РЕШЕНИЕ№                                  

Гр. Сливен, 17.02.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на шестнадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

             ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

ВАНЯ АНГЕЛОВА,

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д.№ 27 описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия – изпълнител на основание чл. 435 ал.3 от ГПК и се движи по реда на чл. 436 и чл. 437 от ГПК.

Подадена е жалба от Н.И.Д., в качеството му на длъжник по и.д. № 2013837040_726 на ЧСИ П.Г. срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 17.12.2015г. Със същото Постановление за възлагане е било възложено на купувача собствения на длъжника имот с ид. № 67338.552.38.1.28 находящ се в гр. С., бул. „Х. Д.“ бл. *, вх. * ап. * за сумата от 73848.08лв. в полза на Г.Д.Е.. Твърди се, че Постановлението за възлагане е незаконосъобразно, а проданта не е извършена надлежно и имотът не е бил възложен по най-високата предложена цена.

Твърди се, че жалбоподателят изобщо не е бил уведомяван за насрочването на принудителното изпълнение спрямо този имот, като съставените разписки не са получени от длъжника, нито от упълномощено лице и никога не са му били връчвани.

Изложени са доводи за това, че продажбата не е била разгласена надлежно, като се оспорва практически наличието на каквито и да било обявления за осъществяването й.

Твърди се, че не бил регистриран на време Протокола за разгласяване на продажбата, с което не е спазен срокът по чл. 487 ал.3 ГПК, което се аргументира с липсата на публично разгласяване на продажбата.

Твърди се, че е нарушена разпоредбата на чл. 485 от ГПК, като липсва справка за данъчна оценка на имота, на която база е следвало да се определи първоначалната данъчна цена, от което според жалбоподателя произтичат редица неизгодни за него и за страните по делото последици.

На следващо място се твърди, че наддаването е проведено порочно. В наддаването участвали трима наддавачи,     които са направили писмени и устни наддавателни предложения, като при устните наддаватени предложения не е била спазена поредността съобразно  предложенията в писмена форма, като по този начин е била нарушена реално конкуренцията между потенциалните купувачи. Освен това е била предложена от необявен купувач цена равна на цената предложена от обявения купувач, т.е. имало е две еднакви предложения, като ЧСИ е следвало да определи купувача чрез теглене на жребие, но това не било сторено. По този начин бил толериран конкретен купувач, индиция за което било и тайното разгласяване на продажбата.

Освен всичко изложено по-горе не е спазено изискването на чл. 492 ал. 3 ГПК и цената по продажбата не е била внесена в едноседмичния преклузивен срок. При това положение задатъка внесен от обявения купувач е следвало да бъде отнет и имотът да се възложи на друг участник.

Като цяло се поддържа, че е налице превратно приложение на процесуалния закон, което опорочава не само настоящия случай, но и практиката в изпълнението като цяло.

Предвид изложеното се иска съдът да отмени постановление за възлагане на недвижим имот от 15.12.2015г. по и.д. № 2013837040_726 на ЧСИ П.Г..

В жалбата не се сочат доказателства в подкрепа на твърдението извън приложенията по и.д. № 2013837040_726 на ЧСИ П.Г..

В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК е постъпило становище по жалбите от взискателя „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД, в която се оспорват като неверни всички твърдения в жалбата, които според длъжника опорочават извършеното наддаване и изискването за възлагане на имота по най-високата предложена цена. Твърди се, че съобщение за изпълнението върху ипотекирания имот е връчено лично на длъжника на 16.11.2015 г; видно е, че протокола за продажбата е регистриран в СИС при РС - Сливен на 13.11.2015 г.; видно е, че е приложено удостоверение за данъчна оценка от 06.08.2015 г., която е в размер на 76 862 лв.; видно е, че имотът е възложен за сумата от 73848.08лв., която цена е с две стъпки над първоначално обявената; твърденията във връзка с опороченото възлагане не кореспондират с протокола за проведения търг; видно е, че продажната цена е заплатена на следващия ден след провеждането на търга, а именно на 16.11.2015г.

Предвид изложеното се иска жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна.

В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК, ЧСИ П.Г. е представил становище, в което посочва съставените от него постановления и документи  отговарящи на изискванията за извършване на всяко едно от оспорените в жалбата процесуални действия. Поддържа се, че въпреки множеството оплаквания жалбата практически има бланкетен характер, тъй като всяко едно от твърденията е невярно и е оспорено безусловно.

Въз основа на приложеното копие от и.д. № 2013837040_726 на ЧСИ П.Г. се установяват следните обстоятелства:

Изпълнителното производство е образувано по молба на взискателя „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД срещу Н.И.Д. за вземане в размер на 106 175.59лв. представляващо главница по договор за жилищен кредит от 05.10.2007 г. и сключени към него Анекси заедно със законната лихва, считано от 22.10.2013г. до окончателното изплащане, както и сумата от 4574.23 лв. и сумата от 2215 лв. представляваща деловодни разноски, за което е бил издаден изпълнителен лист въз основа на Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 ГПК. На длъжника е била връчена надлежно показана за доброволно изпълнение на 27.03.2014 г. както и Уведомление за наложена възбрана върху имот с ид. № 67338.552.38.1.28. И в двете уведомления е посочено, че са били връчени лично на длъжника Н.И.Д., което е удостоверено от длъжностно лице връчител в кръга на неговите задължения. Съобразно това и на основание чл. 179 ГПК съставеният официално издаден от длъжностното лице в кръга на службата му и по установени форма и ред съставлява доказателство за изявлението пред него и за извършените пред него действия, поради което твърденията на жалбоподателя, че уведомленията и съобщенията, в които е отразено, че са му връчени лично са неистински не отговарят на истината. Видно от съставените по делото разписки от връчител жалбопадателят като длъжник и собственик на ипотекираният имот е бил надлежно уведомен на 14.05.2015г., че на 02.06.2015г. ще се извърши опис на имота и видно от съставения за това протокол същият  е присъствал на описа и е подписал протокола без възражения. Относно стойността на имота оплакването само по себе си е недопустимо във връзка с основанията поради които длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане, но видно и от приложената по изпълнителното дело данъчна оценка то е и невярно. ЧСИ по надлежния ред е изискал  и по делото е приложената данъчна оценка за имота, която е удостоверена в размер на 76 862.70лв.

В обявленията за публичната продажба на недвижимия имот тази данъчна оценка е посочена надлежно и същата е послужила като първоначална цена, от която е следвало да започна първата продан на имота, проведена в периода 29.08.2015г. до 29.09.2015г.

С протокол от 30.09.2015г. публичната продажба е обявена от ЧСИ П.Г. за нестанала, поради липсата на регистрирани наддавателни предложения за процесния имот и съобразно искането на взискателя е била насрочена втора продан, която да се проведе при начална цена от 80% от цената при първоначалната продан. Видно от приложените по делото обявления ЧСИ надлежно е разгласил провеждането на втората продан, която да се извърши в периода 14.11.2015г. до 14.12.2015г. при първоначална цена от 61 490.40лв. Съставени са надлежно актове за поставяне на обявление, както в кантората на ЧСИ П.Г. така и на таблото за обявления в Община Сливен, РС – Сливен и по местонахождение на имота. Съгласно това с констативен протокол от 13.11.2015г. ЧСИ основателно е приел, че публичната продан е надлежно и редовно разгласена.

На обявения ден за обявяване на постъпилите наддавателни предложения е съставен протокол, в който е отразено отваряването на постъпили в запечатани пликове наддавателни предложения, а именно в размер на 61 550 лв. от Г.Д.Е., 61 500лв. от М. и К.К. и в размер на 61 491,40лв. от взискателя „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД.

В протокола удостоверено с подписите на лицата, които са направили наддаваелни предложения е отразено, че на основание чл. 492 ал.2 ГПК са били направени устни предложения със стъпка в размер на един задатък, като М. и К.К. са предложили цена в размер на 67 699.04лв., а Г.Д.Е. е предложил цена в размер на 73 848.08лв.  При така направените предложения резонно и основателно ЧСИ П.Г. е обявил за купувач Г.Д.Е., който е предложил най-високата цена от 73 848.08лв. Всички участници са подписали протокола, както и ЧСИ.

По делото липсват каквито и да било данни за наличие на други наддавателни предложения извън отразените в протокола на ЧСИ П.Г., в която насока самият жалбоподател не е представил никакви доказателства.

Видно от приложеното извлечение от сметката на ЧСИ  на 16.12.2015г., т.е на следващия ден след обявяването на купувача последният е внесъл сумата от 67 990.04лв., която заедно с заплатения от него задатък покрива размера на най-високата цена, предложена на търга.

Съобразно това на 17.12.2015г. ЧСИ П.Г. е съставил и обжалваното постановление за възлагане на недвижим имот с ид. № 67338.551.38.1.28 находящ се в гр. С., бул. „Х. Д.“ *-*-* в полза на купувача Г.Д.Е. за сумата от 73 848.08лв.

 Постановлението е съобщено на жалбоподателя на 21.12.2015г., като жалбата е подадена на 23.12.2015г.

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага извода, че жалбата против постановление за възлагане от 17.12.2105г. по и.д. № 2013837040_726 на ЧСИ П.Г., подадена от длъжника Н.И.Д., поради това, че наддаването не е извършено надлежно и поради това, че имотът не е възложен по най-високата предложена цена, е неоснователно.

Основанията при които длъжника може да обжалва постановление за възлагане са изчерпателно императивно изброени в нормата на чл. 435 ал.3  ГПК и е недопустимо разширителното тълкуване на нормата във връзка с наличието на други нарушения на процесуалните правила за провеждане на принудителното изпълнение с аргумент, че се свеждат до нарушаване на предпоставките и изискванията за наддаване при публичната продан или за възлагането на имота не по най-високата предложена цена.

В гореизложения смисъл извън оплакванията в жалбата касаещи начина на обявяване на наддавателните предложения и възлагането на имота, същата е недопустима по съображения отнасящи се до надлежното уведомяване на длъжника, до определянето на първоначалната цена и до наличието на всички изискуеми от закона реквизити в обявлението за провеждане на публичната продан. Освен всичко посочените от жалбопадателя твърдения във връзка с тези оплаквания, а именно, че не е бил надлежно уведомяван, че съставените от ЧСИ документи за уведомяването и за разгласяване на публичната продан са неверни, не се потвърждават от доказателствата по делото.

Видно от съставения на 15.12.2015г. протокол за провеждане на публичната продан са били спазени всички изисквания гарантиращи надлежното извършване на наддавателни предложения с оглед постигането на възможно най-висока цена за имота, който е изнесен на публична продан. Противно на твърденията в жалбата нито от протокола за провеждане на търга, нито от други доказателства по делото не се установява да са били предложени еднакви наддавателни предложения, нито писмено, нито устно. Съответно липсва нарушение на разпоредбите на чл. 491 ал.1 и ал.2 ГПК като за купувач е бил обявен наддавача предложил най-високата цена, а именно 73 848.08лв. Предложената от него цена е била внесена своевременно и в срока по чл. 492 ал.3 ГПК, поради което липсва основание да бъде отнеман задатъка и частния съдебен изпълнител да обявява за купувач следващия наддавач, който е предложил следващата най-висока цена.

Съобразно липсата на нарушения по провеждане на публичната продан и на търга, които да опорочават наддаването, както и поради липсата на други наддавателни предложения за по-висока цена от тази, на която имотът е бил възложен с обжалваното постановление, жалбата на длъжника следва да се остави без уважение.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.И.Д., ЕГН ********** *** против Постановление за възлагане на недвижим имот от 17.12.2015г. по и.д. № 2013837040_726 на ЧСИ П.Г. като НЕОСНОВАТЕЛНО.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                            

    2.