Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   №7

 

гр.Сливен, 15.01.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на тринадесети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:          МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с.  НИНА КОРИТАРОВА

 

при секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №491 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

Обжалвано е действие на ЧСИ Поля Руйчева, рег.№835 и район на действие СлОС за обявяване за свършено изп. дело №20128350400657, поради пълно плащане на дълга.

В жалбата си взискателят „Обединена българска банка“ АД твърди, че задължението по делото не е напълно погасено и съдебният изпълнител е допуснал грешка като е приел пълното погасяване на дълга. Посочва, че по негови данни непогасената част от задължението към 03.09.2015г. е следната: главница от 949,86лв., законови лихви в размер на 27,63лв. и текуща лихва в размер на 0,53лв. Поради това счита, че ЧСИ неправомерно е приключил изпълнителното дело, въпреки наличието на задължение. Поради това моли съда да отмени обжалваното действие относно приключване на делото и да върне делото на ЧСИ за продължаване на изпълнителните действия за досъбиране на дължимите суми.

Другата страна по изпълнителното производство – длъжникът в изпълнителното производство Д.С.Д. не е депозирал становище по жалбата.

В депозираните си на основание чл.436, ал.3 от ГПК ЧСИ Поля Руйчева само е посочила, че длъжникът Д.Д. е извършвал периодични плащания по делото и на 09.07.2015г. тя е свършила изпълнителното производство поради изплащане, за което е уведомила взискателя. Обяснения по съществото на жалбата няма изложени.

С оглед установяване твърденията на жалбоподателя, при липса на подробна справка за плащанията и погасяването на дължимите по делото суми, в т.ч. лихви и разноски /вкл. таксите за ЧСИ/ от страна на ЧСИ Руйчева, съдът е назначил съдебно-счетоводна експертиза за установяване на дълга, плащанията и погасяване на задълженията.

В проведеното по делото открито съдебно заседание, жалбоподателят „ОББ“ АД, гр.София, редовно призован се представлява от представител по пълномощие адв. Д. от АК – Бургас, която поддържа жалбата и моли за уважаването й. Посочва, че от заключението на вещото лице по делото се установило, че е налице неизпълнена част от задължението, поради което не е било налице основание за прекратяване на изпълнителното производство€ Моли съда да отмени постановлението за прекратяване. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

В с.з. длъжникът Д.Д., редовно призован не се явява и не се представлява. Няма изразено становище по жалбата.

            От събраните по делото доказателствата, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

            Изпълнителното производство по изп. дело №20128350400657 по описа на ЧСИ Поля Руйчева, рег.№835 и район на действие СлОС е образувано по молба на взискателя „Обединена българска банка“ АД, гр.София от м.05.2012г. въз основа на изпълнителен лист от 02.04.2012г., издаден по въз основа на Заповед за изпълнение №271/30.03.2012г. по ч.гр.д.№265/2012г. на РС – Нова Загора за осъждането на Д.С.Д. да заплати на взискателя „Обединена българска банка“ АД, гр.София следните суми: главница от 9131,82лв., 3895,12лв. договорна лихва от 20.07.2009г. до 27.03.2012г., 351,97лв. наказателна лихва от 20.07.2009г. до 27.03.2012г., ведно със законната лихва за забава върху главницата от 9131,82лв., считано от 28.03.2012г. до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 888,68лв.

            На длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение, получена на 22.05.2012г.

            От края на м.май 2012г. длъжникът е извършвал периодично плащания на суми по изпълнителното дело. Последното плащане е извършено на 07.07.2015г. на стойност 5015лв.

С протокол от 09.07.2015г. ЧСИ Руйчева е разпределила постъпилата сума и констатирала пълно погасяване на дълга. На същата дата ЧСИ е резолирала свършване на изпълнителното дело, поради изплащане.

До взискателя „Обединена българска банка“ АД, гр.София е изпратено съобщение, че изпълнителното производство е свършено, поради изплащане, получено на 31.08.2015г.

