РЕШЕНИЕ                                                        

гр. Сливен, 14.03.2017г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

 

при секретаря И.К., като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 495 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Предявени са осъдителни искове от ГАРАНЦИОНЕН ФОНД против М.Й.А., А.К.П., А.К.П. и Р.К.П. като наследници на К. П.А. за заплащане на сумата от общо 162 094.93 лв. – по 40 523.73 лв. от всеки, представляваща – изплатено от фонда обезщетение за неимуществени вреди, причинени в ПТП – настъпило по вина на наследодателя на ответниците, като се претендира и законна лихва от датата на завеждане на делото до окончателното изплащане, с правна квалификация на предявените права: чл. 288, ал. 12 във вр. с ал. 4 КЗ (отм.)

Предявените права са основани в исковата молба на следните обстоятелства:

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД е изплатил на 17.11.2011 г. по и.д.№ 20117800400573 на ЧСИ № 780 по наложен запор сума в размер на 7 300.66 лв. съгласно Решение от 25.10.2011 г. по в.гр.д.№ 1984/2011 г. на СГС, ІІ-Б състав за неимуществени вреди на Б.Н.Б. и М.Н.Б. - наследници на Е.Х.Н., загинала при ПТП на 09.01.2009 г. по път 3-554, км 13+800 при разклона за с.Любенец. Освен това съгласно същото Решение по в.гр.д.№ 1984/2011 г. на СГС, ІІ-Б състав в полза на същите лица Фондът изплатил на 23.03.2012 г. по и.д.№ 20127800400114  по наложен запор сума в размер на 3 126.82 лв., от която 1 322.67 лв. за съдебни разноски, 1 442.67 лв. разноски по изп. дело и 361.48 лв. такси по Тарифа към ЗЧСИ. Освен това съгласно Решение от 13.10.2013 г. по гр.д.№ 1295/2013 г. на САС, 4 състав в полза на Б.Н.Б. Фондът изплати по наложен запор на 21.11.2013 г. по и.д.№ 20137800400496 сума в размер на 60 034.14 лв., от която 37 500 лв. за неимуществени вреди от същото ПТП, 7 266.83 лв. зак. лихви, 7 457.73 лв. неолихвяеми вземания, 3 600 лв. разноски по изп. дело и 4209.58 лв. такси по Тарифа към ЗЧСИ. На 10.12.2013 г. от ЧСИ № 780 е възстановена като надвнесена по и.д.№ 20137800400496 сума от 2 101 лв. Освен това съгласно същото Решение по гр.д.№ 1295/2013 г. на САС, 4 състав в полза на Б.Н.Б. Фондът изплати на 07.02.2014 г. по и.д.№ 20147800400034 на ЧСИ № 780 по наложен запор сума в размер на 7386,15 лв., от която 5 956.07 лв. за съдебни разноски, 701 лв. разноски по изп. дело и 729.08 лв. такси по Тарифа към ЗЧСИ. Освен това съгласно Решение по гр.д. № 283/2012 г. на СГС, 9 състав в полза на М.Н.Б. Фондът изплатил на 27.10.2014 г. по и.д.№ 20147800400366 на ЧСИ № 780 по наложен запор сума в размер на 86 348.16 лв., от която 49 500 лв. за неимуществени вреди от същото ПТП, 14 278.32 лв. зак. лихви, 7 962.72 лв. неолихвяеми вземания, 5 556.29 лв. присъдени разноски, 3 636 лв. разноски по изп. дело и 5 414.82 лв. такси по Тарифа към ЗЧСИ. Правото на иск на Б.Н.Б. и М.Н.Б. против Фонда възникнало след постановен в процедурата по чл.288 от КЗ отказ по тяхна претенция по щета № 210227/18.11.2009 г.

Решения по гр.д.№ 1295/2013 г. на САС, 4 състав и гр.д.№ 283/2012 г. на СГС, 9 състав са постановени при участието на настоящите четирима ответници като помагачи на страната на ГФ.

 Причина за настъпването на ПТП и смъртта на Е.Х.Н. е противоправното поведение на наследодателя на ответниците К. П. А., който управлявайки л.а. „Мицубиши Лансер" с ДК № СН 8261 ВВ на 09.01.2009 г. по път 3-554, км 13+800 при разклона за с.Любенец, поради движение със скорост от 121 км/ч, превишена и несъобразена с характера и интензивността на движението при приближаване на кръстовище, както и поради навлизане от него в лентата за насрещно движение по двупосочното двулентово платно, ударил с предната част на л.а. „Мицубиши" предната лява част на извършващия ляв завой микробус, управляван от Е.Х.Н. и същата загинала на място. Приносът на Н. за настъпването на ПТП поради отнемане на предимство при навлизане в кръстовището е отчетен при определянето от съдилищата на справедлив размер на обезщетенията.

В нарушение на чл.259 ал.1 от Кодекса за застраховането (отм.) наследодателя на ответниците К. П. А. управлявал увреждащия л.а. „Мицубиши Лансер" с ДК № СН 8261 ВВ, без да има за него сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Ответниците са поканени да възстановят платеното, но към момента на подаване на исковата молба не са погасили задължението си.

В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК ответниците не са подали отговор на исковата молба. Уведомени с връчването на определението по чл. 140, ал. 1 и ал. 3 ГПК за последиците при неявяване в с.з. и не поискване делото да се гледа в тяхно отсъствие, същите не са изразили становище.

В с.з. за ищеца се явява представител по пълномощие – адв. П. от АК – Сливен, който поддържа исковата молба, на посочените в нея фактически и правни основание, както и искане за постановяване на неприсъствено решение.

Ответниците – редовно призовани не се явяват, не изпраща представител в с.з. и не са направил искане за разглеждане на делото в тяхно отсъствие.

На основание чл.239 ал.1 от ГПК съдът намери, че следва да уважи искането на ищеца и да постанови неприсъствено решение. На страните са указани последиците от неспазване срока за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание. Съобщаването на неблагоприятните последици, предвидени в нормата на чл.238 ал.1 и посочени в чл.239 ал.1 т.1 ГПК се установява от отрязъка на приложените по делото призовки, както и изрично във връчения преси от определението № 50/26.01.2017г.

Въз основа на представените с исковата молба доказателства на основание чл. 239, ал. 1, т. 1 от ГПК предявените искове се преценяват като вероятно основателни и направеното искане от ищеца за постановяване на неприсъствено решение следва да се уважат.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА М.Й.А., ЕГН **********, А.К.П., ЕГН **********, А.К.П., ЕГН ********** И Р.К.П., ЕГН **********,***, да заплатят на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, гр. С., ул. „Г. И.“ № * всеки по 40 523.73 лв. (четиридесет хиляди, петстотин двадесет и три лева и 73 ст.) - общо 162 094.93 лв. (сто шестдесет и две хиляди, деветдесет и четири лева и 93 ст.), представляваща – изплатени от фонда обезщетения за вреди на наследниците на Е.Х.Н., загинала в ПТП на 09.01.2009г., причинени по вина на наследодателя на ответниците К. П. А., поч. на 01.09.2009г., заедно със законна лихва от всеки върху сумата от40 523.73 лв. (четиридесет хиляди, петстотин двадесет и три лева и 73 ст.) от датата на завеждане на делото – 18.11.2016г., до окончателното изплащане.

 

ОСЪЖДА М.Й.А., ЕГН **********, А.К.П., ЕГН **********, А.К.П., ЕГН ********** И Р.К.П., ЕГН **********,***, да заплатят на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, гр. С., ул. „Г. И.“ № *, всеки от тях сумата 2 120.95 лв. (две хиляди сто и двадесет лева и 95 ст.) – общо 8 483.80 лв. (осем хиляди, четиристотин осемдесет и три лева и 80 ст.), представляваща деловодни разноски – държавна такса и адвокатско възнаграждение, направени пред настоящата инстанция

 

Решението като неприсъствено е окончателно и не подлежи на въззивно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: