сигнал и приложени с него документ и снимков материал, от които е видно, че ответницата Р.Г.М. *** със заповед ЗД – ЗД – 02 – 0004/16.02.2015г. за отглеждане. С експертно решение на ТЕЛК е установено, че страда от „тежка умствена изостаналост – еретичен вариант“, за което й е определена 100 % намалена работоспособност.

В следствие на заболяването Р. М. изостава в нервно-психческото си развитие, като физическото й развитие не отговаря на възрастта й. Липсва реч, няма развита фина моторика, не разбира смисъла на поставените трудови задачи, не контролира физиологическите си нужди, движи се свободно но има нарушения в координацията и се нуждае от постоянни грижи и наблюдение.

Предвид състоянието си в следствие на заболяването не е в състояние да се грижи за себе си и да ръководи постъпките и делата си, което налага постоянна грижа към нея от трети лица, които да отстояват нейните фактически и правни интереси.

Предвид изложеното се иска поставянето на ответницата под пълно запрещение.

В с.з.  представителят на Окръжна прокуратура – Сливен поддържа предявения иск.

В съответствие с изискването на чл. 337, ал. 1 от ГПК съдът придоби на място лични впечатления и установи, че лицето е посочената в молбата ответница. Поведението й и видимото й състояние са в съответствие с описаното в исковата молба, без признаци, че възприема и разбира случващото се около нея, без адекватна реакция, в невъзможност за вербален контакт.

Степента на тежест на състоянието и неговата продължителност във времето се потвърждават от показанията на разпитаната свидетелка – Н. Георгиева, която е медицинска сестра към ЦНСТ – гр. Котел. Свидетелката познава ответницата от 10 години от пребиваването й в ДДУИ – с.. Медвен, общ. Котел. Потвърждава, че е невъзможно осъществяването на вербален контакт, не е ориентирана за себе си и заобикалящата я среда. Единствените дейности които извършва самостоятелно са свързани с изпълнението на елементарни указания за хранене и обличане, но за обслужване на личния ежедневен тоалет ответницата се нуждае от помощ. От реакциите й не може да се приеме, че разбира и съзнава случващото се около нея. Често проявява необоснована агресия към други деца.

От останалите доказателства по делото се установява, че ответницата е родена на ***г. С експертно решение № 1686/25.09.2013г. на ТЕЛК при ЦПЗ „Проф. Иван Темков“ ЕООД – Бургас, е прието, че страда от „тежка умствена изостаналост, еретичен вариант. Настанена е със съдебно решение в ДДУИ – с. Медвен, където е живяла до настаняването й в ЦНСТ – гр. Котел, предвид необходимостта от специализирани грижи.

Горните фактически обстоятелства обосновават правния извод, че предявения иск е основателен и следва да се уважи. По делото се установи наличието на всички кумулативно изискуеми от разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗЛС предпоставки: наличие на умствено увреждане – „тежка умствена изостаналост, еретичен вариант“. Ответницата не е в състояние да изразява емоции, нито да извършва елементарни дейности, не е в състояние да контактува вербално, да формира и/или да изразява осъзната и адекватна на заобикалящата я среда воля. Необходимостта от непрестанни грижи за нея, включително за елементарните грижи от ежедневието във връзка с поддържане на хигиена и хранене, както и невъзможността за даване на информирано съгласие във връзка с наложителните медицински интервенции и манипулации поради съпътстващите умственото увреждане физиологични усложнения, налагат поставянето й под пълно запрещение с назначаване на настойник.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Р.Г.М., ЕГН **********, настанена понастоящем в Център за настаняване от семеен тип – гр. К., ул. „Е.“ № *.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Котел за определяне на настойник на ответника, който при необходимост да дава информирано съгласие!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: