Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 16.11.2015 г.

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… ……шестнадесети ноември..…………………………

през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 527 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 ал.1 от ГПК.

Образувано е по жалбата на А.М.С. срещу Разпореждане с изх.№ 29590/07.09.2015г. по изп.д.№ 20108370400750 по описа на ЧСИ Павел Георгиев, рег. № 837 на КЧСИ, с което е отказано конституирането й като взискател по същото изпълнително дело. В жалбата твърди че  разпореждането е незаконосъобразно и неправилно. Жалбоподателката била конституирана първоначално като длъжник по делото, тъй като била поръчител по договор за кредит на длъжника С.И.С.. Твърди че е погасила голяма част от това задължение и са налице предпоставките на чл. 429 ал.1 от ГПК да бъде конституирана като взискател по настоящото дело за събиране на платеното от нея от длъжника С.. Счита че са налице условията за частична суброгация на длъжника-поръчител в правата на  взискателя в размера на общо платената  част от дълга, като той ще бъде кредитор наред с първоначалния такъв. Моли съда да отмени обжалваното постановление, като неправилно и незаконосъобразно.

Жалбата е допустима, подадена в срок, от лице имащо право на обжалване. Отказа да се извърши определено действие – да бъде конституиран нов взискател подлежи на обжалване от лицето, което твърди че има това право на основание чл. 435 ал.1 от ГПК.

Разгледана по съществото си жалбата е неоснователна.

Производството по изп.д.№ 20108370400750 по описа на ЧСИ Павел Георгиев, рег. № 837 на КЧСИ е образувано първоначално  по молбата на взискателя „Банка ДСК „ЕАД по изпълнителен лист от 30.04.2010г. по ч.гр.д.№ 2094/10 на СлРС за осъждането на С.И.С., солидарно с поръчителя А.М.С., да заплатя на „Банка ДСК „ЕАД суми по договор за банков кредит от 25.06.2008г. В последствие, след извършен цесия на дълга, първоначалния взискател е заменен с ОТП „Факторинг България“ ЕАД гр. София.

От 2012г. по изпълнителното дело, поръчителя А.М.С. заплаща периодично суми, които по счетоводна справка от ЧСИ към 07.09.2015г. възлизат на 15 411 лева.

На 04.09.2015г. А.М.С. е подала молба, с която е поискала на основание чл. 429 ал1 от ГПК да бъде конституирана като взискател, тъй като частично е заплатила дълга на С.И.С. в настоящото изпълнително производство и се налице писмени доказателства за това. С обжалваното разпореждане ЧСИ е отказал като е изложил мотиви че молбата е неоснователна, тъй като поръчителя не е заплатил целия дълг.  

Разпореждането е законосъобразно. Не са налице условията за конституирането на поръчителя като взискател в настоящото изпълнително производство.

Правоприемство в правата по изпълнителния лист на взискателя, в хода на упражняването на правата му по образуваното изпълнително дело може да възникне по силата на закона при осъществяване на хипотезата на законова суброгация в правата на кредитора от поръчител или солидарен длъжник, платил изпълняемия дълг – чл. 429 ал.1 от ГПК. Уредения случай е облекчение, предназначено да стимулира длъжниците да платят на кредитора, като същевременно им спестява воденето на исков процес на основание чл. 127 или 146 ал.1 от ЗЗД.  Тази цел може да се постигне ако суброгиращия се платец е страна по изпълнителното дело и ако е платил след издавеното на изпълнителния титул и образуване на изпълнителното производство..

Не може да се приеме за съответно на разпоредбата, тълкуването за позоваване на суброгация в случай на погасяване на част от дълга, тъй като това няма да постигне целта на разпоредбата – взискателят устава неудовлетворен и суброгиращия се остава длъжник за остатъка. В практиката е възприето тълкуването за пораждане на правото на суброгация в изпълнителния лист само при пълно плащане на дълга – Решение № 454 от 16.02.1981г. по гр. д. № 3668/80 г., I г. о. на ВС на НРБ.

С оглед изложеното обжалваното разпореждане е законосъобразно, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение.  

Ръководен от гореизложените съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.М.С., ЕГН **********,***, офис1, чрез адв. Н. и адв.Д. срещу Разпореждане от 07.09.2015г. по изп.д.№ 20108370400750 по описа на ЧСИ Павел Георгиев, рег. № 837 на КЧСИ, с което е отказано конституирането й като взискател по същото изпълнително дело на основание чл. 429 ал.1 от ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :