Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

гр. Сливен, 21.12.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, въззивен състав, в открито заседание на седми декември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                                                              ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Костова  гр. д. № 474 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе в предвид следното:

Производството се движи по реда на 437, ал.2 от ГПК.

         Депозирана е жалба от трето лице – заложен кредитор „Токуда Банк" АД срещу ОТКАЗ на ЧСИ Поля Руйчева,  обективиран в протокол от 02.07.2015г., за вдигане на наложена  възбрана   върху  недвижим   имот  по   изпълнителното  дело  № 2014835040053, представляващ : УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IV, находящ се в квартал 55 /петдесет и пети/по плана на С.Ж.В., община Сливен, с площ на имота 7 201 кв.м., при граници на имота: изток-терен извън регулация; запад - улица и УПИ V /пети/ - отреден за диагностичен пункт, север - УПИ II /втори/ - склад за хранителни и нехранителни стоки; юг- УПИ VI /шести/за парк и амфитеатър, ведно с построените в имота сгради: Предприятие за преработка на мляко, включващо: 1. Главен корпус, застроен върху 600/шестстотин/ кв.м.; 2. Пречиствателна станция с водоем, със застроена площ 29 кв.м.; 3. Трафопост, със застроена площ 54,25 кв.м.; 4. Административна сграда на два етажа, построена в груб строеж, със застроена площ на първи етаж 224,40 кв.м. и застроена площ 232 кв.м. и полезна площ на тавански етаж 83,30 кв.м.; 5. Пристройка към административна сграда, състояща се от два гаража, със застроена площ 48,70 кв.м.; 7. Портиерна КПП, със застроена площ 12,30 кв.м.; 8. Пристройка към съществуваща мандра, представляваща Цех за кисело мляко и прясно мляко на две нива, със застроена площ на първо ниво 516 кв.м., с застроена площ на второ ниво 131 кв.м.

         Излагат се твърдения, че постановения отказ противоречи на разпоредбата на чл. 32, ал. 5 от ЗОЗ, тъй като в полза на „ТОКУДА БАНК" АД е учреден особен залог върху цялото търговско предприятие на длъжника „ВАНГАРД" ООД, част от което е и правото на собственост върху възбранения от ЧСИ Поля Руйчева по изп.д. 20148350400053 недвижим имот, като по отношение на имота има вписани два броя Договори за залог на търговско предприятие.

         От въззивния съд се иска да бъде постановено решение, с което бъде отменен като необоснован и незаконосъобразен атакувания отказ на ЧСИ, ведно с всички законни последици.

         Частната жалба е връчена на взискателя, който в законоустановения срок не е депозирал отговор по нея.

         Частната жалба е връчена на длъжника, който е депозирал отговор по нея. В същия се излагат доводи за правилност на атакувания отказ на ЧСИ, като от съда се иска жалбата да бъде оставена без уважение.

         По делото са представени обяснения от ЧСИ Поля Руйчева, в които е изложена хронологията на извършените процесуални действия по изпълнителното дело.

         От фактическа страна се установява следното :

С Договор за банков кредит № 048-021-001/13.06.2011 г. „ТОКУДА БАНК" АД е предоставила кредит на "ВАНГАРД" ООД, с ЕИК 829055376 в размер на 450 000.00 EUR.

С Договор за банков кредит № 048-022-001/13.06.2011г. „ТОКУДА БАНК" АД е предоставила кредит на "ВАНГАРД" ООД, с ЕИК 829055376 в размер на 350 000.00 EUR.

За обезпечение на горните вземания длъжника "ВАНГАРД" ООД е учредил особен залог върху цялото си предприятие в полза на „ТОКУДА БАНК" АД.

Съответно, с Договор от 13.06.2011 г. за особен залог върху търговско предприятие към Договор за банков кредит № 048-021-001/13.06.2011г. Залогодателят "ВАНГАРД" ООД е учредил в полза на Банката първи по ред особен залог, а с Договор от 13.06.2011 г. за особен залог върху търговско предприятие и към Договор за банков кредит № 048-022-001/13.06.2011г. "ВАНГАРД" ООД е учредил в полза на Банката втори по ред особен залог върху следното собствено имущество на търговско предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношение, по реда на ЗОЗ, с вписване на активите на заложеното предприятие както следва:

1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IV, находящ се в квартал 55 /петдесет и пети/по плана на С.Ж.В., община Сливен, с площ на имота 7 201 кв.м., при граници на имота: изток-терен извън регулация; запад - улица и УПИ V /пети/ - отреден за диагностичен пунк, север – УПИ II /втори/ - склад за хранителни и нехранителни стоки; юг- УПИ VI /шести/ за парк и амфитеатър, ведно с построените в имота сгради: Предприятие за преработка на мляко, включващо: 1. Главен корпус, застроен върху 600 /шестстотин/ кв.м.; 2. Пречиствателна станция с водоем, със застроена площ 29 кв.м.; 3. Трафопост, със застроена площ 54,25 кв.м.; 4. Административна сграда на два етажа, построена в груб строеж, със застроена площ на първи етаж 224,40 кв.м. и застроена площ 232 кв.м. и полезна площ на тавански етаж 83,30 кв.м.; 5. Пристройка към административна сграда, състояща се от два гаража, със застроена площ 48,70 кв.м.; 7. Портиерна КПП, със  застроена площ 12,30 кв.м.; 8. Пристройка към съществуваща мандра, представляваща Цех за кисело мляко и прясно мляко на две нива, със застроена площ на първо ниво 516 кв.м., е застроена площ на второ ниво 131 кв.м., ведно с всички настоящи подобрения в имота, собственост на "ВАНГАРД" ООД , съгласно нотарилен акт № 21, том ІІ, peг. № 1590, дело 91 от 2007г., вписан в Служба по вписвания - гр. Сливен под вх.рег. № 44 и вх. peг. № 3111 от 17.04.2007г., акт № 125, том X, дело №2269/2007г., партидна книга: том 4069, стр. 4070;

2. ДВИЖИМИ ВЕЩИ - машини и съоръжения, оборудване и др., съгласно Опис - приложение № 2 към договора;

3. ДРУГИ АКТИВИ - съгласно Опис - приложение № 3, към договора.

Особените залози са вписани в Централния регистър на особените залози под № 2011063000620 и № 2011063000652, по партидата на длъжника в Търговския регистър под № 20110628183421 и № 2011629085617, както и в Имотния регистър под вх.рег. № 3244 и дв.вх.рег. № 3230 от 01.7.2011 г., акт № 5, том I и № 3245 и дв.вх.рег. № 32310 от 01.7.2011г., акт № 6, том I.

Поради неизпълнение на задълженията по Договорите за кредит „Токуда Банк“ АД е изпратила покани за доброволно изпълнение до длъжника „ВАНГАРД" ООД, като след изтичането на указания в тях срок, кредитите са обявени за предсрочно изискуеми.

„Токуда банк“ АД е пристъпила към изпълнение върху заложеното предприятие с вписване № 20131205151920 и № 20131214091156 в Търговски регистър към АВ. С вписвания № 20131213182210 и № 20131214091156 е назначен управител на дружеството - длъжник.

С вписвания № 201403102146 и № 2014013102192 в ЦРОЗ е вписано пристъпването към изпълнение върху цялото заложено имущество.

С писмо изх. № 802/22.01.2014г. „Токуда банк“ АД са уведомили залогодателя „ВАНГАРД" ООД за вписано пристъпване към изпълнение върху предприятието на дружеството като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Залогодателя е бил поканен да предаде заложеното имущество на управителя на „Токуда банк“ АД. Същото е получено от управителите на „ВАНГАРД" ООД, на 27.01.2014г.

„Токуда банк“ АД, с молба от 18.12.2014г. и молба от 13.05.2015г. до ЧСИ е направила искане за вдигане на наложената възбрана върху недвижимия имот, предмет на изпълнението по изп. № 20148350400053.

С протокол от 02.07.2015г. ЧСИ е отказал вдигането на възбрана върху процесния имот, без да изложи конкретни мотиви.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Жалбата е допустима, подадена в законоустановения срок от трето лице, чиято правна сфера е засегната от атакувания акт на ЧСИ.

Разгледана по същество се явява основателна по следните съображения:

 „Токуда Банк" АД се явява заложен кредитор по отношение на длъжника "ВАНГАРД" ООД. В  случая залогът е върху цялото предприятие на длъжника, като Банката може да се удовлетвори от всеки един актив от имуществото на длъжника, тъй като търговското предприятие е съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

„Токуда банк“ АД е направила необходимите правни действия, съгласно ЗОЗ, а именно : на основание чл. 32, ал.3 ЗОЗ е заявила за вписване в регистъра, че пристъпва към изпълнение; на основание чл. 33 и 34 от ЗОЗ е известила залогодателя за започване на изпълнението. Съгласно чл. 32, ал. 4 ЗОЗ с вписването на пристъпване към изпълнение, заложеното имущество преминава в  разпореждане на заложния кредитор. Той има право да вземе мерки за запазването му и да го продаде. Също така, до извършване на публичната продан заложният кредитор, който е пристъпил към изпълнение, може да поиска от съдебния или от публичния изпълнител предаване на заложеното имущество въз основа на удостоверение за вписано пристъпване към изпълнение.

Правата на заложния кредитор са приоритетни спрямо тези на взискателя, който е хирографарен кредитор. В чл.32, ал.5 от ЗОЗ е предвидена възможност заложният кредитор да поиска от съдебен или публичен изпълнител предаване на заложеното имущество, за да може той сам да го продаде по реда на ЗОЗ. От приложените документи е видно, че залогът на търговското предприятие „ВАНГАРД" ООД е вписан на 30.06.2011г., т.е. преди наложената по реда на ГПК възбрана - 02.04.2014г.

Заложният кредитор е този, който съгласно закона има правото да избере по какъв начин да се удовлетвори от заложеното в негова полза имущество. След като той е предпочел да пристъпи към изпълнение по реда на ЗОЗ, който ред се явява специален спрямо предвидения в ГПК ред за принудително изпълнение, съдебният изпълнител е задължен да се съобрази с този избор и да извърши всички действия по предаване на заложеното имущество, включително и да вдигне възбраните, които е наложил.

Предвид гореизложеното, атакувания отказ се явява неправилен и незаконосъобразен, поради което същия следва да бъде отменен. ЧСИ следва да бъде задължен да вдигне наложената възбрана върху процесните имоти, предмет на особения залог.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

Р    Е    Ш    И

 

 

         ОТМЕНЯ отказа на ЧСИ Поля Руйчева с рег. № 835 КЧСИ с район на действие СлОС по изп. дело № изп. № 20148350400053 за вдигане на възбрана наложена върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IV, находящ се в квартал 55/петдесет и пети/по плана на С.Ж.В., община Сливен, с площ на имота 7 201 кв.м., при граници на имота: изток-терен извън регулация; запад - улица и УПИ V /пети/ - отреден за диагностичен пункт, север - УПИ II/втори/- склад за хранителни и нехранителни стоки; юг- УПИ VI /шести/ за парк и амфитеатър, ведно с построените в имота сгради: Предприятие за преработка на мляко, включващо: 1. Главен корпус, застроен върху 600 /шестстотин/ кв.м.; 2. Пречиствателна станция с водоем, със застроена площ 29 кв.м.; 3. Трафопост, със застроена площ 54,25 кв.м.; 4. Административна сграда на два етажа, построена в груб строеж, със застроена площ на първи етаж 224,40 кв.м. и застроена площ 232 кв.м. и полезна площ на тавански етаж 83,30 кв.м.; 5. Пристройка към административна сграда, състояща се от два гаража, със застроена площ 48,70 кв.м.; 7. Портиерна КПП, със застроена площ 12,30 кв.м.; 8. Пристройка към съществуваща мандра, представляваща Цех за кисело мляко и прясно мляко на две нива, със застроена площ на първо ниво 516 кв.м., с застроена площ на второ ниво 131 кв.м., ведно с всички настоящи подобрения в имота.

 

         ЗАДЪЛЖАВА ЧСИ Поля Руйчева  с рег. № 835 КЧСИ с район на действие СлОС да вдигне наложената по изп. № 20148350400053 възбрана върху гореописаните имоти.

 

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                             2.