РЕШЕНИЕ №                                             

ГР.С., 10.02.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в съдебно заседание на десети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

с участието на секретаря И.К., като се запозна с докладваното гр.д.№ 227 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по предявения от адв. Г. ***, като пълномощник на ЖСК "ИЗГРЕВ - 1" ГР.С., представлявана от Управителния си съвет в състав: Й.П.Й., С.М.С. и М. Н. К. иск с правно основание по чл. 440, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 35, ал. 1 и ал. 2 ГПК и чл. 587, ал. 1 (чл. 466, ал. 1 ГПК отм.) във вр. с чл. 179, ал. 1 ГПК.

Обстоятелствата, на които се основават предявените права са следните:

В исковата молба се твърди, че ЖСК " ИЗГРЕВ - 1" ГР.С. е вписана в регистъра на ЖСК при Окръжен съд Сливен с Решение № 2077 от 17.11.1998г. по фирмено дело № 1174/1998г. по описа на същия съд като правоприемник на ЖСК "ИЗГРЕВ" ГР.С., регистрирана в същия съд още през 1984г., след разделянето й с решение на Общото събрание на кооператорите й от 07.09.1998г. и образуването на нейно място на две нови ЖСК – ищцовата ЖСК "ИЗГРЕВ - 1" и ЖСК "ИЗГРЕВ - 2".

На ЖСК „ИЗГРЕВ“ е било отстъпено право на строеж от община Сливен с Договор от 31.07.1989г. за изграждане на две секции, върху строително петно с обща застроена площ от 170 за кв.м., попадащо върху имоти пл.№№*676,4677,8375,8376 и 4686 в централната част на ГР.С. по тогавашния план на града, а въз основа на одобрен е архитектурен проект и е издадено Разрешение за строеж № 32 от 31 юли 1989г. на същата община.

Ответниците Й. и Д. Й. са приети като член кооператори на бившата ЖСК "ИЗГРЕВ" с Протоколно решение на Общото й събрание, проведено на 12 март 1993г., на мястото на първоначалните й членове Е. и С.С., участници в бившата секция 1. След разделянето на кооперацията същите останали член-кооператори на ЖСК "ИЗГРЕВ - 1", а първият от тях участва и в ръководните й органи.

ЖСК " ИЗГРЕВ - 1" ГР.С. съществува и понастоящем поради спорове с член-кооператорите по-право и поради финансови проблеми. За построената сграда няма издадено разрешение за ползване по ЗУТ. Няма и решение на Общото събрание на кооперацията по чл.35 ал.1 от ЗЖСК за разпределение на имотите между членовете й въз основа на утвърдения архитектурен проект, не е приета окончателната оценка на имотите и не са определени приспадащите се към тях идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. По смисъла на закона и компетентното му тълкуване в съдебната практика, ЖСК " ИЗГРЕВ - 1" продължава да бъде собственик на цялата построена сграда и намиращите се в нея обекти.

В нарушение на закона - на разпоредбата на чл. 35 ал.1 от ЗЖСК, ответниците Й.П.Й. и съпругата му Д.Н.Й., са се снабдили с нотариален акт за собственост № 106, том V, рег. 8326, дело № 747 от 8 септември 2006г., издаден от Нотариус Д.Н., рег.№ 92 по регистъра на НК, за следните недвижими имоти, подробно описани в исковата молба:

1/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2.1 с предназначение на самостоятелния обект – жилище; 2/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2.9 с предназначение на самостоятелния обект - ателие за творческа дейност; 3/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2.17  с предназначение на самостоятелния обект - за склад; 4/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2.26; с предназначение на самостоятелния обект - гараж в сграда

В нотариалния акт е посочено, че същият се издава на основание Протокол от 10 март 1989г. на ОС на ЖСК "Изгрев" Сливен за разпределение на жилищата. Този протокол не представлява и не замества решението на Общото събрание на кооперацията по чл. 35 ал.1 от ЗЖСК за разпределение на имотите между членовете й въз основа на утвърдения архитектурен проект, тъй като не е приета окончателната оценка на имотите и не са определени приспадащите се към тях идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Към датата на същия протокол сградата на кооперацията не само не е била построена, но дори не е било отстъпено правото на строеж и не е било издадено разрешението за строеж на същата, които са от 31 юли 1989г., а ответниците И. и Д. Й. не са били член-кооператори, тъй като с са приети за такива едва с Протоколно решение на Общото й събрание, проведено на 12 март 1993г., на мястото на първоначалните й членове Е. и С.С.. Към датата на издаване на нотариалния акт през 2006г. бившата ЖСК "Изгрев" не е съществувала, но е съществувал и съществува и понастоящем нейния правоприемник ЖСК " ИЗГРЕВ - 1". Тъй като не са били спазени законовите изисквания на чл.35 ал.1 от ЗЖСК, не са били определени и не са вписани в акта приспадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. Поради тези причини нотариален акт за собственост № 106, том V, per. 8326, дело № 747 от 8 септември 2006г., издаден от Сливенския нотариус Д.Н., рег.№ 92 по регистъра на НК, е нищожен на основание чл.35 ал. от ЗЖСК и подлежи на отмяна съгласно чл. 537 ал.2 от ГПК.

Въз основа на същия нотариален акт ответниците Й.П.Й. и съпругата му Д.Н.Й. са учредили договорна ипотека, оформена с нотариален акт №157, том VII, рег. 8670, дело № 1050 от 28 август 2007г., на Нотариус Д.Н., рег.№ 92 по регистъра на НК. Договорната ипотека е сключена с представителите на праводателят на ответника "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, (БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА" АД), в качеството му на ипотекарен кредитор, а ответниците — Й. и Д. Й. в качеството им на ипотекарни длъжници. По силата на тази договорна ипотека, срещу предоставен им от банката на тях и от останалите ответници Н.Й.П. и съпругата му В.Н.П. паричен заем в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева, те са учредили договорна ипотека, като са гарантирали изплащането му с ипотекирането и на четирите обекта на собственост, описани в незаконно издадения им нотариален акт за собственост № 106, том V, per. 8326, дело № 747 от 8 септември 2006г., издаден от Сливенския нотариус Д.Н., рег.№ 92 по регистъра на НК.

Поради неизпълнение на условията на договорната ипотека е задействана процедурата по чл.417 от ГПК и е издаден изпълнителен лист за неизплатената част от паричния заем по ч.гр.д. № 6298/2011г. по описа на Районен съд Сливен в полза на ипотекарния кредитор. Въз основа на него е образувано изпълнително дело № 20127680400047 по описа на ЧСИ М.М., рег.№ 768 по регистъра на КЧСИ, с район на действие ОС Сливен, по което е насрочена публична продан на ипотекираните имоти за времето от 23 май до 23 юни 2016г. В съобщението за насрочване на публичната продан като взискател е посочен и ответника "ЕОС МАТРИКС" ЕООД, като изпълнителният лист е издаден в полза на ипотекарния кредитор "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, като правоприемник на -БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА" АД. Впоследствие вземането му е било продадено чрез договор за цесия на ответника "ЕОС МАТРИКС" ЕООД, без това да е било съобщено от предишния кредитор на ипотекарните длъжници в нарушение на разпоредбата на чл.99 ал.3 от ЗЗД. Извършеното прехвърляне на вземането няма действие за ищцовата ЖСК като трето лице съгласно чл.99 ал.4 от ЗЗД

Въз основа на гореизложеното се иска съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответниците: Й.П.Й., Д.Н.Й., Н.Й.П., В.Н.П., "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 000694749, "ЕОС МАТРИКС" ЕООД, ЕИК 131001375, като страни в изпълнителното производство по изпълнително дело № 20127680400047 по описа на ЧСИ М.М., рег.№ 768 по регистъра на КЧСИ, с район на действие ОС Сливен, съдът да признае за установено, че описаните подробно четири самостоятелни имота: 1/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2.1 / - описан подробно; 2/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2.9 /- описан подробно; 3/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2.17 /- описан подробно; 4/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2.26 – описани подробно в исковата молба, не принадлежат на длъжниците, учредили договорна ипотека, оформена с нотариален акт №157, том VII, рег. 8670, дело № 1050 от 28 август 2007г., на Сливенския нотариус Д.Н., рег.№ 92 по регистъра на НК. Претендира се заплащане на деловодните разноски.

В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК отговори на исковата молба са подали „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД и „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД.

В отговора на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с възражението за неоснователност на предявения иск е направено позоваване на решение за разделение на ЖСК „ИЗГРЕВ“ на две секции – ЖСК „ИЗГРЕВ – 1“ И ЖСК „ИЗГРЕВ - 2“по Протокол № 19/07.09.1998г., в който е отразено, че сградата е изградена в степен на завършеност – груб строеж, като членовете са разпределени в двете секции съгласно отредените им жилищни обекти съобразно изискването на чл. 11, ал. 1 ЗЖСК.

Посочва се, че освен за ответниците – длъжници в изпълнителното производство, нотариални актове относно правото на собственост върху жилщни обекти в построената от ЖСК сграда, са издадени и за други двама член-кооператори: П.Г.Т. в СИО със съпругата му С.Д.Т. и С.М.С. в СИО със  съпругата му С.С.С..

Освен тях други двама членове на Управителния съвет на ЖСК „ИЗГРЕВ – 1“, също са се снабдили с нотариални актове за собственост.

С издаването на нотариален акт за собственост № 106, том V, per. 8326, дело № 747 от 8 септември 2006г., издаден от Сливенския нотариус Д.Н., рег.№ 92 по регистъра на НК ответниците Й.П.Й. и Д.Н.Й. са установили владение върху имотите, като са декларирали собственост върху тях в Община Сливен и СГКК – ГР.С.. Съобразно това в тяхна полза е изтекъл срок на придобивна давност като добросъвестни владелци съгласно чл. 79, ал. 2 ЗС.

Ответниците Й.П.Й., Д.Н.Й., Н.Й.П., В.Н.П. не са подали отговор на исковата молба в срока по чл. 131, ал. 1 ГПК и съгласно чл. 133 ГПК не могат да правят възражения, да оспорват истинността на представените документи и да сочат доказателства, освен ако пропускът се дължи на особени и непредвидени обстоятелства.

В отговора на „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД се поддържа възражение за недобросъвестно упражняване на права, което по отношение на разпределението на жилищата е прието решение по протокол № 19/1989г., а относно приемане на ответниците Й. и Д. Й. за отредения им жилищен обект – протокол № 14/1993г.. Съответно твърденията на ищеца са недоказани и неоснователни.

По отношение на ответника „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД в течение на производството се установи, че е бил конституиран неправилно като взискател в изпълнителното производство по изпълнително дело 47/2012г. по описа на ЧСИ М.М. с протокол от 14.03.2016г., който е отменен по жалба по чл. 435, ал. 1 ГПК на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с решение от 090.1.2017г. по ч.гр.д. № 530/2016г. на ОС – Сливен. С оглед отпадане на качеството на взискател на този ответник по отношение на вземанията, във връзка с които принудителното изпълнение е насочено спрямо процесните имоти, с решението по настоящото дело производството спрямо „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД следва да се прекрати поради отпадане на правния интерес от воденето на отрицателния установителен иск по чл. 440, ал. 1 ГПК.

В с.з. за ищцовата кооперация се явява представител по пълномощие – адв. Г. К. ***, който поддържа предявеният иск на посочените основания. В представената писмена защита по същество поддържа, че доказателствата по делото установяват липсата на решение от Общото събрание на ищцовата ЖСК „ИЗГРЕВ – 1“ по чл. 35, ал. 1 от ЗЖСК за приемане на окончателната цена на имотите и определяне припадащите се идеални части от общите части в сградата и от мястото, съответно от правото на строеж, поради което не са били налице материалните предпоставки по чл. 35, ал. 2 ЗЖСК за съставяне на нотариални актове на член-кооператорите и прехвърляне на правото на собственост върху изградените обекти в техния патримониум. Конкретно по представения с преписките на други член-кооператори протокол № 3 от 10.06.2006г. поддържа, че решенията по този протокол са приети от Управителния съвет и същият не може да замести решението на общото събрание по чл. 35, ал. 1 ЗЖСК.

Ответниците Й.П.Й., Д.Н.Й., Н.Й.П., В.Н.П., редовно призовани не се явяват и не се представляват.

Ответната „ЮРОБАН БЪЛГАРИЯ“ АД се представлява от пълномощник – адв. Хр. И. от САК, преупълномощена от пълномощника Ст. Ч. от САК. В съдебно заседание поддържа възраженията в жалбата. В писмена защита по същество развива доводи, че сградата е била завършена в груб строеж и е направено разпределение на обектите – следващо от протокол от 07.09.1998г., което е и предпоставка за разделяне на кооперацията на ЖСК „ИЗГРЕВ – 1“ И ЖСК „ИЗГРЕВ – 2“, като законът не определя момента, в който следва да бъде прието решение за разпределение на обектите. Посочва, че е наличен разпределителен баланс, в който  е записано, че ЖСК „ИЗГРЕВ“ не е имала неуредени имуществените отношения между член кооператорите, като бъдещите разходи са за сметка на отделните собственици съобразно разпределените жилища. С оглед горното и с протокол № 3/10.06.2006г. управителния съвет само е констатирал, че са налице всички условия за снабдяване на член-кооператорите с нотариални актове. Поддържа се, че след снабдяване с нотариалните актове член кооператорите са декларирали имотите като свои и са установили владение, което е добросъвестно което също е основание за придобиването им в хипотезата на чл. 79, ал. 2 ЗС. Претендира деловодни разноски.

Въз основа на събраните по делото доказателства, съобразно възложената на страните с доклада на съда тежест на доказване по чл. 146, ал. 1, т. 5 ГПК се установяват следните факти и обстоятелства:

ЖСК " ИЗГРЕВ - 1" ГР.С. е вписана в регистъра на ЖСК при Окръжен съд Сливен с Решение № 2077 от 17.11.1998г. по фирмено дело № 1174/1998г. по описа на същия съд, като правоприемник на прекратената на основание чл. 37 ЗЖСК ЖСК "ИЗГРЕВ" ГР.С., регистрирана в същия съд още през 1984г.

С протокол № 5 от 10.03.1989г. са били приети решения за освобождаване на член коотператори и извършване на разпределение на жилищата и гаражите между кооператорите, съобразно приложение към т. 2, от протокола, което към този момент е било възможно да се извърши само въз основа на утвърден архитектурен план, като по т. 4 е прието решение за разпределение на сумата по проектиране на скрагада на ЖСК „ИЗГРЕВ“.

С Договор от 31.07.1989г. с Община е отстъпено правото на строже за изграждане на две самостоятелни секции  и е издадено Разрешение за строеж № 32 от 31 юли 1989г. за изграждането им, върху строително петно с обща застроена площ от 170 за кв.м., попадащо върху имоти пл.№№*676,4677,8375,8376 и 4686 в централната част на ГР.С. по тогавашния план на града.

Въз основа на  решение на Общото събрание на кооператорите й от 07.09.1998г. е извършено  разделянето на две самостоятелни кооперации - ищцовата ЖСК "ИЗГРЕВ - 1" и ЖСК "ИЗГРЕВ - 2" на основата на двете самостоятелни секции като е прието, че „…към момента на събранието е извършен груб строеж и са изградени покривите на двете секции, като събраяните средства са били изразходени съгласно проектната строителна документация. По т. 2 от дневния е приет разделителен баланс, от който е видно, че събраните средства са разходвани за поректантски хонорар, право на строеж и такси, материали и строително монтажни работи. В него е отразено, че при довърщването на пет броя английски дворове, разходите ще се разпределят пропорцианолно на новоучредените кооперации, а при изграждане на връзките за захранване с вода, ел. енергия, телефон, канализация и външно оформление направените разходи ще се поемат от новоучредените кооперации пропорционално  съгласно стойността на жилищата и гаражите, определенти с ПСД.

 Ответниците Й. и Д. Й. са приети като член кооператори на бившата ЖСК "ИЗГРЕВ" с Протоколно решение на Общото й събрание, проведено на 12 март 1993г., на мястото на първоначалните й членове Е. и С.С., участници в бившата секция 1. След разделянето на кооперацията същите останали член-кооператори на ЖСК "ИЗГРЕВ - 1".

С протокол от 09.09.1998г. са гласувани решения за учредяване и избор на органи – управителен съвет и контролен съвет на ЖСК „ИЗГРЕВ – 1“, прието е решение кооперацията да се представлява от управителния съвет, приет е устав на кооперацията.

ЖСК " ИЗГРЕВ - 1" ГР.С. не е прекратена понастоящем.

Ответниците Й.П.Й. и съпругата му Д.Н.Й., са се снабдили с нотариален акт за собственост № 106, том V, рег. 8326, дело № 747 от 8 септември 2006г., издаден от Сливенския нотариус Д.Н., рег.№ 92 по регистъра на НК, за следните недвижими имоти:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2. съгласно КК и КР на град Сливен, одобрени със Заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.514.58, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива - едно, със застроена площ от 107 кв.м., с административен адрес в ГР.С., ул.“А. Б.“ № *, вх.“*“, ет.*, ап.*, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67338.514.58.2.2, под обекта -67338.514.58.2.28, 67338.514.58.2.27, 67338.514.58.2.26 и 67338.514.58.2.25, над обекта - 67338.514.58.2.4 и 67338.514.58.2.3. 2) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2.9 съгласно КК и КР на град Сливен, одобрени със Заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, който обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.514.58, с предназначение на самостоятелния обект - ателие за творческа дейност, брой нива - едно, със застроена площ от 33 кв.м., с административен адрес в ГР.С., ул."А.Б." № *, вх.“*“, ет.*, ателие *, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67338.514.58.2.10, под обекта - 67338.514.58.2.2.7; 3) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2.17 съгласно КК и КР на град Сливен, одобрени със Заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, който обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.514.58, с предназначение на самостоятелния обект - за склад, брой нива - едно, със застроена площ от 20 кв.м., с административен адрес в ГР.С., ул."А.Б." № *, вх."*", етаж -*, обект *, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67338.514.58.2.18, под обекта - няма, над обекта -67338.514.58.2.25 с данъчна оценка на гаража – 9 720.10лв.; 4) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2.26 съгласно КК и КР на град Сливен, одобрени със Заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, който обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.514.58, с предназначение на самостоятелния обект - гараж в сграда, брой нива - едно, със застроена площ от 22.80 кв.м., с административен адрес в ГР.С., ул."А.Б." №*, вх.*, ет.*, гараж *, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67338.514.58.2.25 и 67338.514.58.2.27, под обекта - 67338.514.58.2.18, над обекта - 67338.514.58.2.1.

Задено с обектите в нотариални акт за собственост е удостоверено, че ответниците Й. и Д. Й. са собственици и на съответното отстъпено право на строеж 10, 76 % ид.ч. от общите части на сградата принадлежащи към жилищния обект и 2,10 % ид.ч. от общит ечасти на сградата, принадлежащи към гаража, заедно с което общата данъчна оценка на имотите е 62 493.50 лв.

В нотариалния акт е посочено, че същият се издава на основание договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 1989г. и Протокол от 10 март 1989г. на ОС на ЖСК "Изгрев" Сливен за разпределение на жилищата.

В 10 пункта на нотариалния акт са описани документите, въз основа на които е издаден нотариалния акт, като измежду тях липсва, но видно от изисканата от Д. Н. нотариална преписка по н.д. № 747/2006г., към молбата за снабдяване с нотариален акт е приложен и протокол № 3/10.06.2006г. Със същия протокол Управителния съвет на ЖСК „ИЗГРЕВ – 1“, който и съгласно приложевния по фирменото и по настоящото дело Устав представлява кооперацията, е приел решение да се пристъпи към снабдяване на член- кооператорите с нотариални актове и е отразено, че всички челонев на управителния съвет са взели думата и са подчертали, „…че кооперацията е изградена и са налице условията за издаване на нотариални актове“.

Освен за снабдяване на ответниците Й. и Д. Й. с нотариален акт за собственост върху обективе в построената от ЖСК „ИЗГРЕВ – 1“ сграда, същият протокол е бил представен и е послужил за снабдяване и на други член-кооператори с нотариален акт за собственост, а именно: П. и С.Т. – н.а. № 27, т. VІІ, рег. № 10 500, д. № 1026/2006г. на Нотариус Д. Н. и н.а. № 149, т. І,, рег. № 2359, д. № 132/12.06.2007г., като в последния цитирания протокол № 3 за вземане на решение за снабдяване с нотариални актове на член кооператорите.

Цитирания протокол № 3/10.06.2006г., не е оспорен и не е оборена в настоящото исково доказателствената му стойност за направените от управителния съвет волеизявления, обективирани в него. Протоколът е приет наред с останалите документи, съдържащите с преписката по н.д. № 747/2006г. на Нотариус Д. Н. и установява волеизявление на представителния орган на ищцовата ЖСК „ИЗГРЕВ – 1“, че сградата е построена и са изпълнени всички предпоставки за снабдяване на член – кооператорите. Наред с това са определени и припадащите се идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж както за просените имоти в издадения нотариален акт за собственост № 106, том V, рег. 8326, дело № 747 от 8 септември 2006г., издаден от Сливенския нотариус Д.Н., рег.№ 92 по регистъра на НК, така и в н.а. № 27, т. VІІ, рег. № 10 500, д. № 1026/2006г. на Нотариус Д. Н., с който към обектите – собственост на П. и С.Т. е определено като принадлежащо правото на строеж и 10,90 % ид.ч. от общите части на сградата принадлежащи към жилищния обект  2,07 % ид.ч. от общите части на сградата, принадлежащи към гараж, а в н.а. № 149, т. І,, рег. № 2359, д. № 132/12.06.2007г. – към обектите, собственост на С. и С.С. е отразено съответонто отстъпено право на строже върху общинска земя и 10,29 % ид.ч. от общите части на сградата рпинадлежащи към жилищния обект и 1,72 % ид.ч. от общите части на сградата принадлежащи към описания гараж.

Въз основа на нотариален акт за собственост № 106, том V, рег. 8326, дело № 747 от 8 септември 2006г., издаден от Сливенския нотариус Д.Н., рег.№ 92 по регистъра на НК ответниците Й. П.Й. и съпругата му Д.Н.Й. са учредили договорна ипотека, оформена с нотариален акт №157, том VII, рег. 8670, дело № 1050 от 28 август 2007г., на Сливенския нотариус Д.Н., рег.№ 92 по регистъра на НК. Договорната ипотека е сключена с представителите на праводателят на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, - БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА" АД, в качеството му на ипотекарен кредитор, а ответниците — Й. и Д. Й. в качеството им на ипотекарни длъжници. По силата на тази договорна ипотека, срещу предоставен им от банката на тях и на останалите ответници Н.Й.П. и съпругата му В.Н.П. паричен заем в размер на 200 000  лева, първите двама са учредили договорна ипотека, като са гарантирали изплащането му с ипотекирането и на четирите обекта на собственост, описани в нотариален акт за собственост № 106, том V, per. 8326, дело № 747 от 8 септември 2006г., издаден от Сливенския нотариус Д.Н., рег.№ 92 по регистъра на НК.

Поради неизпълнение на условията на договорната ипотека на основание чл.417 от ГПК и е издаден изпълнителен лист за неизплатената част от паричния заем по ч.гр.д. № 6298/2011г. по описа на Районен съд Сливен в полза на ипотекарния кредитор. Въз основа на него е образувано изпълнително дело № 20127680400047 по описа на ЧСИ М.М., рег.№ 768 по регистъра на КЧСИ, с район на действие ОС Сливен, по което е била насрочена публична продан на ипотекираните имоти за времето от 23 май до 23 юни 2016г. като с допусната по настоящото производство обезпечителна мярка при условията на чл. 391, ал. 1, т. 2 ГПК е спряно принудителното изпълнение спрямо тези имоти.

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага правния извод, че предявеният иск на основание чл. 440, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 35, ал. 1 и ал. 2 ГПК и чл. 587, ал. 1 във вр. с чл. 179, ал. 1 ГПК е основателен и следва да се уважи.

Основателността на предявения иск, както съдът е посочил в доклада си по чл. 146, ал. 1, т. 5 ГПК е обусловена от изпълнение на доказателствената тежест от страна на ищците досежно неверността на извършеното удостоверяване за съществуването на материалните предпоставки за придобиване на правото на собственост от ответниците Й. и Д. Й. съгласно нотариален акт за собственост № 106, том V, per. 8326, дело № 747 от 8 септември 2006г., издаден от Сливенския нотариус Д.Н., рег.№ 92 по регистъра на НК чрез установяване на права, противопоставими на тези на титуляра на акта или в опровергаване на фактите, обуславящи посоченото в акта придобивно основание, като изрично съдът е указал по реда на чл. 146, ал. 2 ГПК, че ищцовата кооперация не сочи доказателства в тази насока.

Действително, както се поддържа и в писмената защита по същество е налице задължителна съдебна практика по реда на чл. 290 ГПК, като в Решение № 39 от 14.02.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1358/2009 г., II г. о., ГК, докладчик съдията С.К. се приема, че „Съгласно чл. 35, ал. 2 ЗЖСК въз основа на влязлото в сила решение на Общото събрание на ЖСК, което по реда на чл. 35, ал. 1 ЗЖСК въз основа на разпределението по чл. 28, ал. 1, т. 5 ЗЖСК е приело окончателната цена на имотите и е определило припадащите се идеални части от общите части в сградата и от мястото, съответно от правото на строеж, и след представяне на необходимите документи, нотариусът снабдява членовете на ЖСК с нотариални актове, като правото на собственост се придобива с издаването на нотариалния акт. Жилищата, гаражите и ателиетата след изграждането им се разпределят от Общото събрание на ЖСК и правото на собственост се придобива от член-кооператора с издаването на нотариалния акт за съответния имот. Издаването на нотариалния акт по реда чл. 35, ал. 2 ЗЖСК следователно само по себе си удостоверява придобиване правото на собственост върху конкретния обект от член-кооператора, на когото този обект е разпределен по решение на Общото събрание на ЖСК. За да се легитимира като собственик член-кооператорът е достатъчно да представи така съставения нотариален акт. Ако обаче е налице оспорване на това придобивно основание и по-специално се оспорва факта на провеждане на Общо събрание по чл. 35, ал. 1 ЗЖСК, лицето, в полза на което по реда на чл. 35, ал. 2 ЗЖСК е съставен нотариален акт за собственост следва да удостовери, че преди съставянето на акта е било проведено Общо събрание на ЖСК, на което въз основа на разпределението по чл. 28, ал. 1, т. 5 ЗЖСК е приета окончателната цена на имотите и припадащите се идеални части от общите части на сградата и от мястото, съответно от правото на строеж. Правото на собственост върху обект, построен от ЖСК, се придобива от член-кооператора с издаването на нотариален акт по реда на чл. 35, ал. 2 ЗЖСК само ако същото е предхождано от решение на Общото събрание на ЖСК по чл. 35, ал. 1 ЗЖСК. Фактът на провеждане на събрание и вземане на решение при наличие на спор следва да бъде установен по категоричен начин, тъй като ако събрание не е било проведено и не е налице воля на член-кооператорите, изразена по реда на чл. 35, ал. 1 ЗЖСК за приемане на окончателната цена на имотите и извършването на окончателното им разпределение, съставеният по реда на чл. 35, ал. 2 ЗЖСК нотариален акт не може да легитимира посоченото в него лице като собственик на имота“.

Следователно съществен за изхода по настоящото дело е изводът, дали е осъществен фактът на волеизявление на кооператорите, обективиано в решение на Общото събрание, въз основа на разпределението по чл. 28, ал. 1, точка 5 ЗЖСК да е приета окончателната цена на имотите и да са определени припадащите се идеални части от общите части в сградата и от мястото, съответно от правото на строеж.

Изхождайки от разпределената (и не оспорена от страните) доказателствена тежест съобразно предмета на делото - отрицателен установителен иск по чл. 440, ал. 1 ГПК, то установяването на факта на решението по чл. 35, ал. 1 ЗЖСК от трето лице за членственото правоотношение лице, за приемане на окончателната цена на имотите въз основа на разпределението по чл. 28, ал. 1, точка 5 ЗЖСК и определяне припадащите се идеални части от общите части в сградата е допустимо с всички доказателствени средства, включително косвени доказателства, доколкото именно ищцовата ЖСК би следвало да разполага с документа, чието съществуване отрича.

По въпросът за наличието на предпоставките на чл. 35, ал. 2 ЗЖСК за издаване на нотариален акт в исковото производство по отрицателния иск на основание чл. 440, ал. 1 ГПК преценката следва да извърши независимо дали към искането на издаване на нотариалния акт са били приложени всички необходими документи за издаването му. В тази връзка е установена практика на ВКС, че непредставянето на всички документи, необходими за издаването на н. а. по чл. 35, ал. 2 ЗЖСК не дерогира правното значение на този нотариален акт и не обуславя неговата нищожност, а преценката следва да бъде извършена с оглед наличието на изискуемите от закона предпоставки за издаването на акта (в тази връзка - Определение № 101 от 19.02.2015 г. на ВКС по гр. д. № 6845/2014 г., I г. о., ГК, докладчик съдията С.К., Решение № 685 от 3.11.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1201/2009 г., III г. о., ГК, докладчик съдията Е.Т.).

Неоснователно е възражението на ответника „ЮРОБАН БЪЛГАРИЯ“ АД, в оспорване на чието право на принудително изпълнение е предявен отрицателният иск по чл. 440, ал. 1 ГПК, че решението по протокол от 10.03.1989г. заедно с решението от 07.09.1998г. и одобрения с него разделителен баланс, изпълват изискването за приемане на решение по чл. 35, ал. 1 ЗЖСК. Решението от 10.03.1989г. има характер на такова по смисъла на чл. 28, ал. 1, т. 5 ЗЖСК, въз основа на което е следвало да се приеме окончателно разпределение, съответно да се определят припадащите се идеални части от сградата и от отстъпеното право на строеж. Последното не се замества от представеното решение от 07.09.1998г., което е прието, както е посочено и в него, във връзка с чл. 37 от ЗЖСК поради прекратяването на ЖСК „ИЗГРЕВ“ преди окончателното завършване на строежа, макар към същия момент правото на строеж да е било упражнено – сградата е била завършена в груб строеж и са били поставени покривните конструкции на двете секции.

В нотариалните производства по издаване както на процесния нотариален акт за собственост № 106, том V, рег. 8326, дело № 747 от 8 септември 2006г., издаден от Сливенския нотариус Д.Н., рег.№ 92 по регистъра на НК, така и на н.а. № 27, т. VІІ, рег. № 10 500, д. № 1026/2006г. на Нотариус Д. Н. и н.а. № 149, т. І,, рег. № 2359, д. № 132/12.06.2007г. за снабдяване на отделни член-кооператори с нотариални актове за собственост не е приобщен документално протокол за решение от Общото събрание на ЖСК по чл. 35, ал. 1 ЗЖСК. Във всички тях е представено протокол № 3/10.06.2006г. на Управителния съвет, който съгласно Устава на ЖСК упражнява представителната власт от името на юридическото лице, да се пристъпи към снабдяване на член кооператорите с нотариални актове, като е прието, че „кооперацията“ е изградена и че са налице условията за издаване на нотариални актове.

Посоченото волеизявление от Управителния съвет като упражняващ представителната власт от името на ЖСК „ИЗГРЕВ – 1“, както посочи съдът по-горе, не е оспорено от ищцовата ЖСК – във връзка с него в исковата молба не се съдържат никакви възражения. В представената писмена защита от пълномощника на ищцовата кооперация, относно цитираният протокол № 3/10.06.2006г. са изложени аргументи, че не може да се цени като решение по чл. 35, ал. 1 ЗЖСК, което е така. Компетентен да приеме такова решение е друг орган на кооперацията – Общото събрание на ЖСК, а не от Управителния съвет. Същият протокол не съдържа такова решение, но преценката за изпълнението на материалните предпоставки по чл. 35, ал. 2 ЗЖСК не е обвързана от представянето му в нотариалното производство, а от успешното доказване в исковото производство, че са били налице.

Цитираният протокол № 3/10.06.2006г. с решение на Управителния съвет – да се пристъпи към снабдяване на член-кооператорите с нотариални актове, създава само индиция, като не става ясно, как в нотариалните актове за различни член-кооператори са определени припадащите се идеални части от общитие части на сградата и отстъпеното право на строеж, обусловено от окончателната стойност на обектите в сградата, което е именентното съдържание на решението на Общото събрание по чл. 35, ал. 1 ЗЖСК. Включително в цитираното в тях удостоверение за базисна оценка, такава липсва и няма определяне на припадащите се идеалин части, а само на границите на обектите.

Именно ищцовата ЖСК „ИЗГРЕВ – 1“  би следвало да е съставила и да разполага с протокола за приемането му, като позоваването на отрицателния факт, обуславя и допуска провеждането на възложената доказателствената тежест на ответника и с косвени доказателства. Взискателят в изпълнителното производство не е страна в правоотношенито нито по приемането на решение по чл. 35, ал. 1 ЗЖСК, нито по издаване на нотариалния акт по чл. 35, ал. 2 ЗЖСК, поради което във връзка с предявения спрямо него иск по чл. 440, ал. 1 ГПК за него не важат ограниченията за допустимост при установяване на предпоставките за прехвърляне правото на собственост в полза на длъжника като член-кооператор. Въпреки това не бяха представени такива доказателства, които по убедителен начин и въз основа на формалната логика да водят категорично и несъмнено до извод, че събрание е проведено и член кооператорите са изразили воля за приемане на окончателни цени, чието определяне е предпоставка за свикване на събранието по чл. 35, ал. 1 ЗЖСК и разпределение на идеалните части от общите части на сградата и отспъпеното право на строеж.

Съставения от представителния орган на ЖСК „ИЗГРЕВ – 1“ документ, съдържащ волеизявление, че са налице предпоставките за снабдяване с нотариални актове не поражда предвидените от закона материално-правни последици за прехвърляне правото на собственост от ЖСК към кооператорите. Ако фактическите обстоятелства са били налице, управителния съвет е имал законното задължение да свика събрание за приемане на решение по чл. 35, ал. 1 ЗЖСК в едномесечн срок от оопределяне на оценките, като по делото по делото не се представиха доказателстав да е изпълнено това условие – представените в нотариалното производство удостоверения не съдържат такава. В случай, че са били определени и УС не изпълни задължението си, то всеки член кооператор, вкл. длъжника в изпълнителното производство, има право да поиска от съда да свика събрание по реда на чл. 36 ЗЖСК, но няма данни това да е сторено – нито от длъжниците в изпълнителното производство, нито от друг член-кооператор.

С оглед право на иск по чл. 36 ЗЖСК успоредно с правото на всеки кооператор да държи и да се ползва от определения му с разпределението по чл. 28, ал. 1, т. 5 ЗЖСК обект, преценката, че длъжниците са упражнявали владение спрямо ищцовата ЖСК не може да се направи. От друга страна, както упражняването на правата по ЗЖСК във връзка с челнствените правоотношения, така и установяването на владение – добросъвестно или недобросъвестно, от член кооператор спрямо юридическото лице – ЖСК са правоотношения, за които взискателят в изпълнителното производство е трето лице. Следователно упражняването им при бездействие от страна на длъжника е недопустимо чре възражение. Поради това и възражението на ответника „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД за изтекла в полза на ответниците Й. и Д. Й. придобивна давност не може да се разглежда в настоящото производство.

При липсата на такива логически допълващите се косвени доказателства по делото, въз основа на които по несъмнен начин да се приеме, че са изпълнени предпоставките по чл. 35, ал. 1 ЗЖСК следва да се приеме, че е изпълнена доказателствената тежест на ищеца възложена във връзка с предявения отрицателен иск по чл. 440, ал. 1 ГПК относно неверността на извършеното нотариално удостоверяване на правото на собственост по нотариален акт за собственост № 106, том V, per. 8326, дело № 747 от 8 септември 2006г., издаден от Сливенския нотариус Д.Н., рег.№ 92 по регистъра на НК, поради което същият следва да се уважи с произтичащите от това правни последици.

Възражението на ответника „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД за прекомерност на адвокатското възнаграждение на пълномощника на ищците в размер на 4 000 лв., което не надхвърля минимума предвиден в разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 5 от Наредба № 182004г. е неоснователно, което следва да се присъди заедно с разноските за заплатена д.т.

По отношение на другия ответник – „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД производството следва да се прекрати, като във връзка с чл. 78, ал. 4 ГПК няма направено искане за присъждане на разноски.

 Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения от адв. Г.К. *** като пълномощник на ЖСК „ИЗГРЕВ – 1“, със седалище и адрес на управление: ГР.С., ул. „А.Б.“ №*, представлявана от Управителния съвет в състав: Й.П.Й., ЕГН **********, С.М.С., ЕГН ********** И М. Н. К., ЕГН **********, със съдебен адрес:***, пл. „Баба Ганка“ 4, ап. 10, чрез адв. Г. К., против Й.П.Й., ЕГН ********** и Д.Н.Й., ЕГН **********, Н.Й.П., ЕГН ********** и съпругата му В.Н.П., ЕГН **********, всички с адрес: *** и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: ГР.С. 1766, район „В.“, ул. „О.П.“ № *, със съдебен адрес:***, бизнес – сграда ИВЕЛ иск по чл. 440, ал. 1 ГПК като страни – длъжници и взискател по и.д. № 20127680400047 по описа на ЧСИ М.М., че недвижимите имоти, спрямо които е насочено принудителното изпълнение по и.д. № 20127680400047 по описа на ЧСИ М.М., а именно Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2. съгласно КК и КР на град Сливен, одобрени със Заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.514.58, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива - едно, със застроена площ от 107 кв.м., с административен адрес в ГР.С., ул.“А. Б.“ № *, вх.“*“, ет.*, ап.*, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67338.514.58.2.2, под обекта -67338.514.58.2.28, 67338.514.58.2.27, 67338.514.58.2.26 и 67338.514.58.2.25, над обекта - 67338.514.58.2.4 и 67338.514.58.2.3.

2) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2.9 съгласно КК и КР на град Сливен, одобрени със Заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, който обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.514.58, с предназначение на самостоятелния обект - ателие за творческа дейност, брой нива - едно, със застроена площ от 33 кв.м., с административен адрес в ГР.С., ул."А.Б." № *, вх.“*“, ет.*, ателие *, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67338.514.58.2.10, под обекта - 67338.514.58.2.2.7;

3) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2.17 съгласно КК и КР на град Сливен, одобрени със Заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, който обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.514.58, с предназначение на самостоятелния обект - за склад, брой нива - едно, със застроена площ от 20 кв.м., с административен адрес в ГР.С., ул."А.Б." №*, вх.*, етаж -1, обект 17, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67338.514.58.2.18, под обекта - няма, над обекта -67338.514.58.2.25 с данъчна оценка на гаража – 9 720.10лв.;

4) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.58.2.26 съгласно КК и КР на град Сливен, одобрени със Заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, който обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.514.58, с предназначение на самостоятелния обект - гараж в сграда, брой нива - едно, със застроена площ от 22.80 кв.м., с административен адрес в ГР.С., ул."А.Б." №*, вх.*, ет.*, гараж *, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67338.514.58.2.25 и 67338.514.58.2.27, под обекта - 67338.514.58.2.18, над обекта - 67338.514.58.2.1 не принадлежат на ипотекарните длъжници  Й.П.Й., ЕГН ********** и Д.Н.Й., ЕГН **********.

 

ОСЪЖДА „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 000694749 да заплати на ЖСК „ИЗГРЕВ – 1“, със седалище и адрес на управление: ГР.С., ул. „А.Б.“ №* направените в настоящото производство деловодни разноски в размер на 1 016 лв. (хиляда и шестнадесет лева) – държавна такса и 4 000 лв. (четири хиляди лева) адвокатско възнаграждение.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на ответника „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: ГР.С. – 1715, р-н „В.“, ж.к. „М. Д.“, ул. „Р. П. К.“ № *6, сграда „М. Т.“, ет. * поради недопустимост при липса на правен интерес

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: