Р Е Ш Е Н И Е  

 

гр. Сливен, 30.06.2016 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                       мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 290 по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Настоящото производство е образувано по постъпила чрезз ДСИ жалба от взискателя против постановление за прекратяване на изпълнителното производство и се движи по реда на гл. ХХХІХ, р-л І от ГПК.

Жалбоподателят твърди, че неправилно ДСИ е прекратил производството с мотива, че делото е образувано против ненадлежна страна, поради смърт на длъжника преди издаване на изпълнителния лист. Твърди, че разпоредбата на чл. 433 от ГПК не предвижда прекратяване на изпълнителното производство при такава хипотеза, развива съображения относно понятията „страна“, „материална правоспособност“ и „процесуална правоспособност“, като счита, че независимо от факта, че към момента на издаване на изпълнителния лист длъжникът е бил починал, е налице влязла в сила заповед за изпълнение и СИ не може да прекрати изпълнението на това основание. Моли съда да отмени атакуваното постановление като незаконосъобразно.

ДСИ е представил писмени мотиви, с които заявява, че счита жалбата за неоснователна, тъй като длъжникът е починал на 08.12.13г. и срещу него няма изпълнителен титул, тъй като изпълнителният лист е издаден повече от два месеца след неговата смърт. Срещу починало лице не може да се образува и води дело и да се развива производство.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и мотивите на ДСИ, съдът намира жалбата за допустима. Същата е редовна, подадена в законовия срок, чрез СИ, чийто акт се атакува. Жалбоподателят влиза в кръга на процесуалнолегитимираните лица, разполагащи с право на жалба против постановлението за прекратяване, очертан от правната норма на чл. 435 ал. 1 от ГПК.

Разгледана по същество, жалбата е и основателна и следва да се уважи.

На 14.02.2014г по ч.гр.д. № 877/14г. на СлРС е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК против длъжника М.М.Р., по заявление от същата дата, подадено от „ВиК-Сливен“ ООД.

На 25.03.2014г. СлРС е издал на кредитора изпълнителен лист въз основа на заповедта и той го е представил на 30.05.16г. на ДСИ с искане за образуване на изпълнително производство.

С разпореждане от 31.05.16г. ДСИ е образувал изп.д. № 267/16г. по описа на СИС при СлРС и е изпратил съобщение до НАП-Сливен, в отговор на което е получил писмо, изх.№ 20-18-1261 от 06.06.16г., че лицето М.Р. е починало на 08.12.2013г.

Като е констатирал, че длъжникът, посочен в изпълнителния лист е починал преди издаването на последния, ДСИ, с обжалваното постановление от 13.06.16г. е прекратил изпълнителното производство, като се е мотивирал с това, че длъжникът е починал повече от два месеца преди издаването на Заповедта за изпълнение и изпълнителния лист,  няма влязъл в сила акт по отношение на М.Р., тъй като починало физическо лице не може да е страна по каквото и да е производство по ГПК.

Съгласно нормата на чл. 433 от ГПК изпълнителното производство се прекратява в изчерпателно и лимитативно изброени случаи и смъртта на длъжника /независимо в кой момент е настъпила/, не е сред тях.

След като ДСИ е получил от НАП информация, че лицето, посочено в изпълнителния лист като длъжник, е починало, той е следвало, съгласно разпоредбата на чл. 432 ал. 1 т. 3 от ГПК, препращаща към тази на чл. 229 ал. 1 т. 2 от ГПК, да спре изпълнението и да поиска удостоверение за наследници.

С оглед разпоредбата на чл. 429 ал. 2 от ГПК, вр. чл. 227 от ГПК, ДСИ следва да конституира наследниците като длъжници в изпълнителното производство, тъй като е сезиран с редовен от външна страна изпълнителен лист, издаден въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение. В правомощията на СИ не се включва осъществяване на материалноправен контрол върху съдебните актове и извършване на преценка за тяхната законосъобразност. Тоест – СИ е длъжен да се съобрази с наличието на изпълнителното основание и изпълнителния титул, обективирани в актове, инстанционният контрол на които излиза извън неговата компетентност.

Привеждането на фактическото и правното положение в хармония може да стане само чрез надлежно сезиране на  съда от заинтересуваните лица, ако те използват предоставения им от процесуалния закон инструментариум.

Така, след получаване на поканата за доброволно изпълнение, новоконституираните длъжници – наследници на починалия длъжник по ИЛ, разполагат с възможността да обжалват по реда на чл. 407 от ГПК разпореждането за издаване на изпълнителния лист – тъй като двуседмичният срок за тях ще започне да тече именно от връчването на тази покана. Тъй като това обжалване по начало не спира изпълнението, те могат евентуално да поискат това като обезпечителна мярка.

В това производство съдът може да извърши преценка на законосъобразността на разпореждането за издаване на изпълнителния лист в светлината на факта на настъпила смърт на длъжника преди подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК и съответно – да уважи жалбата.

Едва ако изпълнителният лист бъде обезсилен, за ДСИ се открива предвидената от нормотвореца възможност да прекрати изпълнителното производство съгласно чл.433 ал. 1 т. 3 от ГПК.

С оглед изложеното, жалбата се явява основателна и следва да се уважи.

Атакуваното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото – върнато за продължаване на изпълнителните действия.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ постановление от 13.06.2016г. за прекратяване на изпълнителното производство по изп.д. № 267/2016г. на ДСИ при СлРС, като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА изп.д. № 267/16г. по описа на СИС при СлРС на ДСИ за продължаване на изпълнителните действия.

 

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

         ЧЛЕНОВЕ: