РЕШЕНИЕ                                                        

гр. Сливен, 14.03.2017г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

 

при секретаря И.К., като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 374 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Предявени са осъдителни искове от ГАРАНЦИОНЕН ФОНД против И.С.И. за заплащане на сумата 295 225.79 лв. (двеста деветдесет и пет хиляди двеста двадесет и пет лева и 79 ст.), заедно със законната лихва, считано от подаване на исковата молба до окончателното изпащане., с правна квалификация на предявените права: чл. 288, ал. 12 във вр. с ал. 4 КЗ (отм.)

Предявените права са основани в исковата молба на следните обстоятелства:

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД е изплатил сумата 295 225.79лв., както следва: на 17.08.2011 г. но изп.д.№ 20118680400256 на ЧСИ № 868 сума в размер на 200 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, законната лихва върху сумата от 200 000 лв., считано от 18.03.2009 г., сума в размер на 1 280 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, законната лихва върху сумата от 1 280 лв., считано от 18.03.2009 г., както и сумата от 20 450.63 лв. за съдебни разноски, такси и разноски в изп. производство, а също и на 08.01.2014 г. но сметки на СГС, САС и ВКС суми в размери съответно 6 051 лв., 2300 лв. и 82 лв. за държавни такси и разноски по съдебните дела. както и на 28.02.2014 г. по изп.д.№ 20148680400077 на ЧСИ № 868 сумите 5 111 лв. адв. възнаграждение в съдебните производства и 936.86 лв. такси и разноски в изп. производство, и но изп.д.№ 20148680400078 на ЧСИ № 868 сумите 159.25 лв. съдебни разноски, 2600 лв. обезщетение за разходи за болногледач. законната лихва върху сумата от 2600 лв., считано от 18.03.2009 г. и 1 078.15 лв. такси и разноски в изп. производство. Осъждането на ГФ е постановено при участието на настоящия ответник като трето лице   помагач на страната на Фонда.

Виновен за причиняването на ПТП и уврежданията съгласно влязло в сила Решение по АНД № 39/2009 г. на Районен съд - Нова Загора е ответникът И.С.И., който управлявайки л.а. „Форд Фиеста" с ДК № СН 63 02 СА на 29.03.2008 г. в землището па гр.Нова Загора на път 11-66 поради закъсняла негова реакция и недостатъчна дистанция ударил в задната част намаляващия пред него попътно автомобил с водач пострадалата Петрова - Василева, от което предностоящия автомобил се отклонил на ляво, като навлязъл в лентата за насрещно движение, където челно се ударил в движещ се в права посока насрещен автомобил.

В нарушение на чл.260 от Кодекса за застраховането (отм.) ответникът управлявал увреждащия л.а. „Форд Фиеста" с ДК № СН 63 02 СА, без да има за него действаща към датата на ПТП задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Ответникът е поканен да възстанови платеното, но към момента на подаване на исковата молба не е погасил задължението си.

В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК ответникът не е подал отговор на исковата молба. Уведомен с връчването на определението по чл. 140, ал. 1 и ал. 3 ГПК за последиците при неявяване в с.з. и не поискване делото да се гледа в тяхно отсъствие, същият не е изразил становище.

В с.з. за ищеца се явява представител по пълномощие – адв. П. ***, който поддържа исковата молба, на посочените в нея фактически и правни основание, както и искане за постановяване на неприсъствено решение.

Ответникът – редовно призован не се явява, не изпраща представител в с.з. и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

На основание чл.239 ал.1 от ГПК съдът намери, че следва да уважи искането на ищеца и да постанови неприсъствено решение. На страните са указани последиците от неспазване срока за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание. Съобщаването на неблагоприятните последици, предвидени в нормата на чл.238 ал.1 и посочени в чл.239 ал.1 т.1 ГПК се установява от отрязъка на приложените по делото призовки, както и изрично във връчения преси от определението № 51/26.01.2017г.

Въз основа на представените с исковата молба доказателства на основание чл. 239, ал. 1, т. 1 от ГПК предявените искове се преценяват като вероятно основателни и направеното искане от ищеца за постановяване на неприсъствено решение следва да се уважат.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА И.С.И., ЕГН **********,*** да заплати на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, гр. С., ул. „Г. И.“ № * сумата 295 225.79 лв. (двеста деветдесет и пет хиляди, двеста, двадесет и пет лева и 79 ст.), представляваща – изплатени от фонда обезщетения за вреди на Йорданка Петрова Петрова - Василев в ПТП на 23.03.2008г., причинено по вина на ответника И.С.И., заедно със законна лихва от всеки върху сумата от 295 225.79 лв. (двеста деветдесет и пет хиляди, двеста, двадесет и пет лева и 79 ст.) от датата на завеждане на делото – 18.08.2016г., до окончателното изплащане.

 

ОСЪЖДА И.С.И., ЕГН **********,*** да заплати на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, гр. С., ул. „Г. И.“ № *, всеки от тях сумата 13 809.03 лв. (тринадесет хиляди осемстотин и девет лева и 3 ст.), представляваща деловодни разноски – държавна такса и адвокатско възнаграждение, направени пред настоящата инстанция

 

Решението като неприсъствено е окончателно и не подлежи на въззивно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: