Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Сливен, 06.08.2015г.

 

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на  шести август през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                    ЧЛЕНОВЕ:  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.С  НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия  Нина Коритарова въззивно гр. дело № 385 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 463 във вр. с чл. 278 от ГПК. Образувано е по жалба на "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД, ЕИК 833101609, със седалище и адрес на управление гр. С. З., ул. ”Н. ш.”, бл. *, представлявано от Б.Д., управител - взискател по изпълнително дело № 234/2015 г. по описа на  на ЧСИ П.Р., рег. № 835- КЧСИ, с район на действие окръжен съд- Сливен против Протокол за разпределение на постъпила сума от 09.06.2015 г. по изп. дело № 234/2015 г. по описа на  на ЧСИ П.Р., рег. № 835- КЧСИ, предявен на жалбоподателя на 26.06.2015 г.

Жалбоподателят твърди, че сумата в размер на 12 911, 27 лв. е постъпила по изпълнителното дело, като преди да се образува е било проведено предходно производство, по което е било допуснато предварително  обезпечение на бъдещ иск в полза на жалбоподателя. Сумата в размер на 12 911, 27 лв., съставлявала главницата на претенцията по бъдещия иск. Посочва, че била издадена Обезпечителна заповед от 30.09.2014 г. по ч.гр.д. № 4150/2014 г. на Районен съд – Стара Загора, с която било допуснато поисканото от него обезпечение на тази главница, която се включвала в предмета на бъдещия иск, като била наложена обезпечителна мярка, съставляваща запор върху вземанията на длъжника МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр. С., ул. „Д. П.” № * към РЗОК- Сливен. Излага твърдения, че след обезпечителното производство последвало исково производство по гр.д. № 3935/2014 г. пред Районен съд- гр. Сливен, което завършило с влязло в сила Решение № 141/19.02.2015 г., с което ответникът-длъжник бил осъден да заплати на жалбоподателя главница в размер на 12 911, 27 лв., както и направените разноски по обезпечителното производство по  ч.гр.д. № 4150/2014 г. на Районен съд – Стара Загора в размер на 45 лв., разноски по изпълнителното производство по прилагане на предварителното обезпечение по изп.д. № 721/2014 г. по описа на ЧСИ П.Р. в размер на 766 лв., както и разноски по исковото производство по гр.д. № 3935/2014 г. пред Районен съд- гр. Сливен  в размер на 1416,45 лв. Според жалбоподателя всички присъдени му разноски с Решение № 141/19.02.2015 г. на Сл.РС са от категорията на необходимите разноски без които би било невъзможно да се състои настоящото изп. дело № 234/2015 г. по описа на ЧСИ П.Р. и да се извърши обжалваното разпределение на сумата събрана по него. Определя извършените от него процесуални действия и актове, за които е понесъл претендираните разноски, като извършени в полза, както на него като кредитор, така и в защита на интересите на всички присъединени кредитори и взискатели по изп. дело № 234/2015 г. , какъвто в случая бил НАП, който в качеството си на кредитор не проявил активност да си събере вземанията, които датирали още от 2012 г.  Приема, че в случая обезпечената от него сума на практика става обезпечена в полза на НАП, който като кредитор има вземане към длъжника многократно надхвърлящо по размер неговото вземане.

Оспорва преценката на ЧСИ, че направените от него необходими разноски за постъпване на сумата за разпределение по изп. дело № 234/2015 г. не спадат към привилигированите вземания, посочени в разпоредбата на чл. 136, ал. 1, т.1 ЗЗД. Според него в първия ред на привилегиите, предвиден в т. 1 на ал. 1 на чл. 136 ЗЗД се включват претендираните от него разноски, като разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение. Тази разпоредба била предвидена в полза на взискателя, който бил най-активен по отношение на събирането на вземането си и тези разноски, съставлявали задължителни такси и адвокатски възнаграждения. Подчертава, че претендираните разноски били направени и в полза на по-късно присъединилия се взискател и без тях би било невъзможно удовлетворяването не само на конкретен взискател, но и на всички взискатели. Поради тази причина тези разноски би следвало да бъдат поети от всички взискатели, защото в противен случай първоначалният взискател щял да поеме всички разноски по цялото изпълнение, а цялата сума, щяла да бъде разпределена в полза на присъединения взискател без да е понесъл каквито и да е било разноски. Твърди, че ирелевантно за спора е обстоятелството, че част от разноските са били направени по различни дела, доколкото длъжникът по тях бил един и същ, като всички са били свързани с извършването на изпълнителни действия срещу него, което е било в полза на всички взискатели.

