Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

гр.Сливен, 01.04.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на първи април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:          МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №126 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на взискателя ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“, гр.София срещу постановление за прекратяване на изпълнителното производство от 15.02.2016г. по изп.д.№20138350400019 на ЧСИ П.Р., рег.№835 с район на действие СлОС.

            В жалбата се посочва, че постановлението за прекратяване на изп. производство на основоние чл.433, т.8 от ГПК е неправилно. Посочва, че е имало насрочен опис за 26.02.2014г., който не се е състоял и прекъсва давността по делото. Моли съда да отмени обжалваното постановление и да даде указания на ЧСИ Р. за насрочване на опис на движими вещи.

            Другата страна по изпълнителното производство – длъжникът Н.С.С. не е подал писмено възражение по жалбата.

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебния изпълнител е депозирал   писмени обяснения, в които описва хронологично извършените по делото действия, без обаче да е изразил становище относно жалбата и да е мотивирал своите действия.

От събраните по делото доказателствата, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

            Изпълнителното производство по изп. дело изп.д.№20138350400019 по описа на ЧСИ П.Р., рег.№835 и район на действие СлОС е образувано по молба на взискателя ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“, гр.София от 08.01.2013г. въз основа на изпълнителен лист от 28.11.2012г., издаден по гр. дело №1636/2012г. на Сливенски районен съд за осъждането на Н.С.С. да заплати на взискателя ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“, гр.София главница от 3830,25лв., представляваща платено застрахователно обезщетение на трето лице по застраховка „ГО“, ведно със законната лихва, считано от 02.10.2012г. и разноски в размер на 503лв.

С молбата за образуване на делото е възложено на ЧСИ Р. проучаване на имущественото състояние на длъжника на осн. чл.18, ал.1 от ЗЧСИ. Въз основа на това, ЧСИ Р. е извършила справки в НАП, СлВп и КАТ.

На 14.01.2013г. на длъжника е връчена покана за доброволно изпълнение.

С молба от 28.01.2013г. взискателят е поискал налагане на запор върху МПС, собственост на длъжника. На 30.01.2013г. ЧСИ Р. е изпратила до КАТ – Сливен запорно съобщение.

На 13.01.2014г. взискателят е подал молба за насрочване на опис на движими вещи от домакинството на длъжника, както и справка относно местоработата на длъжника от НАП.

ЧСИ Р. е насрочила опис на движими вещи за 26.02.2014г. от 11,00ч. в с.Блатец.Призовката за принудителното изпълнение – насрочения опис на движими вещи не е връчена на длъжника, като е върната от Кмета на с.Блатец невръчена, поради пребиваването ме в чужбина на неизвестен адрес.

На 21.02.2014г. взискателят е поискал с нарочна молба отмяна на насрочения опис на движими вещи, като с резолюция от 21.02.2014г. ЧСИ Р. е отменила насрочения опис.

На 08.02.2016г. взискателят подава до съдебния изпълнител молба за насрочване на нов опис на движими вещи от домакинството на длъжника.

С резолюция от 08.02.2016г. ЧСИ Р. е посочила, че по делото е настъпила перемция и да се уведоми взискателя, че ще се изготви постановление за прекратяване на изп. производство.

С постановление от 15.02.2016г. ЧСИ Р. е прекратила изпълнителното производство по делото на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК.

Съобщение за прекратяване на делото е връчено на страните, като на взискателя е връчено на 17.02.2016г. Частната жалба против постановлението за прекратяване е подадена на 23.02.2016г.

             От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалба е процесуално допустима като подадена в законоустановения едноседмичен срок от получаване на съобщението за атакуваното действие, от процесуално легитимирано лице и срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.1, предл. последно от ГПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С атакуваното постановление съдебният изпълнител е прекратил изпълнителното производство на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК – взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на две години.

С ТР №2/2013 от 26 юни 2015 г. по тълк.дело № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, в т.10 е прието, че когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на 2 години, изпълнителното производство се прекратява на основание  чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК и това прекратяване на изпълнителното производство поради т. нар. "перемпция" настъпва по силата на закона, а съдебният изпълнител може само да прогласи в постановление вече настъпилото прекратяване, когато установи осъществяването на съответните правно релевантни факти. Без правно значение е дали съдебният изпълнител ще постанови акт за прекратяване на принудителното изпълнение и кога ще направи това. Прекратяването на изпълнителното производство става по право.

Последното действие по изпълнението срещу длъжника за събиране вземанията на взискателя банката е молбата от 13.01.2014г., с която е поискано насрочването на опис на движими вещи от домакинството на длъжника. Това изпълнително действие - опис обаче не е проведено, поради невръчване призовката за принудително изпълнение на длъжника и подадена от самия взискател молба за отмяна на насрочения опис, т.е. съдебния изпълнител е отменил по нарочно искане на взискателя изпълнително действие преди неговото извършване. Поради това опис не е извършван и не се прекъсва нито погасителната давност спрямо вземането, както твърди жалбоподателя, нито срока по чл.433, ал.1, т.8 от ГПК. В тази връзка следва да се отбележи, че подаденото искане на банката да не се извърши дадено изпълнително действие по никакъв начин не може да се причисли към кръга от изпълнителни действия, водещи до прекъсване на сроковете. Следва да се посочи, че съгласно т.10 от посоченото ТР проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, книжа и др., не са изпълнителни действия и не прекъсват давността.

От последното валидно изпълнително действие - искане на взискателя за насрочване опис на движими вещи в дома на длъжника, постъпило при ЧСИ на 13.01.2014г., са изтекли на 13.01.2016г. две години, поради което правилно с обжалваното постановление от 15.02.2016г. е прекратено изп. производство на осн. чл. 433, ал.1, т.8 ГПК. Новото искане за опис от 08.02.2016г. е постъпило при ЧСИ Р. след настъпилото по силата на закона прекратяване на изп. производство на 13.01.2016г., поради което правилно не е уважено от съдебния изпълнител.

С оглед изложеното, съдът намира обжалваното постановление за прекратяване на изпълнителното производство на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК за правилно и законосъобразно, а подадената против него жалба за неоснователна и като такава ще я остави без уважение.

            По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на взискателя ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление: гр.С., пл.“П.“ №* срещу постановление за прекратяване на изпълнителното производство от 15.02.2016г. по изп.д.№20138350400019 на ЧСИ П.Р., рег.№835 с район на действие СлОС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                           

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.