РЕШЕНИЕ№                                  

Гр. Сливен, 07.07.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в открито заседание на седми юни през две хиляди и шестнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

             ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д.№ 182 описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия – изпълнител на основание чл. 435 ал.3 от ГПК и се движи по реда на чл. 436 и чл. 437 от ГПК.

Подадена е жалба от Ж.И.К., в качеството й на ипотекарен длъжник по и.д. № 20138370400713 на ЧСИ П.Г. срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 18.03.2016г. Със същото Постановление за възлагане е било възложено на купувача имот с ид. № 67338.550.63.1 находящ се в гр. Сливен.

Твърди се, с обжалваното ПВ е възложен целия имот – собственост на жалбоподателката, докато с нотариален акт № 56, т. ІІІ, д. № 2402/2006г., вх. Рег. № 3559/12.05.2006г. на СВп – Сливен ипотеката е учредена само върху част от имота, а именно: една стая, кухня и антре със самостоятелен вход в северната част на северозападната жилищна сграда. Тази част от сградата е била придобита от жалбоподателката и съпруга й – Н.К.К. от В. Д. Т., по договор за продажба с нот. акт. № 69, т. VІІІ, н.д. № 2445/94г. на РС – Сливен, която от своя страна се легитимира като собственик на част от сградата съгласно договора за продажба на недвижим имот с нот. акт № 38, т. І, д. № 222/68г.

Поддържа се, че с обжалваното ПВ е възложена част от имота, по отношение на която няма учредена договорна ипотека и жалбоподателката е придобила същата по наследство от своята майка – Галена Николова Бояджиева, която е придобила тази част по дарение с нотариален акт № 43, т. ІV, д. № 1270/68г. на РС – Сливен. Наследяването е след датата на договорната ипотека и са извън този договор.

Не на последното място, описания имот не отговаря на действителното разположение.

В качеството си на трето лице, което не отговаря извън обезпечителната отговорност по ипотеката,  за тази част от имота извън договорната ипотека жалбоподателката е трето лице, като ЧСИ незаконосъобразно е изнесъл на публична продан нейно имущество.

Предвид изложеното се иска съдът да отмени срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 18.03.2016г. по и.д. № 20138370400713 на ЧСИ П.Г..

В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК е постъпило становище от взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, в жалбата се оспорва като недопустима – подадена извън лимитативно изброените случаи в чл. 435, ал. 3 ГПК, а също и неоснователна, т.к. принудителното изпълнение не е извън обекта, с ипотеката върху който е обезпечено вземането на взискателя.

Предвид изложеното се иска жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна.

В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК, ЧСИ П.Г. е представил становище, в което посочва, че за жалбоподателката като трето лице съществува правен интерес от обжалване на ПВ, но е неоснователна. Изтъква, че е определил границите на имота, върху който е насочено принудитеното изпълнение по н.а. № 69, т. VІІІ, д. № 2445/1994г. и съвпадат с тези на имота по договорната ипотека. Границите са определени и по скицата на имота, в която е посочена площта на сграда с имот с ид. № 67338.550.63.1 находящ се в гр. Сливен – 65 кв.м. и съвпада напълно с площта на имота по документа за собственост и ипотеката.

В с.з. жалбоподателката се явява лично и с адв. Й., която поддържа, че ПВ за възлагане е незаконосъобразно, т.к. с него е извършено възлагане по отношение на целия имот, докато жалбоподателката като ипотекарен длъжник отговаря само с част от него.

За длъжника „Мразко“ ООД се явява управителя – НV К., който поддържа становището в жалбата за незаконосъобразно на ПВ, като възлагащо част от имота, която е лична собственост на жалбоподателката – негова съпруга, като придобита след учредяване на ипотеката.

За З. Въндева се явява представител по пълномощие – адв. Т., която поддържа, че от събраните по делото доказателства и изслушаната съдебно-техническа експертиза се установява съвпадение на възложения имот и този – описан в договора за учредяване на ипотеката. Представлява една стая, кухня и антре със самостоятелен вход в северната част на северозападната жилищна сграда, застроена върху 64 кв.м. както и кухня и тоалетна. Този имот отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗУТ за самостоятелен имот.

Въз основа на приложеното копие от и.д. № 20138370400713 на ЧСИ П.Г. се установяват следните обстоятелства:

Изпълнителното производство е образувано по молба на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД“ срещу солидарни длъжници – „МРАЗКО“ ООД, Н.К.К., Р.С.К. и Е. К.К. за задължения съгласно представен изпълнителен лист от 07.10.2013г., издаден по ч.гр.д. № 3732/2013г. и ч.гр.д. № 3731/2013г. и двете по описа на РС – Сливен.

За обезпечаване на вземанията е била учредена договорна ипотека от  с нот.акт  № 111, т. ІV, д. № 5262/2006г. на Нотариус Е.Ш., като в т. 3 е описан имот – собственост на Ж.И.К. и Н.К.К., а именно 46/630 ид.ч. от дворно място, представляващо УПИ ІV-5593, в кв. 283, с административен адрес: гр. С., ул. „М. Т.“ № *, цялот ос площ от 630 кв.м., ведно с построените в него една стая, кухня и антре със самостоятелен вход в северната част на северозападната жилищна сграда, застроена върху 64 кв.м.

Имотът е бил придобит по договор за продажба с нот. акт № 69, т. VІІІ, дз. № 2445/1994г. на Нотариус при РС – Сливен, като в него е описан по идентичен начин.

В постановлението за възлагане, имотът е описан като „ сграда, построена в северозападната част на имота – сграда с имот с ид. № 67338.550.63.1 находящ се в гр. Сливен, съ ЗП – 65 кв.м., с брой етажи 1, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, състояща се от антре, кухня, стая и тоалетна.

За изясняване на данните по делото съдът назначи строително техническа експартиза. От заключението на в.л. М. З. се установява, че обекта – възложен с обжалваното срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 18.03.2016г. съвпада като площ с обекта по нот.акт  № 111, т. ІV, д. № 5262/2006г. на Нотариус Е.Ш., като и в двата документа, вкл. в нот. акт за собственост - нот. акт № 69, т. VІІІ, дз. № 2445/1994г. на Нотариус при РС – Сливен, описанието на сградата не отговаря на действителното и състояние, като описаните две стаи със самостоятелен вход – описани в нот.акт  № 111, т. ІV, д. № 5262/2006г. на Нотариус Е.Ш., респективно и в нот. акт № 69, т. VІІІ, дз. № 2445/1994г. на Нотариус при РС – Сливен, няма как да бъдат върху цялата площ от 65 кв.м., защото това е площта на целия имот с ид. № 67338.550.63.1 находящ се в гр. Сливен. Действителната площ на имота по договора за ипотека е по-малка, като останалата част от имота – две стаи с южно изложение също се включват в площта от 64 кв.м. Отделно от сградата са кухня и тоалетна. Съответно в Постановление за възлагане на недвижим имот от 18.03.2016г. двете стаи с южно изложение не са описани, но са включени като площ на сградата.

В протокола за опис от 30.06.2014г. – имотът – собственост на ипотекарните длъжници Ж. И.К. и Н.К.К., е описан като 42/630 ид.ч. от имот с ид. № 67338.550.63 находящ се в гр. Сливен ведно с построената в северозападната част на имота сграда, със застроена площ от 65 кв.м., състояща се от антре, кухня, стая и тоалетна. Посочено е, че „жилището е малко и има обособени три стаи и малко коридорче“.

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага извода, че жалбата е основателна.

Няма спор по делото, че вземанията на взискателя по договора за ипотека сключен с № 111, т. ІV, д. № 5262/2006г. на Нотариус Е.Ш. са обезпечени с такава част от имота, каквато ипотекарните длъжници – Ж. и Н. К. притежават в СИО съгласно нот. акт № 69, т. VІІІ, дз. № 2445/1994г. на Нотариус при РС – Сливен. Извън така притежаваната част, собственост само на жалбоподателката – Ж. И.К. е притежаван от нея имот по наследство от майка й Г.Б., какъвто е притежавала съгласно нотариален акт № 43, т. ІV, д. № 1270/68г. на РС – Сливен.

От заключението на вещото лице се установява, че още в нот. акт № 69, т. VІІІ, дз. № 2445/1994г. на Нотариус при РС – Сливен е допусната грешка в ЗП на притежаваните в СИО помещения, образуващи самостоятелен имот в северната част на северозападната сграда имот с ид. № 67338.550.63.1 находящ се в гр. Сливен.

Ръководейки се от ЗП включително при извършения на 30.06.2014г. опис, като обект върху който съгласно договорна ипотека с нот.акт  № 111, т. ІV, д. № 5262/2006г. на Нотариус Е.Ш., съдебният изпълнител е включил повече на брой – практически всички помещения, вкл. тези по нотариален акт № 43, т. ІV, д. № 1270/68г. на РС – Сливен, придобити по наследство от Ж. К. извън имота по нот. акт № 69, т. VІІІ, дз. № 2445/1994г. на Нотариус при РС – Сливен, върху който е учредена ипотека, като е описал цялата северозападна сграда, а не само жилището в нейната северна част.

Съгласно т. 29 от §1 на ДР на ЗУТ Жилищна сграда" е сграда, предназначена за постоянно обитаване, и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ, а съгласно т. 30 „Жилище" е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.

Съгласно чл. 40, ал. 1 ЗУТ всяко жилище трябва да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него. Допустимо е помещенията да бъдат пространствено свързани с изключение на тоалетни и бани-тоалетни.

По аргумент от чл. 465 ГПК, щом от обстоятелствата е видно, че вещта принадлежи на друго лице, за съдебния изпълнител съществува забрана за извършване на опис по отношение на вещта посочена от взискателя.

От начина на описание на имота в нот. акт № 69, т. VІІІ, дз. № 2445/1994г. на Нотариус при РС – Сливен и в нотариален акт № 43, т. ІV, д. № 1270/68г. на РС – Сливен е видно, че имота, с който Ж. И.К. отговаря като ипотекарен длъжник, е жилище в северната част от жилищната сграда на един етаж и се състои от една стая, кухня и антре с площ от 64 кв.м., като отделно са посочени кухня и тоалетна. Т.е. извън площта на жилището.

Освен това жилище в сградата е обособено и друго жилище със самостоятелен вход съгласно заключението на вещото лице. Респективно второто жилище е извън предмета на ипотека.

При извършване на описа на 30.06.2014г. е присъствало вещо лице, чрез което ЧСИ е следвало да изясни обстоятелствата, а именно, че върху посочената площ от 64 кв.м. се намира и друго жилище и следвало за да извърши опис само на жилището в северната част на северозападната сграда, върху което учредена ипотека като посочи действителната му площ, а не цялата северозападна сграда.

От посочените легални дефиниции в т. 29 и т. 30 от ДР на ЗУТ и чл. 40, ал. 1 ЗУТ, следва, че индивидуализацията на жилището се извърша с броя и функционалната обособеност на жилищните помещения, а не с тяхната площ. Придавайки приоритет на посочената в нотариалните актове площ, а не на индивидуализацията на самостоятелното жилище като част от цялата жилищна сграда и според броя на помещенията и тяхната функционална обособеност, както в описа, така и в ПВ ЧСИ е включил и част - жилище, което е извън предмета на договорната ипотека по нот.акт  № 111, т. ІV, д. № 5262/2006г. на Нотариус Е.Ш..

Предвид гореизложеното се налага извода, че жалбата е основателна и следва да се уважи. При извършването на новата публична продан, при определяне на самостоятелния обект следва да се съобразят броя на помещенията и тяхната функционална обособеност като част от сградата, отделно от останалите помещения.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ от 18.03.2016г. по и.д. № 20138370400713 на ЧСИ П.Г., на недвижим имот, представляващ 42/630 ид.ч. от имот с ид. № 67338.550.63 находящ се в гр. Сливен, целия с площ от 650 кв.м., с административен адрес: гр. С., ул. „М. Т.“ № *, ведно с построената в северозападната част на имота сграда с ид. № 67338.550.63.1 находящ се в гр. Сливен, със застроена площ от 65 кв.м., с брой етажи – 1, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, състояща се от антре, кухня, стая и тоалетна, при граници на целия имот: имот с ид. № 67338.550.61, имот с ид. № 67338.550.86 и имот с ид. № 67338.550.58 в полза на купувач – З.К.В., с ЕГН **********

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                            

    2.