Р Е Ш Е Н И Е  № 53

 

Гр. Сливен 10.10.2016 г.

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в

публично заседание на…петнадесети септември ……………………

през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                           Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря…Р.Г...……и с участието на прокурора……………………………….……..като разгледа  докладваното от  Снежана Бакалова……..….гр .дело № 158 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл.109от ЗС.

          Ищецът „Динас” АД твърди в исковата си молба, че извършва преимуществено дейността си в производствена база, находяща се в гр. Сливен, в „Промишлена зона”, ул. „Самуиловско шосе”, част от която е  поземлен имот с идентификатор № 67338.603.392 по кадастралната карта на гр. Сливен, целият с площ 3 362 кв.м. , представляващ част от стар парцел   V в кв. 21 по плана на град Сливен, Промишлена зона. През 2013 г. продал на ответника „Дия Газ” ООД следните недвижими имоти, представляващи: поземлен имот с идентификатор № 67338.603.350 и с идентификатор № 67338.603.381, първият с площ 708 кв.м., а вторият с площ 1050 кв.м., находящи се съответно от източната и от западната част на поземлен имот с идентификатор № 67338.603.392.

Непосредствено след продажбата в имот с идентификатор № 67338.603.350 била изградена от ответника стопанска сграда на два етажа, представляваща склад и магазини за промишлени стоки, която била въведена в експлоатация през м. ноември 2015 г. Всички клиенти, доставчици и служители на ответника системно преминавали през собствения му имот, за да достигнат до описаната сграда, като имотът бил превърнат в работна площадка и паркинг за служителите на ответника. В имот с идентификатор № 67338.603.381 били складирани метални бутилки за кислород, пропан-бутан и други газове, които били материали на ответника и без да е предоставено разрешение за това от ищеца постепенно били складирани и в поземлен имот с идентификатор № 67338.603.392.

Твърди, че с нотариална покана от 25.02.2016 г. поканил ответника да преустанови извършваните от него действия, с които нарушава правото му на собственост и да предаде владението върху собствения му имот с идентификатор № 67338.603.392. С констативен протокол № 54 от 07.03.2016 г. на нотариус Н.С. било установено, че на 07.03.2016 г., в периода между 13.00 ч. и 13.30 ч., не се явил управителя на ответното дружество, за да  предаде владението на процесния имот. Твърди, че с неправомерните си действия ответникът затруднява подхода към имота на ищеца и част от производствената му база, а непрекъснатото своеволно преминаване през имота на служители и клиенти на ответника, паркирането на МПС, складирането на газови бутилки и други материали, представлява нетърпимо смущаване на правото на собственост на ищцовото дружество и той не може да упражнява правото си в пълен обем.

Моли съда да постанови решение, с което ответника бъде осъден да преустанови извършваните от него действия, а именно преминаването през имота на управляващите ответното дружество, неговите служители и клиенти, паркирането на МПС, собственост на ответното дружество и складирането на газови бутилки и други материали, собственост на ответника в имот с  идентификатор № 67338.603.392 по кадастралната карта на гр. Сливен.

          Ответникът е депозирал в срок писмен отговор, в който оспорва изцяло предявения иск, като твърди, че със заповед РД-15-184/04.02.2013 г. на Кмета на Община Сливен е било одобрено изменение на ПУП на група имоти в кв. 21 по плана на „Промишлена зона” гр. Сливен, като със същата се прокарват нови улици и се образуват два нови квартала и повече на брой поземлени имоти, като всички новообразувани имоти и улици са обособени от бившия парцел V-21, предмет на Акт за държавна собственост № 3 от 19.05.1999 г. Измененията въз основа на цитираната заповед били насени в кадастралната карта и кадастралните регистри, като поземления имот с идентификатор № 67338.603.392, съгласно този действащ ПУП, е с предназначение за второстепенна улица, което е видно от представената скица. Съществуването на тази улица мотивирало ответника да закупи от ищеца имота и да постои намиращата се в него сграда. Съгласно одобрените строителни книжа за сградата на ответника, входът към поземления имот и към самата нея е от улица с идентификатор № 67338.603.392, която на място е изградена като асфалтов път и се ползва по предназначение. Счита, че с изброените от ищеца действия в исковата молба, не нарушава правото му на собственост върху притежавания от него имот, тъй като ползвал описания имот по неговото предназначение, а именно за второстепенна улица. Моли съда да отхвърли предявения иск като неоснователен и недоказан.

В съдебно заседание ищците, чрез представителя си по пълномощие поддържа предявения иск и моли да бъде уважен. Претендират разноски.

Ответника, чрез пълномощниците си, моли исковете да бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани. В представеното писмена защита твърди че обстоятелството, че ищеца е собственик на имот  с идентификатор № 67338.603.392 е без значение и той има право да го ползва поради неговия характер на „улица“. Претендира разноски. Прави възражение за прекомерност на уговореното и платено адвокатско възнаграждение от ищцовата страна.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Видно от  Акт за държавна собственост  № 3/19.05.1999 г „Динас" АД е собственик на парцел V кв. 21 в Промишлена зона-юг на гр. Сливен.

Със заповед  № РД-15-184/04.02.2013 г. на кмета на община Сливен, по инициатива на ищеца „Динас“ АД, е одобрено изменение на действащия ПУП-ПРЗ на група имоти в кв. 21 по плана на Промишлена зона-юг. Цитираното изменение на действащия ПУП-ПРЗ е влязло в сила и е действащо към момента. С одобреното изменение от бившия УПИ V кв. 21 са образувани два нови квартала 78 и 79 и няколко самостоятелни поземлени имоти, като е проектирана нова улична мрежа. Изброените по-горе поземлени имоти с идентификатор по кадастрална карта № 67338.603.350 (представляващ УПИ I кв.79) и № 67338.603.381(представляващ УПИ ХС в кв.21) са образувани в резултат одобрения със заповед № РД-15-184/04.02.2013 г. на кмета на община Сливен ПУП-ПРЗ. Съгласно този действащ и към момента устройствен план, имот с идентификатор по кадастрална карта № 67338.603.392 с площ общо 3362 м2, е с предназначение „За второстепенна улица". Проектната ширина на улицата е 9 м, а дължината й е около 370 м по графични данни.

С Нотариален  акт №134 t.VII рег.№12030/2013 г. по описа на нотариус Н.С., ответникът „Дия газ" ООД е закупил от ищеца „Динас" АД недвижим имот с идентификатор по кадастрална карта №67338.603.350, представляващ УПИ I кв.79 с площ 708 м2 с начин на трайно ползване съгласно действащия ПУП „За производствена и складова дейност".

С Нотариален акт № 50 т. II, рег.№342/2014 г. по описа на нотариус Н.В., ответникът „Дия газ" ООД е закупил от ищеца „Динас" АД недвижим имот с идентификатор по кадастрална карта № 67338.603.381, представляващ УПИ ХС в кв.21с площ 1050 м2 с начин на трайно ползване съгласно действащия ПУП „За паркинг".

Съгласно действащия ПУП, новообразуваните УПИ с идентификатори № 67338.603.350 и № 67338.603.381, които ответното дружество е придобило от „Динас" АД, са с лице към второстепенна улица, представляваща поземлен имот с идентификатор № 67338.603.392. Видно от заключението на вещото лице инж. З., на терена е изпълнена асфалтова настилка върху част от тази второстепенна улица с дължина около 15 ми ширина 9 м.

Видно от  Удостоверение изх.№ 4702-458/06.07.2016 г. от община Сливен, за процесния ПИ № 67338.603.392 с начин на трайно ползване „За второстепенна улица" няма проведена процедура по отчуждаване по реда на ЗОС и няма съставен акт за общинска собственост. Няма издадено разрешение за строеж за изграждане на улица.

С Разрешение за строеж № 165/16.06.2014 г., издадено от Главния архитект на община Сливен, на „Дия газ" ООД е разрешено да изгради „Склад и магазин за промишлени стоки-двуетажна сграда" в с идентификатор № 67338.603.350. Съгласно одобрената строителна документация сградата е свободно стояща с площ 221 м2, с лице и вход откъм ПИ №67338.603.392. Не е предвиден друг подход към сградата и имота. Според приложената извадка от одобрения проект за „Склад и магазин за промишлени стоки - двуетажна сграда в УПИ I кв.79", част „Вертикално планиране", е видно, че предвид теренните дадености е предвиден единствен подход с МПС към сградата през улицата с идентификатор № 67338.603.392. За процесния обект „Склад и магазин за промишлени стоки-двуетажна сграда" има издадено Удостоверение № 102/02.11.2015 г. за въвеждане в експлоатация, видно от което е, че строежът представляващ ПИ № 67338.603.350.1 е изпълнен съгласно одобрените проекти.

Към основната сграда в ПИ №67338.603.350 „Склад и магазин за промишлени стоки-двуетажна сграда" има изградени едноетажни постройки от север, от юг и от изток, за които няма одобрени строителни книжа.

От разпита на в.л. З. в с.з. се установява, че към настоящия момент, по задание на всяка една от страните, действащия ПУП е бил преработен, но измененията не са влезли в сила, тъй като е във фаза на съдебно обжалване и в сила е сега действащия ПУП, одобрен със заповед  № РД-15-184/04.02.2013 г. на кмета на община Сливен.

Достъп към имота на ответника има по съществуваща на практика улица „Керамик“, която обаче съгласно действащия ПУП не запазва трасето си. Практическият достъп от тази улица до имотите на ответника е затруднен, поради налична денивелация за имот с идентификатор № 67338.603.350 и поради налични зелени площи и трафопост, за имот с идентификатор № 67338.603.381.

Видно от събраните гласни доказателства, чрез разпита на свид. Фотев, ответникът е асфалтирал трасето на бъдещата улица, която се предвижда по ПУП и го ползва като улица, като преминават автомобили и пешеходци – собствениците на имота  и клиенти и доставчици.

Ответникът бил препречил входа към имота на ищеца със строителни отпадъци, които премахнал. Когато има паркирани автомобили и мотокари на ответника, ищецът не може да влиза в имота си.

С нотариална покана от 25.02.2016 г. „Динас“ АД поканил ответника да преустанови извършваните от него действия, с които нарушава правото му на собственост и да предаде владението върху собствения му имот с идентификатор № 67338.603.392. Поканата е връчена редовно на ответника на 26.02.2016г.

С констативен протокол  № 54 от 07.03.2016 г. изготвен от помощник –нотариус Ц.Ц. при нотариус Н.С., било установено, че на 07.03.2016 г., в периода между 13.00 ч. и 13.30 ч., не се явил управителя на ответното дружество, за да  предаде владението на процесния имот.  В протокола са описани и констатации относно начина на ползване на имот с идентификатор № 67338.603.392.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на съвкупната преценка на събраните гласни и писмени доказателства и заключението на експертизата, ценени в тяхната съвкупност. Съдът приема за установено обстоятелството , че ответника ползва поземлен имот с идентификатор № 67338.603.392, като улица, като преминава и паркира по него, лично и чрез своите клиенти, тъй като за  това обстоятелство са събраха гласни доказателства и то не се оспорва от ответника. По отношение на факта, че същия имат се ползва за складиране на газови бутилки от ответника, съдът намира че това не е доказано от събраните по делото доказателства. Съдът не кредитира представения Констативен протокол от 07.03.2016г., в частта му, в която се удостоверяват обстоятелства извън тези по чл. 593 от ГПК (начина на ползване на имота), тъй като за тях той няма удостоверителна доказателствена сила.

Съдът кредитира заключението на назначената съдебно строително-техническа експертиза, с изключение на частта й , в която вещото лице прави извод, че имот с идентификатор № 67338.603.392 е собственост на ищеца „Динас“ АД, тъй като установяване правото на собственост е юридически , а не технически извод.

На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

По предявения иск с правно основание чл.109 от ЗС:

Предявеният иск е неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

За да бъде основателен иска, следва на първо място да бъде доказано, че ищеца е собственик на имот с идентификатор № 67338.603.392  и на второ място, че с действията си ответната страна му пречи да упражнява правото си на собственост в пълен обем.

Не е налице първата предпоставка за уважаване на иска, а именно – ищецът да е собственик на спорния имот с идентификатор № 67338.603.392.

От събраните по делото доказателства се установи че ищецът „Динас“ АД е бил собственик на целия парцел V кв. 21 в Промишлена зона-юг на гр. Сливен, видно от представения АДС.

С влязлата в сила заповед  № РД-15-184/04.02.2013 г. на кмета на община Сливен, по инициатива на ищеца „Динас“ АД, е одобрено изменение на действащия ПУП-ПРЗ на група имоти в кв. 21 по плана на Промишлена зона-юг. От целия парцел, изменението на плана е създало множество отделни УПИ, като за да се осигури достъп до тях и лице е била проектирана и второстепенна улица – имот с идентификатор № 67338.603.392. Касае се за план, с който за първи път се образуват нови самостоятелни имоти от бившия парцел V кв. 21 в Промишлена зона-юг на гр. Сливен, което за тях представлява първа регулация, реализирана по инициатива на собственика на целия парцел, а не наложена от обществени нужди. Това е направено по искане на ищеца, а не принудително по реда на ЗДС или ЗОП, поради което проведената процедура се характеризира като такава по чл. 16 ЗУТ. В тази ситуация, по силата на чл. 16, ал. 1 ЗУТ собственикът отстъпва в собственост на общината (до 25% от площта) за изграждане на обекти на социалната инфраструктура - публична собственост и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. На основание чл. 16, ал. 5 ЗУТ отстъпената площ става собственост на общината от датата на влизане на плана в сила. Това става по силата на самата законова разпоредба, като не се провежда процедура по чл. 205 и сл. ЗУТ. Тъй като не се касае до принудително отчуждаване по реда на ЗДС или ЗОП, а за изменение на ПУП по искане на собственика на бившия парцел V кв. 21 в Промишлена зона-юг на гр. Сливен, то Община Сливен е придобила собствеността върху частта от бившия парцел, заета от проведената нова обслужваща улична мрежа – имот с идентификатор № 67338.603.392, на основание чл. 16, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ на датата на влизането в сила на ПУП. Съответно от този момент правото на собственост по отношение на тази територия е напуснало патримониума на ищеца. По изложените съображения е неоснователно и твърдението на ищцовата страна, че е собственик на имот с идентификатор № 67338.603.392, предвиден за второстепенна улица, тъй като изменението на плана няма отчуждително действие и няма проведена процедура по отчуждаване.

Такова разрешение, на аналогичен казус е дадено в задължителната практика на ВКС, обективирана  в Решение № 160 от 23.01.2015 г. на ВКС по гр. д. № 2944/2014 г., II г.о и в Решение № 371 от 28.07.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1007/2009 г., IV г. о., ГК.

Предвид изложеното не е налице първата предпоставка за уважаване на иск с правно основание чл. 109 от ЗС – ищецът не е собственик на имота и не може да търси защита на правото си на собственост чрез иск по чл. 109 от ЗС, поради което  предявеният иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

В исковата си молба, ищецът е искал преди да бъде осъден ответника да преустанови определените действия, като с част от диспозитива на решението по иска по чл. 109 от ЗС, да бъде признат за собственик на имота, за който твърди че ответника смущава правото му на собственост. В диспозитива на осъдителния иск по чл. 109 от ЗС не следва да се съдържа такава установителна част (правото на собственост се установява преюдициално в мотивите на решението). С оглед направеното уточнение в уточняваща искова молба, отделен иск за собственост не е предявен, поради което и не следва съдът да се произнася с отхвърлителен диспозитив  относно правото на собственост на ищеца върху имот с идентификатор № 67338.603.392.

При този изход на производството на ответната страна се дължат направените разноски в размер на 3 150лв.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

                                      Р      Е       Ш      И      :

 

          ОТХВЪРЛЯ предявения от „ДИНАС“ АД, ЕИК 119001918, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „С. Ш. срещу „ДИЯ ГАЗ“  ООД, ЕИК 119629563, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „С. Ш.“ №*, иск с правно основание чл.109 от ЗС за осъждането на „Дия газ“ ООД да преустанови действията по преминаването, паркирането на автомобили и складирането на газови бутилки в имот с идентификатор № 67338.603.392 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

          ОСЪЖДА  „ДИНАС“ АД, ЕИК 119001918, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „С. Ш..  да заплати на  „ДИЯ ГАЗ“  ООД, ЕИК 119629563, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „С. Ш.“ №*, направените разноски в размер на 3 150лв.

          Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: