Р Е Ш Е Н И Е   83

 Гр.Сливен, 01.07.2016г

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на първи юни,  двехиляди и  шетнадесета година, в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                  ВАНЯ АНГЕЛОВА

    При секретаря  Р.Г., като разгледа докладваното от съдия  Ангелова в.гр.дело № 162 по описа за 2016г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

   Образувано е по жалба на взискателя  Т.Г.Д. против  постановление на съдебен изпълнител от 07.07.2015г, с което е  прекратено  изпълнителното производство по изп.дело № 653/2012г на ДСИ  при СИС на СлРС, на основание чл. 433 ал. 1 т.1 от ГПК.  

   В жалбата  твърди, че  незаконосъобразно  ДСИ е прекратил изпълнителното дело, без да са платени всички дължими суми, включващи главница, лихви и разноски, а освен това- длъжикът имал неплатени публични задължения. Твърди се,  че с резолюция от 23.02.2015г ДСИ посочил, че по делото трябва да бъдат събрани още 193лв, която сума не била получена.  Твърди се, че  в изготвеното по изпълнителното дело заключение, вещото лице приело, че към 27.01.2014г, размерът на задължението на длъжника бил 1703лв, като от тази сума била получена  865лв,  а останалите 837лв  били дължими.  

   Иска се отмяна на постановлението за прекратяване на изпълнителното производство  от 07.07.2015г

   Длъжникът  не  е  изразил  становище по жалбата.

   В съответствие с разпоредбата на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви. Счита жалбата за неоснователна, тъй като сумата от 100лв, представляваща адв. хонорар била събрана и преведена на взискателя, както и държавана такса по чл. 53 от ТДТ по ГПК, в размер на 12лв, с което били изпълнени указанията на СлОС, дадени в мотивите към решение № 108/19.02.2015г по в.гр.дело № 148/2015г.

   Съдът, след като се запозна с наведените в жалбата оплаквания,  изп. дело № 652/2012 на ДСИ и заключението на изслушаната съдебно-икономическата екпертиза, прие за установено  следното:

     Изп.дело № 653/2012г по описа на СИС при СлРС  е образувано въз основа на молба и  изпълнителен лист от 12.11.2102г, издаден по гр.дело № 7346/2010г на СлРС  за осъждането на  И.М.Д. да заплаща на Т.Г. Д., като майка и  законен представител  на малол.дете Д.И. Д. месечна издръжка от 120лв, считано от 01.05.2011г до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка прокрочена месечна вноска.

     С решение № 331/01.11.2013г по гр.д. № 2181/2013г на ВКС, родителските права спрямо малол.дете  Д.И. Д. са предоставени на бащата  И.М.Д., а майката Т.Г. Д. е осъдена да заплаща на детето, чрез неговия баща и законен представител, месечна издръща от 77.50лв, считано от влизане в слиа на решението, ведно със законната лихва  върху всяка прокрочена месечна вноска, с падеж пето число на месеца, до настъпване на законни причини за изменяване или прекратяване на издръжката.

     С постановление  от 26.02.2015г  ДСИ прекратил изпълнителното производство на основание чл.433 ал.1 т.1 от ГПК, поради окончателно погасяване на задължението по изпълнителното дело.

     Постановлението за прекратяване  е било обжалвано от Т.Г.Д., а по жалбата й образувано в.гр.дело № 148/2015г по описа на  СлОС.

     С решение № 108/19.03.2015г по същото дело,  е било отменено постановлението за прекратяване на изпълнителното производство от 26.02.2015г,  а съдът  върнал делото на ДСИ за изпълнение на дадените указания, а именно: да бъдат събрани направените от взискателя разноски в размер на 100лв, платени за адв. възнаграждение.

     С молба от 20.03.2015г Т.Г.Т. е  поискала  от ДСИ за й бъдат платени разноски в размер на 193лв, от които:  100лв- платени за адв. възнагражение  и 93лв- за издаване на скица.

     С резолюция от 23.03.2015г,  ДСИ  разпоредил да се съберат 193лв от постъпилата сума.

     С постановление от 07.07.2015г, ДСИ  прекратил изпълнителното производство  за втори път, на  същото основание, чл. 433 ал.1 т.1 ГПК- поради окончателно погасяване на задължението по изп дело.

     От заключението на приетата по делото  СИЕ се уставява следното:

     За периода от 01.05.2011г до 01.11.2013г длъжникът е следвало да заплати издръжка в общ размер на 3600лв./ 33 месеца по 120лв/.

     До момента  той е  изплатил  сумата 3 968лв,  включваща:  сумата 3600лв-  дължима  издръжка  за периода  м. май 2011г- м. октомври 2013г,. сумата 323 лв, - такси и разноски по делото  и  сумата  45лв, която е  надплатена  през  м. март 2013г.

    Сумата от 323лв  е  сбор от сумите 90лв и 233лв/ виж таблицата на л. 6 от заключението  на вещото лице/.

    Сумата  90лв включва: 75лв- д.т. за образуване на изп.дело и 15лв- д.т. за налагане на възбрана  и  е  била изплатена на 20.11.2012.

   Сумата 233лв е платена на 30.04.2014г и включва направените по делото разноски за  запори, справки и възнаграждение на вещо лице.

   Държавната такса по делото е определена от ДСИ в размер на 192.43лв и 28.80лв- окончателна д.т., или общо 221.23лв, която сума е била платена на части : 08.01.2015г, 29.01.2015г и 25.02.-2015г. 

    Според вещото лице, сумата от 100лв, представляваща разноски на взискателката за адв. хонорар по изп.дело и й изплатена, но не и сумата 93лв, която е заплатила на 13.11.2012г. за изменение на кадастрални данни и издаване на схема на самостоятелен обект в сграда.

    След влизане в сила на отменителното решение на СлОС ,по изпълнителното дело  са били събрани 112лв, от които 100лв –за адв. възнаграждение и 12лв- допълнителна  д.т.

    Сумата 112 е била изплатена  на две части  : на 30.04.2015г- 58.44лв и на 30.06.2015г- 53.56лв.

    В с.з. вещото лице поясни, че е изчислило дължимата лихва за забава в плащането на 18 месечни вноски и такава се дължи в общ размер на 22.40лв, съгласно представената в с.з. справка, но тази сума  се покривала  изцяло  от  надплатената сума 45лв.

    Според вещото лице, към датата на второто прекратяване на изпълнителното производство - 07.07.2015г,  са  останали несъбрани  само две суми:  93лв.. – за издаване на кадастрална схема  и   148лв - допълнителна д.т. по чл. 53 от ТДТ,   преизчислена  от  вещото лице.

    Горната фактическа обстановка е установена  от събраните писмени доказателства  и заключението на изслушаната  съдебно-икономическата ескпертиза, което съдът цени като подборно, обосновано и ясно. Изготвено е  от  компетентно вещо лице, в чийто професионализъм и добросъвестност съдът няма причини да се съмнява.  Макар да  бе оспорено от взискателя,  съдът не назначи повторно или допълнително заключение за  изясняване на  поставените  въпроси,  т.к  на  същите  вещото  лице  отговори  устно  в  съдебно заседание.

     Съдът не цени заключението на вещото лице единствено в частта, в която, без да му е била поставена задача, е преизчислило размера на  д.т. по изп.дело. Въпросът за  дължимата д.т. е изцяло  правен, поради което тя следва да се определи от  съдебния изпълнител,  а  не  от  вещото лице.  За изчисляване  размера на   д.т. не са нужни специални знания  от една страна, а от друга – в жалбата не е направено оплакване за неправилно изчисляване размера на дължимата д.т., поради което  въпросът за д.т. не е предмет  на  проверка от  настоящия съд.

    Така приетото за установено от фактическа страна, води до следните правни изводи:

    Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена  в законоустановения срок, от надлежна страна и срещу подлежащо на обжалване действие  на съдебен изпълнител. 

    Прецена по същество,  е  основателна и следва да се уважи.

    За да бъде прекратено изпълнителното производство на основание чл. 433 ал.1 т.1 ГПК,  сумата по изпълнителния лист трябва да е изцяло  платена от длъжника на взискателя , в т.ч. главница, лихви, разноски.

   От изслушаното по делото заключение на СИЕ се установи, че на взискателката се дължат разноски в размер на 93лв, които е направила по изпълнителното дело, представила е платежен документ за този разход  и е поискала  да  й  бъде заплатен от длъжника.

   Тъй като все още й се дължат, следва да бъдат събрани от ДСИ.   

   В с.з. вещото лице представи справка с подробни изчисления, от която е видно, че за целия период, за който се дължи издръжката, е имало 18 закъснели месечни вноски, макар с по няколко дни, а лихвата възлиза в общ размер 22.40лв, която сума е покрита изцяло от надвнесената сума  в размер на 45лв, т.е. лихва  не се дължи.   

    Що се отнася до твърдението в жалбата, че длъжникът имал непогасени  публични задължения, в с.з. вещото лице поясни, че е направило справка в НАП- гр.Бургас, офис –гр.Сливен и установило, че длъжникът  няма  непогасени  публични  задължения.

   Отделен е въпроса, че  подаването на  въззивна жалба от взискателя е  в  защита на неговия интетерес,  а  не в защита интереса на държавата. 

   По изложените съображения, съдът намира, че атакуваното постановление за прекратяване на изпълнителното производство е неправилно и незаконосъобразно, поради което бива отменено, а  делото  върнато на ДСИ за продължаване на изпълнителните действия, свързани с  пълното  удовлетворяване на  взискателя.

    При този изход от спора, в тежест  на длъжника следва да  се възложат разноските за възнаграждение на вещо лице в размер на 120лв, която сума е платена на в.л. от  бюджетните средства на съда. 

            Водим от гореизложеното,  съдът

Р   Е   Ш  И  :

 

     ОТМЕНЯ постановление на съдебен изпълнител от 07.07.2015г, с което, на основание чл.433 ал.1 т.1 ГПК, е прекратено изпълнителното производство по изп.дело № 653/2012г по описа на СИС при СлРС. 

     ВРЪЩА делото на ДСИ при СИС на СлРС за продължаване на изпълнителните дейстия, свързани с удовлетворяването на взискателя.

    ОСЪЖДА  И.М.Д. ***, с ЕГН- **********  да заплати по сметка на Сливенски окръжен  съд сумата 120лв,  представляваща  възнаграждение на вещо лице.

    Решението не  подлежи на обжалване.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: