Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 05.11.2015 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… ……пети ноември…..…………………………

през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 508 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 ал.1 от ГПК.

Образувано е по жалбата на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД – взискател по изпълнително дело № 220/12 по описа на ЧСИ Надя Гангалова, рег. № 836 на КЧСИ, с район на действие СлОС срещу Постановление от 01.10.2015г., с което е прекратено производството по изпълнителното дело с длъжници М.Г.С., С.П.С. и Г.С.С.. Твърди че постановлението е незаконосъобразно, тъй като на основание чл. 638 от ТЗ, с откриване на производството по несъстоятелност се спира изпълнителните производство срещу имуществата, включени в масата на несъстоятелността, с изключение на тези по чл 193 от ДОПК. По отношение на ЕТ „Галант-М.С.“ бил открито производство по несъстоятелност и следвало изпълнителното производство по настоящото дело да бъде спряно по силата на закона. В спряното производство не можело да се иска извършването на каквито и да е изпълнителни действия, поради което не са налице условията на чл. 433 ал.1 т.8 от ГПК за прекратяване на производството. Моли съда да отмени обжалваното постановление, като неправилно и незаконосъобразно.  .

Жалбата е допустима, подадена в срок, от лице имащо право на обжалване.

Разгледана по съществото си жалбата е неоснователна.

Производството по изп.дело № 20128360200220 по описа на ЧСИ Надя Гангалова е образувано на 28.02.2012г. по молбата на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, въз основа на изпълнителен лист от 01.02.2012г., издаден по ч.гр.д.№ 372/12 по описа на СлРС за осъждането на ЕТ „Галант МСГ –М.С.“, М.Г.С., С.П.С. и Г.С.С. да заплатят солидарно на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД неизпълнено парично задължение по договор за банков кредит: просорочена главница 53 421,86 евро; лихви 1941,87 евро; 4 356,82 евро и 710,54 евро ; комисионна 261,11 евро; застрахователна премия 153,61 лева и 4 015,71лв. разноски.

По искане на взискателя са били наложен запори върху трудовите възнаграждения на М.Г.С. и Г.С.С.. По молба на взискателя от 25.02.2013г. те са били вдигнати. На тази дата е последното извършено действие от ЧСИ.

На 01.10.2015г., след подадена от взискателя молба за налагане на възбрана, ЧСИ е констатирал че към 25.02.2015г. са бил налице предпоставките на чл. 433 ал.1 т.8 от ГПК и производството е прекратено по силата на закона. С оглед изложеното е постановил прекратяването на изпълнителното дело.

Обжалваното постановление е законосъобразно. Едва с жалбата срещу постановлението за прекратяване на изпълнителното производство, взискателя е представил препис от Решение № 3/01.03.2012г. по т.д.№ 88/11 по описа на СлОС, с което  е открито производство по несъстоятелност за длъжника ЕТ „Галант МСГ –М.С.“.

Неограничената отговорност на собственика на предприятие, организирано под форма на едноличен търговец (чл. 56 ТЗ) намира съответно отражение в уредбата на последиците от обявяването на търговската му несъстоятелност. Универсалното производство, предназначено да удовлетвори по справедливост всички кредитори на длъжника, обхваща цялото имущество, с което задълженият субект (в случая физическото лице, регистрирало търговско предприятие), обезпечава задълженията си . Извън формираната при откриване на производството по несъстоятелност маса на несъстоятелността остават само права, които не могат да бъдат принудително отчуждавани поради естеството си (строго лични, непрехвърлими или неимуществени права) или по силата на специално законово правило (чл. 614, ал. 4 и сл. ТЗ). Всички секвестируеми активи, притежавани от длъжника, независимо дали са били предназначени за търговията или не, попадат в обхвата на масата на несъстоятелността и са предмет на универсално принудително изпълнение. Налице е пълно съвпадение между предметния обхват на индивидуалното и универсалното принудително изпълнение

С откриването на производството по несъстоятелност се спират всички изпълнителни дела срещу имуществата от масата на несъстоятелността, с изключение на имуществата по чл. 193 от ДОПК – чл. 638 ал.1 от ТЗ. В този смисъл тази имуществени права са част  от масата на несъстоятелността. Ако срещу тях е било насочено изпълнение е следвало то да бъде спряно. Ако вземането бъде предявено и прието в производството по несъстоятелност, спряното изпълнително производство следва да се прекрати – ал.4 на чл. 638 от ТЗ.

В конкретния случай, взискателя, в качеството си на заинтересована страна, не е уведомил ЧСИ за откритото производство по несъстоятелност на ЕТ „Галант МСГ –М.С.“ и не е поискал спирането на изпълнителното дело.  Следва да се отбележи че изпълнителното дело е могло да бъде спряно само по отношение на длъжника М.С.. По отношение на другите двама длъжници, които нямат отношение към производството по несъстоятелност, не са били налице предпоставки за спиране. 

Вземането на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД от процесния договор за банков кредит е било предявено в производството по несъстоятелност и прието, включено в списъка на приетите вземания представен от синдика на 25.06.2012г. и одобрен от съда от 19.07.2012г., видно от служебно извършената справка в ТР. В този случай изпълнителното производство е следвало да бъде прекратено по отношение на длъжника М.С., като физическо лице, след 19.07.2012г., тъй като вземането срещу нея ще бъде удовлетворявано в производството по несъстоятелност. В това производство на универсално принудително изпълнение се осребряват всички имущества от масата на несъстоятелността, вкл. и ½ част от вещите, правата върху вещи и паричните влогове –СИО и личното имущество на физическото лице –едноличен търговец т.е. не може да бъде провеждано индивидуално принудително изпълнение срещу физическото лице насочено срещу имуществата и вземанията, които то притежава, тъй като те са част от масата на несъстоятелността и се осребряват при универсалното принудително изпълнение.

С оглед изложеното, съдът намира, че производството по делото правилно е било прекратено по отношение на длъжниците С.П.С. и Г.С.С., тъй като в продължение на две години от датата на последното изпълнително действие, взискателя не е поискал извършването на нови изпълнителни действия. По отношение на длъжника М.С. производството е следвало първоначално да бъде спряно на основание чл. 638 ал.1 от ТЗ, а в последствие – прекратено на основание чл. 438 ал.4 от ТЗ. Като краен резултат постановлението за прекратяване е законосъобразно.

Ръководен от гореизложените съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД – взискател по изпълнително дело № 220/12 по описа на ЧСИ Надя Гангалова, рег. № 836 на КЧСИ, с район на действие СлОС срещу Постановление от 01.10.2015г., с което е прекратено производството по изпълнителното дело с длъжници М.Г.С., С.П.С. и Г.С.С.., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :