Р Е Ш Е Н И Е № 35

 

Гр. Сливен, 14.06.2016г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в открито

съдебно заседание на…девети юни  през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

Председател: СН. Б.

при секретаря………Р.Г.……….. .. …и с участието на прокурора………….като разгледа докладваното от ………Сн. Б.…гр. дело № 61 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск е за установяване на произход от бащата и намира правното си основание в чл. 72 ал. 2 , във вр. чл. 69 от СК.

Ищцата - малолетното дете П. З.А., чрез З.А.М., в качеството й на майка и законен представител, твърди че майка й живеела на съпружески начала с Д. Д. С. в дома на неговите родители. В резултат на живота им като съпрузи родила детето П. на ***г. Д.С. починал на 25.01.2013 г. Твърди че до смъртта си, въпреки че не е припознал детето П., никога по време на съвместния им живот той не е оспорвал обстоятелството, че е баща на това дете. Грижил се за нея заедно с родителите си и до неговата смърт не са прекъсвали съжителството си. След внезапната му смърт продължила да живее с детето в жилището на неговите родители и едва впоследствие се преместила да живее в с. Кортен при нейни близки. Моли съда да постанови решение, с което признае по отношение на ответниците Д.М.С. и П.А.С., които са наследници по закон на починалия Д.С., че същият е биологичен баща на детето П. З. А., родена на ***г***. Моли съда също така да разпореди да бъде съставен нов акт за раждане, в който като баща бъде записан Д. Д. С..

          Ответниците не са депозирали в срок писмен отговор.

 В с.з. ищцата лично, поддържа иска си, така както е предявен. Моли иманата на детето да бъдат променени на П.Д.Д..

Ответницата, редовно призована  се явява в с.з., като твърди че не оспорва фактите изложени в исковата молба и моли предявения иск да бъде уважен.

Ответникът, редовно призован не се явява в с.з.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Ответниците са наследници по закон на Д. Д. С.,*** – негови родители.

З.А.М.  живяла на съпружески начала  с Д. Д. С. от 2004г., но не са сключвали граждански брак. Двамата живеели в дома на родителите на Д.С., след сватбен ритуал в присъствието на близки, като семейство.

На ***г***, З.А.М. родила детето П., в чийто акт за раждане било записано за баща - „неизвестен“. Видно от събраните по делото гласни доказателства, по време на вероятния период на зачеване на детето, както и през цялото време до смъртта на Д.С. на 25.01.2013г., майката е поддържала връзка само с него. Двамата са живели като съпрузи, не са се разделяли, отглеждали са детето П. като свое. Починалият Д. не се е съмнявал в биологичния произход на детето, отнасял се е към него като свое дете, но не го припознал. Родителите на Д. се отнасяли към детето, като към свое внуче. Детето било кръстено на ответницата. Дори е след смъртта на сина си те поддържат връзка с детето П. и се отнасят към него, като към свое внуче.

          Отдел „Закрила на детето”  Нова Загора е представил социален доклад, който заключава, че майката полага грижи за детето П., като то живее с нея, но всички близки и роднини на Д. се отнасят с него като към дете на починалия.

          Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните писмени и  гласни доказателства, които са убедителни и непротиворечиви, като възприе и признанията на ответницата в тази насока, които са подкрепени и от събраните доказателства.

          На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

          Предявеният иск е допустим. Предявен е от детето, чрез неговата майка и законна представителка,  в срока от три години от навършване на пълнолетие на  същото.

          Предявеният иск е основателен и доказан и следва да бъде уважен с правно основание чл. 72 ал. 2  от СК във вр. чл. 69 от СК. Той е предявен в преклузивния срок по чл. 69 от СК – за детето - до изтичане на три години от навършването на пълнолетие. Искът е допустим, тъй като детето няма установен произход от бащата.  От събраните доказателства се установява по безспорен начин, че през периода през който е било заченато детето П., З.А.М. и Д. Д. С. са живели като съпрузи и от това им съжителство е родена ищцата.

          С оглед изложеното, съдът намира, че следва да постанови решение, с което признае за установено, по отношение на ответниците, които са наследници по закон на Д.С., че същия е баща на малолетното дете  и изпрати препис от  решението на Община Нова Загора, където е съставен акта за раждане , за да се отрази промяната в него и се премени името на детето на П.Д.Д..

          Съдът не следва да произнася относно упражняването на родителските права и издръжката от бащата, тъй като майката е единственият жив родител. 

          Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

          ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.М.С. ЕГН ********** и П.А.С. ЕГН ********** ***, че Д. Д. С. ЕГН **********, б.ж. на гр. Нова Загора, починал на 25.01.2013г.в гр. Нова Загора е баща на малолетното дете П. З А.  ЕГН **********, родена на ***г***  от майка З.А.М. ЕГН **********.

          ПОСТАНОВЯВА името на детето П. З.А. да бъде променено на П.Д.Д..

Препис от решението, след влизането му в сила да се изпрати чрез ТЗ ГРАО – Сливен на Община Нова Загора, за вписване на промените в акта за раждане.

          Решението може да се обжалва в двуседмичен  срок от връчването  му на страните пред Бургаския апелативен съд.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: