Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 26.09.2017 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесети септември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.с.: НИНА КОРИТАРОВА                                                                                  

 

                                    

При секретаря Соня Василева, като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 401 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

 

 

         Делото е образувано по въззивна жалба, подадена от адв. М. в качеството му на процесуален представител на „ Асфа“ ООД със седалище и адрес на управление *** *** *  с управител К.Г.К. ЕГН ********** против Решение № 533/05.07.2016г. по гр.д. № 1281/2013 г. на Сливенския районен съд, в частта, с която съдът е постановил извършване на съдебна делба, чрез изнасяне на публична продан на поземлен имот с идентификатор 72165.507.2136 по кадастралната карта на гр.Твърдица, общ.Твърдица, обл.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-2/26.02.2010г. на Изп.директор на АГКК с адрес на ПИ гр.Твърдица, п.к. 8890, целия с площ от 3365 кв.м. с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план 1267 при съседи: ПИ № № 72165.507.1146; 72165.507.2144; 72165.507.2150; 72165.507.2113 и 72165.507.2133. Решението е обжалвано и в частта, с която въззивникът е осъден да заплати по сметка на СлРС д.т. в размер на 538.24 лева.

         Във въззивната жалба се твърди, че в тази част обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно. Страната счита, че неправилно съдът е постановил процесният имот да се изнесе на публична продан, тъй като не били налице условията за това, а именно имотът бил поделяем и освен това е можел да се използва способа за теглене на жребий. По делото не били налице доказателства, че е невъзможно да се съставят дялове и да се тегли жребий или че това е невъзможно и много неудобно, което да обоснове решението на съда да изнесе имота на публична продан. Страната счита, че с оглед заключението на вещото лице, че е възможно да се съставят три дяла, които да бъдат поделени между страните, в случая следва да се използва процедурата по теглене на жребий и така съсобствеността да бъде ликвидирана. Посочва че изнасянето на публична продан на процесния имот накърнява правото й на собственост. На последно място следва да се отбележи, че според жалбоподателя причина за многократното отлагане на делото не се корени в пасивното поведение на страните, а е било поради обективна невъзможност за по-кратки срокове да се осъществят процедурите пред Община Твърдица по утвърждаване на новите устройствени планове. Моли се да се отмени в тази част обжалваното решение, да се постанови решение с което да бъде прекратена съсобствеността между съделителите при прилагане на разпоредбата на чл.352 от ГПК, чрез теглене на жребий. Моли се да се вмени в тежест на въззиваемите сторените деловодни разноски пред двете инстанции.

          По делото не е депозиран отговор на въззивната жалба от въззиваемите.

В с.з.въззивникът редовно призован се представлява от адв.М., който заявява, че поддържа въззивната жалба и моли тя да бъде уважена. Посочва , че имотът е поделяем и съсобствеността може да се ликвидира чрез теглене на жребие. Претендира разноски.

         В с.з. въззиваемите Марияна С.Х. и И.К.Х. редовно призовани  не се явяват . Двамата се представляват от адв.Д., която оспорва въззивната жалба като неоснователна и моли да се потвърди обжалваното решение. Посочва , че всеки един от съделителите е имал възможност да поиска изменение на ПУП от общ.Твърдица , но не го е направил , затова следва да се приложи определения от първоинстанционния съд способ за ликвидиране на съсобствеността , тъй като само той е приложим в случая.  Претендира разноски.

Пред настоящата инстанция  се събраха допълнителни доказателства. От писмо вх.№ СД- 0203 7500/21.11.2016 г. на Община Твърдица се установи , че урегулирането на ПИ с идентификатор 72165.507.2136, както и образуването на повече от един брой урегулирани поземлени имоти е възможно , ако се изработи проект за изменение на ПУП при условията на Глава 7 , раздел IVот ЗУТ.

Обжалваното решение е било съобщено на въззивника на 11.07.2016г. и в рамките на законоустановения четиринадесет дневен срок – на 22.07.2016 г. е била депозирана въззивната жалба.

Установената и възприета от РС – Сливен фактическа обстановка изцяло кореспондира с представените по делото доказателства . Тя е изчерпателно и подробно описана в първоинстанционното решение, поради което на основание чл.272 от ГПК настоящият съд  изцяло я възприема и с оглед процесуална икономия препраща към него.

Въззивната жалба е  редовна и допустима, тъй като е подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Делото е за делба и пред съда се развива втора фаза от делбата. При постановяване на решението си съдът взе предвид, че съгласно изготвеното заключение пред първа инстанция по извършената съдебно – строителна експертиза , както и от писмо вх.№ СД- 0203 7500/21.11.2016 г. на Община Твърдица се установи , че урегулирането на ПИ с идентификатор 72165.507.2136, както и образуването на повече от един брой урегулирани поземлени имоти е възможно , ако се изработи проект за изменение на ПУП при условията на Глава 7 , раздел IVот ЗУТ. Изменението на ПУП е следвало да стане по искане на съделителите , но такова искане не е било направено нито през времето през което делото е било разглеждано пред РС - Сливен , нито през времето на разглеждане на делото пред ОС – Сливен . Съдът е дал възможност на страните многократно да предприемат действия по изменение на ПУП, като дори делото е било спряно по взаимно съгласие, но така и не се стигна до такова изменение на ПУП , при което да се обособят подходящи дялове , за които да бъде проведена процедура по теглене на жребие, така както се иска във въззивната жалба. При това положение като единствен способ да се ликвидира съсобствеността остава възможността недвижимият имот да бъде изнесен на публична продан, така както е постановил и първоинстанционния съд.

Тъй като изводите на въззивния съд съвпадат с тези на първоинстанционния, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода на делото въззивната страна следва да бъде осъдена да заплати на въззиваемите деловодни разноски за настоящата инстанция в размер на 800.00 лв. адвокатски хонорар.

 

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 533/05.07.2016г. по гр.д. №1281/2013г. на Сливенския районен съд като правилно и законосъобразно.

 

         ОСЪЖДА „ Асфа“ ООД със седалище и адрес на управление *** *** *  да заплати на Марияна С.Х. , ЕГН ********** и И.К.Х. ЕГН ********** *** деловодни разноски за въззивна инстанция в размер на 800.00( осемстотин) лева за адвокатдско възнаграждение.

 

 

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБългария.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                    2.