Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

 

Гр. Сливен, 03.02.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на трети февруари през две хиляди и шестнадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :   ХРИСТИНА МАРЕВА

 

     СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                                                          

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова гр.д. № 5 по описа за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.463 във вр. с чл.278 от ГПК.

 

Депозирана е жалба от длъжника Н.Г.С. срещу предявен на 20.10.2015г. Протокол за Разпределение на суми по изп. дело № 20138350400448 на ЧСИ П.Р. с рег. № 835 КЧСИ.

В жалбата се твърди, че предявеното на 20.10.2015г. Разпределение е незаконосъобразно, предвид това, че се извършва преди да е изготвено постановление за възлагане, т.е. преди да е приключила изцяло публичната продан. Посочва се, че в Протокола за разпределение не е посочено дължимите такси на какво основание са събрани. Неправилно са определени и дължимите вземания по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД, като не са включени всички взискатели по изп. дело. Сумите са разпределени като дължими по две изпълнителни дела, които на практика са обединени и следва задълженията по тях да се разпределят общо.

От съда се иска да отмени атакуваното разпределение, предявено на 20.10.2015г.,  като неправилно и незаконосъобразно.

Жалбата е редовно връчена на страните в изп. производство, като в законоустановения срок не е депозиран отговор по нея.

По делото са представени обяснения от ЧСИ П.Р., които са непълни и излагат частично само хронологията по изп. дело № 20138350400448  . Съдът е изискал и допълнителни такива, в които ЧСИ е изложил подробно основанието на всяка от сумите , включени в разпределението.  Посочено е, че е налице техническа грешка в Протокола за разпределение при изчисляване на сбора от внесените от взискателя авансови такси, като е записана сума 1446 лева вместо 916 лева.

От фактическа страна се установява следното :

ИД 20128070400273 по описа на ЧСИ Н.Д., преобразувано под № 20138350400448 по описа на ЧСИ П.Р. е образувано по молба на адв.Д.С. ***, като пълномощник на „УниКредит Булбанк" АД въз основа на изпълнителен лист от 18.05.2012 г., издаден по гр.д. № 6698/2012 год. от PC - Варна, с който длъжниците „Булгаргаз систем" ЕООД, ЕИК 103808632, със седалище и адрес на управление: гр. В., ул.Ген.К. №*, ет.*, ап.*, В.Д.П., ЕГН**********, с адрес *** и Н.Г.С. - П., ЕГН **********, с адрес *** са осъдени да заплатят солидарно на кредитора „Уникредит Булбанк"АД, със седалище и адрес на управление гр.С., пл. С. Н. №*, ЕИК 831919536, сумата в общ размер на 260 364,36 лв./двеста и шестдесет хиляди триста шестдесет и четири лева и тридесет и шест стотинки/, както следва: 227100 лева, представляваща неизплатена главница по Договор за банков револвиращ кредит № 6803/09.07.2007 г.; сумата от 29857.86лева, представляваща дължими лихви по договора за периода от 22.09.2011г. до 16.05.2012 г. вкл. и сумата от 3406.50 лева, представляваща дължими такси по Тарифата на банката, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението в съда 17.05.2012 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 8871.65лв. - разноски по делото.

Длъжникът Н.Г.С. е получила Покана за доброволно изпълнение на 25.07.2012 г.

С Резолюция от 08.08.2012г. на ЧСИ Н.Денчева като взискател по настоящето дело е присъединен „Рехау“ ЕООД по отношение на длъжника „Булгаргаз систем“ ЕООД. С Протокол от 27.06.2014г. ЧСИ П.Р. спира производството по отношение на длъжника „Булгаргаз систем“ ЕООД поради открито производство по несъстоятелност.

С резолюция от 22.08.2014г. е присъединена като взискател по делото  Н.Г.П. с вземане въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 814882012г. по описа на РС – Варна, по силата на който Н.Г.С. – П. е осъдена да заплати на Н.Г.П. сумата в размер на 20 000лева, представляваща неизплатено задължение по запис на заповед от 05.03.2012г. до окончателното изплащане на сумата, на осн. чл.86, ал.1 от ЗЗД, както и сумата от 1000лева, разноски на заявителя.

Вписана е възбрана на недвижим имот, собственост на длъжника Н.Г.С. - П.,***. Извършени са опис и насрочена публична продан на имота от 04.07.2014г. до 04.08.2014г. на следния недвижим имот : ДВОРНО МЯСТО с идентификатор 29283.501.158, находящо се в С.Ж., ОБЩ.К., обл. Сливен, с площ по документ за собственост от 640 кв.м., а по скица с площ от 698 кв.м., ведно с построената в този имот ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 29283.501.158.1, състояща се от : приземен етаж, със застроена площ по документ 55 кв.м., включващ – стая и санитарен възел и втори етаж със застроена площ 80 кв.м., включващ салон, четири стаи и санитарен възел, а по скица с обща площ от 91 кв.м.

При проведената публична продан, с Протокол от 05.08.2014г. за купувач на имота е обявена Взискателя Н.Г.П. за сумата от 80 000/осемдесет хиляди/ лева. Указано е че, сумата следва да бъде внесена по сметка на ЧСИ в едноседмичен срок от влизане в сила на разпределението.

Протокола за разпределение е изготвен на 22.08.2014г. и предявен редовно на 20.10.2015г.

На 23.10.2015г. /пощенско клеймо/ е депозирана разглежданата жалба от длъжника Н.Г.С.. Жалбата е надлежно администрирана.

Окръжният съд, като провери допустимостта и основателността на оплакванията в жалбата и след преценка на доказателствата по делото, направи следните изводи от правно естество :

 

Жалбата е допустима, подадена в законоустановения срок от длъжника, който има правен интерес от обжалване на предявеното разпределение на суми по изп. дело № 20138350400448  на ЧСИ П.Р..

Разгледана по същество жалбата се явява основателна.

По същество разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който се определя кои вземания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълното или частично изплащане на всяко едно от тях. В разпределението се включват тези вземания, които са били предявени до деня на изготвянето му - на първоначалния взискател, на присъединените по право или по искане взискатели, както и разноските по изпълнението, които не са предварително внесени от взискател и които съдебният изпълнител има право служебно да събере от длъжника съобразно чл. 79, ал. 2 ГПК. Редът за удовлетворяване на вземанията се определя съобразно реда на привилегиите по чл. 136 ЗЗД, а степента на удовлетворяването им - от правилото за съразмерно удовлетворяване на вземания с еднакъв ред /ал. 3 на чл. 136 ЗЗД/. От сумата, подлежаща на разпределение се отделя необходимото за пълното удовлетворяване на притезанието, което е първо по ред. Остане ли свободна сума, тя се отделя за следващото притезание и така до изчерпване на наличната сума или притезания. При недостатъчност на сумата удовлетворяват се само първите по ред притезания, а другите привилегировани и хирографарни притезания остават изобщо неудовлетворени. До частично удовлетворения на хирографарните притезания се идва, ако сумата, постъпила по изпълнението покрива напълно привилегированите притезания. Те се удовлетворяват по съразмерност (чл. 133 ЗЗД).

При проведената публична продан за купувач е обявен присъединен взискател по изпълнителното дело и следва да бъде приложена разпоредбата на чл.495 от ГПК, която предвижда че взискателят е длъжен в едноседмичен срок от разпределението да внесе сумата, необходима за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели. В съставеното Разпределение на суми не е посочено кои и какви са взискателите, участващи в разпределението, както и как е определена съразмерната част на всяко от вземанията, при условие че купувача – взискател също има вземане към длъжника. Не са посочени причините поради които взискателят „Рехау“ ЕООД не е включен в разпределението на сумите.

В Протокола за разпределение липсва яснота по отношение на дължимите такси, като в представените допълнителни обяснения ЧСИ П.Р. сочи, че е налице и техническа грешка при тяхното определяне, а именно вписана е сума 1446 лева вместо реално дължимата сума 916 лева.

На следващо място в съставения протокол за разпределение не е отразен реда на привилегии по чл. 136 от ЗЗД и основанията им, което да поясни начина на удовлетворяване на взискателите.

Горното налага извода, че предявеното на страните Разпределение няма яснота нито относно точния дължим размер на сумите, нито основанието за тяхното плащане, нито титулярите на вземанията, нито привилегиите им. Предвид това, предявеното на 20.10.2014г. Разпределение на суми по изп. дело № 20138350400448  следва да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно. Дадените подробни допълнителни пояснения от ЧСИ П. Руйчева следва да намерят отражение и да бъдат вписани в самия протокол при ново разпределение на сумите.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

Р    Е    Ш   И

 

ОТМЕНЯ Протокол за разпределение на суми по изпълнително дело № 20138350400448  на ЧСИ П.Р. с рег. № 835 КЧСИ, предявен на 20.10.2015г.

 

УКАЗВА на ЧСИ П.Р. с рег. № 835 в КЧСИ да извърши ново разпределение, което да предяви на страните, като конкретизира поотделно вземанията, техните припадащи части, титулярите им, основанията на всяко от тях и евентуалните привилегии.

 

 

Решението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                      2.