С оглед на изложеното счита, че обжалваното разпределение било незаконосъобразно и постановено в противоречие с чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД и моли Сливенски окръжен съд да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразно разпределението на сумата по Протокол за разпределение на постъпила сума по изп.д. № 234/2015 г. от 09.06.2015 г.  по описа на ЧСИ П. Р.,  рег. № 835- КЧСИ, район на действие окръжен съд- Сливен и да постанови разпределение, което предвижда от постъпилата сума в размер на 12 911, 27 лв. изплащане на взискателя "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД, ЕИК 833101609, със седалище и адрес на управление гр. С. З., ул. ”Н. ш.”, бл. *, представлявано от Б.Д., управител на всички присъдени в негова полза разноски съгласно изпълнителен лист  по гр.д. № 3935/2014 г. по описа на СлРС, съставляващи разноски по обезпечителното производство по  ч.гр.д. № 4150/2014 г. на Районен съд – Стара Загора в размер на 45 лв., разноски по изпълнителното производство по прилагане на предварителното обезпечение по изп.д. № 721/2014 г. по описа на ЧСИ П.Р. в размер на 766 лв., както и разноски по исковото производство по гр.д. № 3935/2014 г. пред Районен съд- гр. Сливен  в размер на 1416,45 лв., както и разноските за образуване  и провеждане на изпълнителното дело № 234/2015 г. по описа на ЧСИ П.Р., като ползващи всички взискатели по изпълнителното дело.

Моли да бъде спряно изпълнението на разпределението на сумата по Протокол за разпределение на постъпила сума по изп.д. № 234/2015 г. от 09.06.2015 г.  по описа на ЧСИ П.Р., рег. № 835- КЧСИ, район на действие окръжен съд- Сливен до приключване на процедурата по обжалването с влязъл в сила съдебен акт.

В срока по чл. 436, ал.3 от ГПК от насрещната страна - длъжник по изпълнителното дело, пред ЧСИ не е депозирано писмено възражение.

При спазване изискванията на чл. 436, ал. 3 от ГПК частният съдебен изпълнител е изложил подробни мотиви по атакуваното разпределение на постъпили суми в изпълнителното производство.

При разглеждане на спора по същество, Сливенски окръжен съд, след като обсъди доказателствата, намиращи се в приложеното копие от изпълнително дело № 234 по описа на ЧСИ П.Р. рег.№ 835 в КЧСИ, с район на действие Сливенски окръжен съд, във връзка с доводите на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

Изпълнителното дело № 234/2015 г. по описа на ЧСИ П.Р. рег.№ 835 в КЧСИ, с район на действие Сливенски окръжен съд е образувано  на 08.05.2015 г. по молба на взискателя "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД, ЕИК 833101609, със седалище и адрес на управление гр. С. З., ул. ”Н. ш.”, бл. *, представлявано от Б.Д.,  въз основа на изпълнителен лист, издаден по гр.д. № 3935/2014 г. от СлРС , с който длъжникът МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД гр. Сливен, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр. С., ул. „Д. П.” № * е осъден да заплати на основание чл. 327, ал. 1 ТЗ на взискателя "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД сумата от 12 911, 27 лв., представляваща дължими, но незаплатени суми за продадени медицински стоки и услуги, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 07.10.2014 г. /датата на подаване на заявлението/  до окончателното й плащане, както и направените разноски по обезпечителното производство по  ч.гр.д. № 4150/2014 г. на Районен съд – Стара Загора в размер на 45 лв., разноски по изпълнителното производство по прилагане на предварителното обезпечение по изп.д. № 721/2014 г. по описа на ЧСИ П.Р. в размер на 766 лв., както и разноски по исковото производство по гр.д. № 3935/2014 г. пред Районен съд- гр. Сливен  в размер на 1416,45 лв. С молбата за образуване на изпълнителното дело се претендират и разноските по самото изпълнително дело заплатени от взискателя, съставляващи- 700 лв. адвокатско възнаграждение и 66 лв. такси, заплатени на ЧСИ. Към молбата за образуване на изпълнително дело е приложен изпълнителен лист от 29.04.2015 г.

Представено е платежно нареждане за кредитен превод от 05.05.2015 г., от което е видно че по банковата сметка на ЧСИ П.Р. е преведена сумата от 66 лв., представляваща такси по изпълнително дело, заплатена от страна на взискателя "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД. Представено е платежно нареждане за кредитен превод от 05.05.2015 г., от което е видно че по банковата сметка на адвокатско дружество „Кънева и Ламбов”е преведена сумата от 700 лв., дължима по Фактура № 103 от 04.05.2015 г.  и заплатена  от страна на взискателя "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД. Видно от Фактура № 103 от 04.05.2015 г. тази сума от 700 лв., съставлява адвокатски хонорар за изготвяне на молба за образуване на изпълнително дело против МБАЛ „Хаджи Димитър” и процесуално представителство по делото. В същия смисъл е представен и договор за правна защита и съдействие, сключен между управителя на "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД Б.Д. и адвокатско дружество „Кънева и Ламбов”, заедно с пълномощно.

Видно от издадената от ЧСИ П.Р. фактура и сметка № 1000035368 от 07.05.2015 г. е събрана такса за образуване на изпълнително дело в размер на 20 лв., такса за изготвяне и връчване от съдебен изпълнител или от негов служител на покана, призовка, препис от жалба,  уведомление или книжа, включително за връчване на изявление на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 ГПК в размер на 20 лв. и такса за налагане на запор без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по чл. 517, ал. 1 ГПК, в размер на 15 лв., като след начисляване на ДДС общата дължима сума се равнява на 66 лв.

На длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение, която е получена на 14.05.2015 г., като едновременно с това длъжника е уведомен и за наложения върху вземанията му към РЗОК- гр. Сливен запор. Със запорно съобщение, получено от РЗОК- гр. Сливен на 12.05.2015 г., РЗОК е уведомена за наложения запор върху вземанията на длъжника МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД – гр. Сливен към нея. По изпълнителното дело е присъединена като взискател държавата на основание Удостоверение от НАП по чл. 191 ДОПК с вх. № 3422/26.05.2015 г. за сумата от 1 435 278, 14 лв., за което длъжника МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД – гр. Сливен е уведомен със съобщение получено на 04.06.2015 г. и взискателят "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД е уведомен със съобщение получено с обратна разписка на 01.06.2015 г. С писмо с изх. № 11-00-40/14.05.2015 г. РЗОК гр. Сливен е уведомила ЧСИ П.Р., че ще изпълни задължението си към МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД – гр. Сливен.

За постъпилата от запора сума по изпълнително дело в размер на 12 911, 27 лв. ЧСИ П.Р. е изготвила Протокол за разпределение на сума с изх. № 6548/09.06.2015 г. и е определила ден за предявяване на разпределението – 26.06.2015 г. в 10 часа, за което са били редовно уведомени взискателя "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД със съобщение получено с обратна разписка на 12.06.2015 г., длъжника МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД – гр. Сливен с получена призовка на 12.06.2015 г. и ТД на НАП на 10.06.2015 г.

По изпълнителното дело е постъпила молба с дата 19.06.2015 г. от взискателя "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД за налагане на запор върху вземанията на длъжника МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД – гр. Сливен към „ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- ГР. СЛИВЕН” ООД, ЕИК 119624388 и върху банковата сметка на длъжника в „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД. Със запорно съобщение, получено от „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД на 13.07.2015 г. ЧСИ П.Р. налага запор върху банковата сметка на длъжника  МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД – гр. Сливен. Със запорно съобщение, получено от „ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- ГР. СЛИВЕН” ООД на 10.07.2015 г. ЧСИ П.Р. налага запор върху вземанията на длъжника  МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД – гр. Сливен към „ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- ГР. СЛИВЕН” ООД, което упражнява правата си по чл. 508 ГПК и не признава вземането, върху което е наложен запор и отказва да изплати претендираните суми по изпълнителното дело.

На 26.06.2015 г. в 10  часа ЧСИ П.Р. предявява изготвеното разпределение на постъпилата на 18.05.2015 г. по изпълнително дело № 234/2015 сума в размер на 12 911, 27 лв., която сума била предмет на запор наложен по Обезпечителна заповед по изп.д. № 721/2015 г. Разпределението било направено по следния начин: 66 лв. такси по изп.д. № 234/2015 г., 700 лв. адвокатски хонорар по изп.д. № 234/2015 г. и 12 145, 27 лв. за НАП съгласно Удостоверението, тъй като сумата от обезпечителния запор не се била  ползвала с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136 ЗЗД.

На 26.06.2015 г.постъпва жалба от "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД с вх. № 4435/26.06.2015 г. против разпределението на ЧСИ П.Р. на суми по Протокол за разпределение на сума от 09.06.2015 г.

При така установеното от фактическа страна се налагат следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок. Протокол за предявяване на разпределение на постъпили суми от 09.06.2015 г. е предявен без да присъстват, но са били редовно уведомени законния представител на дружеството - взискател,  на длъжника и представител на НАП. Жалбата е постъпила в деловодството на съдебния изпълнител на 26.06.2015 г., като е била  подадена от активно легитимирана страна - взискател по изпълнението, срещу подлежащ на обжалване акт по смисъла на чл. 462, ал. 2 от ГПК, поради което същата е процесуално допустима.

По същество разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който се определя кои вземания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълното или частично изплащане на всяко едно от тях. В разпределението се включват тези вземания, които са били предявени до деня на изготвянето му - на първоначалния взискател, на присъединените по право или по искане взискатели, както и разноските по изпълнението, които не са предварително внесени от взискател и които съдебният изпълнител има право служебно да събере от длъжника съобразно чл. 79, ал. 2 ГПК. Съдебният изпълнител е длъжен да отчете единствено вземания, възникнали и удостоверени документално към момента на изготвяне на разпределението/Решение № 394 от 21.04.2009 г. по гр. д. № 110/2008 г., ГК, ІІІ г. о. на ВКС/. Редът за удовлетворяване на вземанията се определя съобразно реда на привилегиите по чл. 136 ЗЗД, а степента на удовлетворяването им - от правилото за съразмерно удовлетворяване на вземания с еднакъв ред /ал. 3 на чл. 136 ЗЗД/. За да се определи естеството на отделните притезания и какъв е редът на привилегированите притезания се взема предвид нормата на чл. 136 от ЗЗД и особените закони. От сумата, подлежаща на разпределение се отделя необходимото за пълното удовлетворяване на притезанието, което е първо по ред. Остане ли свободна сума, тя се отделя за следващото притезание и така до изчерпване на наличната сума или притезания. При недостатъчност на сумата удовлетворяват се само първите по ред притезания, а другите привилегировани и хирографарни притезания остават изобщо неудовлетворени. До частично удовлетворения на хирографарните притезания се идва, ако сумата, постъпила по изпълнението покрива напълно привилегированите притезания, като известна част остава хирографарните кредитори, както и когато се върши разпределени, между хирографарни кредитори. Те се удовлетворяват по съразмерност (чл. 133 ЗЗД).

 Съгласно чл. 458 от ГПК държавата се смята винаги за присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични и други вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 456 от ГПК. Съобразно чл. 458 от ГПК, съдебният изпълнител е поискал и получил преди изготвяне на разпределението Удостоверение от НАП по чл. 191 ДОПК с вх. № 3422/26.05.2015 г. от което е видно, че към 21.05.2015 г. длъжникът МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД – гр. Сливен има публични задължения в размер на 1 435 278, 14 лв. Държавата, по силата на закона се счита за присъединен взискател за вземанията, които се съобщят в 14-дневен срок от полученото уведомление за започнатото изпълнение или разпределение. (чл. 458 от ГПК, чл. 191, ал. 4 от ДОПК).

Съгласно чл. 136, ал.1, т.1 ЗЗД с право на предпочтително удовлетворение се ползват вземанията за разноски по обезпечаване и принудително изпълнение спрямо кредиторите, които се ползват от тези разноски, т.е. не всички разноски по изпълнителното дело попадат в приложното поле на цитираната норма. В първия ред на специалните привилегии влизат изцяло необходимите разноски на първоначалния взискател по осъществяването на изпълнителния способ, тъй като по изпълнителното дело не се извършва общо разпределение на постъпленията, а разпределение на постъпления от отделни изпълнителни способи. Такива необходими разноски по начало са таксите към ЧСИ за образуване на изпълнителното дело, за цялостното проучване имущественото състояние на длъжника, изпращането на призовки, уведомления и книжа, налагане на запор върху вещи или вземания, както и възбрани върху недвижими имоти, извършване на опис и публична продан на вещта и др. подобни /т.е. касае се все за прости такси/. От привилегията по чл. 136, ал.1, т.1 ЗЗД се ползват обаче само тези разноски, които първоначалният взискател е направил във връзка с пряката реализация на даден изпълнителен способ, от която се разпределят постъпилите суми. Съгласно нормата на чл. 457, ал.1 и ал.2 ГПК присъединеният взискател има същите права, както и първоначалният, като извършените изпълнителни действия в изпълнителния процес ползват и него. Нормата на чл. 136, ал.1, т.1 ЗЗД установява привилегия за разноските по принудителното изпълнение, които са относими към кредиторите, които се ползват от тези разноски. Целта на разноските, за които е установена законовата привилегия, е събиране на вземането по изпълнителното дело.

 Според Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС т.6 не всички разноски по изпълнителното дело на първоначалния взискател се ползват с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД. С такова право се ползват и в първия ред на специалните привилегии се включват разноските на първоначалния взискател по осъществяването на изпълнителния способ, постъпленията от който се разпределят. В този ред може да бъдат включени и разноските на първоначалния взискател за образуване на изпълнителното дело и за възнаграждение на един адвокат.

Разноските на първоначалния взискател за обезпечението на иска срещу длъжника чрез налагане на запор или възбрана върху събраното вземане или осребрената вещ, постъпленията, от които се разпределят, се ползват с привилегия, но когато в разпределението участват присъединени кредитори със специална привилегия по чл. 136, ал. 1, т. 2, 3 и 4 ЗЗД, разноските се включват след тях - в реда преди първата по ред обща привилегия; а когато в разпределението участват и кредитори с привилегия по чл. 16, ал. 3 ЗОЗ - преди техния ред. Не се ползват с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД разноските за други, реализирани по искане на първоначалния взискател изпълнителни способи нито разноските, направени от него за изпълнителни способи, които не са приложени. Не се ползват с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД разноските на първоначалния взискател, в т.ч. тези за адвокатско възнаграждение в производството по издаване на изпълнителния лист.

Разноските, направени от първоначалния взискател в исковото производство са част от размера на вземането, за което е издаден изпълнителния лист, а не разноски по принудителното изпълнение, поради което правилно не са включени от ЧСИ в разпределението в частта на привилегированите вземания.

В този смисъл са удовлетворени изцяло вземанията по чл. 136, т. 1 от ЗЗД - разноските, направени от взискателя "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД по изпълнението, които представляват отделно негово привилегировано вземане и по делото е представено платежно нареждане за кредитен превод от 05.05.2015 г., от което е видно че по банковата сметка на ЧСИ П.Р. е преведена сумата от 66 лв., представляваща такси по изпълнително дело, заплатена от страна на взискателя "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД. Видно от издадената от ЧСИ П.Р. фактура и сметка № 1000035368 от 07.05.2015 г. е събрана такса за образуване на изпълнително дело в размер на 20 лв., такса за изготвяне и връчване от съдебен изпълнител или от негов служител на покана, призовка, препис от жалба,  уведомление или книжа, включително за връчване на изявление на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 ГПК в размер на 20 лв. и такса за налагане на запор без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по чл. 517, ал. 1 ГПК, в размер на 15 лв., като след начисляване на ДДС общата дължима сума се равнява на 66 лв. Представено е платежно нареждане за кредитен превод от 05.05.2015 г., от което е видно че по банковата сметка на адвокатско дружество „Кънева и Ламбов”е преведена сумата от 700 лв., дължима по Фактура № 103 от 04.05.2015 г.  и заплатена  от страна на взискателя "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД. Видно от Фактура № 103 от 04.05.2015 г. тази сума от 700 лв., съставлява адвокатски хонорар за изготвяне на молба за образуване на изпълнително дело против МБАЛ „Хаджи Димитър” и процесуално представителство по делото. В същия смисъл е представен и договор за правна защита и съдействие, сключен между управителя на "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД Б.Д. и адвокатско дружество „Кънева и Ламбов”, заедно с пълномощно. Съдът намира, че страната е представила доказателства за това, че е внасяла такси за образуване на изпълнително дело, за изпращане на призовки по пощата, препис от жалбите, връчване на призовки, за налагане на запор и изплащане на адвокатски хонорар. Тези разноски  направени от първоначалния взискател съставляват разноски по изпълнението по смисъла на чл. 136, ал. 1, т. 1 и по отношение на тях има право на предпочтително удовлетворение и те ползват и присъединения кредитор държавата и са направени в рамките на изп.д.№ 234/2015 г. Останалите претендирани разноски, а именно разноски по обезпечителното производство по  ч.гр.д. № 4150/2014 г. на Районен съд – Стара Загора в размер на 45 лв. и разноски по изпълнителното производство по прилагане на предварителното обезпечение по изп.д. № 721/2014 г. по описа на ЧСИ П.Р. в размер на 766 лв. съставляват разноски по смисъла на т. 6 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС, които първоначалният взискател е сторил за обезпечението на иска срещу длъжника чрез налагане на запор или възбрана върху събраното вземане или осребрената вещ, постъпленията, от които се разпределят, се ползват с привилегия, освен когато в разпределението участват присъединени кредитори със специална привилегия по чл. 136, ал. 1, т. 2, 3 и 4 ЗЗД, разноските се включват след тях - в реда преди първата по ред обща привилегия; а когато в разпределението участват и кредитори с привилегия по чл. 16, ал. 3 ЗОЗ - преди техния ред. В случая не участват присъединени кредитори с тези изброени привилегии, участва само държавата чрез ТД на НАП гр. Сливен, която се ползва с обща привилегия по т. 6 на ал. 1 на чл. 136 ЗЗД за публични държавни вземания и която следва да бъде удовлетворена след тези разноски. Тези разноски се доказват с представения по делото изпълнителен лист от 29.04.2015 г. Разноски по исковото производство по гр.д. № 3935/2014 г. пред Районен съд- гр. Сливен  в размер на 1416,45 лв. се прибавят към вземането по изпълнителния лист, което е хирографарно, тъй като ползват само и единствено първоначалния взискател и обслужват единствено интереса му да обезпечи и пристъпи към принудително изпълнение само на своето вземане. Правилно ЧСИ е разпределил на първо място 66 лв. такси по изп.д. № 234/2015 г., 700 лв. адвокатски хонорар по изп.д. № 234/2015 г., но неправилно не е разпределил след тях разноски по обезпечителното производство по  ч.гр.д. № 4150/2014 г. на Районен съд – Стара Загора в размер на 45 лв. и разноски по изпълнителното производство по прилагане на предварителното обезпечение по изп.д. № 721/2014 г. по описа на ЧСИ П.Р. в размер на 766 лв., в полза на първоначалния взискател, като вместо това е разпределил 12 145, 27 лв. за НАП съгласно Удостоверението, тъй като неправилно е приел, че сумата от обезпечителния запор не се ползвала с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136 ЗЗД, като по този начин не  е спазил предвидения в чл. 136 ЗЗД ред за удовлетворяване на привилигированите вземания. Съдът счита, че е следвало  първо ЧСИ да  разпредели разноските по изпълнението по т. 1 в полза на първоначалния взискател, който ги е направил – в следния ред 66 лв. такси по изп.д. № 234/2015 г., 700 лв. адвокатски хонорар по изп.д. № 234/2015 г., 3. разноски по обезпечителното производство по  ч.гр.д. № 4150/2014 г. на Районен съд – Стара Загора в размер на 45 лв. 4. разноски по изпълнителното производство по прилагане на предварителното обезпечение по изп.д. № 721/2014 г. по описа на ЧСИ П.Р. в размер на 766 лв. и  след това да пристъпи към удовлетворяване на  публичните вземания на държавата по т. 6, като разпредели в нейна полза останалата сума в размер на 11 334,27 лв. След като са се удовлетворили предпочитателно по реда на погасяване вземанията за разноски и публичните вземания, то не са останали средства, с които да се удовлетворят вземанията на взискателя "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД по представения изпълнителен лист, които по своето естество са хирографарни.

При тези данни от фактическа страна, Окръжният съд приема, че разпределението на постъпилите суми по изпълнителното дело е направено от ЧСИ е неправилно и незаконосъобразно в частта, в която ЧСИ не е разпределил в полза на първоначалния взискател направените разноски по обезпечителното производство по  ч.гр.д. № 4150/2014 г. на Районен съд – Стара Загора в размер на 45 лв. и разноски по изпълнителното производство по прилагане на предварителното обезпечение по изп.д. № 721/2014 г. по описа на ЧСИ П.Р. в размер на 766 лв , като е приел, че не се ползват със специалната привилегия по чл. 136, ал.1, т. 1 ЗЗД и е отказал да ги удовлетвори преди публичното държавно вземане на НАП, което се ползва с общата привилегия по т. 6 и следва да се удовлетвори след тях от сумата, която ще остане. Твърденията в частната жалба за неправилното им разпределяне са основателни и доказани. Поради тези съображения жалбата ще следва да бъде уважена частично. Следва  да се отхвърли като неоснователно направеното от жалбоподателя искане за спиране на изпълнението на разпределение на суми по Протокол за разпределение на постъпила сума от 09.06.2015 г. по изп. дело № 234/2015 г. по описа на  на ЧСИ П.Р., рег. № 835- КЧСИ до приключване на процедурата по обжалването му с влязъл в сила съдебен акт, тъй като жалбоподателят не сочи основания затова и не представя доказателства за да се приложи чл. 438 ГПК . Жалбоподателят не претендира и не представя списък с разноски направени по настоящото производство, поради което такива не следва да му бъдат присъждани. Предвид частичната основателност на подадената жалба,  съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ  Разпределението извършено с Протокол за разпределение на постъпила сума от 09.06.2015 г. по изп. дело № 234/2015 г. по описа на  на ЧСИ П.Р., рег. № 835- КЧСИ, предявен на жалбоподателя на 26.06.2015 г.

ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: разпределя постъпилата по изп.д.№ 234/2015 г. на 18.05.2015 г. сума в размер на 12 911,27 лв по следния начин:

І. За разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение на вземането в полза на "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД, ЕИК 833101609, със седалище и адрес на управление гр. С. З., ул. ”Н. ш.”, бл. *, представлявано от Б.Д., управител - взискател по изпълнително дело № 234/2015 г. по описа на  на ЧСИ П.Р., рег. № 835- КЧСИ, с район на действие окръжен съд- Сливен

1.  сумата от 66 лв. такси по изп.д. № 234/2015 г. по описа на  ЧСИ П.Р., рег. № 835- КЧСИ, с район на действие окръжен съд- Сливен.

2. 700 лв. адвокатски хонорар по изп.д. № 234/2015 г. по описа на  ЧСИ П.Р., рег. № 835- КЧСИ, с район на действие окръжен съд- Сливен.

3. разноски по обезпечителното производство по  ч.гр.д. № 4150/2014 г. на Районен съд – Стара Загора в размер на 45 лв.

4. разноски по изпълнителното производство по прилагане на предварителното обезпечение по изп.д. № 721/2014 г. по описа на ЧСИ П.Р. в размер на 766 лв.

 ІІ. За публични държавни вземания в полза на НАП - останалата сума в размер на 11 334,27 лв.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на изпълнението на разпределение на суми по Протокол за разпределение на постъпила сума от 09.06.2015 г. по изп. дело № 234/2015 г. по описа на  на ЧСИ П.Р., рег. № 835- КЧСИ до приключване на процедурата по обжалването му с влязъл в сила съдебен акт като неоснователно.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Бургас в едноседмичен срок от получаване на съобщението.  

Препис от решението да се изпрати на длъжника  МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД гр. Сливен, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр. С., ул. „Д. П.” № *, на взискателите "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД, ЕИК 833101609, със седалище и адрес на управление гр. С. З., ул. ”Н. ш.”, бл. * и ТД на НАП гр. Сливен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.