Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N  90

 

ГР.С., 16.06.2016 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на петнадесети юни през   две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                               Мл. с. НИНА КОРИТАРОВА

 

при участието на прокурора ………и при секретаря И.К. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 217  по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 335/21.04.2016г. по гр.д. № 3321/2015г. на СлРС, с което е признато за установено, че Х СОУ „Йордан Йовков” ЕИК  119105991, с адрес ГР.С., кв. „Б.”  не дължи  на „ЕВН България Електроснабдяване” АД със седалище и адрес на управление ГР.П., ул. „Х.Г.Д.” № *,ЕИК123526430 сумата от  12 634.54 лв., представляваща цената на допълнително количество ел. енергия начислена за периода от 21.11 2013 г. до 19.02.2014 г. , за която е издадена фактура №  1116052090/14.07.2014 г. и е осъдено дружеството да заплати на  училището сумата от  2 307.41 лв., представляваща разноски по делото.

Въззивникът – ответник в първоинстанционното производство, обжалва изцяло цитираното решение на СлРС, като твърди, че то е неправилно, необосновано и постановено при непълнота на доказателствата, в нарушение на процесуалния закон. Твърди се ,че  районният съд е възприел, че извършеното при изчисляване на сметка за изминал период, макар и извършено въз основа на подзаконов нормативен акт – ПИКЕЕ , е лишено от правно основание,у тъй като извършването на подобна корекция без да е оказана вина на потребителя противоречи на  чл. 82 от ЗЗД. Неправилно обаче, че корекцията на сметката е извършена на договорно основание. Тези разсъждения са погрешни и противоречащи на новата правна уредба, касаеща обществените отношения, относно неизмерването  и неправилното измерване на ел.енергия от средствата за търговско измерване.  Корекцията е извършена по реда на ПИКЕЕ, които имат ранг на подзаконов нормативен акт, а не на плоскостта на договор при общи условия. Подзаконов нормативен акт приет за прилагането на специален закон не е договор, за да бъдат прилагани спрямо неговите разпоредби нормите на ЗЗД. Правното основание за извършване на едностранна корекция съществува в чл.98а ал.2 т.6 и чл.104 а ал.2 т. 5 от ЗЕ във вр. с чл.83 ал.1 т.6 от ЗЕ, във вр. с чл.45 ал.1 от ПИКЕЕ, във вр. с чл.51 ал. 1 от Правилата, във вр. с чл.48 ал.1 от тях, където изрично са посочени основанията. Безспорно е,у че ДКЕВР приема подзаконовите нормативни актове предвидени в ЗЕ, включително за установяване случаите на неизмерване, неправилно или неточно измерване на ел.енергия. Сочи се, че ПИКЕЕ урежда условията е реда за установяване на случаите на неизмерена неправилно и /или неточно измерена електрическа енергия и начините за извършване на корекция на количеството ел.енергия.  В случая е неприложим принципът „без вина няма отговорност” уреден в чл.82 от ЗЗД, тъй като той обхваща претърпени загуби и пропуснати ползи, вследствие на неизпълнение на договорно  задължение от неизправна страна по договора. В извъндоговорната отговорност важи обратният принцип закрепен в чл.45 ал.2 от ЗЗД, а именно, че вината се предполага до доказване на противното. В случая дружеството не твърди неизпълнение на договора от страна на клиента, за да е налице виновно неизпълнение. ПИКЕЕ е валиден подзаконов нормативен административен акт, издаден в изпълнение на ЗЕ, който следва да има задължителна сила както за своите адресати, така и за органите на съдебната и изпълнителната власт. Развиват се съображения, че корекцията е извършена в  полза на енергийните предприятия, абсолютно обосновано и законосъобразно. В подкрепа на тези твърдения се сочи съдебна практика. Констативният протокол е съставен съгласно изискванията на ПИКЕЕ и безспорно е установено, че имотът на въззиваемата страна, в който се ползва ел.енергия е свързан към  разпределителната мрежа, чрез кабел на който липсва електромер. Корекцията извършена от дружеството не е на основание ОУ, а на правилата. Безспорно е доказано консумирана ел.енергия, която не е била отчетена от СТИ и съответно не е била заплатена. Поради това се иска решението да бъде отменено и да се постанови ново, с което искът да бъде отхвърлен, като се претендират  разноски за двете инстанции и същевременно се прави възражение за прекомерност на претендирания от ищеца адвокатски хонорар.

В срока по чл. 263 от ГПК е постъпил писмен отговор на тази въззивна жалба. В отговора се твърди, че решението е мотивирано  и задълбочено са обсъдени събраните доказателства. В съставения протокол не е установено действителното и фактическо положение при извършване на проверката, а дружеството не е установило точния период на използваната и неотчетена ел.енергия.  Така не е установен моментът на настъпване на неточното отчитане на СТИ. Коригирането на сметката на потребителя само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане, без да се държи сметка за авторството, както и без да се установи точния период на неотчитане на консумирана ел.енергия противоречи на регламентирания виновен характер на договорната отговорност. Като страна по договор за пренос и продажба на ел.енергия ищецът е обвързан от Общите условия, но нито те нито ПИКЕЕ могат да обосноват право на дружеството да коригира потребителската сметка, докато не се установи виновно неизпълнение на договорните му задължения, точния период на неправилно отчитане и спазване на разпоредбите на ОУ. От изготвената  съдебно-техническа експертиза е установено, че методиката за изчисляване на неотчетеното количество ел.енергия е избрана правилно, но изчисленията заложени в методиката са направени при некоректни изходни данни определящи консумацията на ел.енергия, по-голяма от тази, която би издържала ел.инсталацията и защитната апаратура на клиента, което доказвало, че корекцията на сметката не е изчислена правилно. Поради това се иска да бъде потвърдено първоинстанционното решение и се претендират разноски за тази инстанция.

В с.з. за въззивника, редовно призован, не се явява представител.

В с.з. въззиваемият, редовно призован, не се явява. Явява се представител по пълномощие, който оспорва основателността на подадената жалба. Претендира разноски.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

 Изградените въз основа на нея правни изводи, кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до законосъобразни правни изводи, наложили правилното  уважаване на иска.

Изложените във въззивната жалба оплаквания са неоснователни.

Предявен е отрицателен установителен иск за установяване недължимост на парична сума, формирана в резултат на едностранно коригирана сметка  от страна на ответното дружество. Така ищецът отрича претендираното от ответника материално право и върху последния лежи задължението при условията на пълно и пряко доказване да докаже съществуването му. Доказателствената тежест върху ищеца касае единствено фактите, изключващи, унищожаващи или погасяващи това право. Необходимо е най-напред ответникът да установи  факта, от който произтича претендираното от него вземане, едва след което ищецът  следва да установи възраженията си за неговата недължимост.

Не се спори, че ищецът е  потребител на електрическа енергия по смисъла на чл.1, т.4 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЕВН България Електроснабдяване” АД, и че процесната сума, оспорена от него, е начислена като корекция на сметката. Спорно се явява обстоятелството дали са били налице предпоставките за едностранно извършване на корекция на стойността на потребената ел.енергия.

В случая са приложими правилата за измерване на количеството ел.енергия /ПИКЕЕ/, приети от ДКЕВР с протокол № 147/14.10.2013г. /обн. ДВ бр.98/12.11.2013г./ на основание чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ.

Същевременно разпоредбата на чл.98а, ал.2, т.6, б.”а” ЗЕ, сочи, че крайният снабдител продава ел.енергия при публично известни условия, които задължително съдържат реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка, съгласно правилата по чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ в полза на крайния снабдител за потребена ел.енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел.енергия, поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл.120, ал.3 ЗЕ. Такива публично известни условия се явяват Общите условия на двете енергийни дружества.

Съгласно чл.45, ал.1 ПИКЕЕ, когато при проверка на измервателната система се установи грешка над допустимата, съгласно наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и не е известно кога се е появила установената грешка, отчетеното количество ел.енергия се определя съгласно процедура, предвидена в договорите с оператора на преносната мрежа или в раздел ІХ  ПИКЕЕ за оператора на разпределителната мрежа. Така  разпоредбите на чл.48, чл.49 и чл.50 ПИКЕЕ предписват отделните случаи на неизмерване, неправилно или неточно измерване на ел.енергия и начина на изчисление при извършване корекция на сметката на съответния абонат-потребител на ел.енергия, а чл.47 ПИКЕЕ регламентира процедурата за извършване на проверка на СТИ.

Неправомерното присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху СТИ, които са собственост на енергоснабдителното дружество са деяния, извършени чрез действия от субект, при това напълно съзнателно и са нарушаващи забраните, въведени в чл.53, ал.1 ПИКЕЕ и чл.53 ОУ на ЕВН ЕР. Келектрическа енергия и правила за търговия с природен газ, както и технически правила на съответните мрежи и системи, включващи правила за сигурност и надеждност, контролира спазването им и извършва преглед и контрол на резултатите от минали пероригирането на сметката на потребител за вече доставена ел.енергия само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане, дължащо се на неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху СТИ противоречи на регламентирания в чл.82 ЗЗД виновен характер на договорната отговорност. Необходимо е да се докаже, че именно конкретният потребител е нарушил договорните си задължения – да се въздържа от определени действия /като ги е извършил/ - и така е станал причина за неточното измерване на електрическата енергия. Ако това е извършено от друго лице, действието не може да се счете за договорно неизпълнение на потребителя и в тежест на ответника е да докаже, че неточното отчитане е поради причини, за които потребителят отговаря.

Тук следва да се посочи, че съдът не споделя виждането на въззивника, че разпоредбите на ЗЗД са неприложими, приложим е ПИКЕЕ, а един „подзаконов нормативен акт, приет за прилагането на специален закон не е договор“. ПИКЕЕ и ОУ на дружеството представляват подробно описание на правата и задълженията както на доставчика, така и на потребителя и регламентират изпълнението и отговорностите им. Те обвързват и двете страни и независимо, че първите са приети с подзаконов нормативен акт, те обвързват потребителите на ел.енергия, защото стават неразделна част от договора за доставка. Несъстоятелно е да се приеме виждането на въззивника, който изключва договорния характер на отношенията между него и ищцовата страна. Те не могат да бъдат квалифицирани нито като административни, нито са поставени на властническо-субординационен принцип, нито почиват на недоговорни основания – неоснователно обогатяване или деликт. Без всякакво съмнение връзката между страните е облигационна и нейният източник е договор, в който правилата на ПИКЕЕ /респ. – ОУ/, се считат имплементирани. Така те обвързват с еднаква сила и двете страни, а между тях не може да съществува друго, освен отношение на равнопоставеност между гражданскоправни субекти. Несъмнено е и, че при това положение, при непълнота, приложение намират общите принципи, залегнали в ЗЗД.

Така, в качеството му на страна по договорите за пренос и продажба на ел.енергия потребителят е обвързан от ОУ ЕВН ЕС и ОУ ЕВН ЕР, но нито те, нито ПИКЕЕ могат да обосноват правото да се коригира потребителската му сметка, доколкото не е установено неточното отчитане и измерване на доставената ел.енергия да се дължи на виновно неизпълнение на договорните му задължения.

В случая правилно и законосъобразно районният съд е посочи,лл че за да възникне право на дружеството за коригира за минал период сметката за ел.енергия на ищеца е необходимо да е установено неправомерно директно свързване на обекта без СТИ. Неправомерното присъединяване, промяната в схемата на свързване или неправомерното въздействие върху СТИ, които са собственост на енергоснабдителното дружество са деяния извършени при действия от субект, при това съзнателно и нарушават забраните въведени в ПИКЕЕ и ОУ на ЕВН ЕР. Съдът е приел, че такава корекция противоречи на регламентирания в чл.82 от ЗЗД виновен характер на договорната  отговорност, тъй като е необходимо да се докаже, че именно конкретният потребител е нарушил договорните си задължения да се въздържа от определени действия, като ги е извършил, и така е станал причина за неточното измерване.  В случая не се установява виновно поведение от страна на потребителя. Нещо повече: От заключението на съдебно-техническата експертиза е безспорно, че методиката за изчисляване на неотчетеното количество ел.енергия е избрана правилно, но изчисленията, заложени в методиката са направени при некоректни изходни данни, определящи консумация на ел.енергия по-голяма от тази, която би издържала ел.инсталацията и защитната апаратура на ищеца, а началният момент на измерване не би могъл да бъде установен. Така искът действително се явява основателен.

Така, щом правните изводи на двете инстанции съвпадат, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации и правилно ги е привел към съответстващата им правна норма, като по този  начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

С оглед изхода на процеса отговорността за разноски лежи върху въззивника, който следва да понесе своите както са направени.

Въззиваемата страна  е претендирала разноски и такива  следва да бъдат присъдени в размер на сумата от 1600 лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за тази инстанция.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 335/21.04.2016г. по гр.д. № 3321/2015г.  на Сливенския районен съд.

 

ОСЪЖДА  „ЕВН България Електроснабдяване” АД със седалище и адрес на управление ГР.П., ул. „Х.Г.Д.” № *, ЕИК 123526430 да заплати на Х СОУ „Йордан Йовков” ЕИК  119105991, с адрес ГР.С., кв. „Б.”   сумата от 1600 /хиляда и шестстотин/ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за тази инстанция.

 

Решението не подлежи на обжалване.

                                                         

                                                         

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                  

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: