Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N

 

гр. Сливен,  18.09.2015г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на  шестнадесети септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                        Мл. с. САВА ШИШЕНКОВ    

при участието на прокурора ………и при секретаря К.И. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N  403   по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 499/24.06.2015г. по гр.д. № 1068/2012г. на СлРС, с което е отхвърлен предявения иск за делба и не е извършена съдебна делба между Н.Д.П., ЕГН ********** ***, П.С.П., ЕГН ********** и Л.С.П., ЕГН **********,***, по отношение на сграда с идентификатор 67338.518.181.1 – едноетажна еднофамилна жилищна сграда на един етаж със застроена площ 64 кв.м. ведно с припадащите се 10.84 %, равняващи се на 85.17 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 67338.518.181, с адрес гр. С., ул. Д. в. № *-*, целият с площ от 786 кв.м. с трайно предназначение на територия урбанизирана, начин на трайно ползване ниско застрояване до 10 метра с № на имота по предходен план 6905 и при описани съседни имоти с  идентификатори, както са посочени и не е допусната делба и по отношение на сграда за обитаване с идентификатор № 67 338.518.181.3 на един етаж със застроена площ 11 кв.м. на същия адрес, поради липса на обектите от правото на собственост.

Подадена е въззивна жалба от процесуалния представител на ищцата, в която се твърди, че решението е неправилно, необосновано и постановено в нарушение на материалния закон. Сочи се, че извода на съда че не би могла да се извърши делба на собственост която е погинала противоречат на съдебната практика. За да бъде допусната делба е необходимо да се установи, че вещта съществува към момента на допускане на делбата и че е съсобствена между съделителите към същия този момент. С решението по допускането на делбата съдът е установил, че имотите са съществували. Решението се ползва със сила на присъдено нещо относно наличието на съсобствеността и частите на съсобствениците в нея. Това означавало, че делба може да се иска и да се допусне на съсобствено вещ, която по време на предявяване на иска съществува. Оттук жалбоподателят извежда извода, че делба се извършва дори и когато делбата е допусната и във втората фаза се установи, че имота не съществува. В случая има влязло в сила решение за допускане на делбата, поради това се иска решението да бъде отменено и да бъде върнато делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Не са направени нови доказателствени искания.

В срока по чл. 263 от ГПК не е постъпил писмен отговор на тази въззивна жалба.

В с.з. въззивницата не се явява. Постъпила е писмено становище от представител по пълномощие, с което се поддържа подадената жалба по изложените в нея основания.

В с.з. въззиваемите не се явяват.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

       Изградените въз основа на нея правни изводи, кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до законосъобразни правни изводи.

   Жалбата е неоснователна. Промени в делбената маса могат да настъпят и в хода на фазата за извършване на делбата . Например когато по силата на регулацията някой наследствен имот е отчужден, той се изключва от делбата, както се изключва от делбата имот, който е отчужден по волята на всички съсобственици. Същото е и когато сграда вече не съществува реално, тъй като е разрушена – какъвто е настоящият случай. Безспорно е установено по делото, че след приключване на първата фаза от делбата сградите са срутени и не е възможно обособяването на три дяла от тях. След като липсва, погинал е предметът на делбата, то реално тя не може да бъде извършена. Поради това правилно и законосъобразно районният съд е постановил, че не извършва делба, тъй като сградите, за които е била допусната делбата, вече не съществуват.  Съображенията във въззивната жалба, че делба може да се иска и да се допусне на съсобствена вещ, която по време на предявяване на иска съществува, е правилно, но от това не следва изводът, че делбата се извършва дори когато във втората фаза се установи, че имотът не съществува, тъй като, както беше посочено по-горе, в хода на производството е възможно да настъпят такива промени, които да водят до изключването на едни имоти от делбената маса, а в случая с погиването на имотите допуснати до делба не съществува предмет.

Щом правните изводи на двете инстанции съвпадат, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации и правилно ги е привел към съответстващата им правна норма, като по този  начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 190/21.03.2013 г. по гр. д. 6232/2012 г. на Сливенския районен съд.

 

         Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването.

                                     

                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: