Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 07.09.2015 г.

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на седми септември…………..…………………………

през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

при секретаря……………………..………и с участието на прокурора……...като разгледа докладваното от съдията Сн. Бакалова………… гр. дело № 397 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 ал.2  от ГПК.

Образувано е по жалбата на длъжника И.Д.В.. В нея се твърди че получил от ЧСИ П.Р. съобщение, че е насрочен опис на притежаваното от него жилище в гр. С., кв. „С. З.“ бл. *, вх.*, ап. *. Твърди че пискал от ЧСИ да отмени описа, тъй като посоченото жилище е негово единствено и по този причина е несеквестируемо. Въпреки това описа не бил отменен и му било посочено от ЧСИ че притежава също и ¼ идеална част от къща в с. Градец. Твърди че това е наследствен имот, неподелен между него и останалите наследници и че къщата е почти самосрутваща се.  Счита че този имот не може да бъде преценен като друго жилище, което задоволява нуждите на семейството му, поради което моли да бъдат отменени действията на ЧСИ.

Ответната по жалбата страна не е подала в срок становище по жалбата.

В съответствие  с изискванията на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви че счита имота срещу който е насочено изпълнение за секвестируем, тъй като длъжника притежава и друг недвижим имот .-  ¼ идеална част от къща в с. Градец.

Жалбата е допустима - длъжникът може да обжалва насочването на принудителното изпълнение срещу имущество което смята за несеквестируемо. Съобразно разрешението дадено в т.1 на Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК, насочването на изпълнението се обжалва, когато в жалбата длъжникът се позовава на несеквестируемост (пълна или частична) на запорирано или възбранено имущество за събирането на определено парично вземане. По такава жалба съдът е длъжен да се произнесе, секвестируем ли е имущественият обект за събирането на предявеното вземане. В жалбата може да са изложени оплаквания и да се иска отменяването на някои действия - запор, възбрана, опис, оценка, назначаване на пазач, насрочване на продан и др. Съдът се произнася по тези искания само доколкото посочените отделни изпълнителни действия са несъвместими с несеквестируемостта и в този смисъл я нарушават. Отделното обжалване на тези действия не е допустимо. Ако приеме наличието на несеквестируемост, съдът отменя всички изпълнителни действия, които нарушават (несъвместими са с) несеквестируемостта и без да е отправено изрично искане за това: отменя наложения запор върху несеквестируеми потребими вещи, върху изцяло несеквестируемо вземане (като указва за кои кредиторови вземания важи тя) или указва, как се определя секвестируемата част при частична несеквестируемост, без да отменя запора; отменя постановлението за назначаване на пазач или насрочването на публична продан на несеквестируема непотребима вещ.

Разгледана по съществото си жалбата е основателна.

Производството по изп.дело № 504/2014г. по описа на ЧСИ П.Р., рег.№ 835 на КЧСИ е било образувано по молбата на А.Б. срещу длъжника И.Д.В., получено от друг ЧСИ. Вземането на взискателя е обективирано в изпълнителен лист от 21.03.2013г. по ч.гр.д.№ 109/13 на СлРС, издаден въз основа на Заповед за изпълнение№33/21.03.2013г.  за сумата 10 000лв., дължими по запис на заповед от 13.07.2010г. и законната лихва върху главницата от 19.03.2013г.

След извършени справки от СлВП при КРС и СлРС и от служба ГРАО, НАП, ЧСИ е установил че длъжника И.Д.В. е женен и съпругата му е Л.Г.В.. Има една непълнолетна дъщеря, като останалите му деца са навършили пълнолетие.

Длъжникът притежава в режим на СИО със съпругата си Л.В. апартамент в гр. С., кв. „С. З.“ бл. *, вх.*, ап. *. Притежава също така и по наследство ¼ идеална част от недвижим имот в с. Градец, общ. Котел, представляваща дворно място с построените в него жилищна сграда застроена  върху 50 кв.м. , стопанска постройка и навес. Притежава и земеделски земи и МПС. Съпругата на длъжника Л.В. не притежава други жилищни имоти, видно от справката от СлВП при СлРС.

ЧСИ е наложил възбрана върху ½ идеална част от имот апартамент в гр. С., кв. „С. З.“ бл. *, вх.*, ап. *., след което е уведомил длъжника че ще бъде извършен опис на същия. Длъжникът е възразил че изпълнението се насочва срещу несеквестируема вещ.

Според чл. 444 т.7 от ГПК изпълнението не може да бъде насочено срещу жилището на длъжника (физическо лице), ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него т.е. несеквестируем е единствения недвижим  имот, имащ характер на жилище и предназначен за задоволяване на жилищните нужди на длъжника и неговото семейство. В конкретния случай това е единствения имот на длъжника, който отговаря на посочените критерии. Другия посочен имот в с. Градец не може да бъде преценен като жилищен, предназначен за задоволяване на жилищните нужди на длъжника и семейството му, тъй като същия е съсобствен и при съобразяване правата на всички съсобственици (длъжника притежава ¼ идеална част) той не е достатъчен по площ за задоволяване на жилищните нужди на тричленното семейство на длъжника, съобразно Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство ( ПМС № 31 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.) – 55 кв.м. жилищна площ.

По изложените съображения, съдът намира че изпълнението по посоченото изпълнително дело е насочено срещу несеквестируем имот на ответника, поради което следва да бъдат отменено.

По гореизложените съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ действията на ЧСИ П. Р., изразяващи се насочване на изпълнението по изп.дело № 504/2014г. по описа на ЧСИ П.Р. срещу ½ идеална част от недвижим имот в гр. С., кв. „С. З.“ бл. *, вх.*, ап. *, собственост на длъжника И.Д.В., като несеквестируемо на основание чл. 444 т.7 от ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :