Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

гр. Сливен, 13.10.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, въззивен състав, в закрито заседание на тринадесети октомври през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                                                               ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Костова  гр. д. № 437 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството се развива по реда на 435, ал.1 и сл. от ГПК.

Депозирана е жалба от взискателя „И Ар Би Лизинг“ ЕАД против Постановление № 22922 от 14.07.2015г. на ЧСИ – П.Г., с което е прекратено изпълнително дело № 20138370400403 с длъжници „РС – Транс“ ЕООД и „Скала 88“ ЕООД. Съдебният изпълнителнител е прекратил делото след подадена молба от длъжника „Скала 88“ ЕООД и констатирана перемция, а именно, че последното извършено по делото изпълнително действие е налагане на възбрана върху имотите на длъжника на 15.05.2013г. – т.е. налице е бездействие на взискателя в продължение на повече от две години. Взискателят възразява срещу констатациите на ЧСИ, като сочи, че по реда на чл.420 от ГПК са постановени определения от 31.05.2013г. и от 05.06.2013г. на РС - Сливен, с които е спряно принудителното изпълнение на издадената заповед за незабавно изпълнение спрямо двамата длъжници, след подадено възражение. Предявен е иск от ищеца по реда на чл.422 от ГПК, като към настоящия момент по касационна жалба е насрочено закрито заседание по допускане на касация за 01.12.2015г. пред ВКС.

Взискателят твърди, че предвид спряното изпълнително производство, не е възможно да настъпи перемция, тъй като не могат да се извършват никакви изпълнителни действия. В тази връзка моли атакуваното постановление да бъде отменено, като неправилно и незаконосъобразно.

Частната жалба е редовно администрирана, като препис от нея е връчен на длъжниците в изп. производство. В законоустановения срок не е подадено възражение срещу частната жалба.

По делото е представено становище на ЧСИ, в което излага съображения за неоснователност на доводите обосновани в жалбата. Сочи, че изпълнителното производство е било спряно по реда на чл.432 от ГПК, но въпреки това преклузивния двугодишен срок е изтекъл и следва производството по делото да бъде прекратено с акт по чл.433, ал.1, т.8 от ГПК.

От фактическа страна се установява следното :

Изпълнително дело № 20138580400403 по описа на ЧСИ П.Г. е образувано по молба на взискателя „И Ар Би Лизинг“ ЕАД въз основа на изпълнителен лист издаден по Заповед от 11.04.2013г. за незабавно изпълнение по реда на чл.417 ГПК, издадена по ч.гр.д. № 1152/2013г. по описа на РС – Сливен, с която „РС – Транс“ ЕООД и „Скала 88“ ЕООД са осъдени солидарно да заплатят на взискателя сумата от 15 229.45 евро представляваща част от задължение по запис на заповед от 10.03.2008г., издаден в гр. София, ведно със законната лихва за забава, считано от 10.04.2013г. до окончателното изплащане, както и сумата от 1 493.16 лева, представляващи направени в заповедното производство разноски. По изпълнителното дело е наложена възбрана върху имотите на длъжниците, вписана на 15.05.2013г.

След връчване на заповедта за незабавно изпълнение на длъжниците, същите в законоустановения срок са подали възражение по реда на чл.414 ГПК, поради което и на осн. чл.415 и чл.420 от ГПК заповедния съд е спрял принудителното изпълнение на заповедта за незабавно изпълнение с определение № 1541/31.05.2013г. и с определение № 1602/05.06.2013г. по ч.гр.д. № 1152/2013г. на РС – Сливен.

В срока по чл.415 от ГПК взискателят „И АР Би Лизинг“ ЕАД е предявил иск против длъжниците за установяване на вземането. Образувано е т.д. № 54/2013г. на СлОС, по което е постановено Решение № 10/07.04.2014г., с което искът е уважен изцяло и е признато за установено, че ответниците дължат солидарно на „И АР Би лизинг“ ЕАД сумите, посочени по основание и размер в Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадена на 11.04.2013г. по ч.гр.д. № 1152/2013г. на РС – Сливен и издадения въз основа на нея изпълнителен лист, като са осъдени да заплатят направените по делото разноски.

По въззивна жалба против първоинстанционното решение е било образувано в.т.д. № 170/2014г. пред АС – Бургас, който е потвърдил изцяло атакуваното решение на СлОС. Подадена е касационна жалба и пред ВКС е насрочено закрито заседание по допускане на касация на 01.12.2015г.

С Постановление № 22922 от 14.07.2015г. на ЧСИ – П.Г. е прекратено изпълнително дело № 20138370400403 с длъжници „РС – Транс“ ЕООД и „Скала 88“ ЕООД, поради констатирана перемция, а именно, че последното извършено по делото изпълнително действие е налагане на възбрана върху имотите на длъжника на 15.05.2013г.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество :

Жалбата е допустима, подадена в законоустановения срок от правно легитимирано лице, имащо интерес от отмяна на атакувания акт.

Разгледана по същество се явява основателна.

         Хипотезата на чл.433, ал.1, т.8 от ГПК предвижда прекратяване на изпълнителното производство с постановление, когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка. Изтичането на двегодишно бездействие на взискателя е приравнено по последици на десезирането на съдебния изпълнител поради житейски обосновано предположение, че е загубил интерес от продължаването на процеса. Съответно перемцията е изключена в случаите, когато взискателят не може да предмприема действия поради процесуална пречка, обуславяща спиране на производството /чл.432 ГПК/. Само когато самото спиране е резултат от волята на взискателя, такава пречка няма и ако в указания преклузивен срок взискателят не поиска възобновяване, чрез конкретно изпълнително действие, съдебния изпълнител е длъжен да констатира осъществяването на фактическия състав на основанието за прекратяване.

В конкретния случай между страните по изпълнителното дело е налице висящ гражданско – правен спор относно материалното право, обективирано в заповедта за изпълнение, чието принудително изпълнение  е спряно с изричен съдебен акт.  Следователно, до приключване на спора за установяване на материалното право с влязъл в сила съдебен акт, заповедта не подлежи на изпълнение, респективно не е дължимо от взискателя иницииране на изпълнителни действия. Поради това не може да се приеме, че е изтекъл двугодишния срок на бездействие на взискателя, а следва изтеклият от последното изпълнително действие преклузивен срок до спирането да се зачете и да продължи да тече след възобновяването на изп. производство.

Предвид горното атакуваното постановление за прекратяване на изпълнително дело № 20138370400403 се явява неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Основателно се явява искането на взискателя за присъждане на сторените деловодни разноски в настоящето производство, доказани до общ размер от 612.35лева, като същите следва да бъдат възложени в тежест на длъжниците „РС – Транс“ ЕООД и „Скала 88“ ЕООД.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на СлОС

Р  Е  Ш  И

ОТМЕНЯ Постановление № 22922 от 14.07.2015г. на ЧСИ – П.Г., с което е прекратено изпълнително дело № 20138370400403 със страни взискател „И АР Би Лизинг“ ЕАД и длъжници „РС – Транс“ ЕООД и „Скала 88“ ЕООД.

ОСЪЖДА „РС – ТРАНС“ ЕООД с ЕИК 200031318 със седалище и адрес на управление гр. С., ул.“К. М.“ № * и „СКАЛА 88“ ЕООД  с  ЕИК 119672917 със седалище и адрес на управление с.К., обл. С., ул.“Хаджи Д.“ № *, ДА ЗАПЛАТЯТ НА „И АР Би Лизинг“ ЕАД с ЕИК 131306380, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.“О. П.“ № *, сумата в общ размер на 612.35 лева - деловодни разноски пред СлОС.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                    2.