Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  291

гр. Сливен, 08.11.2016 г.

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осми ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Н.Я.

           ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                   Мл.с.Н.К.

 

при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря ….., като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов гр. д.  N 469 по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

        Производството е по реда на чл. 435 ал.1 от ГПК.

        Постъпила е жалба от „Обединена българска банка” АД, чрез процесуалният представител адв. М.П. срещу постановление от 29.06.2016 г. по изп.д.№ 173/2016 г. на ЧСИ П.Г. В жалбата се твърди, че постановлението за частично прекратяване на изпълнителното производство спрямо длъжниците Й.Б. и П.Б. е преждевременно постановено.  Твърди се, че постановлението е следствие от постановено определение № 273/13.06.2016 г. по ч.гр.д.№ 193/2016 г. на Окръжен съд – С.. В производството по това дело обаче жалбоподателят не е бил надлежно призоваван и представляван от упълномощения адвокат. Поради това е била депозирана молба за отмяна на влязлото в сила определение до ВКС на РБ. Поради това се иска да бъде отменено постановлението като преждевременно постановено и е направено особено искане да се постанови спиране на действието по прекратяване на изпълнителното дело. В писмено становище ЧСИ заявява, че жалбата е допустима, но е изцяло неоснователна. Постановлението е издадено въз основа на влязлото в сила определение на Сливенския окръжен съд, с което е обезсилен изпълнителния титул и заповед за изпълнение по отношение на длъжниците Й.Б. и П.Б. При наличието на влязъл в законна сила съдебен акт, с който е обезсилен изпълнителния титул, съдебният изпълнител е длъжен да прекрати изпълнителното дело.

        С определение № 273/13.06.2016 г. по ч.гр.д. № 193/2016 г.Сливенският окръжен съд е обезсилил заповед № 347 за изпълнение на парично задължение, въз основа на документ по чл. 417 от ГПК от 19.02.2016 г. и издаденият изпълнителен лист  въз основа на нея,  в частта с която П.Б. и Й.Б. са осъдени солидарно да заплатят с „Джонданс 2” ООД на кредитора „ОББ” АД посочените суми представляващи неизплатена част по отпуснат кредит по договор за бизнес и ипотечен кредит, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1/ 08.06.2012 г., както и съответните лихви.          Определението в тази част е окончателно и не подлежи на обжалване.

        С постановление от 29.06.2016 г. на основание на чл. 433 ал. 1 т. 3 от ГПК ЧСИ е прекратил частично изпълнителното производство спрямо длъжниците Й.Б. и П.Б.. Именно това постановление е предмет на настоящата жалба.

        Същата е неоснователна.  Безспорно е, че е налице влязъл в сила съдебен акт, с който е обезсилен изпълнителния лист по отношение на посочените длъжници. Така в случая правилно и законосъобразно на основание на чл. 433 ал.1 т. 3 от ГПК ЧСИ е прекратил изпълнителното производство по отношение на тези длъжници. Всички останали съображения, сдържащи се в жалбата, касаят друго производство и нямат отношение  към настоящото. По принцип няма пречки при евентуалното уважаване на молбата за отмяна, ЧСИ да конституира длъжници.  Така няма да бъдат накърнени правата на страната, но след като е налице влязъл в сила съдебен акт, той е задължителен за ЧСИ.

 

 

          Ръководен от изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

         ОСТАВЯ без уважение жалбата на „Обединена българска банка” АД, чрез процесуалния представител адв. М.П. срещу постановление от 29.06.2016г. по изп.д.№ 173/2016 г. на ЧСИ П.Г.

 

        Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: