Р  Е Ш Е Н И Е №  118

Гр.Сливен, 15.07.2016г

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито съдебно заседание на  шести  юли, двехиляди и шестнадесета година, в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ:СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                  ВАНЯ АНГЕЛОВА

     При секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от съдия Ваня Ангелова в.гр.дело № 172 по описа за 2016г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

  Производството е по обжалване действията на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

 Образувано е по жалба на И.С.К. и В.С.К., съответно длъжник и ипотекарен длъжник по изп.д.№ 270/2012г.  на ЧСИ М. M., с рег. № 768 и район на действие СлОС, срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 08.03.2016г.

Жалбоподателите твърдят, че при проданта са допуснати редица нарушения, подробно описани в жалбата, като: търгът не започнал в началото на работния ден, а в 16:00ч., в протокола не било отбелязано кои от наддавачите са се явили, на кое място е извършена проданта, и не ставало ясно дали е дадена възможност на наддавача с по-ниската предложена цена да заяви и предложи по-висока такава.

Молят за  отмяна на  постановлението за възлагане от 08.03.2016г.

Взискателят е депозирал възражение срещу жалбата в указания му срок. Счита същата за неосновална и моли да бъде оставена без уважение по съображенията,  изложени във възражението.

      В съответствие с разпоредбата на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е приложил  мотиви  към жалбата, ведно с  копие от изп.дело.

  В с.з. жалбоподателите не се явяват. Представляват се от  процесуален представител, който счита жалбата за основателна по съображенията, изложени в нея.

      В с.з. банката - взискател се представлява от процесуален представител, който счита жалбата за неоснователна по съображенията, изложени във възражението. Счита, че  ипотекарния длъжник няма право на жалба, тъй като в деня на възбраната и на  публичната продан не е бил във владение на  процесния имот.

 Съдът, след като се запозна с жалбата, възражението и представеното копие на изп. дело,  прие за установено следното:

     Изп.дело № 2012 868 0400 270 по описа на ЧСИ М.M., с рег. № 768 и район на действие СлОС, е образувано по  молба на „ОББ“АД-гр.София въз основа на изпълнителен лист от 20.10.2011г, издаден по ч.гр.дело № 4214/2011г на СРС за  осъждането на кредитополучателя И.С.  К. да заплати на кредитора следните суми: 45 840.68лв-  главница по договор за ипотечев  кредит от 12.05.2008г,  12760.21лв- договорна лихва за периода 29.05.2009г-17.10.2011, наказателна лихва в размер на 1713лв., за периода 29.05.2009г-17.10.2011г,  законната лихва върху главницата, считано от 18.10.2011г до окончателното й изплащане, както и разноски в размер на  2470.05лв.

      С договор за  предоставяне на ипотечен кредит от 12.05.2008г, „ОББ“АД отпуснала на И.К.  банков кредит в размер на 49 000лв, със срок на погасяване 29.05.2016.

      За обезпечаване на вземането, с нот. акт № 198/13.05.2008г, т. 1, рег.№2443, дело№ 167/2008г, вписан в СВп с вх.рег. № 41/14.05.2008г, акт №97, т.3, дело №25252/2008г, кредотополучателят И.К. и третото лице -ипотекарен длъжник В.К., учредили в полза на банката договорна ипотека върху собствения си недвижим имот, находящ се в гр.Сливен, ул.“Слънчева поляна“ 29,  представляващ  ПИ

 с идентификатор № 67338.528.250.1, със застроена площ 82 кв.м,  с предназначние - еднофамилна жилищна сграда, състояща се от три стаи, кухня, хол, баня, тоалетна, мазе и гараж, ; ПИ с идентификатор № 67338.528.250.2, със застроена площ 13 кв.м., гараж с идентификатор № 67338.528.250.3, със застроена площ 20 кв.м., ведно с отстъпено право на стореж върху общински ПИ с идентификатор № 67338.528.250, при подробно посочени граници.

     Поканата за доброволно изпълнение са връчени на длъжника  на  19.04.2012г, но не е последвало доброволно изпълнение в дадения двуседмичен срок.

     На 07.02.2012г  ЧСИ  е  насрочил опис на имота за 25.04.2012г, от 14.30ч, за което уведомил страните по делото.

     На 25.04.2012г извършил описа, за което е съставил протокол за опис от същата дата. 

     На същата дата е вписана възбрана върху имота.  

     Вещо лице  е оценило имота на стойност  62 320лв.

     Последвала е първа публична продан на имота, насрочена от 14.01.2013г до 14.02.2013г, при начална цена 75% от първоначалната – 46 740лв. Проданта е била редовно разгласена, което е констатирано с протокол на ЧСИ от 21.11.2013г.

    С протокол от 15.02.2013г първата продан е обявена за нестанала поради неявяване на наддавачи.

     С разпореждане от 17.11.2015г ЧСИ е  насрочил втора публична продан,  от 23.01.2016г до 23.02.2016г., при начална цена – 80% от  цената при първата продажба, а именно: 37 392 лв.

    С обявление  на ЧСИ  от 19.11.2015г, е обявено на желаещите да участват в проданта, че проданта на имота ще се извърши от 23.01.2016г до 23.02.2016г, в сградата на РС-Сливен, а на 24.02.106г, в 16 часа,   в сградата на РС-Сливен,  в присъствието на явилите се наддавачи,  ЧСИ ще състави протокол  и  обявяви купувача.

    С протокол от 11.01.2016г, съставен по реда на чл. 487 ал.3 ГПК, ЧСИ приема, че  насрочената продан е редовно разгласена. 

         На 01.02.2016г взискателят е поискал да бъде присъединена към вземането му  сума в размер на 2 359.55лв съгласно представения изпълнителен лист от 28.10.2015г по гр.д. № 414/2012г на СлОС.

        С Постановление от 05.02.2016г, на основание 456 от ГПК, ЧСИ присъединил взискателя за сумите по изпълнителния лист.       

   На 24.02.2016г, в 16 часа,  в сградата на РС-Сливен, в присъствието на двама наддавачи, ЧСИ отворил постъпилите две писмени наддавателни предложения, извършил проверка на книжата и обявил купувач на имота единия наддвач,  за  което  съставил  протокол от същата дата.

    На 23.02.2016г, в РС-Сливен  са  били регистрирани са само две  писмени наддавателни предложения, както следва: 1/ в 14,15часа е регистрирано първото наддавателно предложение с вх. №1/23.02.2016г, направено от Н.Н.Я., за сумата  38 000лв ; 2/ в 15 часа е регистирано второто наддавателно предложение с вх. №2/23.02.2016г, направено от „Контролс-А“ЕООД, с управител А.Г.Н.,  чрез пълномощника  му Г.А.Н..

  Двамата наддавачи са внесли задатък в размер на 3742.94лв.    

  Видно от протокола, съставен на 24.02.2016г, писмените наддавателните предложения са  само  две и са направени от:1/Н.К.Я.- с наддавателно предложение за 38 000лв и 2/ вх. № „Контрол- А“ЕООД, с наддавателно предложение за 37 392.01лв.

   Срещу всяко наддавателните предложения стои подписа на наддавача.

   В протокола не е отразено, че наддавачите са направени  устни наддвателни  предложения по реда на чл. 492 ал.2 ГПК. 

   ЧСИ е обявил за купувач на имота надавачът, предложил по –високата цена, а именно: Н.К.Я..

   С постановление за възлагане от 08.06.2016г, имотът  е възложен  на Н. К.Я. за сумата  38 000лв.

   Постановлението за възлагане е връчено на  длъжника и ипотекарния длъжник на  09.03.2016г.

   Жалбата срещу постановлението за възлагане е подадена чрез ЧСИ на 16.03.2016г.  

   Въз основа на така установеното, съдът направи следните правни изводи:

   Жалбата е процесуално допустима – подадена е срещу подлежащо на обжалване действие  на съдебен изпълнител, от надлежни  страни и в законоустановения срок.

           Първият жалбоподател, имайки качеството на длъжник по изпълнителното дело, съгласно чл. 435 ал.3 ГПК безспорно е легитимиран да подаде жалба срещу постановлението за възлагане. 

   Това  право има и вторият жалбоподател- ипотекарния длъжник, макар да се явява трето лице.  Съгласно чл. 429 ал.3 от ГПК, изпълнителният лист има сила и срещу лице,  дало своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на чужд дълг. Когато взискателят насочва изпълнението върху тази вещ, задължава третото лице да търпи изпълнителните действия по отношение на собствената си вещ. Тъй като издаденият срещу длъжника изпълнителен лист, съгласно чл. 429 ал.3 ГПК  има сила и срещу собственика на ипотекирания имот, последният също се превръща в длъжник щом изпълнението е насоченоо срещу ипотекираната  вещ,  като отговорая само до размера на цената й. В този смисъл  дадената в чл. 435 ал.3 ГПК защита е не само за длъжника, но и за ипотекарния длъжник. Затова, правото на жалба на ипотекарния длъжник не е поставено в зависимост от това  дали  владее имота към датата на възбраната или не.  Той е собственик на имота и ипотекарен длъжник, който отговаря за чужд дълг, а кредитора, чието вземане е обезпечено с ипотека, има право да се удовлетвори предпочитателно от цената на ипотекирания имот, в чиято и собственост,  респ. владение  да  се намира.   

   Прецена по същество,  жалбата на длъжника и ипотекарния длъжник   е  неоснователна,  поради което следва да се остави без уважение.

           Постановлението за възлагане може да се обжалва  само  на две онования: поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най - високата предложена цена.

           Наддаването е ненадлежно, когато са допуснати нарушения на чл. 487 - чл. 492 ГПК,  при  които е нарушена  предвидената в тези разпоредби процедура, например: проданта не е надлежно обявена, наддавателните предложения не съдържат необходимите реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък, проданта не е приключила в съответното законоустановено време,  в  наддаването са взели участие лица,  които не са имали право да наддават и  пр.

        Оплакванията в жалбата  се свеждат до това,  че  обявяването на  постъпилите наддавателни  предложения не е започнало в началото на работния ден, а в 16:00ч.;  че в протокола не било отбелязано кои от наддавачите са се явили и на кое място е извършена проданта; че не ставало ясно дали е дадена възможност на наддавача с по-ниската предложена цена да заяви и предложи по-висока такава.

    Съдът прецени всички оплаквания за неоснователни.  

    Съгласно разпоредбата на чл.492 ал.1 ГПК, в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на районния съд,  съдебният изпълнител, в присъствието на явявилите се наддавачи, обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол. В този протокол вписва наддавачите и наддавателните предложения по реда на отваряне на пликовете.

         Видно от съставения от ЧСИ протокол от 24.02.2016г,  обявяването на постъпилите  наддавателни предложения  е станало  на 24.02.2016г, в 16 часа, което  не  е  съществено  нарушение на процедурата по публичната продан , което да  я опорочава до  такава степен, че  да  обуслови отмяна на постановлението за възлагане само на това основание.

       Причината за избрания час, който не е в началото, а в края на работния ден е, че обичайно, в 16 часа в  РС-Сливен  има свободни съдебни зали,  в   които  зали  се  провежда  проданта.  

      Освен това,  всички заинтересовани са  били уведомени за този час, поради което не е нарушено правото им на участие в проданта. 

       Останалите нарушения, описани в жалбата са,  че в протокола не било отбелязано кои от наддавачите са се явили, на кое място е извършена проданта, и не ставало ясно дали е дадена възможност на наддавача с по-ниската предложена цена да заяви и предложи по-висока такава.

   В протокола на ЧСИ от 24.02.2016г изрично са написани имената на наддавачите и предложената от тях цена от подаданите  писмени наддавателни предложения, като срещу името и цената стои подписа на всеки от двамата наддавачи.

    Действително, в прокола не е записано мястото, на което е проведена публичната продажба, но в поставените от ЧСИ обявления за проданта, изрично е  съобщено на желаещите да участват в проданта, че на 24.02.2016г,в 16ч, в сградата на СлРС, в присъстивето на явилите се наддавачи , ЧСИ се състави протокол и обяви купуча на имота.

    От друга страна, разпоредбата на чр 492 ал.1 ГПК не съдържа изискване като реквизит в протокола да се посочва мястото на проданта, а чл.488 ГПК изрично урежда  къде е мястото на проданта - тя  се извършва в сградата на районния съд, продъжава един месец и завършва в посочения в обявлението ден.

    Освен това, в жалбата не се съдържа твърдение, нито се сочат доказателства, че проданта е била извършена на друго място.

        Жалбоподателите  считат,  че  от протокола не става  ясно дали е дадена възможност на наддавача с по-ниската предложена цена да заяви и предложи по-висока такава. Тоди довод е неоснователен.

        С  писмените надвавателни предожение се изчерпва  тайната част на  публичната продан.  Явната част  продължава, ако някой от  явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък. Тогава съдебния изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по-висока цена с размера на  още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и  наддавача го подписва. След изчерпване на предложенията , за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. 

     Видно от съставения протокол от 24.02.2016г , за купувач на имота е обявен единия от двамата наддавачи, който е предложил по-високата цена на имота.

         Съставеният от ЧСИ протокол от 24.02.2016г,  е официален свидетелстващ документ,  който  се ползва с обвързваща  материална доказателствена сила, т.е. удостоверява, че фактите да се осъществили така, както се твърди в документа.  Тази доказателствена сила  може да бъде опровергана, но до тогава, тя обвързва съда с отразените в документа факти. Следователно, щом в протокола не е отразено от ЧСИ, че са направени и устни надвателни предложения по реда на чл. 492 ал.2 ГПК, означава, че такива не са били направени.

     Водим от гореизложеното,  съдът   

 

 

Р   Е   Ш  И  :

 

       

      ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ  като  НЕОСНОВАТЕЛНА  жалбата на И.С.К.,ЕГН–********** и В.С.К., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:*** офис 1, чрез адв. П.Н. срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 08.03.2016г,  по изп. дело  № 20127680400270 на ЧСИ  М. M., с рег .№768 и район на действие СлОС.

      Решението  не  подлежи на обжалване.

 

            

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: