Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

 

Гр. Сливен, 07.11.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в открито заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :   С.М.

        Мл.с.  Н.К.

 

в присъствието на секретаря С.В.,

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова гр.д. № 339 по описа за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл. 435 – 438 от Глава ХХХІХ ГПК.

 

         Депозирана е жалба от взискателя Т.Д. против Постановление от 05.07.2016г. за прекратяване на изпълнителното производство по изп. дело № 737/2012г. по описа на СИС при СлРС. В жалбата се твърди, че към момента на прекратяване на производството не е изплатено изцяло задължението на длъжника към взискателя, поради което не са налице предпоставките на чл.433, ал.1,т.1 от ГПК.

От съда се иска да отмени атакуваното Постановление за прекратяване на изпълнителното производство и върне делото на ДСИ при СлРС за събиране и изплащане в цялост на задължението.

         Жалбата е връчена на другите страни в производството – като в законоустановения срок не е депозиран отговор по нея.

На основание чл.436, ал.3 от ГПК по делото са представени и мотиви от ДСИ, в които е изразено становище за допустимост, но неоснователност на разглежданата жалба.

         След анализ на изложеното в жалбата и материалите по изп. дело № 737/2012г. по описа на СИС при СлРС, съдът констатира следното от фактическа страна :

С разпореждане от 29.06.2016г. ДСИ е определил дължимата от длъжника сума в размер на 9 140.80 лева, като същата е внесена и разпределена за изплащане : на СлРС, на НАП, на ЧСИ М.М., на ЧСИ П.Г., на Взискателя и остатък за връщане на длъжника.

         Предмет на обжалване в настоящето производство е Постановление от 05.07.2016г., с което е прекратено изпълнителното производство по изп. дело № 737/2012г. на СИС при СлРС поради цялостно изплащане на задължението. Мотивите, които е изложил ДСИ са, че е постъпила сума в размер на 9 140.80 лева на 04.05.2016г. – внесена от длъжника И.М.Д. по банковата сметка на СлРС – ДСИ, с която сума се погасява изцяло задължението спрямо взискателя Т.Г.Д..

По искане на жалбоподателя, съдът е назначил изготвянето на ССчЕ, чието заключение кредитира изцяло. Вещото лице при разпита в с.з. сочи, че дължимата сума за получаване от Взискателя възлиза на 8 318.50 лева, от които по банков път са преведени 418.35 лева. След приспадане на задълженията към ЧСИ Минкова и Георгиев в размер на 4 052.40 лева, остава дължима сума към Взискателя в размер на 3 847.75 лева. По банков път на 05.07.2016г. е преведено 3 802.77 лева, които са с 44.98 лева по – малко от реално дължимото.

Сумата внесена от длъжника към 05.07.2016г. е достатъчна за покриване на всички задължения в пълен размер.

Към Взискателя Т.Д. обаче е останала неизплатена сума в размер на 44.98 лева, която следва да се изплати от наличните средства.

Установеното от фактическа страна, мотивира следните изводи от правно естество :

Постановеният от ДСИ акт на прекратяване на изпълнителното производство е от категорията на обжалваемите по смисъла на чл. 435 ал. 1 от ГПК, а обжалващият е легитимиран и има интерес от обжалване. Жалбата е постъпила в законоустановения за това срок и е процесуално допустима, поради което следва да се разгледа по същество.

Изпълнителният процес е средство за защита срещу незаконосъобразно развитие на гражданско правоотношение, изразяващо се в неизпълнение на изискуеми притезания. Към образуване на изпълнително производство взискателят пристъпва след като не е получил дължимото по доброволен начин.

В конкретния случай, макар и внесени от длъжника по сметка на ДСИ при СлРС дължимите суми не са изплатени в цялост на Взискателя. При постановяване на атакуваното Постановление не са били налице предпоставките на чл.433, ал.1, т.1 от ГПК, поради което същото се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Изпълнителното дело следва да бъде върнато на ДСИ за изплащане в цялост на дължимите към взискателя суми, от наличните такива внесени от длъжника по сметка на СИС при СлРС.

На осн. чл.77 от ГПК Взискателят следва да бъде осъден да заплати по сметка на СлОС сумата в размер на 62 лева, необходима за пълното изплащане на възнаграждението на вещото лице.

         Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И

              ОТМЕНЯ атакуваното Постановление от 05.07.2016г. за прекратяване на изпълнителното производство по изп. дело № 737/2012г. . по описа на ДСИ на СлРС.

            ОСЪЖДА Т.Г.Д. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ  по сметка на СлОС сумата в размер на 62 лева, необходима за пълното изплащане на възнаграждението на вещото лице.

 

              Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ :