Р Е Ш Е Н И Е  5

Гр. Сливен, 18.01.2017г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

        СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното

 заседание на……………дванадесети януари.............през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                  Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………………Е.Х.……….…………и с участието на прокурора………Р. Р.……..……………..като разгледа докладваното от …………съдията Бакалова…….гр. дело № 442  по описа за 2016  година, за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

…………………………………………………………………………………….

          На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

          Предявеният иск за поставяне под запрещение е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

          На първо място искът е допустим – ищецът е  активно легитимиран да предяви настоящия иск с оглед разпоредбата на чл. 336 ал.1 от ГПК.

          Налице са кумулативно дадените предпоставки на чл. 5 ал.1 от ЗЛС за поставяне на ответника под пълно запрещение, а именно: същият страда от   параноидна шизофрения с непрекъснато протичане и оформена емоционално-волева промяна на личността – психично заболяване по смисъла на чл. 5 от ЗЛС и в резултат на заболяването не е в състояние да се грижи за себе си и за работите си и да защитава интересите си в никаква степен. Налице са медицинския  и юридически критерий за поставяне на ответника под пълно запрещение.

С оглед изложеното, съдът следва да постанови решение, с което да постави ответника под пълно запрещение и изпрати препис от решението след влизането му в сила на органа по настойничеството и попечителството по постоянния  адрес на ответника–  Община Сливен за назначаване на настойник на същия.

          Ръководен от изложените съображения съдът

 

Р      Е       Ш       И  :

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ И.Д.Л.  ЕГН **********, с постоянен  адрес ***.

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община Сливен за определяне на настойник.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му  на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: