Р Е Ш Е Н И Е  8

 

Гр. Сливен, 30.01.2017 год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданско отделение в

публичното заседание на двадесет и шести януари ……………………..

през две хиляди и седемнадесета година

                                                            Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………И.К.……………….…………и с участието на прокурора…………..…………………..като разгледа докладваното от ………съдията Бакалова………..гр.дело № 446 по описа за 2016 год. , за да се произнесе, съобрази:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 288 ал.12 от КЗ (отм.).

Ищецът твърди в исковата си молба, че е изплатил на 14.10.2011г. на П.Г.И. сумата 74 824,72лв., представляваща обезщетение, което е осъден да заплати по гр.д.№ 11216/2009г. на СГС; изплатил на 14.10.2011г. на Г.Й.И. сумата 74 824,72лв., представляваща обезщетение, което е осъден да заплати по гр.д.№ 11216/2009г. на СГС и държавна такса по същото дело в размерна 4 800лв. и пет лева за издаването на изпълнителен лист. Твърди че тези суми бил осъден да заплати на наследниците на Й.Е.И., вместо С.Я.М., който виновно причинил смъртта на наследодателя им при ПТП на 08.11.2008г. в град Нова Загора. Тъй като ответникът нямал сключен валидна застраховка гражданска отговорност към момента на ПТП, била ангажирана отговорността на ищеца и той било осъден да заплати на всеки от наследниците на починалия обезщетение от по 60 000лв., ведно със законната лихва от 22.07.2009г. и разноски в размер на по 2 666,67лв. След компенсирането на разноските заплатил по 741,67лв. Дължимата законна лихва била в размер на 14 083,05лв. за  периода от 22.07.2009г. до 14.10.2011г.

Счита че са налице условията на чл. 288 ал.12 от КЗ (отм.) и моли съда да постанови  решение, с което осъди ответника да му заплати сумата от общо 154 454,44лв., представляваща сбора от платените от него суми, ведно със законната лихва за забава, считано от завеждане на иска до окончателното заплащане на сумата, както и направените в настоящото производство разноски. 

          Ответникът не е депозирал в срок писмен отговор.

          Ответникът редовно призован, не се явява в съдебно заседание и не изразява становище по основателността на иска. Същият е бил предупреден за последиците от неявяването и непредставянето на отговор със съобщението, което му е редовно връчено лично.

          Ищецът чрез процесуалния си представител прави искане за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 239 ГПК.

          Съдът след като се запозна с исковата молба и представените към нея доказателства намира, че са налице условията за постановяване на неприсъствено решение, тъй като на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание и с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и от представените доказателства искът е вероятно основателен.

          С оглед изложеното съдът следва да постанови решение без  да разглежда спора по същество, с което осъди ответника да заплати на ищеца исковата сума ведно с лихвата за забава и направените разноски за държавна такса.

          Пълномощникът на ищцовата страна е представил списък на разноските по чл. 80 от ГПК, с който претендира и присъждането на сумата 2 000 заплатена за адвокатско възнаграждение, но не са представени доказателства, че такава сума е уговорена и заплатена, поради което и с оглед т.1 от Тълкувателно решение № 6 от 6.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГТК, тя не следва да се присъди.

          Ръководен от изложените съображения

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА С.Я.М. ЕГН ********** *** да заплати на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, гр. С., ул. „Г. И.“ № *, сумата 154 454,44 лв. (сто петдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и четири лева и 44 стотинки), представляваща сбора от заплатените от него обезщетения, заплатени на П.Г.И. и Г.Й.И. от по 60 000лв. на всеки; лихви за забава в размер на по 14 083,05 лв. за периода от 22.07.2009г. до 14.10.2011г. за всеки и по 741,67лв. разноски за всеки от  тях и сумата 4 800лв. държавна такса и 5 лв. за изпълнителен лист, обезщетение за причинено непозволено увреждане – смъртта на Й.Е.И. от  ПТП на 08.11.2008г., ведно със законната лихва за забава считано от 14.10..2016 г. до окончателното изплащане на сумата и  сумата 6 178,18 лв.,  представляваща направените разноски.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: