Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

за поправка на очевидна фактическа грешка

 

гр.Сливен, 14.02.2017 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенски окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:М.Б.

ЧЛЕНОВЕ: С.М.

МЛ. С. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова в.гр.д.№ 491 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е образувано въз основа на молба за поправка на очевидна фактическа грешка и се движи по реда на чл. 247 от ГПК.

            Образувано е по молба на въззиваемия М.Д.П., ЕГН: ********** чрез процесуалния му представител – адв. Е.М. ***, подадена на 12.01.2017 г. Адв. М. посочва, че в диспозитива и мотивите на решението по настоящото дело съдът е допуснал очевидна фактическа грешка като вместо да посочи личните данни на въззиваемия- трите имена, ЕГН и адрес е посочил в диспозитива си относно разноските данни на трето за процеса лице. Моли съда да допусне поправка на тази явна фактическа грешка в диспозитива на решението.  

            Съдът на основание чл.247, ал.2 от ГПК е съобщил на другата страна по делото ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД. По делото не е постъпил отговор на молбата за поправка на ЯФГ от тяхна страна в дадения им едноседмичен срок.

            С оглед характера на искането, на твърдяната ЯФГ и липсата на отговор /възражение/ от другите страна, съдът намира, че не е необходимо разглеждане на молбата в открито съдебно заседание.

            От събраните по делото доказателствата, съдът прие за установено от фактическа страна следното:  

            С Решение №208 от 15.12.2016 г., постановено по в. гр.д.№491/2016 г. по описа на С. окръжен съд е потвърдено първоинстанционно Решение № 693/04.10.2016 г. по гр.д.№ 1686/2016 г. на Сливенски районен съд като правилно и законосъобразно. Със същото решение се осъжда “ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕД, гр. Пловдив да заплати на А.В.К.,  ЕГН **********, със адрес в гр. С., “Д. К.а“ № * направените разноски за въззивното производство в размер на  300 лв.

            От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Молбата за поправка на ЯФГ е допустима и основателна.

            Безспорно в обстоятелствената част, в мотивите си и в диспозитива на решението относно разноските въззивният съд е допуснал техническа грешка при изписването на личните данни на въззиваемия- трите имена,ЕГН и адрес на въззиваемия, - М.Д.П., ЕГН: **********, с адрес: *** като е посочил личните данни на трето за делото лице А.В.К., ЕГН: **********, с адрес в гр. С., „Д.К.“ № 1А.  По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в съдебно Решение №208 от 15.12.2016 г., постановено по в. гр.д.№491/2016 г. по описа на Сливенски окръжен съд, като в мотивите и диспозитива на решението вместо на А.В.К., ЕГН: **********, с адрес в гр. С., „Д.К.“ № 1А да се чете  на М.Д.П., ЕГН: **********, с адрес: ***.

           Решението  не подлежи на обжалване.

Настоящото решение става неразделна част от Решение №208 от 15.12.2016 г., постановено по в. гр.д.№491/2016 г. по описа на С. окръжен съд.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.