Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

 

Гр. Сливен, 13.07.2016.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на тринадесети юли през две хиляди и шестнадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

ЧЛЕНОВЕ :     СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                           ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

                                                                          

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова гр.д. № 298 по описа за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.463 във вр. с чл.278 от ГПК.

 

Депозирана е жалба от взискателя ТД „САКИ М“ – Сливен против Разпределение от 25.04.2016г. по изп. дело № 286/2015г. по описа на ЧСИ П.Г. с рег. № 837 с район на действия СлОС. Наведени са доводи за нарушена процедура по изготвяне и предявяване на разпределението, с искане за неговата отмяна, като неправилно и незаконосъобразно.

Жалбата е надлежно администрирана, връчени са преписи на заинтересованите страни по делото. В срока за отговор е постъпило възражение от взискателя – купувач „ПроКредит банк“ АД, в което се иска жалбата да бъде оставена без уважение. Депозирано е и възражение по жалбата от взискателя „Интерлийз Ауто“ ЕАД, в което е изразено становище за основателност на разглежданата жалба , с искане същата да бъде уважена от съда.

По делото е представено становище от ЧСИ П.Г. по допустимостта и основателността на разглежданата жалба.

След анализ на гореизложеното и представените писмени доказателства по изп. дело № 286/2015г. по описа на ЧСИ П.Г. с рег. № 837 с район на действие СлОС, съдът установи следното от правно естество :

По изпълнително дело № 20158370400286 на ЧСИ Павел Г. е изготвено на 25.04.2016г. разпределение на парична сума от публична продан от купувач – взискателя.

Разпределението е предявено с Протокол за предявяване на разпределение на постъпила парична сума по изпълнителното дело на 13.05.2016г.

Разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворение, какъв е редът на удовлетворението им и каква сума се полага за частично или пълно изплащане на всяко едно от тях. Разпределението предпоставя няколко взискатели по същото изпълнение и недостатъчност на сумата, постъпила по изпълнителното дело за цялостно удовлетворение на всички всискатели.

В конкретния случай за купувач на имота с протокол от 29.03.2016г. е обявен Взискателят „ПроКредит банк българия“ АД за сумата от 150 000 лева. Извършено е прихващане и са приспаднати от размера на дълга общо 139 255.07 лева, от които 132 053.23 лева – главница и лихви, както и 7 201.84 лева – разноски по изп. дело. Тъй като сумата от продажбата е недостатъчна за цялостно удовлетворяване на вземанията на ипотекарния кредитор „ПроКредит Банк България“ АД, който се ползва с право на предпочтително удовлетворяване, съгласно чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД, вземанията на останалите взискатели остават изцяло неудовлетворени.

Изтъкнатото в жалбата възражение за необходимостта от включване на Община – Сливен като взискател по право, съдът намира за неоснователно. Възбраната в полза на община Сливен е вписана в СлВп – Сливен на 07.04.2016г. Съгласно мотивите на т.5 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015г. на ОСГТК ВКС по т.д. № 2/2013г., когато изпълнението е насочено върху недвижим имот, присъединени по право са тези взискатели, чиято възбрана е вписана преди насочването на изпълнението от конкуриращия взискател върху имота чрез вписването на възбрана съгласно чл. 483 ГПК (чл. 373 ГПК отм.), защото само тези възбрани стават известни на конкуриращия взискател и само тях съдебният изпълнител е длъжен да установи. След този момент и до изготвянето на разпределението съдебният изпълнител не следи за вписването на нови възбрани. Ако след този момент бъдат наложени нови възбрани, последващите кредитори могат да се присъединят до изготвяне на разпределението, но това може да стане само по тяхна молба, каквато не е депозирана от Община Сливен.

 

В конкретния случай обаче при изготвяне на Разпределението не са включени всички Взсикатели по изп. дело. В самото разпределение е посочено, че за взискателя „Агрохимстандарт – Динев“ ООД“ по делото липсва информация, тъй като не е представено удостоверение за размера на вземането от длъжника“. От данните по делото обаче се установява, че с молба от 26.04.2016г. на „Агрохимстандарт – Динев“ ООД е поискано същия да бъде конституиран като взискател по изп. дело, като към молбата е представено и удостоверение относно размера на вземането по изп. дело № 1158/2015г. Именно въз основа на тези данни с Разпореждане за присъединяване на кредитор на 27.04.2016г. ЧСИ е постановил присъединяване като взискател на „Агрохимстандарт – Динев“ ООД по отношение на длъжника „Теди Транс“ ООД. Продадения недвижим имот е собственост именно на „Теди Транс“ ООД, поради което взискателят „Агрохимстандарт – Динев“ ООД следва да бъде включен при извършване на разпределението на постъпилите суми, съгласно размера на вземанията посочени в представеното удостоверение.

Също така следва по отношение на останалите Взискатели „Интерлийз ауто“ ЕАД;  „Г. – Транс“ ООД и „Саки М“ ООД да бъде конкретизирано по основание и размер всяко дължимо вземане, с оглед преценка реда на предпочтително удовлетворяване.

Предвид горното, съдът намира, че атакуваното разпределение на ЧСИ не отговаря на законовите изисквания, регламентирани в разпоредбата на чл.460 от ГПК., поради което същото следва да бъде отменено и делото върнато на ЧСИ за извършване на ново такова.

Предвид гореизложеното и на осн. 463, ал.1 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ  Разпределение от 25.04.2016г. по изп. дело № 20158370400286 по описа на ЧСИ П.Г. с рег. № 837 в КЧСИ, с район на действие СлОС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Делото да се върне на ЧСИ П.Г. с рег. № 837 в КЧСИ, с район на действие СлОС за изготвяне на ново разпределение.

Решението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                    ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                                                       2.