Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N

 

гр. Сливен,  31. 03 .2015г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на  тридесети март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                     Мл. с. НИНА КОРИТАРОВА    

 

при участието на прокурора ………и при секретаря Е.Х. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 84    по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

 

Обжалвано е решение № 2/07.01.2016г. по гр.д. № 647/2015г. на НЗРС, с което е допуснат до делба недвижим имот, находящ се в С.Е., общ.Нова Загора, и представляващ УПИ VІІ-189 от 1740 кв.м., предназначен за жилищно строителство с неуредени регулационни сметки за 121 кв.м. с находящите се в него жилище със ЗП от 74 кв.м. и подобрения, представляващ част от ПИ 189 с площ 1855 кв.м. в кв.8 по ПУП на С.Е., общ.Нова Загора, обл.Сливен, при граници: улица; УПИ VІ-188; УПИ ІV-186; УПИ ІІІ-185; УПИ ІІ-189 и УПИ VІІІ-189, която да се извърши между Г.Г.Б. ЕГН ********** ***, Н.Г.Б. ЕГН ********** ***, Г.К.М. ЕГН ********** ***, З.Г.Т. ЕГН ********** ***, С.К.М. ЕГН ********** *** и П.Г.М. ЕГН ********** ***, при квоти по 1/8 ид.ч. за Г.Г.Б., Н.Г.Б., Г.К.М. и С.К.М. и по 1/4 ид.ч. за З.Г.Т. и П.Г.М..

 

Подадена е въззивна жалба от С.К.М., в която се твърди, че решението е неправилно, постановено при непълнота на доказателствата и се иска неговата отмяна. В жалбата се твърди, че две от съделителките, а именно З.Г.Т. и П.Г.М. са се отказали от наследството на Г. П. Б. и поради това те следва да бъдат изключени от делбата, предмет на делба и да получат дял от него. Сочи се, че обстоятелствата и доказателствата за отказа от наследство не са били известни на жалбоподателката и едва по-късно е узнала за тях и се е снабдила с удостоверенията за отказ. Прави се искане да бъдат приети като доказателства представените удостоверения за отказ от наследство.

В срока по чл.263 от ГПК е постъпил писмен отговор на тази жалба от П.Г.М., в който се твърди, че жалбата е неоснователна. Направеното искане за прилагане на удостоверенията за отказ от наследство е преклудиран и е налице забрана за събиране на нови доказателства пред въззивната инстанция. Отказите от наследство са публични и ищцата е имала възможност да провери и да ги представи в срок пред първата инстанция, поради което се иска решението да бъде потвърдено.

По направените в жалбата искания, съдът се е произнесъл в закрито заседание с определение, което е връчено на страните.

В с.з. въззивницата, редовно призована не се явява.

Въззиваемите, редовно призовани, не се явяват в съдебно заседание и не са изразили становище.

Въз основа на събраните по делото доказателства съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Общият наследодател на страните Г. П. Б. е починал на 10.05.1984г. Негови наследници към този момент са били синовете му Г.Г. Б., починал на 16.04.2003г. и К.Г. Б., починал на 23.12.1990г., както и дъщерите му З.Г.Т. и П.Г.М.. Г.Г. Б. е оставил наследници синовете си Г.Г.Б. и Н.Г.Б., а К.Г. Б. е оставил наследници Г.К.М. и С.К.М.. Г. П. Б. е бил собственик на УПИ VІІ-189 от 1740 кв.м., предназначен за жилищно строителство с неуреден регулационни сметки за 121 кв.м. с находящите се в него жилище със ЗП от 74 кв.м. и подобрения, представляващ част от ПИ 189 с площ 1855 кв.м. в кв.8 по ПУП на С.Е., общ.Нова Загора, обл.Сливен, при граници: улица; УПИ VІ-188; УПИ ІV-186; УПИ ІІІ-185; УПИ ІІ-189 и УПИ VІІІ-189. П.Г.М., като дъщеря на Г. П. Б., се е отказала от наследството на последния като отказът е вписан в книгата за откази от наследството на НЗРС под № 69/1990г. З.Г.Т. се е отказала от наследството на Г. П. Б. като отказът е вписан в книгата за откази от наследството на НЗРС под № 70/1990г. Страните не могат да уредят доброволно съсобствеността по отношение на този имот, поради което е предявен иск за наследство с молба вх.№ 3345/16.10.2015г. по която е образувано гр.д. № 647/2015г. на Новозагорския районен съд, по което е постановено обжалваното решение.

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна настоящата инстанция прави следните правни изводи:

Решението е неправилно и следва да бъде отменено изцяло, като вместо него бъде постановено ново. Безспорно е, че П.Г.М. и З.Г.Т. са се отказали от наследството на Г. П. Б., който отказ е бил вписан в книгата на НЗРС. Безспорно е, че наследникът, който е призован към наследяване, може да се откаже от наследството и той може да направи това само ако не го е приел. Отказът, извършен след като е прието наследството, е недействителен, но в конкретния случай липсват доказателства, че двете са направили отказ от наследството, след като са го приели, в какъвто смисъл са дадените указания от въззивната инстанция.. Отказът им, като едностранен акт, изрично е направен с писмено заявление пред съдията в района на когото е открито наследството и е вписан в предназначената за това Книга, която се води в районния съд. Поради това след като е извършен отказ от наследство той произвежда действие от датата на вписването си в особената книга. Така наследникът, който се е отказал от наследство, не е имал никога право върху него и не може вече да го приеме. Наследникът не може да оттегли своя отказ, поради което двете следва да бъдат изключени от кръга на сънаследниците между които следва да бъде извършена делбата на недвижимия имот. При това положение техният отказ уголемява дела на останалите сънаследници. Безспорно е, че останалите четирима сънаследници, са наследници на синовете на Г. П. Б.. Така наследниците на Г.Г. Б. – Г.Г.Б. и Н.Г.б. следва да получат по 1/4 ид.ч. от недвижимия имот, предмет на делбата, а наследничките на К.Г. Б. – Г.К.М. и С.К.М., следва да получат също по 1/4 ид.ч. от имота, предмет на делбата.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 2/07.01.2016г. по гр.д. № 647/2015г. на Новозагорския районен съд изцяло, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ДОПУСКА до делба недвижим имот, находящ се в С.Е., общ.Нова Загора и представляващ УПИ VІІ-189 от 1740 кв.м., предназначен за жилищно строителство с неуредени регулационни сметки за 121 кв.м. с находящите се в него жилище със застроена площ от 74 кв.м. и подобрения, представляващ част от поземлен имот № 189 с площ 1855 кв.м. в кв.8 по ПУП на С.Е., общ.Нова Загора, обл.Сливен, при граници: улица; УПИ VІ-188; УПИ ІV-186; УПИ ІІІ-185; УПИ ІІ-189 и УПИ VІІІ-189, която да се извърши между Г.Г.Б. ЕГН ********** ***, Н.Г.Б. ЕГН ********** ***, Г.К.М. ЕГН ********** ***, С.К.М. ЕГН ********** *** и при квоти по 1/4 ид.ч. за всеки от съделителите.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения иск за делба по отношение на З.Г.Т. и П.Г.М..

        

         Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването.

                                     

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: