Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

Гр.Сливен, 16.12.2016г

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  шестнадесети декември, през двехиляди и шестнадесета година, в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:С. Б.

                                                   ЧЛЕНОВЕ: С. К.

                                                                                  В. А.

 

като разгледа докладваното от съдия Ваня Ангелова в.гр.дело № 497 по описа за 2016г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

     Производството е по реда на чл. 463 вр. с чл. 278 от ГПК.

     Образувано е по жалба на взискателя „Райфайзенбанк/България/“ ЕАД-гр.София срещу извършено с протокол от 15.08.2016г  разпределение  на  постъпила сума  от  публична продан на недвижим имот по изп.дело № 995/2011г  по описа на ЧСИ П.Р., с рег. № 835 и район на действие СлОС.

       В жалбата  се твърди, че извършеното разпределение е неправилно, тъй като ЧСИ разпределил за получаване от МДТ Твърдица  по изп. дело № 808/2015г. на ДСИ С.С. сумата от 526.96лв- разноски по изп.дело и на „Престиж Комерс"АД  - сумата 3200лева - разноски по изп.дело № 690/2010г.  Разпределението в обжалваната част било извършено в нарушение на императивните разпоредби на чл.136 ал.1 т.1 ЗЗД. Незаконосъобразността се изразява във включването на основание чл.136, ал.1, т. 1 от ЗЗЛ в първи ред на вземанията на взискателите МЛТ-Твърдица по изп. дело № 808/2015г. по описа на ДСИ С.С. в размер на 526.96лева - разноски по изпълнително дело и на „Престиж Комерс"АД по изпълнително дело № 690/2010г. в размер на 3200лева - неолихвяема сума по изпълнителен лист -разноски. Счита, че при изготвяне на разпределението съдебният изпълнител не е съобразил задължителните разяснения, дадени в т.6 на TP № 2/26.06.2015г. на ОСГТК, съгласно които  не всички разноски по изпълнителното дело на първоначалния взискател се ползват с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД. С такова право се ползвали и в първия ред на специалните привилегии се включвали разноските на първоначалния взискател по осъществяването на изпълнителния способ, постъпленията от който се разпределят. В този ред можели да бъдат включени и разноските на първоначалния взискател за образуване на изпълнителното дело и за възнаграждение на един адвокат. Не се ползвали с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД никакви разноски на присъединени взискатели, освен разноските по исковете по чл. 134 и чл. 135 ЗЗД, когато са направени от тях. Тези разноски се ползвали с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1 т. 1 ЗЗД и когато са направени от първоначалния взискател; но когато в разпределението участвали заложни и ипотекарни кредитори, на които оспорените с иск сделки не са противопоставими поради поредността на учредяването на залога или ипотеката, както и други присъединени кредитори със специална привилегия по чл. 136, ал. 1, т. 3 и 4 ЗЗД, те се включвали след тях - в реда преди първата по ред обща привилегия; а когато в разпределението участват и кредитори с привилегия по чл. 16, ал. 3 3ОЗ - преди техния ред.

Твърди, че МЛТ-Твърдица и „Престиж Комерс"АД са присъединени взискатели с вписана възбрана върху продадения недвижим имот и вземанията им за разноски не следва да се включват в първи ред по чл.136 ал.1 т.1 ЗЗД.

        Моли за отмяна на извършеното разпределение от 15.08.2016г, предявено на страните на 29.09.2016г, в обжалваната част.

 Тримата длъжници не са изразили становище по жалбата.    

  Възражение срещу жалбата е подадено от присъединения взискател „Престиж Комерс“АД, който счита същата за неоснователна. Твърди, че в казуса  е неприложима хипотезата на т.6 от ТР №2/26.06.2015г на ОСГТК. Посочената в разпределението сума им била преведена на основание чл. 136 ал.1 т.1 ЗЗД, доколкото се касаело за вземания, представляващи разноски на дружеството по обезпечаването и принудителното изпълнение.

    В съотвествие с разпоредбата на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви.

     След като се запозна с жалбата и изпълнителното дело,  съдът  прие за установено от фактическа страна следното:

     Изпълнително дело № 995/2011г по описа на ЧСИ П.Р. с рег.№ 835 и район на действие СлОС, е образувано по молба  на взискателя "Райфайзенбанк (България)" ЕАД и представен изпълнителен лист по ч.гр.д. № 4220/2011г на СлРС, за  солидарното осъждане на „Карбон инвест" ООД, С.Т.Ц. и П.А.Н., за заплатят на банката сумите: 46 540 евро- главница, 947.09евро- просрочена редовна лихва за периода 05.08.2009г-06.09.2009г; 17 667.96 евро- просрочена наказателна лихва за периода 05.11.2009г-23.06.2011г; 410.95 евро- комисионна за управление за еприода 07.09.-2009г-07.09.2010; 283.18 евро- застраховка и 4314.28 евро- разноски.

        Тъй като длъжниците не пристъпили към плащане на дълга в срока за доброволно изпълнение,  ЧСИ насочил принудително изпълнение върху ипотекирания в полза на банката имот, собственост на „Карбон инвест" ООД, представляващ: ПИ № 001147 по плана за земеразделяне землището на гр. Шивачево, обл. Сливен, с площ 16.867 дка , начин на трайно ползване- друга селскостопанска територия,, ведно с построените в имота сгради: 1. ГАРАЖ ЗА АВТОМОБИЛИ, надземен, на един етаж, със застроена площ 864 кв. м.; 2. ГАРАЖ ЗА АВТОМОБИЛИ, надземен, на един етаж, със застроена площ 864 кв. м.; 3. СКЛАД с друго предназначение, на един етаж, със застроена площ 448 кв.м.; 4. ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ , на един етаж, със застроена площ 9 кв.м.; 5. ПОЛУМАСИВНА СГРАДА, на три етажа, със застроена площ 144.30 кв.м.; 6. МАСИВНА СГРАДА, на един етаж, със застроена площ 173.30 кв.м. , представляваща друга сграда за битови услуги, състояща се от пет стаи , кухня и баня.

        Имотът е бил възбранен, описан и  изнесен на публична продан.

        В полза на присъединените взискатели Община -Твърдица и „Престиж Комерс"АД са  вписани възбрани  върху същия имот.

        След няколко несъстояли се публични продажби, с протокол от 12.05.2016г, ЧСИ отворил постъпилите наддавателни предложения и обявил да купувач на имота единственият наддавач, за сумата 91 650 лв.

       С постановление за възлагане от 20.05.2016г, имотът е бил възложен на купувача Д.Д.Й.  от гр.София , за сумата 91 650лв.

       Получаната от проданта  сума 91 650лв  е била разпределена от ЧСИ с протокол за разпределение от 15.08.2016г, по следния начин:

 

По ИД  № 995/2011

1.     36.00 лв такса на ЧСИ за изготвяне на разпределение

 2.  1 709. 63 лв пропорционална такса по т. 26 ТТРЗЧСИ

 3.  281. 28 лв такси по ИД за взискателя

 4.  96.00 лв такси по т. 5 за ЧСИ

 5.  1 491.58 лв на МДТ Твърдица

 6.  76 301. 35 лв от олихвяемата сума- главница и лихва


По ИД  № 808/2015г. на ДСИ

1.     526.96 лв разноски по ИД

    

По ИД  № 307/2014

1. 66.00 лв такса за взискател

2. 48. 00 лв такси по т.5 за ЧСИ

3. 15.00 лв разноски за АВ

4. 3 143.47 лв разноски по ГД

 

По ИД  № 683/2014г.

1. 108.00 лв такси ИД за взискател

2.  48.00 лв такси т. 5 за ЧСИ

3.  1 198.38 лв разноски ГД

4.  1 496.75 лв такси ГД


По ИД  № 719/2014г.

1.  108.00 лв такси ИД за взискател

2.  48.00 лв такси т. 5 за ЧСИ

3.  1 126. 56 лв разноски ГД


По ИД  № 684/2014г.

1.  96.00 лв такси т. 5 за ЧСИ

2.  427.04 лв разноски ГД


По ИД  № 690/2010

1.     78.00 лв такси за ЧСИ

2.      3 200.00 лв разноски ГД

 

За получаване:

 

По ИД  № 995/2011г

76 582. 63 лв на взискателя

1 491.58 лв на МДТ Твърдица

1 841.63 лв на ЧСИ

 

По ИД  № 808/2015 на ДСИг

526.96 лв разноски по ИД

 

По ИД  № 307/2014

3 224.47 лв на взискателя

48.00 лв на ЧСИ

 

По ИД 683/2014г

2 803.13 лв на взискателя

48.00 лв на ЧСИ

 

 По ИД № 719/2014г

1234.56 лв на взискателя -48.00 лв на ЧСИ

 

 По ИД  № 684/2014г

427. 04 лв на взискателя

96.00 лв  ЧСИ

 

По ИД № 690/2010г

3 200 лв  на взискателя

78.00 лв на  ЧСИ

 

      Разпределението е изготвено с прокол от 15.08.2016г, а страните са били призовани да се явят за предявяването му на 29.09.2016г. 

      Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

      Жалбата е процесуално допустима–подадена  в законоустановения срок, от надлежна страна и срещу подлежащо на обжалване действие  на съдебен изпълнител. 

     Прецена по същество, е основателна и следва да се уважи.

     Взискателят по изп.дело обжалва разпределение на получената сума от публична продан  на недвижим имот.

     Разпределението е акт на съдебния изпълнител, с което се определя редът за удовлетворяване на вземанията на взискателите и какви суми се полагат за пълното или частично изплащане на всяко едно от тях, когато събраната по изп. дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички кредитори.   

     Съдебният изпълнител извършва разпределението като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които  се ползват с право на предпочително удовлетворение, а остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност.

      Редът на предпочитателното удовлетворяване на вземанията се определя съобразно реда на прилегиите по чл. 136 от ЗЗД, а степента на удовлетворянето им – от правилото на съразмерно удовлетворяване на вземанията с еднакъв ред.

     Недоволството на жалбоподателя  от извършеното разпределение  касае единствено първи ред с привилегията по чл. 136 ал.1 т.1  ЗЗД- вземания за разноски и само две суми- 526.96лв-  разноски по и.д. №808/2015г на ДСИ  и 3200лв- разноски по и.д. № 690/2010г, които  в разпределението са включени в първи ред, в полза на присъединените взискатели : Община-Твърдица и „Престиж Комерс“АД.

    За  останалите суми по разпределението  не  се  спори.  

             В  т.6  от  ТР №2/26.06.2015г на ВКС по т.д. № 2/2013г на ОСГТК, е даден отговор  на въпроса  кои  точно  разноски по изпълнителното дело на първоначалния взискател се ползват с право на  предпочитателно удовлетворяване по чл. 136 ал.1 т.1 ЗЗД.

           Дадено е и разрешението, че не се ползват с право на предпочително удовлетворяване по чл. 136 ал.1 т.1 ЗЗД никакви разноски на присъедини взискатели, освен по исковете по чл.134 и чл. 135 ЗЗД, когато са направени от тях.

 Тъй като отделените в първи ред суми в размер на 526.96лв- по изп.дело №808/2015г на ДСИ и 3200лв- по изп.дело № 690/2010г, предсталяват разноски на присъединените взискатели община-Твърдица и „Престиж Комерс“АД, по посочените изп.дела, които разноски не са направени по искове с правно основание чл. 134 и чл. 135 ЗЗД,  по аргумент от даденото в т.6 на ТР №2/26.02.2015г на ОСГТК разрешение,  вземанията за разноски на присъединените взискатели  не  трябва да се включват за удовлетворяване  по чл.136 ал.1 т.1 ЗЗД, което следва да бъде съобразено от съдебния изпълнител при новото разпределние.

   По изложениет съображения, обжалваното разпределение е неправилно и незаконосъобразно  в обжалвана част, поради което  следва да бъде отменено, а делото – върнато на съдебния изпълнител за  извършване на ново разпределение  съобразно  дадените   указания.

          Водим от гореизложеното,  съдът

 

Р   Е   Ш  И  :

 

 

      ОТМЕНЯ  изготвеното на 15.08.2016г  по  и.д. № 20118350400995 на ЧСИ П.Р. с рег. № 835 и район на действие СлОС,  и предявено на страните на 29.09.2016г разпределение на получена сума от публична продажба на недвижим имот, в частта, с която са разпределени  сумите:  526.96лв- разноски  на взискателя по изп.дело №808/2015 и 3200лв- разноски на взискателя по изп.дело № 690/2010г.

    ВРЪЩА делото на ЧСИ П.Р.  за  извършване на ново разпределение , съобразно дадените в мотивите на решението указания.

    Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-гр.Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: