Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N  79

 

гр. Сливен, 02.06.2016г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на първи юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                 Мл.с.НИНА КОРИТАРОВА    

при участието на прокурора …Р. Р.……и при секретаря Р.Г., като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N  184   по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 203/16.03.2016г. по р.д. № 483/2016 г. на районен съд – Сливен, с което е отхвърлено искането за промяна на фамилното име на С.Д.Д.–Е.-А.Ж. ЕГН ********** от гр. С., кв. „Б.” бл. * вх. *, ап. * от „Д.–Ел-Ебед Ж.” на „Д.-Ж.” като същата да носи имена С.Д.Д. – Ж., като неоснователно. 

Подадена е въззивна жалба от молителката, в която се сочи, че решението е неправилно. Съдът не е обследвал важни факти от съществено значение за решаване на делото. От писменото доказателство – свидетелство за семейно положение издадено от ГД „Гражданско състояние” при МВР на Република Ливан е видно, че жалбоподателката е записана в регистъра на чужденците като е добавено фамилно име Ж., съгласно съдебно решение. Съдът не е преценил, че съпругът на жалбоподателката се е представял и е известен с фамилното име Ж.. Исканата промяна на фамилията е свързана и с редица административни проблеми, които жалбоподателката среща при снабдяването с документи. Освен това жалбоподателката е известна с фамилията Ж., както в семейната среда в Република Ливан, така и в България. Поради това се иска да бъде отменено решението и да бъде допусната исканата промяна. Направени са доказателствени искания задаване на възможност да бъдат представени доказателства, но самите доказателства не са посочени.

В срока по чл.263 от ГПК е постъпил писмен отговор на тази въззивна жалба от Община Сливен, в който се сочи, че тя е неоснователна. От приложения по делото Акт за сключен граждански брак молителката е приела фамилното име на своя съпруг.  Членовете на едно семейство обичайно носят едно и също фамилно име и разликата във фамилните имена определено създава затруднения.  Наведените доводи в жалбата са изцяло необосновани и неоснователни, поради което се иска да бъде потвърдено първоинстанционното решение.

В с.з. за въззивницата се явява представител по пълномощие, който поддържа подадената въззивна жалба, представя нови доказателства и изразява становище, че са налице условията на чл.19 от ЗГР.

Процесуалният представител на Община – Сливен изразява становище, че жалбата е неоснователна и не са налице важни обстоятелства за промяна на името на молителката.

Представителят на ОП – Сливен изразява становище, че с оглед на събраните по делото доказателства, жалбата се явява основателна.

 

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е неправилно, поради което следва да бъде отменено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея като я допълва с оглед събраните пред тази инстанция доказателства, а именно: Представеното писмо  от официалния представител на кметство Бшарри отговорен за издаването на лични документи и удостоверения на граждани е видно, че лицето С. Д. Д. – Е.-А.Ж. отговарят на имената на С.Д.Д. – Ж.,както и имената на лицето Лея Е.-А.Ж. отговарят на имената Л. Ж.. Сочи се, че „Ел Абед „ е името на общността към която принадлежат членовете на семейството, с което име те са известни само сред обществото в гр.Бшарри, а не тяхното фамилно име. Официалното фамилно име на семейството е Ж.. Същевременно с решение № 353 от 05.05.2016г. по гр. д. № 484/2016 г. на СлРС , влязло в сила на 26.05.2016 г. е променено фамилното име на Л.Е.-А.Ж. от  Е.-А.Ж. на Ж.. Л. Ж. е дъщеря на въззивницата в настоящото производство.

Според разпоредбата на чл. 19, ал. 1, пр. последно ЗГР промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато важни обстоятелства налагат това. Кои обстоятелства са важни по смисъла на тази разпоредба трябва да се преценява за всеки конкретен случай като се изхожда от неговата специфика. Ако едно лице е известно с различни имена в две държави и това му създава административни пречки и трудности при идентифицирането на самоличността, то тези обстоятелства трябва да се определят като важни по смисъла на цитираната разпоредба. Когато едно лице в различни периоди от време е носило различни имена, то след навършване на пълнолетие може да избере кои от имената, с които е известно в обществото, да носи занапред. /Решение № 145 от 8.05.2012 г. на ВКС по гр. д. № 628/2011 г., IV г. о/.

Законът не дава отговор на въпроса кои точно обстоятелства се определят като важни, за да е налице тази предпоставка за промяна на името. И това е така, защото значимостта на обстоятелствата следва да се преценява в контекста на всеки отделен случай. Предвид основните принципи на гражданското право и обществения морал, важни по смисъла на чл. 19, ал. 1 ЗГР са такива лични и обществени обстоятелства, които правят носенето на името лично или обществено неудобно или неподходящо. Тази преценка обаче винаги следва да бъде обвързана с императивните изисквания на чл. 13 и чл. 14 ЗГР (и посочените в тях възможни отклонения) относно начина на образуване на бащиното и фамилното име на физическото лице.

Така с оглед на събраните нови доказателства настоящият състав намира,  че молбата е допустима и основателна. Безспорно по делото е установено, че официалното фамилно име на семейството е Ж.. Е.. е добавка и се различава от официалното фамилно име, което е Ж..  Безспорно е също, че  въззивницата – молителка, е известна с фамилното име Ж.. Така наличието на добавката пред името създава неудобство, което търпи въззивницата в личния си живот и като законен представител на малолетното дете.  Поради това следва да се приеме, че са налице важни обстоятелства, които налагат да бъде променено фамилното име така както е претендирано с молбата.  Като е достигнал до обратния извод районният съд е постановил едно неправилно решение , което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови ново, с което претенцията да бъде уважена.

     

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

          ОТМЕНЯ решение № 203/16.03.2016г. по Гр.д. № 483/2016 г. на Сливенския районен съд ИЗЦЯЛО, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ПРОМЕНЯ фамилното име на С.Д.Д. – Е.-А.Ж.,  ЕГН ********** от гр. С. , кв. „Б.” бл.* вх. * ап.* от „Д.- Е.-А.Ж.” на „Д. Ж.” като молителката следва да носи имената С.Д.Д. – Ж..

 

         Решението не подлежи на обжалване.

                                     

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: