Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    

Гр.СЛИВЕН, 17.12.2015г

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  седемнадесети декември, през двехиляди и петнадесета година, в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ:СВЕТОС.АВА КОСТОВА

                                                                                   ВАНЯ АНГЕЛОВА

     като разгледа докладваното от съдия Ваня Ангелова в.гр.дело №   537 по описа за 2015г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

     Производството е по обжалване действията на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и С.. от ГПК.

     Образувано е по жалба на длъжниците по и.д. № 20128360400218 на ЧСИ  Н.Г., с рег. № 836 и район на действие С.ОС срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 02.11.2015г.

     В жалбата твърдят, че публичната продан е  извършена неправилно и незаконосъобразно. Твърдят, че по делото имало данни, че са получили съобщение за публичната продажба, което представлявало една невярно съставена разписка от връчителя на ЧСИ, тъй като никога не било получавано лично, нито от представител на фирмата. Твърдят, че ЧСИ не е поставил обявление на таблото в сградата на РС – СЛИВЕН,  по местонахождение на имота, на таблото в Община СЛИВЕН, нито в кантората на ЧСИ. Нямало обявяване и в интернет- страницата на ОС – СЛИВЕН. Съставеният протокол  за обявяване на продажбата не отговарял на действителното фактическо положение. Разгласяване на продажбата по чл.487 ал.2 от ГПК всъщност нямало. Не бил спазен преклузивният срок по чл.487 ал.3 от ГПК, тъй като ЧСИ не регистрирал протокола в деня на разгласяването, което било видно от датите на документите. В нарушение на чл.485 от ГПК не била изготвена справка за данъчната оценка на имота, въз основа на която да се определи началната продажна цена. Вместо това, ЧСИ го оценил много под реалната му стойност. Така се нанасяла имуществена вреда на собственика и се лишавали кредиторите от пълно удовлетворяване. Твърди, че наддаването при поданта било порочно, тъй като имотът не бил възложен по най-високата предложена цена. Двамата участници в наддаването направили писмени и устни предложения, като при устните наддавателни предложения ЧСИ не спазил реда на наддаването съобразно поредността на писмените предложения и размера на посочените в тях суми, като ограничил възможността от реална конкуренция на наддавача, който не бил обявен за купувач, а бил толериран в наддаването другия наддавач. При устното наддаване била предложена от необявения за купувач цена, равна на обявената цена от обявения купувач. Двамата наддавачи искали имотът да им бъде възложен на една и съща цена, при което съгласно чл.492 ал.1 от ГПК, ЧСИ следвало да обяви за купувача между двамата наддавачи чрез теглене на жребий. Вместо това,за купувач бил посочен посочен наддавача, който избързал при наддаването да предложи по-високата цена и така останало без уважение предложението на другия наддавач, предложил устно същата  цена . Освен това, обявеният за купувач на имота не внесъл цената по продажбата в едноседмичния срок по чл.492 ал.3 от ГПК и въпреки това, пак бил обявен за купувач, вместо ЧСИ  да отнеме внесения задатък в полза на длъжника и да възложи имота на другия участник в проданта.

    Иска се  отмяна на  постановлението за възлагане  от 02.11.2015г

    В законния срок, взискателят е депозирал писмено възражение. В него твърди, че жалбата е недопустима в частта относно оплакванията за ненадлежно уведомяване от ЧСИ, че се насочва изпълнение върху имота; че ЧСИ не е разгласил продажбата по надлежния ред; че не е регистрирал в срока по чл.487 ал.3 от ГПК протокола за разгласата на проданта и че не е спазил чл.485ГПК. Твърди че съгласно разпоредбата на чл.435 ал.3 от ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника само поради това, че наддаването при проданта не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Твърди, че оплакванията в жалбата, че длъжниците не били уведомени за провеждане на проданта нередовно разгласяване на проданта и неспазването на чл.487 ал.3 и чл.485 от ГПК са неоснователни и недоказани, и не представляват нарушение на процедурата по наддаване, а в този смисъл и не представляват основание да се обжалва постановлението. Счита,че обжалване на постановлението за възлагане на други основания, извън посочените в чл.435 ал.3 от ГПК, е недопустимо, т.е. жалбоподателите не може да се позовават на ненадлежно разгласяване на проданта, респективно  на други нарушения на чл.494 ал.2 от ГПК при обявяване на проданта. Счита жалбата за неоснователна и в частта, в която се твърди, че наддаването при публичната продан не било извършено надлежно и имотът не е възложен на най-високата продажна цена. Твърди, че едно наддаване не е надлежно, само когато е нарушена самата процедура по наддаване, напр. участвали са лица, които нямат право да наддават, наддаването е извършено в нарушение на чл.489 ал.2 от ГПК за тайни наддавателни предложения, не е регистрирано наддавателно предложение, изтекъл краен срок за подаване на наддавателни предложения, имотът е възложен на лице, което до приключване на срока за подаване на предложения не е внесен задатък и др. Счита за недоказани твърденията на жалбоподателите, че ЧСИ следвало да приложи чл.492 ал.1 предл.последно от ГПК и да обяви купувач измежду двамата наддавачи, чрез теглене на жребий. Счита, че ЧСИ е спазил процедурата на наддаването, а в протокола надлежно са отразени всички действия от ЧСИ при отваряне на наддавателните предложения и преминаване към процедура на устно наддаване. Моли да бъде оставена без разглеждане жалбата като недопустима в частта, в която се твърди, че длъжниците не са уведомени за провеждане на публичната продан, нередовното разгласяване на проданта, неспазването на чл.487 ал.3 и чл.485 от ГПК и прекрати производството в тази част. Моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна в частта относно оплакването, че наддаването не е извършено надлежно и имотът не е бил възложен по най-високата предложена цена.

    В съответствие с разпоредбата на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви. Счита жалбата за допустима, но неоснователна.  Твърди, че за всички изпълнителни действия по делото, включително насрочване на проданта и спирането й, длъжниците са били уведомявани лично и същите са се явявали лично в кантората на ЧСИ. Публичните продажби били разгласявани по предвидения в закона ред, чрез изготвяне на обявления, поставяни на съответните места за което са съставяни съответните актове и протоколи. Имало   и доказателства за публикуване в интернет- страницата в ОС – СЛИВЕН, а за регистрирането на протоколите в РС – СЛИВЕН имало поставени щемпъли на съда за датата на входирането им. Твърди, че проданта е редовно разгласена, като в деня на отваряне на наддавателните предложения  съставил протокол за обявяване на купувач. От този потокол било видно, че имало двама наддавачи, които наддавали и устно, като за всяко устно наддаване в протокола имало подпис на всеки наддавач.  За купувач на имота бил обявен наддавачът, предложил по-високата цена. Твърди, че имотът е оценен от вещо лице, а по делото е  приложена и данъчна оценка, която била  размер на 32 637.80лв. Твърди, че съобразно отразеното в протокола имотът е възложен на цена доста по-висока от определената начална цена. На последно проведената публична продан, установено с протокол за обявяване на постъпили наддавателни предлоения и купувач, наддавачите били двама и в тяхно присъствие били отворени предложенията по поредността на постъпването им, като бил обявен за купувач по писмено предложена най-висока цена. след това започнало устно наддаване, а имотът бил възложен по най-високата последно предложена цена, а именно сумата 47981 лева. Това се установявало от самия протокол, на който наддавачите се подписали под всяко едно направено устно наддавателно предложение. Твърди , че предложената цена била внесена от купувача в предвидения от закона срок още на следващия ден след обявяването му за купувач. Счита за неоснователно твърдението в жалбата, че не са спазени разпоредбите на чл.487 и чл.494 ал.2 от ГПК, както и че стойността на имота била умишлено занижена. Твърди, че при проведената публична продан са спазени разпоредбите на чл.485, чл.468, чл.487, чл.494 и С.. от ГПК, а при определяне цената на имота е назначено вещо лице, което е дало заключение за справедливата пазарна стойност на имота. Освен това, действията на съдебния изпълнител във връзка с оценката на имота, обект на принудително изпълнение, не подлежали на съдебен контрол. Счита, че наддаването при публичната продан е извършено надлежно и имуществото е възложено по най-високата предложена цена, поради което жалбата е неоснователна.