Жалбата против приключване на производството е подадена на 07.09.2015г.

От назначената и изслушана в съдебното производство съдебно-счетоводна експертиза се установява следното: Към 17.05.2012г. задължението по изпълнителното дело е общо в размер на 15094,90лв., в т.ч.: неолихвяема сума 5135,77лв.; главница 9131,82лв.; разноски по изп. дело 698,22лв.; законна лихва 128,69лв., като към задължението следва да се прибави и таксата по т.26 от ЗЧСИ за всяка събрана сума. Плащанията, извършени от длъжника и разпределени за взискателя от ЧСИ са в размер на 16838,29лв., както следва: разноски по ИД 698,22лв.; главница 9131,82лв.; законна лихва 1872,48лв. и неолихвяема сума 5135,77лв. Върху сумата 16707,59лв. е събрана такса по т.26 в размер на 1466,71лв. Остатък по задължението се води в ОББ АД, поради различната последователност на погасяване на задължението при тях, а именно: първо разноските по ИЛ, покриване на договорната и наказателната лихва; след това покриване на разноски по делото; законната лихва и на последно място главницата, на която през цялото време е начислявана законна лихва.

От допълнителното заключение на вещото лице се установява следното: Плащанията, извършени от длъжника са в размер на 18405,00лв. След удържане на дължимата такса по т.26 от Тарифата в размер на 1466,71лв., на взискателя ОББ са превеждани суми в общ размер от 16830,29лв., погасяващи следните задължения: разноски по ИД – 698,22лв.; разноски по ИЛ – 888,68лв.; договорна лихва по ИЛ – 3895,12лв.; главница – 9131,82лв.; наказателна лихва по ИЛ – 351,97лв. и частично законна лихва в размер на 1864,48лв. Общият размер на законната лихва върху главницата за периода от 28.03.2012г. до пълното й погасяване на 07.07.2015г. е 2444,59лв. Към момента на свършване на изпълнителното дело – 09.07.2015г. е налице неизпълнена част от задължението по делото в размер на 580,11лв. – непогасена част от законната лихва. Вещото лице е дало в табличен вид погасяването на задълженията в посочената последователност с оглед всяко отделно постъпление на суми, както и в табличен вид изчислението на законната лихва върху главницата, т.е. върху съответната нейна непогасена част.

Съдът кредитира заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза, в т.ч. допълнителното, с което дава отговор на третия, поставен от съда въпрос, като неоспорено от страните, обосновано и дадено от вещо лице в чиято компетентност няма основания да се съмнява.

От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалба е процесуално допустима като подадена в законоустановения едноседмичен срок от получаване на съобщението за атакуваното действие, от процесуално легитимирано лице – взискател и срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.1 от ГПК.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна.

            Видно от кредитираното по делото заключение на вещото лице по назначената от съда съдебно-счетоводна експертиза, ЧСИ Поля Руйчева е разпределила постъпилите в хода на изпълнителното производство в резултат на плащане от страна на длъжника суми за погасяване на задълженията му по делото в следния ред: разноски по ИД, главница, законна лихва и най-накрая неолихвяема сума по изп. лист, която включва присъдена договорна лихва, наказателна лихва и разноски по гражданското дело. Прилагайки тази последователност на погасяване на задълженията, към 09.07.2015г. ЧСИ Руйчева е констатирала погасяване на дълга и е обявила изпълнителното дело за свършено.

            Съдът намира за неправилна приложената от съдебния изпълнител последователност при разпределяне на постъпилите от страна на длъжника суми за погасяване на задълженията му към взискателя.

Съгласно задължителната за съдилищата в РБ практика на ВКС, постановена по реда на чл.290 от ГПК /Решение №111/27.10.2009г. по т.д.№296/2009г., І т.о. ВКС/, когато е налице задължение за лихва, възникнало наред с главния дълг, произтичащо от договора и имащо характер на възнаграждение, погасяването е по реда на чл.76, ал.2 от ЗЗД, а присъденото вземане по чл.86, ал.1 от ЗЗД има обезщетителна функция и не следва да се квалифицира като лихва по чл.76, ал.2 от ЗЗД, а за поредността при погасяването му се прилага правилото на чл.76, ал.1 от ЗЗД.  Имайки предвид тези задължителни разяснения и указания по тълкуването и прилагането на закона /чл.76 от ЗЗД относно поредността на погасяване на задълженията/, то правилната последователност, при която следва да се погаси процесното задължение е следната: разноски по изпълнителното дело; разноски по изпълнителния лист в размер на 888,68лв.; договорна лихва по ИЛ в размер на 3895,12лв. /по правилото на чл.76, ал.2 от ЗЗД/; главница в размер на 9131,82лв., като по-обременително задължение /лихвоносна/ по правилото на чл.76, ал.1 от ЗЗД; наказателна лихва по ИЛ в размер на 351,97лв. /обезщетително вземане, следващо главницата по правилото на чл.76, ал.1 от ЗЗД/ и законна лихва върху главницата, т.е. обезщетението за забава /обезщетително вземане, следващо главницата по правилото на чл.76, ал.1 от ЗЗД/. По отношение на обезщетението за забава – законната лихва върху главницата, считано от 28.03.2012г. следва да се отбележи, че се дължи до погасяването на главницата, което е направено окончателно на 07.07.2015г., като вещото лице при изчисляването й, видно от таблица 2 е имало предвид всяко постъпило плащане и съответната останала непогасена част от главницата към съответния времеви период.

Прилагайки посочения ред за погасяване на задълженията по изпълнителното дело, видно от кредитираното допълнително заключение, към момента на свършване на изпълнителното дело от съдебния изпълнител е била налице неизпълнена част от задължението в размер на 580,11лв., представляваща непогасена част от обезщетението за забава върху главницата, в размер на законната лихва. От общо дължимото обезщетение за забава в размер на 2444,59лв. /изчислено до момента на пълното погасяване на главницата на 07.07.2015г. – крайния му период/ с оглед постъпвалите плащания и извършените по посочената последователност погасявания на дълга е заплатена сумата от 1864,48лв., като остава непогасена част от това присъдено обезщетение в размер на 580,11лв.

Следователно, ЧСИ Руйчева, като е приела, че с последното постъпило плащане и с оглед извършеното от нея разпределение /което е неправилно, видно от гореизложеното/ е налице пълно погасяване на дълга, е направила неправилна преценка и неправило и незаконосъобразно е обявила изпълнителното дело за свършено поради пълно плащане.

Разпореждането за свършване на делото следва да се отмени и същото да се върне за продължаване на изпълнителните действия до пълното събиране на дължимите по делото суми, т.е. на сумата от 580,11лв. – непогасена част от обезщетението за забава върху главницата в размер на законната лихва за периода 28.03.2012г. – 07.07.2015г.     

            Жалбоподателят е претендирал присъждане на разноски по делото и с оглед основателността на жалбата му, такива следва да му се присъдят в доказания размер от 315лв.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ действие на ЧСИ Поля Руйчева, рег.№835, район на действие СлОС, за обявяване за свършено изп. дело №20128350400657, поради пълно плащане на дълга, направено с резолюция от 09.07.2015г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА изпълнителното дело на ЧСИ Поля Руйчева, рег.№835 и район на действие СлОС за продължаване на изпълнителните действия до пълното погасяване на дълга, т.е. на сумата от 580,11лв. – непогасена част от обезщетението за забава върху главницата в размер на законната лихва за периода 28.03.2012г. – 07.07.2015г.

 

ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.“С.С.“№*, ЕИК 000694959 сумата от 315лв., представляваща направени по делото разноски.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                       

                                   

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.