РЕШЕНИЕ №_________________

гр. Сливен, 09.08.2016г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на девети август през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря Р.Г., с участието на прокурора РУСИ Р., като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 200 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск по чл. 336, ал. 1 вр. чл. 5, ал. 1 от ЗЛС.

………………………………………………………………………………………

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Х.И.Д., ЕГН **********,***

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Сливен за определяне на настойник на ответницата, който при необходимост може да дава информирано съгласие!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от днес пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: