Р Е Ш Е Н И Е №

гр.Сливен, 11.11.2016 г .

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети ноември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Б.

ЧЛЕНОВЕ: С. М.

Мл.С. Н. К.

като разгледа докладваното от младши съдия  Нина Коритарова  гражданско дело № 473 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството се развива по реда на чл. 437 вр.  чл. 435, ал.1 от ГПК.

Образувано е по жалба на С.З.Т., ЕГН: **********, с адрес: *** против Разпореждане от 30.08.2016 г.  по изп.д. № *53/2016 г. на  ДСИ Г.П., с район на действие РС– Сливен, с което се заличава като длъжник по изпълнителното производство „Динамо Сливен“ АД, с Булстат: 200775263 като неправилно и незаконосъобразно. В жалбата се сочи, че ДСИ П. е отказала да събере принудително вземанията на жалбоподателя по влезлите в сила съдебни решения на СлРС обективирани в издадените му изпълнителни листове от 23.02.2003 г., от 27.02.2003 г. и от 25.02.2003 г. и мотивите й че длъжника по тези изпълнителни листове „Динамо Сливен“ АД бил заличен в ТР и нямал правоприемници били несъстоятелни. Излага следните факти: С решение № 34/05.04.2002 г. по т.д. № *25/2001 г. на Апелативен съд- Бургас по отношение на „Динамо Сливен“ АД било открито производство по несъстоятелност, като решението било обнародвано в ДВ, бр. 41 от 23.04.2002 г. С решение № 7/14.03.2003 г. по т.д. № *319/1999 г. СлОС обявява „Динамо Сливен“ АД в несъстоятелност и прекратява дейността му, като с Определение от 19.06.2002 г. на СлОС се назначава за синдик на дружеството С.М.. Решение № *85/25.02.2002 г. по гр.д. № 2182/01 г., по което бил издаден първия изпълнителен лист било влязло в сила преди датата на обявяване на несъстоятелността на „Динамо Сливен“ АД-05.04.2002 г., което означава, че признатото му с това решение вземане било влизало в рамките на едногодишния срок преди обявяване на несъстоятелността. Решение № 885/10.07.2002 г. по гр.д. № 450/02 г. и Решение № *347/29.12.2002 г. по гр.д. №1744/02 г. били влезли в сила след датата на обявяване на несъстоятелността. Синдикът бил отказал неоснователно да ги приеме тези вземания, тъй като според него датирали от 1998-1999 г. и не били предявени по реда на чл. 685, ал. 1 ТЗ и чл. 688, ал. 1 ТЗ. Влезлите в сила решения били предадени на синдика, с оглед на което следвало да се счете, че признатите с тях вземания били предявени съгласно чл. 639, ал. 1 ТЗ и също така било възможно да бъдат включени в допълнителния списък на вземанията по чл. 695 ТЗ. Посочва, че са били нарушени чл. 720, ал. 3 от ТЗ, чл. 721 ТЗ, чл. 616, ал. 1 и 3 ТЗ, тъй като неговите вземания не били включени в списъците на приетите вземания. Посочва, че е водил дела срещу синдика за установяване на твърдяни от него нарушения, но претенциите му били отхвърлени като неоснователни с влязли в сила решения. Изброява и прилага следните съдебни актове влезли в сила- Определение от 18.04.2005 г. на СлРС; Определение от 16.09.2005 г. на СлОС; Определение от 15.01.2004 г. на БАС; Решение № 98/27.02.2009 г. на СлРС; Решение № 240/23.09.2009 г. на СлОС; Определение № 657/08.10.2010 г. на ВКС. Моли атакуваното разпореждане да бъде отменено и съдът да разпореди да се изплатят вземанията по представените от него 3 бр. изпълнителни листове.

В обясненията дадени по реда на чл. 436, ал. 3 от ГПК ДСИ Г.П. е изложила мотиви, в които е посочила, че жалбата е допустима, но е неоснователна.

Пред настоящата инстанция  не се събраха допълнителни доказателства.

От събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

На 24.03.2016 г. жалбоподателят е подал молба до ДСИ  Г.П. за образуване на изпълнително производство с вх. № СД-03-03-152/24.03.2016 г. против посочения от него длъжник „Динамо Сливен“ АД и да бъде наложен запор върху вземанията му по банкови сметки  ведно с приложени към нея изпълнителни листове от 23.02.2003 г., от 27.02.2003 г. и от 25.02.2003 г. издаден въз основа на осъдителни решения- Решение № *85/25.02.2002 г. по гр.д. № 2182/01 г. и Решение № 885/10.07.2002 г. по гр.д. № 450/02 г. и Решение № *347/29.12.2002 г. по гр.д. №1744/02 г. и трите на СлРС. 

На 01.04.2016 г. покана за доброволно изпълнение е била връчена на посочения за длъжник „Динамо Сливен“ АД. С писмо от 06.04.2016 г.  ДСИ Г.П. е била уведомена, че дружество „Динамо Сливен“ АД, със седалище и адрес на управление: ГР.С., ул. „С.Ш.“ № *, ЕИК: 200775263 не е правоприемник на заличеното дружество „Динамо – СЛ.“ АД, ЕИК: 119001843, което е посочено като длъжник по образуваното изпълнително дело № *53/2016 г. С молба от 18.04.2016 г.  „Динамо Сливен“ АД моли да бъде прекратено изпълнителното дело спрямо него.

С писмо от 21.04.2016 г.  Агенцията по вписванията уведомява ДСИ П., че липсва вписване в търговския регистър по отношение на „Динамо–СЛ.“ АД, обявено в несъстоятелност с ЕИК: 119001843, „Динамо Сливен“ АД, ЕИК: 200775263 и „Динамо“ АД с ЕИК: 123652030 относно настъпване на следните обстоятелства- прехвърляне или поемане на търговско предприятие, отчуждаване или правоприемство и са изпратени 3 бр. удостоверения относно липсата на тези обстоятелства.

На 04.05.2016 г. ДСИ П. изпраща до ТД на НАП, че е започнало принудително изпълнение срещу длъжника „Динамо Сливен“ АД с Булстат: 200775263 и на основание чл. 458 ГПК държавата се счита за присъединен взискател по изпълнителното дело.

На 03.06.2016 г. е връчена втора покана за доброволно изпълнение на „Динамо Сливен“ АД. Със запорно съобщение от 19.07.2016 г. е наложен запор върху банкови сметки на „Динамо Сливен“ АД с Булстат: 20077526. С Разпореждане от 30.08.2016 г.  по изп.д. № *53/2016 г. на  ДСИ Г.П., с район на действие РС– Сливен се заличава като длъжник по изпълнителното производство „Динамо Сливен“ АД, с Булстат: 200775263.

Жалбоподателят е депозирал частната си жалба в рамките на законоустановения едноседмичен срок, който по смисъла на чл. 436, ал. 1 ГПК е започнал да тече от уведомяването му за издаденото разпореждане от 26.09.2016 г. От така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи:

Жалбата е допустима, подадена е в рамките на законоустановения едноседмичен срок, от процесуално легитимирана страна и с нея се обжалва от взискателя  разпореждане на ДСИ, което съставлява изпълнително действие по см. на чл. 435, ал.1 ГПК- частично прекратяване на изпълнителното производство по отношение на един длъжник, който се заличава.

Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

За разрешаване на спора в настоящия случай е съществен въпросът дали след прекратяването си и заличаването си от търговския регистър юридическото лице продължава да съществува и да бъде процесуално дееспособно, за да бъде надлежен участник в процесуално правоотношение. Установено е по делото, че с решение № 34 от 05.04.2002 г. на БАС, вписано на 15.04.2002 г. се обявява неплатежоспособност на „Динамо-СЛ.“ АД, определена е начална дата на неплатежоспособността – 29.06.1998 г., и е открито производство по несъстоятелност. С решение № 7 от 14.03.2003 г.  СлОС обявява „Динамо- СЛ.“ АД в несъстоятелност и прекратява дейността на предприятието като решението е обнародвано в ДВ и е влязло в законна сила. Това решение не е обжалвано и е влязло в сила.

      Когато съдът е прекратил производството по несъстоятелност и е заличил дружеството от ТР на основание чл.632, ал.2 от ТЗ, не настъпва правоприемство по отношение на предполагаемите права и задължения на прекратения търговец в лицето на друг правен субект, било то- физическо или юридическо лице, който по силата на правната субституция да бъде конституиран на мястото на заличения търговец. Заличаването на търговеца от ТР не е елемент от фактическия състав на прекратяването му, а има само оповестително действие по отношение на третите лица, но юридическото лице престава да съществува в правния мир, с което загубва и своята процесуална правоспособност. Като последица от липсата на дееспособен субект в процесуалното правоотношение същото следва да бъде прекратено. Правилно е постъпил ДСИ, констатирайки заличаването на длъжника. Видно от представените по делото удостоверения от Агенцията по вписванията и писмо от 21.04.2016 г.  от Агенцията по вписванията до ДСИ П.,  липсва вписване в търговския регистър по отношение на „Динамо–СЛ.“ АД, обявено в несъстоятелност с ЕИК: 119001843, „Динамо Сливен“ АД, ЕИК: 200775263 и „Динамо“ АД с ЕИК: 123652030 на правоприемство, прехвърляне на търговско предприятие или отчуждаване. Следователно „Динамо Сливен“ АД, ЕИК: 200775263 не е правоприемник на „Динамо–СЛ.“ АД, обявено в несъстоятелност с ЕИК: 119001843, което е посочено като длъжник в представените по делото 3 бр. изпълнителни листове, което означава че не е надлежна страна в настоящото процесуално правоотношение. ДСИ следва да вземе предвид с оглед на представените удостоверения от агенцията по вписванията и представените удостоверения от СлОС кой в случая е надлежния длъжник по изпълнителното производство и дали има такъв, тъй като „Динамо–СЛ.“ АД, обявено в несъстоятелност с ЕИК: 119001843 е заличено и не съществува в правния мир, а „Динамо Сливен“ АД, ЕИК: 200775263 не е правоприемник на „Динамо–СЛ.“ АД, обявено в несъстоятелност с ЕИК: 119001843. На следващо място ДСИ следва да прецени дали в случая са налице годни изпълнителни основания за образуване на настоящото изпълнително производство като съобрази представените и влязли в сила съдебни актове-Определение от 18.04.2005 г. на СлРС; Определение от 16.09.2005 г. на СлОС; Определение от 15.01.2004 г. на БАС; Решение № 98/27.02.2009 г. на СлРС; Решение № 240/23.09.2009 г. на СлОС; Определение № 657/08.10.2010 г. на ВКС относно вземанията въз основа на които са издадени представените изпълнителни листове.

По изложените съображения обжалваното разпореждане следва да се потвърди, като правилно и законосъобразно, а жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна. Никоя от страните не претендира разноски в настоящото производство и такива не следва да бъдат присъждани.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата подадена от С.З.Т., ЕГН: **********, с адрес: *** против Разпореждане от 30.08.2016 г.  по изп.д. № *53/2016 г. на  ДСИ Г.П., с район на действие РС– Сливен, с което се заличава като длъжник по изпълнителното производство „Динамо Сливен“ АД, с Булстат: 200775263, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

                     2.