Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

 

Гр. Сливен, 06.12.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на шести декември през две хиляди и шестнадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Б.

 

ЧЛЕНОВЕ :     С.  К.

 

                                           В. А.

 

                                                                          

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова гр.д. № 493 по описа за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.435, ал.3 от ГПК.

 

Депозирана е жалба от взискателя ТД „САКИ М“ ООД – Сливен против Постановление за възлагане на недвижим имот от 20.10.2016г. постановено по изп. дело № 286/2015г. по описа на ЧСИ П.Г., рег. № 286.

В жалбата се навеждат съображения за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното Постановление, като се твърди, че не са изпълнени указанията дадени с Решение № 248/19.10.2015г. по гр.д. № 414/2015г. на СлОС, а именно : 1/ Взискателят не е конституиран по надлежния ред, 2/ Не е отменена насрочената публична продан, насрочена от 28.02.2016г. до 28.03.2016г. и 3/ Не е насрочен нов опис на имота на длъжника, за който да бъде призован взискателя „Саки - М“ ООД. Въвеждат се и възражения във връзка с извършеното разпределение, респ. приспадане на задължението към взискателя „Про кредит банк България“ ЕАД.

В предвид на изложеното, взискателят моли съда да отмени изцяло Постановление за възлагане на недвижим имот от 20.10.2016г., постановено по и.д. № 286/2015г. по описа на ЧСИ П. Г., рег. № 286, като неправилно и незаконосъобразно.

Жалбата е надлежно администрирана, връчени са преписи на всички страни по делото. В срока за отговор е постъпило възражение от взискателя – „Интерлийз Ауто“ ЕАД, в което се излагат съображения в подкрепа основателността на депозирата жалба от „Саки –М“ ООД. Твърди се, че действията на ЧСИ по насочване на изпълнението и описа на недвижимия имот са порочни, тъй като за тях не е бил уведомен „САКИ –М“ ООД, като присъединен по право кредитор. Сочи се, че тези действия следва да бъдат извършени повторно, за да се санира порокът с неуведомяването на „САКИ – М“ ООД.

По делото е представено становище от ЧСИ П.Г. по допустимостта и основателността на разглежданата жалба. В същото се излагат подробни възражения аргументиращи неоснователността на депозираната жалба.

След анализ на гореизложеното и представените писмени доказателства по изп. дело № 286/2015г. по описа на ЧСИ П.Г. с рег. № 837 с район на действие СлОС, съдът установи следното от правно естество :

С уведомление от 24.02.2016г. присъединения по право кредитор „Саки –М“ ООД е уведомен, че е насрочена публична продан от 28.02.2016г. до 28.03.2016г. на недвижим имот, собственост на длъжника „Теди Транс“ ООД, а именно : поземлен имот с идентификатор № 67338.868.30 с площ 7195 кв.м., находящ се в гр.Сливен, кв.“Речица“, ведно с построените в имота сгради.

По делото е депозирано на 07.03.2016г. заявление от кредитора „САКИ –М“ ООД с искане за отмяна на насрочената публична продан и изпълнение на указанията дадени с Решение № 248/19.10.2015г. постановено по гр.д. № 414/2015г. на СлОС.

С писмо от 09.03.2016г. кредиторът „САКИ –М“ ООД е уведомен  за задължението, съгласно чл.20 от Тарифата за таксите по ЗЧСИ, за авансово заплащане на такса от 2797.67 лева по сметка на ЧСИ - за извършване на нов опис на процесния имот. Поради незаплащане на указаната такса, нов опис на процесния имот не е извършен.

На 29.03.2016г. е съставен Протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочена публична продан и на купувач. От същия е видно, че при провеждане на проданта е постъпило едно наддавателно предложение вх. №1/25.03.2016г. от „ПроКредит банк България“ ЕАД, невалидни наддавателни предложения – няма. За купувач на недвижимия имот е обявен взискателя „ПроКредит банк България“ ЕАД.

На 20.10.2016г. е издадено и атакуваното Постановление за възлагане на „ПроКредит банк България“ ЕАД на процесния недвижим имот, а именно : поземлен имот с идентификатор № 67338.868.30 с площ 7195 кв.м., находящ се в гр.Сливен, кв.“Речица“, ведно с построените в имота сгради.

Установеното от фактическа страна, мотивира следните изводи от правно естество :

Жалбоподателят има качеството на присъединен по право взискател по изпълнително дело по изп. дело № 286/2015г. по описа на ЧСИ П.Г., рег. № 837. За извършваните процесуални действия по делото, същият е уведомяван надлежно. По негово искане е постановено и Разпореждане от 08.04.2016г., с което изрично е присъединен като взискател  по изпълнително дело № 2015 837 04 00286 на ЧСИ П. по отношение на длъжника „Теди Транс“ ООД за сумата от 660 769.89 лева /съгласно издадено удостоверение от ДСИ при РС – Сливен/.

         Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК Постановлението за възлагане може да се обжалва само от взискател, участвал като наддавач в проданта и то само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най – високата цена.

На първо място жалбоподателят няма качеството на взискател, участвал като наддавач при публичната продан. Видно от Протокола за обявяване на постъпили наддавателни предложения, жалбоподателят не е правил наддавателни предложения. Липсата на качеството на наддавач за жалбоподателя обуславя и липсата на активна легитимация при обжалването, поради което разглежданата жалба се явява недопустима.

От друга страна в жалбата не са наведени доводи от които да се заключи, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най – високата предложена цена. Взискателят „Саки М“ ООД е бил своевременно и надлежно уведомен за предстоящата публична продан и същия при интерес е можел да се включи в наддаването, което не е сторил. Съгласно разпоредбата на чл.457, ал.2 от ГПК извършеният до присъединяването опис на недвижимия имот, ползват и присъединилия се взискател. Поисканият от него нов опис не е извършен, поради неизпълнение на указанията за внасяне на дължимата такса.

Наведените възражения относно приспадането на сумата от 150 000лева са неотносими, тъй като касаят съставения Протокол за разпределение на паричната сума от публичната продан, но не и атакуваното Постановление за възлагане.

Предвид гореизложеното разглежданата жалба се явява подадена от лице за което липсва активна легитимация, с оглед на което същата се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от взискателя ТД „САКИ М“ ООД – Сливен против Постановление за възлагане на недвижим имот от 20.10.2016г. постановено по изп. дело № 286/2015г. по описа на ЧСИ П.Г., рег. № 286.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 493/2016г. по описа на СлОС.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски Апелативен съд.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ :