Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Сливен, 07.09.2016 г.

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                       мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 391 по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Настоящото производство е образувано въз основа на подадена чрез ЧСИ жалба против наложен запор върху секвестируемата част от трудовото възнаграждение и друго възнаграждение за труд, получавано от длъжника по изп.д. № 20169150401056 на ЧСИ Гергана Грозева, и се движи по реда на гл. ХХХІХ, р-л І от ГПК.

В нея жалбоподателят твърди, че изпълнителното дело е образувано по изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за изпълнение на парично задължение. Действията на ЧСИ по образуването и налагането н азапор са незаконосъобразни, тъй като  са извършени въз основа на обезсилен изпълнителен лист и обезсилена заповед за изпълнение, в резултат на прекратителното действие на постановление от 07.06.16г. на същия ЧСИ, с което е прекратено производството по изп.д. № 20127660400165, образувано със същия изпълнителен лист.  Освен това счита, че трудовото му възнаграждение и цялото му имущество са несеквестируеми по отношение на настоящото изпълнително производство.

С оглед изложеното моли да бъде отменен наложеният запор и да му се присъдят разноските по делото.

Постъпило е писмено становище - възражение от взискателя, който счита, че жалбата е неоснователна и моли тя да бъде отхвърлена, тъй като няма влязъл в сила съдебен акт за обезсилване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Няма претенция за разноски.

ЧСИ е изложил подробни писмени мотиви, като  счита жалбата за допустима, но неоснователна. Развива подробни доводи относно законосъобразността на действията си по образуване на делото и преприемане на принудителните изпълнителни действи, които счита, че са в съответствие с изискванията на ГПК.

Настоящият съдебен състав, след като се запозна с изпълнителното дело и становищата, намира, че жалбата е допустима – подадена е от процесуално легитимиран субект, имащ право на жалба, в законовия срок, чрез ЧСИ, извършил атакуваното изпълнително действие, като последното попада в кръга на подлежащите на обжалване такива.

Разгледана по същество е неоснователна.

Действително изп.д. № 20127660400165 е било образувано въз основа на изпълнителен лист от 16.01.2012г., издаден в полза на „ЕОС Матрикс“ ЕООД, гр. София срещу жалбоподателя въз основа на заповед за изпълнение на парично задължение № 4862 от 07.11.2011г. Производството по това дело е било прекратено с постановление на ЧСИ от 07.06.2016г., на основание чл. 433 ал. 1 т. 8 от ГПК – тъй като в продължение на повече от две години не са били извършвани никакви изпълнителни действия по него.

Това прекратяване нито блокира възможността за последващо образуване на изпълнително производство въз основа на същия изпълнителен лист /доколкото той продължава да обективира изпълняемо право /, нито рефлектира върху валидността му като изпълнителен титул. Последната може да бъде отнета само по съдебен ред – чрез обезсилване на изпълнителния лист /евентуално – след обезсилване на заповедта за изпълнение, послужила като основание за издаването му/, или по друга причина – но при всички случаи е необходимо да има влязъл в сила съдебен акт. Такъв липсва по делото, тъй като такова обезсилване в действителност не е извършвано по надлежен ред. Прекратяването на изпълнителното производство в хипотезата на обезсилен изпълнителен лист е самостоятелно уредено в т. 3 на ал. 1 чл. 433 от ГПК и не може да се счете, че такава настъпва като последица на прекратяване на изпълнението по т.8.

Ето защо няма законова пречка за образуването на изп.д. № 20169150401056 въз основа на същия изпълнителен лист между същия взискател и длъжник и всички изпълнителни действия, които СИ предприема, са такива в рамките на валидно учреден изпълнителен процес.

По същество принудителното изпълнително действие – запор върху трудово и други възнаграждения за труд на длъжника, е законосъобразно, тъй като ЧСИ е спазил законовите ограничения, целящи да защитят икономически длъжника. Запорът е наложен в съответствие с нормативноустановените граници, съобразно възнаграждението на последния, като изрично в запорното съобщение от 12.08.16г., изпратено до работодателя, е посочено, че се забранява изплащането само на секвестируемата по смисъла на чл. 446 от ГПК част от трудовото и другите възнаграждения за труд, които длъжникът получава.

Поради това жалбата се явява неоснователна и не следва да се уважава.

 

          Ръководен от изложеното съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ОСТАВЯ  без уважение жалбата на И.Д.Д. срещу наложен по изп.д. № 20169150401056 на ЧСИ рег. № 915 и район на действие района на СлОС  запор върху секвестируемата част от трудовото възнаграждение и друго възнаграждение за труд, получавано от него от ЕТ „Д. Д. ***, като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

          Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: