Р Е Ш Е Н И Е №

гр.Сливен, 15.03.2016 г .

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети март, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.С. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от младши съдия  Нина Коритарова  гражданско дело № 92 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството се развива по реда на чл. 437 вр.  чл. 435, ал.3 от ГПК.

Образувано е по жалба на ТД „Ч.” ООД, ЕИК 119631544, със седалище и адрес на управление в гр. С., ул. „С. ш.” № *, представляван от управителя му Р.Ч.Ч. в качеството му  на  длъжник по изп.дело № 230/2014 по описа на ДСИ И.К., с район на действие РС – Сливен, който обжалва Постановление за възлагане на ДСИ И.К. от 13.11.2015 г.по изп.д. № 230/2014 г., като неправилно и незаконосъобразно, тъй като проданта не е била извършена надлежно и имотът не е бил възложен на най-висока предложена цена.

В жалбата се сочи, че с обжалваното постановление за възлагане ДСИ бил възложил в резултат на проведена публична продан неправомерно на купувача ТД „Камиту-67” ЕООД собствения на дружеството-длъжник имот- Поземлен имот с идентификатор № 67338.602.72 , с административен адрес: гр. Сливен, кв. „П.З.”, с площ от 32 444 кв.м. за сумата от 32 000 лв. Наддавателното предложение на обявения за купувач било невалидно. „Камиту-67” ЕООД като търговско дружество могло да придобива имоти единствено при наличие на съгласие, обективирано в акт на управителния си орган, каквото било общото събрание. Управителят не могъл да взима еднолично решение за придобиване на недвижими имоти от дружеството, както било в процесната публична продан, тъй като не било представено доказателство, че управителният орган на дружеството-купувач бил взел решение да се участва в публичната продан. Това решение било задължително, тъй като именно то овластявало представителя на дружеството да изпълни това решение. Трайна практика било при провеждане на публичните продани било съдебният изпълнител да изиска освен наддавателно предложение и квитанция за платен задатък и решение на управителния орган на дружеството за участие в публичната продан. Самостоятелното решение на управителя за придобиване на недвижим имот не могло да санира или замести липсата на изразена воля от управителния орган, поради което същото било незаконосъобразно, невалидно и не го легитимирало като наддлежен наддавач по смисъла на чл. 84, ал. 2 и чл. 137, ал. 7 от ТЗ. Липсвал и протокол в предписаната в чл. 147, ал. 2 ТЗ форма. Обявявайки „Камиту-67” ЕООД за купувач ДСИ бил  възложил имота на наддавач, който бил предложил цена по-ниска от най-високата предложена цена. Излага аргументи относно правото на Й.С.Й. да участва като наддавач в продажбата, тъй като било видно от приложената по делото справка от Търговския регистър, че същата към момента на отваряне на наддавателните предложения не била представител и управител на дружеството длъжник, а единствено съдружник в него. Не съществувала законова забрана съдружник в дружеството длъжник в качеството си на ФЛ да придобива имущество собственост на търговското дружество, в което има дялове. Не била налице забраната предвидена в чл. 185 ЗЗД и чл. 490, ал. 1 ГПК по отношение на съдружника ФЛ. С оглед на изложеното счита, че е било налице ненадлежно наддаване, порочни действия на ДСИ при провеждане на публичната продан и неправилно обявяване на купувач на имота на лице с невалидно наддавателно предложение, предложило най-ниската цена. Излага аргументи относно неправомерното отстраняване на обявения за купувач С.Х.Е. с предходното постановление за възлагане на процесния имот, която не била уведомена за жалбата срещу това постановление, а единствено че внесената от нея сума ще бъде задържана и ще послужи за удовлетворение на взискателя. Моли въззивният съд да отмени Постановление за възлагане на ДСИ И.К. от 13.11.2015 г.по изп.д. № 230/2014 г., като постановено в нарушение на процесуалния закон относно публичната продан, поради което публичната продан не била извършена надлежно и имотът не бил възложен на най-високата предложена цена.

В законния срок не е постъпило становище от обявеното за купувач на процесния имот „Камиту-67” ЕООД, което е било надлежно уведомено за обжалването на Постановление за възлагане на ДСИ И.К. от 13.11.2015 г. по изп.д. № 230/2014 г.,.

В обясненията дадени по реда на чл. 436, ал. 3 от ГПК ДСИ е изложил мотиви, в които е посочил, че според Тълкувателно решение № 2 от 2013 г. на ОСГТК на ВКС обявяването на купувач било следвало наддаването, което подлежало на проверка, само доколкото било довело до възлагане не по най-високата предложена цена. В конкретния случай най-високата предложена цена с валидно наддавателно предложение според Протокола за публичната продан от 25.05.2015 г. била на С.Х.Е., с оглед на което същата с Постановление за възлагане от 10.06.2015 г. била обявена за купувач на процесния имот. Това постановление било отменено с влязло в сила Решение № 394 от 30.10.2015 г. по гр.д.№ 483/2015 г. по описа на СлОС и поради това имотът бил възложен на наддавача предложил следващата най-висока цена.

Пред настоящата инстанция  не се събраха допълнителни доказателства.

От събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

Изпълнителното дело било образувано при ЧСИ А.П., с рег. № 849, с район на действие- района на СГС във връзка с молба на взискателя „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „Ц. ш.” № *, ЕИК 130936974 подадена от процесуалния представител на дружеството Г.А.Й. против „Ч.”ООД, като дружество длъжник и представен от взискателя изпълнителен лист, издаден на 02.08.2012 г. от СГС, ТО, VІ, 9 състав по т.д. № 4080/2012 г., на основание Решение от 17.05.2012 г. на АС при БТПП по ВАД № 248/2011 г., с което е осъдено да заплати на взискателя сума в общ размер от 42 836,45 лв.

На длъжника е била изпратена по пощата с обратна разписка покана за доброволно изпълнение, която той е получил на 13.09.2012 г.

На 15.05.2014 г. взискателят „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО” ЕАД е входирал молба до ЧСИ А.П., рег. № 849 за продължаване на изпълнителните действия срещу длъжника „Ч.” ООД от друг съдебен изпълнител и изпълнителното дело е продължило при ДСИ И.К.. Със съобщение с изх. № СД 03 03-7900/24.06.2014 г. е бил уведомен управителя на ТД „Ч.” ООД за наложената в полза на взискателя „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО” ЕАД възбрана върху следния недвижим имот собственост на дружеството- поземлен имот с идентификатор№ 67338.602.72 , с административен адрес: гр. Сливен, кв. „П.З.”, с площ от 32 444 кв.м., който видно от Нотариален акт вх. рег. № 1740 от 11.04.2001 г., акт № 156, том V, дело № 1086/2001 г. и договор за продажба на търговско предприятие № 199, том ІІІ, вх. № 3339 от 24.04.2007 г. е собственост на търговското дружество длъжник. По реда на чл. 50, ал. 4 във вр. с чл. 47  ГПК е било залепено уведомление на 07.07.2014 г., тъй като служителите на дружеството длъжник са отказали да получат съобщението.

Длъжникът е бил уведомен и за насрочения опис на имота чрез ДСИ К. по реда на чл. 47 от ГПК чрез залепване на уведомление на входната врата, тъй като адреса на дружеството е бил, посещаван, но не е бил осигурен достъп до канцеларията. Описът на недвижимия имот се е провел на 30.01.2015 г.  По изпълнителното дело е била назначена строително-техническа експертиза, от която се установява, че пазарната стойност на процесния имот възлиза на 40 185 лв.

С обявление от 18.03.2015 г. ДСИ К. е уведомил, че в периода от 22.04.2015 г. до 22.05.2015 г., в канцеларията му щяла да се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния ден, като нейн предмет щял да бъде процесния недвижим имот собственост на търговското дружество длъжник. Началната цена, от която щяло да започне наддаването щяла да бъде 30 138, 75 лв. Задатъкът за участие в проданта бил определен като 10 % от началната цена и следвало да бъде внесен предварително. Всеки наддавач следвало да представи своето наддавателно предложение, което включвало предложената от него цена и квитанция за внесения задатък поставени в запечатан плик. Били изготвени обявления съгласно чл. 487, ал. 3 ГПК, който били поставени на предвидените в чл. 487, ал. 2 ГПК места тридесет и четири дни преди започване на публичната продан. Публичната продан била редовно разгласена и на основание чл. 487, ал. 3 ДСИ съставил Протокол от 27.03.2015 г.

С протокола от 25.05.2015 г. ДСИ констатирал, че в канцеларията му в указания срок били постъпили три броя наддавателни предложения- от С.Х.Е., която предложила да купи имота за 33 331 лв., от Й.С.Й., която предложила да купи имота за 33 500 лв. и от „Камиту-67” ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Д.С., която предложила цена от 30 140 лв. Тримата наддавачи били внесли задатък в размер на 10 % от началната цена. Наддавателното предложение на Й.С.Й. било обявено за недействително, защото ДСИ констатирал от дружествения договор на дружеството длъжник, че същата била съдружник в дружеството длъжник с право да представлява дружеството и по отношение на нея била налице забраната предвидена в чл. 489, ал. 6 ГПК и чл. 490 ГПК. За купувач по така провелата се публична продан била обявена С.Х.Е.. На същата след като довнесла пълната сума й бил възложен процесния имот с Постановление от 10.06.2015 г. по изп.д. № 230/2014 г. по описа на СИС- СлРС, което било обжалвано от „Камиту-67” ЕООД, в качеството му на наддавач по публичната продан направил надлежно наддавателно предложение. С Решение № 394 от 30.10.2015 г. Постановлението от 10.06.2015 г. по изп.д. № 230/2014 г. по описа на СИС- СлРС, с което се възлагал недвижимия имот на С.Х.Е. било отменено като незаконосъобразно. С разпореждане от 05.11.2015 г. ДСИ К. обявил „Камиту-67” ЕООД за купувач на процесния имот и задържал за удовлетворяването на вземанията по изпълнителното дело внесената от С.Е. сума от 33 331 лв. С Постановление от 13.11.2015 г. процесния недвижим имот е бил възложен на „Камиту-67” ЕООД, което е довнесло остатъка до пълния размер на продажната цена. Всички наддавачи, длъжника и взискателите са били редовно уведомени за възлагането на имота с постановлението.

Жалбоподателят е депозирал частната си жалба в рамките на законоустановения едноседмичен срок, който по смисъла на чл. 436, ал. 1 ГПК е започнал да тече от уведомяването му за издаденото постановление за възлагане на самия имот от 08.02.2016 г. От така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима. В разпоредбата на  чл. 435, ал.3 от ГПК е посочено, че длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане само на две основания- ако наддаването при публичната продан не е било извършено надлежно и ако имуществото не е било възложено по най-високата предложена цена. В случая търговското дружество длъжник релевира и двете основания и излага аргументи в двете посоки.

Съобразно разрешението дадено в т. 8 на Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК, при действието на новия ГПК постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на  съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена. В случая след влизане в сила на Решение № 394 от 30.10.2015 г. , с което Постановлението от 10.06.2015 г. по изп.д. № 230/2014 г. по описа на СИС- СлРС, за възлагане на процесния недвижим имот на С.Х.Е. било отменено като незаконосъобразно е била налице предвидената в чл. 497 от ГПК хипотеза, а именно постановлението за възлагане е било отменено и е следвало ДСИ да извърши нова продан след ново обявяване. Вместо това обаче ДСИ К. е обявил „Камиту-67” ЕООД за купувач на процесния имот и е задържал за удовлетворяването на вземанията по изпълнителното дело внесената от С.Е. сума от 33 331 лв. С Постановление от 13.11.2015 г. процесния недвижим имот е бил възложен на „Камиту-67” ЕООД, което е довнесло остатъка до пълния размер на продажната цена. Изобщо не е била обявена и разгласена нова публична продан и съответното отново не е било проведено ново наддаване, тъй като не е бил даден нов срок за постъпване на нови наддавателни предложения в канцеларията на ДСИ, като по този начин не са били спазени предвидените в чл. 487 и сл. от ГПК процедури. В този смисъл не е бил обявен купувач по надлежния предвиден в закона ред и се е стигнало до възлагането на имота на наддавач участвал в предходна публична продан, който е предложил най-ниската цена. Предходната публична продан е било констатирано в решението на въззивния съд, че е недействителна, тъй като имотът е бил възложен на лице, което е нямало право да участва в наддаването по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 490, ал. 1 и ал. 2 от ГПК. Правилно по смисъла на ал. 3 на чл. 490 от ГПК ДСИ е задържал внесената от С.Е. сума, която да послужи за удовлетворяване на вземанията по изпълнителното дело. В случая чл. 497 ГПК е приложимата разпоредба, тъй като е налице съдебно решение, с което се отменя постановление за възлагане и новата продан следва да се извърши с ново обявяване без да е необходимо да има искане на взискателите за извършването й.

По отношение на изложените във жалбата доводи относно правото на Й.С.Й. да участва като наддавач в продажбата, тъй като било видно от приложената по делото справка от Търговския регистър, че същата към момента на отваряне на наддавателните предложения не била представител и управител на дружеството длъжник, а единствено съдружник в него и аргументите относно необходимостта от решение на общото събрание на „Камиту-67” ЕООД за участието му в публичната продан, тъй като се отнасяло за придобиване на недвижими имоти от ООД и било налице изискването на чл. 137, ал. 7 ТЗ те е следвало да бъдат релевирани в предходното производство, което е имало за предмет провелата се на 25.05.2015 г. публична продан и което в крайна сметка е приключило с решение, с което въззивния съд е констатирал нейната недействителност, тъй като е приел, че имотът е бил възложен на лице, което е нямало право да участва в наддаването по см. на чл. 185 ЗЗД и чл. 490 ГПК.

За пълнота на изложението следва да се отбележи, че забраната предвидена в чл. 490 ГПК се отнася и за съдружниците в търговското дружество длъжник, като в случая от представения дружествен договор на „Ч.” ООД се установява, че Й.С.Й. е била съдружник, който е имал право да представлява дружеството, както самостоятелно, така и съвместно с Р.Ч., който е бил другия съдружник. На следващо място настоящият въззивен състав приема, че участието на едно ООД в публична продан не е равнозначно на придобиване от дружеството на недвижим имот, така както е предвидено в чл. 137, ал. 7 от ТЗ, тъй като придобивното основание, в случая би било постановлението за възлагане на недвижимия имот на дружеството, както е предвидено в чл. 496, ал. 2 ГПК и към този момент следва да се прецени дали има решение на общото събрание на ООД за придобиване на недвижимия имот.

Разгледана по съществото си жалбата е основателна.

Тъй като съдът  намира, че ДСИ е извършил незаконосъобразни действия по повод на извършената публична продан, тъй като вместо да обяви нова продан и да извърши процедурите предвидени в чл. 487 и сл. от ГПК е възложил имота на наддавач участвал в предходна продан на същия имот, която е била обявена за недействителна и който е предложил най-ниската цена, то същата следва да бъде отменена и да бъде обявена нова публична продан.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Постановление за възлагане на ДСИ И.К. от 13.11.2015 г.по изп.д. № 230/2014 г., като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

УКАЗВА на ДСИ И.К. с район на действие РС – Сливен при последващите изпълнителни действия да вземе предвид указанията, дадени от съда в мотивите относно обявяването на нова продан на процесния недвижим имот

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.