Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Сливен, 13.10.2016 г.

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              Н. Я.

ЧЛЕНОВЕ:                                                          М.С.                                                                                                                                           

                                                                       мл.с. Н.К.

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 437 по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Настоящото производство е образувано въз основа на подадена чрез ЧСИ жалба против наложен запор върху несеквестируемо имущество на длъжника по изп.д. № 20168370400690  на ЧСИ П. Г., и се движи по реда на гл. ХХХІХ, р-л І от ГПК.

В нея жалбоподателят твърди, че изпълнителното дело е образувано по изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за изпълнение на парично задължение, който не е годен изпълнителен титул, тъй като  образуваното по него изп.д. № 20118370403645 е било прекратено поради перемпция и изпълнителният лист е обезсилен по силата на закона – чл. 433 ал. 1 т. 8 от ГПК. Освен това заявява, че новото изпълнително дело е образувано с взискател „АПС Бета България“ ООД, гр. София и не му е известно по силата на какъв официален документ това дружество е правоприемник на „Ти Би Ай кредит“ ЕАД, гр. София. Жалбоподателят се оплаква и, че е запориран дружественият му дял в „Туида транс“ ЕООД по предходното изпълнително дело и след прекратяването му запорът не е вдигнат, кат о по настоящото изпълнително дело е наложен запор върху този дружествен дял, който той намира за несеквестируем и ЧСИ е насочил принудително изпълнение срещу цялото му имущество. Твърди, че действията на ЧСИ по образуването и налагането на запора са незаконосъобразни, тъй като  са извършени въз основа на обезсилен изпълнителен лист и са насочени срещу имущество, което е несеквестируемо по отношение на настоящото изпълнително производство.

С оглед изложеното моли да бъде отменен наложеният запор.

Постъпило е писмено становище - възражение от взискателя, който счита, че жалбата е допустима, но неоснователна и моли тя да бъде отхвърлена, тъй като няма влязъл в сила съдебен акт за обезсилване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист. По отношениена правосубектността си заявява, че я е установил с надлежни писмени документи пред ЧСИ.

ЧСИ е изложил подробни писмени мотиви, като  счита жалбата за допустима, но неоснователна. Развива подробни доводи относно законосъобразността на действията си по образуване на делото и преприемане на принудителните изпълнителни действи, които счита, че са в съответствие с изискванията на ГПК.

Настоящият съдебен състав, след като се запозна с изпълнителното дело и становищата, намира, че жалбата е допустима – подадена е от процесуално легитимиран субект, имащ право на жалба, в законовия срок, чрез ЧСИ, извършил атакуваното изпълнително действие, като последното попада в кръга на подлежащите на обжалване такива.

Разгледана по същество е неоснователна.

Действително изп.д. № 20118370403645 е било образувано въз основа на изпълнителен лист от 19.07.2010г., издаден в полза на „Ти Би Ай кредит“ ЕАД, гр. София срещу жалбоподателя въз основа на заповед за изпълнение на парично задължение № 2155 от 18.06.2010г. Производството по това дело е било прекратено с постановление на ЧСИ от 27.07.16г. на основание чл. 433 ал. 1 т. 8 от ГПК – тъй като в продължение на повече от две години не са били извършвани никакви изпълнителни действия по него.

Това прекратяване нито блокира възможността за последващо образуване на изпълнително производство въз основа на същия изпълнителен лист /доколкото той продължава да обективира изпълняемо право /, нито рефлектира върху валидността му като изпълнителен титул. Последната може да бъде отнета само по съдебен ред – чрез обезсилване на изпълнителния лист /евентуално – след обезсилване на заповедта за изпълнение, послужила като основание за издаването му/, или по друга причина – но при всички случаи е необходимо да има влязъл в сила съдебен акт. Такъв липсва по делото, тъй като такова обезсилване в действителност не е извършвано по надлежен ред. Прекратяването на изпълнителното производство в хипотезата на обезсилен изпълнителен лист е самостоятелно уредено в т. 3 на ал. 1 чл. 433 от ГПК и не може да се счете, че такава настъпва като последица на прекратяване на изпълнението по т.8.

Ето защо няма законова пречка за образуването на изп.д. № 20168370400690 въз основа на същия изпълнителен лист срещу същия длъжник и всички изпълнителни действия, които СИ предприема, са такива в рамките на валидно учреден изпълнителен процес. Макар взискателят да е друг, това също не се отразява на законосъобразността на производството и действията по него, тъй като „АПС Бета България“ ООД, гр. София е придобил това качество на годно основание – договор за цесия с предишния кредитор /който от своя страна е вписал промяна единствено на фирмата си от „Ти Би Ай кредит“  на „Транзакт Юръп“, което по никакъв начин не е довело до промяна в търговеца и не е рефлектирало върху неговата правосубектност/, който договор е сключен в надлежна форма, спазени са законовите изисквания, свързани с уведомяването на длъжника и той е породил правни последици, включително възможността на цесионера да събере принудително цедираното вземане въз основа на същия изпълнителен титул.

По същество принудителното изпълнително действие – запор върху дружествен дял, е законосъобразно, тъй като ЧСИ е спазил законовите ограничения, целящи да защитят икономически длъжника. Длъжникът отговаря с цялото си имущество за удовлетворяване на кредитора, с изключение на рестриктираните от правната норма вещи. Дружественият дял на длъжника не е вещ и не се включва в определената от законодателя номенклатура на несеквестируемо имущество. Първият запор по прекратеното изпълнително дело ще бъде заличен служебно по партидата в ТР след внасяне на съответните такси от страна на длъжника, като това не представлява пречка за предприемане на същото действие за принудително изпълнение по настоящото  изпълнително дело.

Поради това жалбата се явява неоснователна и не следва да се уважава.

 

          Ръководен от изложеното съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ОСТАВЯ  без уважение жалбата на И.Д.Д. ЕГН ********** *** срещу наложен по изп.д. № 20168370400690 на ЧСИ рег. № 837 и район на действие района на СлОС  запор върху дружествения му дял в „Туида транс“ ЕООД, като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

          Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: