Р Е Ш Е Н И Е     

гр. Сливен, 29.10.2015 г.

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                       МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                             Мл. с. Сава Шишенков

като разгледа докладваното от Сава Шишенков ч. гр. д. № 495 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 435 и сл.  ГПК. Образувано е по постъпила жалба против действия на ДСИ по изп. д. № 802/2015, подадена чрез ДСИ от Б.Т.И..

В жалбата са наведени твърдения за необходимост от налагане на запор върху сметките на длъжника по ИД 802/2015 година. Подробно са изложени съображения за необходимостта от предварително налагане на запор и относно спецификите на алгоритъма на действията на съдебния изпълнител. Уточнява се, че до 12 септември 2015 година запор не е наложен, от което се извежда правен интерес за иницииране на производство по чл. 435 ГПК и сл.

Длъжникът Община Сливен е получил препис от жалбата и приложенията към нея на 12.10.2015 година, като в законоустановения тридневен срок по чл. 436, ал. 3 ГПК в деловодството на съда не са постъпили писмени възражения.

В подадените до ОС Сливен мотиви ДСИ е изложил, че в молбата си жалбоподателят е посочил, че ако Община Сливен не изпълни доброволно посочените суми, указва като способ за принудително изпълнение запор на сметките на длъжника в „Първа инвестиционна банка” АД, като запорът да се наложи предварително с издаване на призовката за доброволно изпълнение. От така формулираното изявление на длъжника ДСИ е направил констатация за наличие на две взаимно противоречащи си исканията. В мотивите уточнява, че наред с това не могат да се изпращат призовки за доброволно изпълнение, а до длъжника се адресира покана. Посочва също, че срокът за доброволно изпълнение е изтекъл на 14.09.2015 година, от която дата до 05.10.2015 година ДСИ е бил в отпуск поради заболяване. В последствие с постановление от 08.10.2015 година изпълнителното производство е прекратено поради цялостното изплащане на задълженията от страна на длъжника Община Сливен.

 Съдът намира, че е надлежно сезиран с жалба по чл. 436 ГПК, но с оглед удовлетворяването на длъжника в хода на процеса, интересът от му от воденето на това производство е отпаднал. Обсъждането на необходимостта или не на налагане на запор по прекратено производство е безпредметно. На още по – силно основание липсва основание за разглеждане на този въпрос при положение, че по делото са налице безспорни доказателства, че взискателят се е удовлетворил с процесното вземане към датата на формиране на вътрешно убеждение от страна на съдебния състав.

Така, след като взе предвид изложеното от страните и мотивите на ДСИ и  ръководен от гореизложеното, съдът

Р Е Ш И  :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № СД-03-03-7911/23 от 17.09.2015 година от Б.Т.И. срещу бездействие на съдебен изпълнител по ИД № 802/2015 по описа на СИС при РС - Сливен.

Решението e окончателно и не подлежи на обжалване.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   

ЧЛЕНОВЕ: