Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   №137

 

гр. Сливен, 16.09.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично заседание на четиринадесети септември през две хиляди и шестнадесета година в състав: 

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ:      СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с.  НИНА КОРИТАРОВА

 

при секретаря П.С., като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова възз.гр.д. №326 по описа за 2016год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба против Решение №449/07.06.2016г. по гр.д.№1324/2016г. на Сливенски районен съд, с което е отхвърлена като неоснователна молбата на Х.М.М. с правно основание чл.19, ал.1 от ЗГР да бъде допусната промяна в презимето и фамилното му име, след която те да окончават на „-ов“: от М. на М. и от М. на М..

Решението е обжалвано от молителя в първоинстанционното производство Х.М.М. чрез пълномощника адв. К. изцяло.

Въззивникът посочва, че първоинстанционното решение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. От събраните по делото доказателства се установило наличието на важни обстоятелства за допускане на исканата от него промяна в презимето и фамилното му име. Представителят на Община Сливен не е оспорил искането. Представено било удостоверение за родствени връзки, от което било видно, че презимената и фамилните имена на родителите и братята му окончават на „-ов“. Намира за несъстоятелни доводите на районния съд, че не е имал притеснение за имената си при промяна на собственото си име преди три месеца, а едва сега. Счита, че несъответствието в неговите имена и тези на родителите и брат му ще му създават неудобство за бъдеще и са важни обстоятелства по смисъла на закона. С оглед изложеното, молителят моли въззивният съд да отмени изцяло първоинстанционното решение и да постанови ново, с което уважи молбата му.

В срока по чл.263, ал.1 от ГПК не е постъпил отговор на въззивната жалба от въззиваемите страни – заинтересованите лица Община Сливен и РП - Сливен.

            В същия срок няма подадена насрещна въззивна жалба. 

С въззивната жалба не са направени искания за събиране на доказателства от въззивния съд.

В с.з., въззивникът Х.М.М., редовно призован, не се явява, представлява се от пълномощник – адв. К., който поддържа подадената жалба и моли за уважаването й. Посочва, че родителите и брата на молителя носят имена с исканите окончания и единствено молителя се отличава от тях. Не намира наличие на законова пречка за допускане на исканата промяна.

 

Заинтересованата страна Община Сливен, редовно призована, в с.з. не се представлява. По делото е постъпило писмено становище от процесуален представител по пълномощие юриск.Г., която посочва, че намира жалбата за неоснователна, а обжалваното първоинстанционно решение за правилно и законосъобразно и моли съда да го потвърди. Счита, че не са налице важни обстоятелства по смисъла на чл.19, ал.1 от ЗГР, които да обуславят исканата промяна в имената на молителя.  

Заинтересованата страна Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призовани, се представлява от прокурор Русев, който намира подадената въззивна жалба за основателна. Счита, че са налице изискванията на чл.19, ал.1 от ЗГР, а именно факта, че лицата от най-близкия семеен кръг на молителя носят имена с окончание –ов и –ова. Моли съда да отмени обжалваното първоинстанционно решение и да постанови ново, с което да допусне исканата промяна в имената на молителя.  

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в законовия срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

Съдът извърши служебна проверка на обжалваното решение по реда на чл.269 от ГПК и констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, което е обжалвано изцяло, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред районния съд и пред настоящата инстанция доказателства, намира, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно.

От събраните пред двете съдебни инстанции доказателства, се установява следното от фактическа страна:

Молителят Х.М.М. е роден на ***г***, като е записан в акта си за раждане с имената Х. М. М.

Въз основа на Решение №803/19.05.2000г. на СлРС /непосочен номер на гр.д. при отразяването в акта за раждане/ в графа Забележки в Акта за раждане на молителя е отразена промяна в иманата му на Х. М.М..

С Решение по гр.д.№5294/2015г. на СлРС собственото име на молителя е променено от Х. на Х. и същият е вписан в регистрите на населението при Община Сливен с имената Х.М.М..

Молителят живее в Чикаго, Илинойс, САЩ. От 19.01.2012г. молителят е приет за гражданин на Съединените американски щати и му е издадено удостоверение за натурализация №34890281, в което е записан с имената Х. М.

Въз основа на молба, на 11.01.2012г. са сменени собственото и фамилното име на молителя в САЩ от съответен съдебен орган от Х. М.М.  на Х. М..

Бащата на молителя носи имената М. Х. М.. Майката на молителя носи имената Х. Х. М.. Братът на молителя носи имената А. М. М..

Горната фактическа обстановка е несъмнена и доказана. Приета е за установена след преценка поотделно и в съвкупност на събраните по делото доказателства, които като еднозначни, безпротиворечиви и взаимно допълващи се, съдът изцяло кредитира.

Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Молбата за промяна на бащиното и фамилното име на молителя е допустима. Разгледана по същество молбата е основателна.

Въззивният съд намира изложените във въззивната жалба оплаквания са изцяло основателни.

Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.1 от ЗГР промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.

В настоящия случай, молбата се основава на последната хипотеза на цитираната разпоредба. От събраните по делото доказателства, според настоящата инстанция се установява по безспорен начин наличието на важни обстоятелства по смисъла на чл.19, ал.1 от ЗГР, налагащи промяна на бащиното и фамилното име на молителя.

Съгласно разпоредбата на чл.13 от ЗГР бащиното име на всяко лице се образува от собственото име на бащата и се вписва с наставка –ов или –ев и окончание съобразно пола на детето, освен когато собственото име на бащата не позволява поставянето на тези окончания или те противоречат на семейните, етническите или религиозните традиции на родителите. В случая се установи, че собственото име на бащата на молителя е М., т.е. бащиното име на молителя, съобразно цитираната разпоредба следва да е М.. Следва да се отбележи, че при раждането си молителят е бил записан с бащино име М, съгласно законовото изискване, променено на М. през 2000г., когато молителят е бил непълнолетен, следователно със съгласието на родителите му по неизвестни съображения. С настоящата промяна се спазва безспорно законовото изискване относно образуване имената на българските граждани.  

Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.1 от ЗГР, фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка –ов или –ев и окончание съобразно пола на детето, освен когато ако семейните, етническите или религиозните традиции на родителите налагат друго. В случая фамилното име на бащата на молителя е М., като с такова фамилно име са и майката и брата на молителя. Следва да се посочи, че разпоредбата на чл.14, ал.3 от СК предвижда, че децата от едни и същи родители се вписват с еднакво име.

Следователно, като е вписан с фамилното име М., вместо това на семейството си М., за молителя са налице предпоставки да иска промяна на името си. Освен това в САЩ, където се е установил да живее и работи е допусната промяна на фамилното му име в този смисъл и там в издадените му документи и регистри се води с фамилно име М. още от началото на 2012г.

Следва да се отбележи, че не е установено, визираното в разпоредбите на чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от ЗГР, противоречие на семейните, етническите или религиозните традиции на родителите. Напротив исканата промяна е съответна изцяло с имената, които те носят.

Поради това съдът намира, че различието в бащиното и фамилното име създава и ще продължи да създава особени затруднения за молителя като участник в гражданския оборот и в обществения живот. Несъответствието между имената, записани в акта за раждане и тези, с които лицето е известно и фигурира в останалите си документи, в т.ч. тези издадени в страната, в която молителят се е установил трайно да живее и работи – Съединени американски щати, чието гражданство е придобил по натурализация, следва да се отстрани чрез допускане на исканата промяна на бащиното и фамилното име. В този смисъл съдът приема, че са налице важни обстоятелства по смисъла на закона, обуславящи уважаването на молбата.

Предвид изложеното, поради наличието на всички законови предпоставки искането следва да се уважи.

Следва да се отбележи, че настоящата инстанция не приема съображенията на районния съд, че тъй като молителят не е искал промяна на тези си имена в производството, при което е сменил собственото си име в края на 2015г. и тогава не е изпитвал притеснения относно различието им, наведено като съображение в настоящото производство, липсват основания за допускане на исканата промяна. Настоящото производство е охранително, като решението не се ползва със СПН и при евентуално отхвърляне на молбата с влязло в сила решение не прегражда правото да се подаде нова молба за същия охранителен акт. В този ред на мисли, молителят не е бил длъжен да иска промяна на бащиното и фамилното си име, наред с промяната на собственото, нито това право му е преклудирано. Молителят е осъзнал трудностите поради разликата в имената и наличието на обстоятелства, налагащи такава промяна впоследствие и тъй като безспорно основанията за такава са налице, следва същата да се допусне.

Като е достигнал до други правни изводи, първоинстанционният съд е постановил неправилно и незаконосъобразно решение, което следва да се отмени изцяло и вместо него да се постанови ново в посочения по-горе смисъл.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р       Е      Ш      И   :

 

            ОТМЕНЯ изцяло първоинстанционно Решение №449/07.06.2016г., постановено по гр.д.№1324/2016г. на Сливенски районен съд, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

 

ПРОМЕНЯ бащиното и фамилно име на Х.М.М. с ЕГН **********, както следва: бащиното име от М. на М. и фамилното име от М. на М..

 

 

Заверен препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Сливен за отразяване на промяната в акта за раждане и в регистрите за населението.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.  

 

 

                                 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             

 

                                                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                   2.