Р Е Ш Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 08.12.2016 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

           

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на  осми декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Н. Я.

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  В. А.

                                                                                          Мл.с. Н.К.

 

като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова гр.д.№ *10 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба на Г.А.К., ЕГН:**********,*** и Я.К.К., ЕГН: **********,*** в качеството им на длъжници по изп.д. № 20148370400080 против Постановление за възлагане на недвижим имот от 28.10.2016 г. по изп.д. № 20148370400080 на ЧСИ П.Г., с което е възложен на купувача С.И.М., ЕГН:  **********, с адрес *** срещу заплащане на сумата от 30 001 лв. следния недвижим имот: УПИ № III-175, находящ се в кв. 19, по плана на с. Самуилово, Община Сливен, целият с площ 1100 кв.м., ведно с построените в него масивна жилищна сграда на един етаж, със застроена площ 105 кв.м., състояща се от четири стаи и две сервизни помещения; масивна лятна кухня със застроена площ от 40 кв.м.; масивен гараж със застроена площ от 12 кв.м. и стопанска сграда от 50 куб.м., при граници за целия имот: изток-УПИ № IV-142, запад- УПИ № II-176, север-улица, юг- УПИ № X-174 и УПИ № VI-170.

В жалбата се твърди, че атакуваното постановление за възлагане е материално и процесуално незаконосъобразно и се моли същото да бъде отменено и делото да бъде върнато на ЧСИ П.Г. за провеждане на нова публична продан. Посочва се, че са били допуснати груби нарушения на установената в чл. 489 и сл. ГПК поради което наддаването при публичната продан не било извършено надлежно и имотите не били възложени на най-високата предложена цена, което съставлявало основание за отмяната на проданта по чл. 435, ал. 3 ГПК. В протокола за постъпилите наддавателни предложения по насрочената за 18.10.2016 г. публична продан не било посочено дали тази продан била първа или втора по ред. При определяне на началната цена ЧСИ П.Г. бил нарушил чл. 494, ал. 2 ГПК, която следвало да бъде равна на 80% от началната цена по първата продан. В конкретния случай 80% от 50 000 лв. се равнявали на 40 000 лв., а не както ЧСИ П.Г. бил определил 30 000 лв. При така определената начална цена, от която била започвала проданта не би могло имотите да бъдат възложени по възможно най-високата цена. Публичната продан по която било съставено атакуваното възлагателно постановление била проведена едновременно с друга публична продан по друго изпълнително дело, която била насрочена за същата дата и час- 18.10.2016 г. от 16 часа. Посочените нарушения били опорочили публичната продан и като краен резултат имотите били продадени на по-ниска цена, което се отразило негативно върху имущественото състояние на длъжниците. С оглед на изложеното моли СлОС да констатира материалната и процесуалната незаконосъобразност на атакуваното възлагателно постановление, да отмени същото и да върне делото на ЧСИ Г., който да проведе нова публична продан при спазване на предвидената в ГПК процедура. С определение държано в закрито заседание на 05.12.2016 г. СлОС е отхвърлил като неоснователни направените от жалбоподателите доказателствени искания.

Във възражението си купувачът определен с постановление за възлагане на недвижим имот от 28.10.2016 г. посочва, че провелата се публична продан била втора по ред и началната продажна цена се равнявала на 30 000 лв. и той бил предложил да плати сумата от 30 001 лв. и поради липса на други наддавачи бил обявен за купувач на процесните имоти, като в законовия срок напълно бил заплатил предложената от него цена. Намира, че при провеждане на публичната продан били спазени изискванията на материалния и на процесуалния закон. Оценката на имота била определена от ЧСИ в размер на 50 000 лв., като първата продан била проведена с начална цена в размер на 75% от определената оценка равняваща се на 37 500 лв. Поради липсата на наддавателни предложения първата продан била обявена за нестанала и се провела процесната втора публична продан при която началната цена била определена като 80 % от началната продажна цена на предходната публична продан и се равнявала на 30 000 лв. ЧСИ не бил извършвал едновременно действия по двете публични продани, жалбоподателите били присъствали при провеждане на процесната публична продан и не били направили възражения, единственото наддавателно предложение било редовно от външна страна и при отварянето на плика се бил съдържал и документ за внесения депозит в размер на 3000 лв. от наддавача, който бил обявен за купувач. Бил съставен протокол и остатъка от предложената продажна цена бил внесен по сметката на ЧСИ Г. в рамките на законоустановения срок. Поради изложеното счита, че процедурата по извършване на процесната публична продан не била опорочена и моли жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна. Оспорва направените с жалбата доказателствени искания като неотносими към предмета на настоящото производство и не счита, че са налице предпоставките за разглеждане на делото в открито съдебно заседание.

В писмено становище по повод подадената жалба  ЧСИ изразява становище, че жалбата е неоснователна. Сочи, че при съставяне на протокола за постъпилите наддавателни предложения не било задължително ЧСИ да вписва коя по ред е публичната продан. Началната продажна цена била обявена на основание чл. 494, ал. 2 ГПК, което показвало, че проведената продан била втора по ред. Не било нарушение на закона ЧСИ да провежда няколко публични продани в един и същи ден и час, тъй като имал като свои служители помощник-частни съдебни изпълнители, които също могли да извършват публичните продани. Обявеният час за провеждане на процесната публична продан бил спазен точно като ЧСИ или неговия помощник били осигурили зала в СлРС и подготвили всички необходими документи и наддавателни предложения за провеждане на публичната продан. Неоснователно било оплакването на жалбоподателя, че проданта не била осъществена законосъобразно, тъй като имотите били възложени на цена по-ниска от пазарната, тъй като при определяне на пазарната цена релевантно било коя по ред е продажбата и активността при проведеното наддаване.ЧСИ правил оценка на имота сам или възлагал оценката на вещо лице, каквато била практиката на ЧСИ П.Г.. Отделно се била правила справка на данъчната оценка на имота, като по-голямата от двете оценки била служила за база при определяне на началната продажна цена при първата и втората по ред продани. С оглед на изложеното счита атакуваното постановление за законосъобразно и жалбата за неоснователна.

Настоящият състав приема за установена следната фактическа обстановка:

Изпълнителното производство пред ЧСИ П.Г. е образувано по молба от 15.01.2014 г. на взискателя ОББ АД, със седалище и адрес на управление: ГР.С., ул. „С.С.“  № * и въз основа на представен изпълнителен лист от  22.11.2013 г. издаден от СлРС по ч.гр.д. № 4503/2013 г. По отношение на  процесния имот е била наложена обезпечителна мярка възбрана, която е била вписана и за която длъжниците са били уведомен от ЧСИ с писмо изх. № 3852/20.03.2014 г.  и с писмо изх. № 3853/20.03.2014 г., и са били получени от двамата длъжници на 20.03.2016 г. Описът на недвижимия имот е бил извършен на 13.06.2014 г., като оценката на недвижимия имот била извършена от вещо лице и възлизала на 84 000 лв. и била определена начална цена от която да започне наддаването- 63 000 лв., съставляваща 75 % от тази оценка. Първата публична продан на процесния имот била надлежно обявена и разгласена при спазване на правилата предвидени в чл. 487 и сл. ГПК, като началната продажна цена, от която започвало наддаването била 75 % от оценката на имота-  63 000 лв. На дата 21.10.2014 г., на която трябвало да бъдат отворени наддавателните предложения г. ЧСИ констатирал, че такива предложения не били постъпили и обявил публичната продажба за нестанала. По същия начин и при спазване на същата процедура останалите продани на имота също не били успешно проведени, тъй като изобщо не били постъпили наддавателни предложения. Началната продажна цена при втората продан била определена по реда на чл. 494, ал. 2 ГПК като 80 % от началната цена по първата продан –  50 400 лв. На дата 21.01.2015 г., на която трябвало да бъдат отворени наддавателните предложения ЧСИ констатирал, че такива предложения не били постъпили и обявил публичната продажба за нестанала. С молба от 28.01.2015 г. взискателят поискал да бъде насрочена нова публична продан и да бъде определена нова начална цена на имота. С разпореждане становище за оценка на недвижими вещи от 27.02.2015 г. ЧСИ определя нова начална продажна цена на имота в размер на 45 400 лв. или 75% от оценката.  Третата публична продан на имота била осъществена на 08.04.2015 г. при така определената начална цена и била обявена за нестанала. С молба от 20.04.2015 г. взискателят поискал да бъде насрочена нова публична продан и да бъде определена нова начална цена на имота в размер на 80% от началната цена по предходната продан. Тази четвърта по ред продан била обявена след влизане в сила на измененията в ГПК- ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г. , с които се въвежда нова ал. 2 на чл. 485 ГПК, която предвижда, че началната цена при първата публична продан не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, когато такава е определена. В случая данъчната оценка на имота е 11 901, 70 лв. С оглед на тези изменения ЧСИ определил за начална продажна цена  36 320 лв. Четвъртата публична продан на имота се провела на  20.10.2015 г. при така определената начална цена и била обявена за нестанала. С молба от 05.11.2015 г. взискателят поискал да бъде насрочена нова публична продан и да бъде определена нова начална цена на имота. С разпореждане становище за оценка на недвижими вещи от 02.06.2016 г. ЧСИ определя нова начална продажна цена на имота в размер на 37 500 лв. или 75% от оценката, която ЧСИ определил в размер на 50 000 лв. Петата публична продан на имота се провела на  05.07.2016 г. при така определената начална цена и била обявена за нестанала. С молба от 11.07.2016 г. взискателят поискал да бъде насрочена нова публична продан и да бъде определена  начална цена на имота в размер 80 % от началната цена на първата продан. С разпореждане становище за оценка на недвижими вещи от 02.06.2016 г. ЧСИ определя нова начална продажна цена на имота в размер на 30 000 лв. или 80% от определената начална цена при предходната продан. Шестата публична продан на имота се провела на  18.10.2016 г. в 16:00 в сградата на СлРС при така определената начална цена и постъпило едно наддавателно предложение от С.М., който бил внесъл определения задатък в размер на 3000 лв. и предложил да заплати за имота 30 001 лв. Същият бил обявен за купувач на процесния имот и внесъл в законоустановения срок по сметката на ЧСИ П.Г. сумата от 30 001 лв. в резултат на което с атакуваното възлагателно постановление от 28.10.2016 г. С.М. бил обявен за купувач на процесния имот.

    Настоящият състав намира въз основа на така приетата фактическа обстановка от правна страна следното:

Законодателят значително е стеснил основанията за обжалване на постановлението за възлагане. Според чл.435 ал.3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице внесло  задатък до последния ден на проданта и от взискател участвал като наддавач без да дължи задатък , както и от длъжник, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Така основанията за обжалване са изчерпателно изброени и на практика се явяват две, а именно ненадлежно наддаване и невъзлагане на продаваното имущество на най-високата предложена цена. Съдебният контрол  обхваща и се изчерпва с действията на съдебния изпълнител и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това, с действията на страните с право на изкупуване и с действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирани стъпки. Въведеното основание на което се атакува от длъжниците жалбоподатели процесното постановление за възлагане е че имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В случая обаче от съставения от ЧСИ П.Г. Протокол от 18.10.2016 г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочената публична продан и на купувач е видно, че в законоустановения срок от 17.09.2016 г. до 17.10.2016 г. е постъпило единствено наддавателно предложение с вх. № 3/17.10.2016 г. от С.И.М., който е предложил цена в размер на 30 001 лв. и е внесъл задатък в размер на 3000 лв. по сметката на ЧСИ П.Г.. Същият е бил обявен за купувач с оглед на факта, че той е направил единственото валидно наддавателно предложение и предложената от него цена в размер на 30 001 лв. надхвърляща определената начална цена на проданта в размер на 30 000 лв. се явява най-високата предложена цена. С оглед на изложеното несъстоятелен се явява довода на жалбоподателите, че процесният имот не е бил възложен на най-високата предложена цена, тъй като изобщо не е било налице друго наддавателно предложение за този имот. Не бяха наведени от жалбоподателите и конкретни основания относно действията на съдебния изпълнител и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това, нито с действията на страните с право на изкупуване.

 По отношение на наведените в жалбата оплаквания относно определянето на началната цена при която да се извърши публичната продан, непосочването в  Протокола от 18.10.2016 г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочената публична продан и на купувач на поредността на извършената публична продан и относно провеждането на две публични продани по две различни изпълнителни дела в един и същи ден и час следва да се отбележи, че същите касаят подготвителни действия за провеждането на проданта и проверката на тяхната законосъобразност излиза извън предмета на настоящото производство. В този смисъл следва да се отбележи, че с ТР № 2/26.06.2015 г. по  т.д. № 2/2013 г. се прие, че поканата за доброволно изпълнение, оценката на имота и подготовката на проданта не са част от наддаването, поради което те излизат извън предмета на проверка при обжалване на постановленията за възлагане. Определянето на началната цена на вещта, която ще бъде изнесена на публична продан е подготвително действие и не подлежи на съдебен контрол. Поради това и след като самото постановление за възлагане не подлежи на обжалване при неправилно определена начална цена, например поради липса на данъчна оценка.

По сега действащата нормативна уредба страна по изпълнително дело не може да обжалва действие на съдебния изпълнител, с което се определя размер на цената за продажба на вещта. И кредиторът и длъжникът са обвързани от определения размер, независимо дали са съгласни или не. Или нито кредиторът, нито длъжникът могат да се защитят, когато преценят, че определената цена не е действителна.

Подадената жалба, с която се обжалва постановление за възлагане на недвижимия имот на основание, че същият не е възложен на най-високата предложена цена е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Ръководен от изложените съображения  съдът

 

                                                           Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба на Г.А.К., ЕГН:**********,*** и Я.К.К., ЕГН: **********,*** в качеството им на длъжници по изп.д. № 20148370400080 против Постановление за възлагане на недвижим имот от 28.10.2016 г. по изп.д. № 20148370400080 на ЧСИ П.Г. като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението е окончателно.                                                                                                                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: