Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    323

 

гр.Сливен, 17.09.2015 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с. Н. КОРИТАРОВА      

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №440 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на платилия дълга поръчител – солидарно отговорен длъжник М.К.С. против отказа на ЧСИ П.Р. с рег.№835 и район на действие СлОС по изп.д.№20108350400916 да го суброгира в правата на взискателя, направен с резолюция от 19.05.2015г. 

            В жалбата се твърди, че обжалвания отказ е неправилен и незаконосъобразен. Жалбоподателят посочва, че той като поръчител чрез удръжки от трудовото му възнаграждение е изплатил изцяло дълга на главните длъжници, което породило правото му да се суброгира в правата на взискателя в същия изпълнителен процес. С молба от 18.05.2015г. поискал суброгиране, но съдебния изпълнител му отказал, поради прекратяване на изпълнителното дело. Освен това посочва, че е искал евентуално образуване на ново изп. дело въз основа на същия изп. лист, но по това искане нямало изрично произнасяне, поради което бил налице мълчалив отказ. С оглед изложеното моли съда да отмени обжалвания отказ, евентуално да разпореди на ЧСИ образуване на ново изпълнително дело въз основа на изп. лист и евентуално да задължи ЧСИ да изпрати изпълнителния лист на ДСИ с цел образуване на изп. дело. 

            Жалбата е връчена на другите страни по изпълнителното дело, които не са подали писмени възражения в законоустановения срок.

            ЧСИ П.Р. е представила обяснения, в които обаче само е описала в хронологична последователност извършените от нея изпълнителни действия без на практика да мотивира и обоснове атакувания отказ, нито да изложи становище по жалбата.

От събраните по делото доказателствата, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

            Изпълнителното производство по изп.д.№20108350400916 по описа на ЧСИ П.Р. с рег.№835 и район на действие СлОС е образувано по молба на взискателя „Юробанк и еф джи България“ АД въз основа на изпълнителен лист от 13.07.2010г., издаден по ч.гр. дело №4020/2010г. на Сливенски районен съд за осъждането на К.Д.Н., Е.И.Н. – кредитополучатели и П.Д.В., Н.А.Б., М.К.С. - поръчители да заплатят солидарно на кредитора „Юробанк и еф джи България“ АД следните суми: главница в размер на 3026,11лв., договорна лихва в размер на 442,97лв., наказателна лихва в размер на 324,26лв., ведно със законната лихва, считано от 09.07.2010г. и разноски в размер на 380,43лв.

            В хода на изпълнението, същото е насочено срещу поръчителя М.К.С., като му е наложен запор на трудовото възнаграждение от „ЗММ – Сливен“АД. В резултат на постъпвалите ежемесечно суми по наложения запор към 22.04.2015г. задълженията по изп. дело са изплатени.

            С резолюция от 24.04.2015г. ЧСИ Р. констатира, че делото е свършено поради плащане и вдига наложените запори.

            На 04.05.2015г. М.К.С. е подал молба до ЧСИ Р. за суброгирането му в правата на взискателя по делото на основание чл.429, ал.1 от ГПК, като е възложил на ЧСИ правата по чл.18 от ЗЧСИ за събиране на дължимите суми.

            ЧСИ не се е произнесла по молбата, като само е уведомила С., че изпълнителното дело е свършено поради плащане на 22.04.2015г.

            На 05.05.2015г. е постъпила молба от взискателя “Юробанк България“ АД, който заявява, че задължението към него е изцяло погасено и моли прекратяване на делото. ЧСИ резолира, че изп. дело е свършено на 22.04.2015г.

            На 18.05.2015г. М.К.С. подава нова молба до ЧСИ Р. за суброгиране в правата на взискателя по делото и евентуално искане ЧСИ въз основа на изп. лист да образува ново изп. дело, в който той да бъде взискател.

            С резолюция от 19.05.2015г. ЧСИ Р.отказва да суброгира в правата на взискателя длъжника М.К.С., тъй като изп. дело №916/2010г., по което е изплатено задължението е свършено поради плащане на 22.04.2015г.

            Отказа е съобщен на С. на 10.06.2015г., като настоящата жалба против него е подадена на 15.06.2015г.

            От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалба е процесуално допустима като подадена в законоустановения едноседмичен срок от получаване на съобщението за атакувания отказ, от процесуално легитимирано лице и срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.1 от ГПК, тъй като се касае за отказ за конституиране на взискател и извършване на изп. действия.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна.

            От правилото, че изпълнителният лист сочи надлежните страни има законоустановени изключения, едно от които е суброгацията на поръчителя в правата на кредитора, удовлетворен от него. Суброгацията легитимира изплатилия дълга поръчител, солидарен длъжник като взискател по изплатения от него изпълнителен лист. Изрично законодателят в разпоредбата на чл.429, ал.1 от ГПК е предвидил, че поръчителят и солидарният съдлъжник, които са платили дълга, могат да искат изпълнение въз основа на издадения в полза на взискателя изпълнителен лист. Съгласно установената съдебна практика платилият поръчител може да иска в същото изпълнително производство изпълнение срещу неплатилия задължението главен длъжник въз основа на издадения в полза на първоначалния взискател изп. лист, като установи плащането с писмени доказателства.

            В случая е налице именно посочената хипотеза – плащане на дълга от поръчителя и подаване на нарочна молба от платилия поръчител за суброгиране в правата на взискателя по изп. лист. Плащането е безспорно установено по изпълнителното дело, тъй като е станало с удръжки от трудовото възнаграждение на С. и всички документи за това са по делото и са известни на ЧСИ Р..

            За подаване на молбата за суброгация няма законоустановен преклузивен срок. Освен това тя не може да се подаде преди окончателното плащане на дълга, тъй като правото на поръчителя по чл.429, ал.1 от ГПК още няма да е настъпило. Затова е абсурден отказа на ЧСИ да конституира платилия поръчител, тъй като дълга бил изплатен и делото свършено. Естествено, че именно това е момента, в който платилият поръчител може да извърши въпросното процесуално действие – да поиска встъпване в правата на взискателя по изплатения изпълнителен лист спрямо главния длъжник.

            Следва да се посочи, че свършването поради плащане не означава прекратяване на изп. дело по смисъла и на основанията на чл.433 от ГПК и няма абсолютно никаква пречка въз основа на молбата за суброгация съдебният изпълнител да конституира като взискател платилият поръчител на мястото на първоначалния взискател и да продължи изпълнителните действия вече за неговото удовлетворяване. Напротив, не само че не е налице пречка за такова процедиране, но и това е задължение на съдебния изпълнител при наличие на всички предпоставки по чл.429, ал.1 от ГПК, както е в случая.

Поради това съдът намира, че е налице един напълно незаконосъобразен отказ на ЧСИ Р. да конституира платилият дълга поръчител М.К.С. като взискател и да продължи изпълнителните действия по делото, който следва да бъде отменен.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ОТМЕНЯ отказа на ЧСИ П.Р. с рег.№835 и район на действие СлОС по изп.д.№20108350400916 от 19.05.2015г. да конституира М.К.С. с ЕГН ********** като взискател по делото, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

 

Връща делото на ЧСИ Р. за конституирането на М.К.С. като взискател на основание чл.429, ал.1 от ГПК и продължаване на изпълнителните действия.

 

Решението e окончателно.

 

                                    

                      

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.