    след като се запозна с доводитена страните, изложени в жалбата и възражението, както и с представеното копие на изпълнително дело,  съдът прие за установено следното:

    Изп.дело № 218/2012 по описа на ЧСИ Н.Г. с рег. № 836 и район на действие С.ОС, е образувано по  молба на „Райфайзенбанк България“ЕАД-София и изпълнителен лист от 18.01.2012, издаден по ч.гр.дело № 164/2012г на С.РС за солидарното осъждане на ЕТ „Борила – Д.Т.“ със седалище и адрес на управление гр.С., ул.“О.“ № *, представлявано от Д.Т.Т., С.Д.Т. *** и Д.т.Т. да заплатят на кредитора Райфайзенбанк /България/ЕАД със седалище и адрес на пуправление гр.С., ул.“Г.“ № *-*, главница в размер на 40 610.01 лева, представляваща задължение по договор за банков кредит № 30114/28.11.2007г. изменен и допълнен с анекс № 1/29.01.2011г., споразумение от 31.03.2011г. и анекс № 2/28.05.2011г., ведно със законната лихва за забава, считано от 17.01.2012г. до окончателното изплащане, изискуема редовна лихва в размер на 1442.56 лева, начиС.ена за периода 05.10.2011г.-04.01.2012г., изискуема наказателна лихва в размер на 649.76 лева, изискуема лихва съгласно чл.2 т.3 вр. чл.1 б.“б“ „г“и „д“ от анекс № 2 от 28.05.2011г. към договор за банков кредит № 30114/28.11.2007г. в размер на 1686.02 лева и разноски по делото в размер на 1781.65 лева.

На 07.03.2012г. са връчени покани за доброволно изпълнение на тримата длъжници.

По искане на взискателя е наложен запор върху трудовото възнаграждение на длъжника С.Т.. Наложени са запори върху банковит сметки надлъжниците ЕТ „Борила – Д.Т.“ и Д.Т.Т..

На основание чл.485 от ГПК държавата е присъединена като взискател по изпълнителното дело за публичните й вземания срещу длъжниците, съгласно приложените по делото удостоверения.

По молба на взискателя, на основание чл.456 от ГПК към изп.д. № 218/2012г. е присъединено изп.дело № 219/2012г., образувано на 27.02.2012г. срещу длъжниците ЕТ „Борила – Д.Т.“, С.Д.Т. и Д.Т.Т. по издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. № 165/2012г. на С.РС.

По молба на взискателя, на основание чл.456 от ГПК към изп.дело № 218/2012г. е присъединено и изп.дело № 708/2012г., образувано на 23.10.2012г. срещу длъжника ЕТ „Борила – Д.Т.“ по издаден изпълнителен лист от 20.01.2012г. по ч.гр.д. № 163/2012г. на С.РС.

     За обезпечаване на вземането , с нот.акт № 80, т.21 д.№ 343/2008г на Нотариус Н.К., с рег. № 514 и р-н на дейстие С.РС, в полза на банката-кредитор е учредена договорна ипотека върху недвижим имот,представляваващ ПИ с идентификатор №67338.505.170, находящ се в гр.СЛИВЕН, ул.“Оборище“34, собственост на  длъжника Д.Т.Т. и представляващ ПИ с идентификатор № 87338.505.170, с площ 205 кв.метра, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно плозване- ниско застрояване- до 10 метра, ведно с построените в имота едноетажна еднофамилна сграда с идентификатор №87338.505.170.1, със застроена площ 57кв.м. и едноетажна сграда с идентификатор №№87338.505.170.2, със засторена площ 9 кв.м, с трайно предназначение – друг вид сграда за обитаване, ведно с всички приращение и подобрения в имота.

     С молбата за образуване на изпълнителното производство, взискателят е поискал  вписване на възбрана и извършване на опис, оценка и публична продажа на ипотекирания в негова полза  недвижим имот, находящ  се в  гр.С., ул.“О.“№ *.  

    след като в срока за доброволно изпълнение, не  последвало изпълнение от страна на длъжниците,  е  била вписана възбрана върху същия имот.

    На 29.03.2012г ЧСИ извършил  опис на имота, за което са уведомил страните по делото.

   Вещото лице Р.Х. оценило имота на стойност 66 500лв, видно от изготвеното  по делото  заключение./ л. 109-111 от изп.дело/.

   Данъчната оценка на имота  за 2015г е в размер на 32 637.80лв/ л.398 от изп.дело/.

   С разпореждане от 03.04.2012г, ЧСИ насрочил публична продан на имота, която да се проведе  от 18.05.2012г до 18.06.2012г, при начална цена в размер на 75% от пазарната- 49875лв.

    Изготвено е обявление за проданта съгласно изискванията на чл. 487 ал.1 и ал.4 от ГПК, поставено на четири места- по местонахождение на имота, в сградата на РС-СЛИВЕН, в кантората на ЧСИ и в община –СЛИВЕН. Продажбата е разгласена и чрез публикация в сайта на С.ОС, извършена на 17.05.2012г. Съставен е протокол по чл. 487 ал.3 от ГПК, който е регистриран в РС-СЛИВЕН.

    С протокол от 19.06.2012г, ЧСИ е обявил проданта за нестанала поради неявяване на наддваначи и ненаправени наддавателни предложения.

    С молба от 19.06.2012г взискателяте поискал насрочване на втора публична продан .

    С разпореждане от 17.08.2012г, ЧСИ е определил начална цена, от която да започне наддаването при публичната продан в раззмер на 80% от началната цена при първата продан, в размер на 39 900лв. Насрочил  публичната продан на имота, която да се проведе от 24.09.2012г до 24.10.2012г. Изготвени са обявления за проданта съгласно изискванията на чл. 487 ал.1 и ал.2 от ГПК, които са поставени на 14.09.2012г в кантората на ЧСИ, РС-СЛИВЕН, община-СЛИВЕН и по местонаходжение на имота. Продажбата е разгласена и в сайта на С.ОС на 14.04.2012г

    На 14.09.2012г е съставен е протокол за разгласяване на публичната продан по чл. 487 ал.3 от ГПК, в срока по чл. 487 ал.2 от ГПК,   който е регистриран в РС-СЛИВЕН същия ден.

    По молба на взискателя, изпълнителното производство е спряно с постановление на ЧСИ от 22.10.2012г.  

    По молба на взискателя от 17.04.2013г, с разпореждане на ДСИ от 19.04.2013г производството е било възобновено и насрочена нова продан от 03.06.2013г до 03.07.2013г , при начална цена  в размер на 80 % от началната цена при първата продан- 39 900лв. Последвали са всички действия по надлежно разгласяване на проданта.

   С молба на взискателя от 03.07.2013г, изпълнителното дело отново е било спряно с постановление  на ЧСИ от 03.07.2013г, на основание чл. 432 т.2 ГПК.

   По делото са подадени общо пет молби от взискателя за спиране и възобновяне на изп.дело, като ЧСИ е спирал делото след всяка подадена молба и е последвало възобновяване на изпълнителните действия.

    С разпореждане от 12.06.2015г, ЧСИ насрочва седма по ред публична продан на имота, която да се проведе от 28.09.2015г до 28.10.2015г, при начална цена в размер на 80% от началната цена по първата продан- 39 900лв.

    Страните са надлежно уведомени за проданта- длъжникът С.Т. –на 31.08.2015г лично, а длъжникът  Д.Т.- на 31.08.2015г- чрез съпругата си С.Т..

    Изготвено е обявление за проданта съгласно изискванията на чл. 487 ал.1 и ал.4 от ГПК, поставено на четири места- по местонахождение на имота / на 31.08.2015г/, в сградата на РС-СЛИВЕН/ на 14.09.2015г, в кантората на ЧСИ/ на 14.09.2015/ и в община –СЛИВЕН/ на 14.09.2015/. Продажбата е разгласена и чрез публикация в сайта на С.ОС, извършена на 15.09.2015г.  В срока по чл. 487 ал.2 ГПК е съставен  протокол за  разгласяване на проданта по чл. 487ал.3 ГПК, ригистриран в С.РС под вх. № 520/14.09.2015г.

    Постъпили са две писмени наддавателни предложения, запечатани в пликове и придружени с внесен задатък от 3990лв, представляващ от 10 % върху началната цена.

    Тези писмени наддавателни предложения са в следната последователност:

    1/ вх. № 1/28.10.2015г, в 15.05часа - наддавателно предложение от „МГ-А –Строй“ЕООД, представлявано от управителя Е.А.М., който е предложил цена 39 901лв;

     2/ вх. № 2/28.10.2015г, в  16.31ч.- наддавателно предложение от В.П.Д., която  е предложила цена 40 000.01лв.

     Освен тези две писмени наддавателни предложения, същите наддавачи  направили и устни наддавателни предложения, с размер на един задатък, в следния ред:

      1/ „МГ-А –Строй“ЕООД  е  предложило стъпка с размера на един задатък  3900лв  или цена  имота от  43 991лв;

             2/  В.Д.П. е преложила стъпка с размера на един задатък  3 900 лв или цена на имота – 47 981лв.

     Срещу всяко устно наддавателно предложение  стои името, сумата и подписа на наддавача.

     С протокол от 29.10.2015г за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач, ЧСИ  е обявил за купувач на имота  В.П.Д., за сумата  47 981лв., която сума  е указал  да се внесе в едноседмичен срок, след като  приспадане  внесения задатък.

     На 30.10.2015г обяваният за купавач В.П.Д. е  внеС.а остатъка от продажната цена след приспадане на внесеня задатък, а именно  сумата 43991лв. /л. 419/

     С  постановление за възлагане на недвижим имот от 02.11.2015г ЧСИ обявил за купувач наддавачът с най-високото устно наддавателно предложение – В.П.Д., за сумата от 47981 лв.

    Постановлението за възлагане е връчено на страните по делото. 

    Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

    Жалбата е процесуално допустима – подадена са срещу подлежащо на обжалване действие по чл. 435  ал.3 от ГПК, от надлежна страна и в законоустановения срок.

    Прецена по същество,  е  неоснователна .  

    Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал.3 от ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника  само  поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено  по  най-високата предложена цена.

            Наддаването е ненадлежно, когато са допуснати нарушения на чл. 487- чл.492 от ГПК, а оплакванията на длъжниците следва да  визират случаи, при  които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура, напр. проданта не е надлежно обявена, наддавателните предложения не съдържат необходимите реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък, проданта не е приключила в съответното законоустановено време,  в  наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават и  пр.

     Наведените в жалбата основания касаят ненадлежно наддаване, състоящо се в това, че ЧСИ не извършил  законосъобразно разгласата на проданта,  като  не  уведомил длъжниците,        не поставил обявление в срока по чл. 487 ал.2 от ГПК на таблото в сградата на РС – СЛИВЕН,  на таблото в Община СЛИВЕН,  по местонахождение на имота и в кантората на ЧСИ; нямало обявяване  в интернестраницата на ОС – СЛИВЕН;  ЧСИ не регистрирал протокола в деня на разгласяването; съставеният протокол за разгласяване на  публичната продан не отговарял на действителното фактическо положение. 

   Второто оплакване  се  свежда до това, че имотът не бил  възложен по най-високата цена, а третото  касае оценката  на имота.

   Съдът намира  всички оплаквания за неоснователни.  

   Съдебният изпълнител е разгласил надлежно  публичната продажба.  Изготвил е обявления за публичната продажба съгласно  изискванията и  в  срока  по чл. 487 ал.2 от ГПК . Обявленията са били поставени   на  четири места- по местонахождение на имота, кантората на ЧСИ, община-СЛИВЕН и РС-СЛИВЕН и то много повоче от един ден преди посочения в обявлението ден за започване на проданта.  

   На 14.09.2015г е бил съставен  прокол  за разгласяване на публичната продан,  който е регистриран в РС-СЛИВЕН  на същата дата.

   Извършена е публикация в сайта на С.ОС на 15.09.2015г.

   Твърденията на жалбоподателите, че разгласяването на проданта било само документално, а фактически не е извършено такова,  са неоснователни  и недоказани.

    По делото има безспорни доказателства за датата на регистиране на протокола в С.РС и за датата на публикацията на продажбата в сайта на С.ОС/ седма по ред/.

    А що се отнася до поставяне на обявленията на съответните места, до доказване на противното, съставеният протокол за разгласяване на публичната продажба е официален свидетелстващ документ, който обвързва съда с направените в него констатации.

     Неоснователно е твърдението на жалбоподателитие, че не били уведомени за насрочената публична продажба. Същите са получили съобщение от връчител  на 31.08.2015г.  Съгласно разпоредбата на чл. 44 ал.1 от ГПК, длъжностното лице по призоваването притежава удостоверителна компетентност относно датата и начинът на връчване, както и относно всички действия във връзка с връчването.

     Представените по делото съобщения до длъжниците, връчени на 31.08.2015г,  съдържат  дата, начин на връчване, подпис на връчител, трите му имена и печат, поради което следва да се приеме до доказване на противното, че удостоверяват надлежно извършените от връчителя  действия по връчването.  

     Невярно е твърдението в жалбата, че  имотът не бил  възложен по най-високата предложена цена . Публичната продан е осъществена, като в деня на отварянето на наддавателните предложения – 29.10.2015г, е съставен протокол за обяваване постъпили наддавателни предложения и на купувач. Видно от този протокол, в публичната продан са участвали  двама наддавачи, които са наддавили писмено и устно, като  наддавачът В.П.Д., е обявена за купувач на имота, тъй  като е предложила устно по-високата цена с размера на един задатък, а именно сумата 61 316лв.

     Невярно е и твърдението, че  наддавачът, определен за купувач не е внесъл продажната цена в едноседмичен срок  съгласно изискването но чл. 492 ал.3 от ГПК. Същият наддавач е  внесъл остатъка от продажната цена имота на 30.10.2015г, а платежният документ се съдържа на л. 419 от изпълнителното дело.

     след направеното плащане, правилно и законосъобразно, с постановление за възлагане от 02.11.2015г, ЧСИ му възложил имота.

    Видно от самия  протокол от 29.10.2015г, в него са отразени две устни наддавателни предложения, които са различни: 43 991лв и 47981лв. Направени са в същата поредност, в каквато са постъпили и писмените наддавателни предложения, а  предложената устно от надвача В.П.Д. цена е по-висока от предложената от другия наддавач цена,   поради което не са налице предпоставките на чл. 492 ал.1 от  ГПК за теглене на жребие.

    По аргумент от разпопоредбата на чл. 435 от ГПК, жалба  на длъжника  срещу  оценката на имота, изнесен на публична продан,  е недопустима, тъй  като това действие не е включено в лимитативно изброените действия на съдебния изпълнител, които подлежат на обжалване по  съдебен ред.  Но за пълнота следва да се посочи, че ЧСИ е изискал справка за данъчната оценка на имота за 2015г / л.398 от изп.дело/, видно от която, данъчната оценка е в размер на 32637.80лв. Имотът е бил оценен от вещо лице в размер на 66500лв, а продаден за 47981лв, т.е. на цена значително по-висока от данъчната,  което прави невярно  твърдението, че имотът бил оценен от ЧСИ много под реалната му стойност, която била приблизително колкото данъчната.

       Водим от гореизложеното,  СЛИВЕНският Окръжен  Съд     

 

 

Р   Е   Ш  И  :

 

       

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на длъжниците ЕТ „БОРИЛА -  Д.Т.“ със седалище и адрес на управление гр.С., ул.“О.“ № *, представлявано от Д.Т.Т., ЕИК 119564877, Д.Т. ***, с ЕГН - ********** и С.Д.Т. ***, ЕГН ********** срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 02.11.2015г  по изп. дело  № 2012 836 0400 218  по описа  на ЧСИ  Н.Г. ,  с рег. №  836  на  КЧСИ  и  район на действие С.ОС,  като  НЕОСНОВАТЕЛНА. 

      Решението не  подлежи на обжалване.

 

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: