Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   19

     Гр. Сливен, 16.03.2016г.

 

 

   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на четиринадесети март през две хиляди и шестнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря П.С. и  с участието  на  прокурора  М.Радева като разгледа докладваното от Председателя гр. дело № 6 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази :

Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

Предявена е искова молба от ОП – Сливен, срещу М.Г.Т.  - със съгласието на неговата майка Г.Т.К., в която се твърди, че в ОП – Сливен е депозирана жалба от Н.  А.Т.  - баба на ответника, и във връзка с това е образувана преписка  с вх. № 2892/2015 г.

При извършването на проверката е установено, че  с експертно решение № 2065/26.11.2012 г., както и експертно решение № 3808/30.01.2013 г. на Национална  експертна лекарска комисия /НЕЛК/ е установена диагноза умерена умствена изостаналост „Синдром на Даун” и определена 86% степен на увреждане с чужда помощ.

Твърди се, че майката живее в чужбина и за детето грижи полага неговата баба Н. А. Т. Ответникът живее с нея на адрес в гр.С. ул. „А. І” № *. От раждането си  М.Т. страда от заболяване умерена умствена изостаналост „Синдром на Даун” и вродени аномалии на сърдечната клапа.

Твърди се, че  ответникът е грубо ориентиран с беден речников фонд, затруднена абстрактно логична оперативност, с данни за намалена концентрация и превключваемост на вниманието, памет със затруднена фиксация, интелектуален дефицит в рамките на умерена олигофрения с поведение, което трудно се поддава на контрол.

Твърди се още, че е налице съвкупност от данни, че М.Т. изостава видимо в нервно - психическото си и физическо развитие, не може да се грижи за елементарните си нужди да отстоява  фактическите си,  а още по малко и правните си интереси. Предвид горното от съда се иска да постанови решение, с което постави  М.Г.Т. под пълно запрещение.

Отговор на исковата молба не е депозиран по делото.

В с.з. ищецът, чрез процесуален представител, поддържа исковата молба и моли същата да бъде уважена. Твърди, че са налице законовите изисквания за поставяне на лицето под пълно запрещение.

В с.з. ответникът, се явява лично. Същия, предвид състоянието си не изразява становище по исковата молба.

В съответствие с разпоредбата на чл. 337 от ГПК съдът придоби лични впечатления от състоянието ответника. Същия при задаване на въпроси от съда проявяваше нервност с богато жестикулиране, неясни кратки отговори, трудно разбираем говор.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Ответникът М.Г.Т. е момче на 15 години, страдащо от вродено заболяване – Тризомия 21/синдром на Даун/. При това заболяване поради наличие на допълнителна хромозома 21 се стига до значителни аномалии, засягащи различни органи и системи, включително Централната нервна система. Поради наличието на заболяването ответникът изостава в нервно – психичното си развитие. В дома си постоянно се налага да бъде подпомаган от близките си.

Данните от проведения психиатричен преглед сочат, че ответникът страда от умерена умствена изостаналост. При тази степен на умствено недоразвитие, мисловният процес е значително ограничен, речта е бедна, не са възможни по – сложни умозаключения и абстрактно мислене. Характерна особеност за лицата  страдащи от умствена изостаналост е тяхната лесна внушаемост и манипулируемост. Усвояването на трудови навици е силно затруднено и може да се осъществява само под ръководство. До момента непрекъснато се е налагало да бъде обгрижван и подпомаган. М.Т. трудно се ориентира и не е в състояние, без чужда помощ, да задоволява елементарните си битови нужди. Дори в ежедневното си самообслужване се нуждае от непосредствено наблюдение и контрол.

Вещото лице сочи, че Синдромът на Даун и Умствената изостаналост, като негов симптом са трайни заболявания, които не подлежат на лечение. Следователно не би могло да се очаква подобрение в състоянието на ответника.

Горната фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена от събраните по делото писмени и гласни доказателства, които като еднозначни, взаимно допълващи се и неоспорени от страните, кредитира изцяло.

На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск за поставяне под запрещение е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

На първо място искът е допустим – ищецът е активно легитимиран да предявят настоящия иск, с оглед разпоредбата на чл. 336, ал.1 от ГПК.

Налице са кумулативно дадените предпоставки на чл. 5 ал.2 от ЗЛС за поставяне на ответника под запрещение, а именно: Налично тежко неврологично заболяване, поради което ответника не е в състояние да се грижи пълноценно за себе си и за своите работи, като не разбира  своите интереси и права си в достатъчна степен и не може да ги защитава.

Нервно - психическото и физическо състояние на ответника не му позволява той самостоятелно да поема права и задължения чрез лични действия и да се грижи за своите интереси, както и да управлява имуществото си. При оценката на дееспособността следва да се вземе предвид и прогнозата на заболяването, тъй като не може да се очаква обратно развитие, а задълбочаване на процеса във времето.

След преценка на степента на уврежданията и като взе предвид изложеното по-горе, съдът намира, че следва да постанови решение, с което ответника бъде поставен под пълно запрещение.

След влизане в сила на решението, да бъде изпратен препис на органа по настойничество и попечителство по местожителството на ответника - гр. Сливен за назначаване на настойник на същия.

Ръководен от изложените съображения, СЪДЪТ

РЕШИ:

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ М.Г.Т. с ЕГН ********** ***.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община град Сливен за определяне на настойник.

 

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: